První pomoc pro nemocnice

Faktoring, čili postoupení krátkodobých pohledávek z obchodního styku třetí osobě, by mohl pomoci těm zdravotnickým zařízením, která neobdrží včasnou úhradu vyúčtovaných výkonů od zdravotní pojišťovny. Vytrhl by tak „trn z paty“ městům, krajům i státu – přinejmenším do doby, než dojde k zásadní transformaci…

celého českého zdravotnictví.

Zásadní reforma zdravotnictví představuje na porevoluční politické scéně značně ožehavé téma. Stát, kraje a města jako zřizovatelé zdravotnických zařízení se snaží již od roku 1989 nalézt optimální koncepci, která by vytvořila základ pro dosažení dlouhodobě nákladově únosného, stabilního a moderního systému. Současná nelichotivá situace českého zdravotnictví je odrazem skutečnosti, že k žádné jeho transformaci, především pokud jde o efektivitu využití zdrojů a financování celého systému, zatím nedošlo. Zřejmě nejviditelnějším příkladem jsou fakultní, krajské a městské nemocnice, které trpí nedostatkem financí nejen pro své rozvojové investice, ale především na pokrytí vlastních provozních potřeb.

… NEŽ SE NALEZNE STABILNÍ SYSTÉM

Celý resort se tak již několikrát dostal do neustále se prohlubující ekonomické krize. Kvůli pozdním úhradám výkonů nemocnic ze strany zdravotních pojišťoven se situace naposledy vyhrotila v první polovině letošního února. Hlavní distributoři léčiv tehdy – jak si jistě vzpomínáme – na základě dlouhodobě špatné platební morálky českého zdravotnictví oznámili zastavení dodávek léčiv do doby, dokud jim příslušné nemocnice neuhradí závazky za dodané zboží dosahující výše stovek miliónů korun.

Vyvstává tedy otázka: Je možné okamžitě řešit tyto nejožehavější problémy, než se nalezne stabilní systém, který by se implementoval do českého zdravotnictví? Konkrétní odpovědí je využití tzv. faktoringu. Jde o postoupení krátkodobých pohledávek z obchodního styku třetí osobě, většinou bance či faktoringové společnosti.

Jak by tedy faktoring v praxi českého zdravotnictví fungoval? Zdravotnické zařízení, které neobdrží včasnou úhradu vyúčtovaných výkonů (vznik pohledávky) od zdravotní pojišťovny, odprodá/postoupí takovou pohledávku bance.

Po odečtení nákladů financování, banka obratem provede úhradu nominální hodnoty pohledávky zdravotnickému zařízení, jež tak získá včas zdroje na platbu závazků vůči svým dodavatelům, zaměstnancům atd. Po uplynutí předem sjednané doby (standardně do 12 měsíců) zdravotní pojišťovna uhradí své závazky přímo bance jakožto novému věřiteli.

CO BY FAKTORING PŘINESL?

Přednosti uvedeného modelu spočívají především v následujících oblastech:

Finanční – záruka stabilního zajištění finančních zdrojů na včasnou úhradu závazků nemocnic, tedy eliminace rizika pozdní úhrady výkonů ze strany zdravotních pojišťoven; navíc model neovlivňuje, resp. nezvyšuje zadluženost zdravotnického zařízení.

Obchodně-právní – nedochází k uplatnění dodavatelských sankcí (pokuty, přerušení dodávek, prezentace v masmédiích atd.), soudním sporům z titulu pozdních úhrad závazků za dodavateli včetně vzniku značných souvisejících nákladů či narušení obchodních vztahů s dodavateli.

Společenská – pacienti se nemusejí obávat o případně sníženou kvalitu nebo rozsah zdravotní péče v důsledku nedostatku zásob (zastavení dodávek léčiv a jiného materiálu) či služeb (odchod zaměstnanců).

Marketingová – zdravotnická zařízení získají pozitivní image jako seriózní, pravidelně (ve lhůtě splatnosti či dokonce dříve) platící obchodní partner, a mohou tak dosáhnout bonusů či slev ze strany dodavatelů.

JSOU I NEVÝHODY, OVŠEM PŘEDNOSTI PŘEVAŽUJÍ

Nevýhodu modelu představují náklady spojené s prodejem pohledávek (zpracovatelské poplatky, úroky), které by při současné ceně peněz na trhu činily zhruba 5 až 6 procent ročně, tzn. zhruba 2,5 – 3 % při obvykle půlroční splatnosti financování. Zmíněná „nevýhoda“ je ovšem pouze relativní, pokud ji poměříme s výše uvedenými přednostmi.

Příspěvky s názvem článku na který reagujete posílejte přes formulářZDE Pravidla diskuse najdete v prohlášení vydavatele.

Rozseknout po dlouhá léta zaplétaný „gordický uzel“ v českém zdravotnictví jistě nebude snadný úkol. Zmíněný model financování však představuje první reálný krok pro stát, kraje, města a jimi zřízené nemocnice, umožňující začít řešit již delší dobu neuspokojivý a rozjitřený stav na poli českého zdravotnictví.

DAVID POKORNÝ

NÖ Hypo-Bank, AG,

doktorand katedry veřejné ekonomie Ekonomicko-správní fakulty MU Brno

Moderní obec

První pomoc pro nemocnice
Ohodnoťte tento článek!