Projekt fMRI neurofeedback chce zlepšit regulaci emocí u duševně nemocných

Projekt Psychiatrické kliniky a CEITEC MU s názvem fMRI neurofeedback pro posilování regulace emocí u pacientů s duševními onemocněními je prvním svého druhu v České republice, využívá zpracování dat z magnetické rezonance v reálném čase a zaměřuje se na regulaci negativních i pozitivních emocí.

Fakultní nemocnice Brno je nejen špičkové centrum komplexní a superspecializované medicínské péče, ale stejně kvalitních výsledků dosahuje také v oblasti vědecké, výzkumné a vzdělávací, řada klinik je současně akademickými pracovišti Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Výzkumné aktivity studentů výrazně podporuje také Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno, jejíž přednosta prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., je zároveň proděkanem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity pro vědu a doktorské studium.

Studentka 4. ročníku doktorského studia oboru Psychiatrie na Lékařské fakultě MU
Mgr. Pavla Linhartová, která zároveň pracuje na Psychiatrické klinice jako psycholog, zde
v současnosti zahajuje nový výzkumný projekt v oblasti využití neurozobrazovacích metod při potížích
s regulací emocí. Projekt Psychiatrické kliniky a CEITEC MU s názvem fMRI neurofeedback pro posilování regulace emocí u pacientů s duševními onemocněními je prvním svého druhu v České republice, využívá zpracování dat z magnetické rezonance v reálném čase a zaměřuje se na regulaci negativních i pozitivních emocí. V první části projektu bude metodika ověřována na souboru zdravých dobrovolníků, následně bude metoda implementována pro využití u pacientů s duševními onemocněními, pro které má schopnost regulace emocí zásadní význam.

Jak výzkum konkrétně probíhá? „Člověku ležícímu v magnetické rezonanci zobrazujeme na monitoru obrázky, které navozují určité emoce, a tím zvyšují aktivitu amygdaly. Zároveň s obrázkem je pomocí stupnice prezentována aktuální výše aktivity amygdaly se zpožděním přibližně jedné sekundy. Úkolem daného člověka je, aby se snažil podle instrukcí zvyšovat nebo snižovat úroveň na stupnici, čímž ovlivňuje aktuální aktivitu svojí amygdaly, a tím i svůj emoční stav. Prezentace fMRI neurofeedbacku umožňuje velmi rychle vidět, zda zvolená strategie, pomocí které se participant snaží svoje emoce ovlivnit, je úspěšná, či nikoliv, čímž se zvyšuje efektivita učení regulace mozkové aktivity. Je také možné hledat nové strategie ovlivnění vlastní mozkové aktivity,“ vysvětluje autorka výzkumného projektu Mgr. Pavla Linhartová z Psychiatrické kliniky LF MU a FN Brno.

Ohodnoťte tento článek!