Prof. Šedo povede 1. LF UK další čtyři roky

Aleksi Šedo

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze zvolil na svém mimořádném zasedání 25. dubna 2016 kandidátem na děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze dosavadního děkana a jediného uchazeče prof. MUDr. Aleksiho Šeda, DrSc.

Podle Zákona o vysokých školách jmenuje děkana do funkce na návrh akademického senátu fakulty rektor. Funkční období děkana je čtyřleté a jeden člověk může vykonávat tuto funkci na stejné fakultě nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období.

„Velmi si vážím důvěry Akademického senátu 1. LF UK, kterou vnímám jako příležitost k pokračování započatých projektů v oblasti rozvoje fakulty a jejího financování,“ uvedl děkan prof. Šedo.

Prof. Aleksi Šedo promoval na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze v roce 1986. Čtyři roky nato získal titul kandidáta věd v oboru lékařská biochemie, v roce 2002 byl jmenován profesorem v oboru biochemie a patobiochemie. V letech 1992–1993 hostoval jako profesor v italské Pise. V letech 1994 až 1995 působil jako vědecký pracovník Institutu Curie v Paříži. Bezmála 20 let vede společné pracoviště 1. lékařské fakulty a Fyziologického ústavu Akademie věd ČR – Laboratoř biologie nádorové buňky. Od roku 2007 je v čele Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty UK. V letech roku 2005 až 2012 působil jako proděkan 1. LF UK pro grantovou problematiku a rozvoj. V roce 2012 byl zvolen děkanem na čtyřleté funkční období.

Je členem domácích i mezinárodních odborných společností – International Committee on Proteolysis, European Association of Neuro-Oncology, European Tissue Repair Society, České společnosti pro biochemii a molekulární biologii, České chemické společnosti, Onkologické společnosti ČLS JEP, Učené společnosti J. V. Koštíře a České lékařské akademie.

Ohodnoťte tento článek!