Psychiatrická péče potřebuje koncepční změny

Havířov V souvislosti s přestěhováním a rozšířením psychiatrického oddělení havířovské nemocnice do nových prostor jsme položili několik otázek jejímu primáři Marku Perézovi…

Stěhujete a rozšiřujete psychiatrické oddělení. Je to potřebné?

Nemocnice prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Stěhování bylo nevyhnutelné. Rozšíření kapacity bylo nezbytné jednak z ekonomických důvodů, zajistí totiž lepší rentabilitu provozu oddělení, a také proto, že poptávka po psychiatrické péči v regionu dlouhodobě výrazně překračuje naše možnosti.

Svědčí o tom i to, že oddělení je téměř neustále plně obsazeno. Většinu případů, které je potřeba hospitalizovat, musíme posílat dál, do Psychiatrické léčebny v Opavě.

Chci dodat, že ať má havířovské oddělení dvacet šest, třicet čtyři nebo padesát lůžek, je to stále zanedbatelný počet ve srovnání s kapacitou velkých psychiatrických léčeben. Kapacita té opavské překračuje tisíc lůžek.

Kolik pacientů můžete nyní na vašem oddělení hospitalizovat?

Nové oddělení má potenciální kapacitu až třicet čtyři lůžek. Nyní bude záležet na jednáních se zdravotními pojišťovnami, zda tato lůžka nasmlouvají.

V kladném případě by to znamenalo pro nemocnici vyřešení vyšších nároků na stávající personální obsazení oddělení.

Personál byl už posílen o psychoterapeutickou sestru a sanitáře. I proto bude možné systematičtěji zavést psychoterapeutické aktivity, které jsou neoddělitelnou součástí správné léčby.

Vaše oddělení je určeno pacientům z které spádové oblasti?

Zajišťujeme především péči pro občany z karvinského regionu, nebráníme se ale ani tomu, aby zde byli léčeni pacienti z dalších oblastí.

Spolupracujeme s psychiatrickým oddělením v Třinci, s oddělením ve Fakutní nemocnici Ostrava a pochopitelně i s léčebnami v Opavě a Bílé Vodě.

V individuálních případech zprostředkujeme pacientům návaznou léčbu na specializovaných odděleních kdekoli v republice.

– Říká se, že psychiatrická péče je v českém zdravotnictví výrazně podhodnocena. Je to pravda?

Ano, připadá na ni 3,6 procenta rozpočtu zdravotnictví. Přitom průměr Evropské unie překračuje pět procent.

Navíc specialitou psychiatrických oddělení je to, že jsou ještě podhodnocena ve srovnání s platbou za pacienta umístěného v psychiatrické léčebně.

Psychiatrická oddělení jsou na jedné straně považována za progresivní trend transformace psychiatrie, na straně druhé jsou finančně zvýhodněna.

Můžete to upřesnit?

Péče poskytnutá na psychiatrickém oddělení je pojišťovnou proplácena zhruba o čtvrtinu hůře než srovnatelná péče v psychiatrické léčebně.

Psychiatrická oddělení jsou navíc placená sestupně. Každých deset dní se platba snižuje.

Pokud nemocný vyžaduje delší hospitalizaci, nemocnice na něm prodělává. To je velký rozdíl mezi námi a léčebnou, která dostává za hospitalizovaného pacienta stále stejnou platbu, ať se jedná o první, nebo padesátý den.

Přitom náklady psychiatrického oddělení jsou vyšší než v léčebnách už kvůli osobním nákladům.

Psychiatrická oddělení totiž mají v poměru k počtu pacientů mnohem více personálu, než je tomu v léčebnách.

Současné nastavení plateb za psychiatrickou léčbu je takové, že je velmi obtížné docílit vyrovnané ekonomické bilance.

– Rozvoj psychiatrie směřuje k rozvoji lůžkových oddělení v nemocnicích, což je v souladu se současnými trendy Evropské unie.

Ano. Na jedné straně jsou doporučení vyplývající ze shody odborníků a závěry konferencí Světové zdravotnické organizace, na straně druhé je každodenní česká realita.

A ta bohužel ukazuje, že legislativa vymezující úhrady za zdravotní péči není na tyto změny připravena.

Co může tento stav napravit?

Jen dlouhodobá a účinná komunikace s orgány státní správy tak, aby v novém sazebníku výkonů byly proporce rozumněji a spravedlivěji nastaveny.

Jde o komunikaci na úrovni ministerstva a odborných společností o celou koncepci zdravotnictví.

Pozoruhodnou aktivitou toho druhu je projekt Změna nadace Akademia Media Pragensis. Kromě informační kampaně cílené k odstranění předsudků o duševně nemocných se iniciativa chce obrátit právě k orgánům státní správy s doporučením kroků, které by vedly ke koncepčním změnám psychiatrické péče.

Moravskoslezský deník

Ohodnoťte tento článek!