Refundace mzdy v nemocnici

Titulní obrázek

Nemocnice zaměstnává zaměstnankyni na půl úvazku jako zdravotní sestru a na půl úvazku jako administrativní pracovnici odborového svazu. Odborový svaz část platu za výkon činnosti pro odborové organizace zaměstnavateli refunduje. Nejedná se o rozpor se zákoníkem práce? Je refundace mzdy přípustná, pokud by byla zaměstnankyně zaměstnána na celý úvazek a v rozsahu jedné poloviny byla uvolněna k výkonu jiné odborové činnosti?

Právní poradna Zdraví.Euro.cz

Je nutné refundaci mzdy dojednat s odbory v kolektivní smlouvě, nebo lze zaměstnankyni pouze uvolnit bez náhrady mzdy jak stanoví ZP?

Odpovídá JUDr. Dominik Brůha, AK Brůha

Není dost dobře možné, aby jeden zaměstnavatel, v tomto případě nemocnice, zaměstnávala zaměstnankyni na 0,5 úvazku jako sestru a zároveň, aby tato zaměstnankyně v rámci jednoho a téhož pracovního poměru pracovala u základní organizace odborového svazu.

Důvod je zřejmý: Nemocnice a odborová organizace jsou dva zcela různé subjekty, jedná se o dvě odlišné právnické osoby s různým předmětem činnosti, s různým IČO atd. a nejen z hlediska pracovněprávních vztahů se tak evidentně jedná i o dva různé zaměstnavatele.

Naproti tomu situace, kdy např. jedna zaměstnankyně fakticky vykonává práci zdravotní sestry pro nemocnici a zároveň administrativní práci pro příslušnou odborovou organizaci, není nijak zvlášť výjimečná a možných řešení se z hlediska stávajícího zákoníku práce nabízí hned několik.

Jedním z možných a asi nejčastěji uplatňovaných řešení je případ, kdy zaměstnankyně s nemocnicí sjedná (nebo má již uzavřen) pracovní poměr na plný pracovní úvazek, tj. na úvazek 1,0. V rámci tohoto úvazku pak zaměstnankyně může u nemocnice fakticky pracovat pouze např. na úvazek 0,5 a ve zbývající části pracovního úvazku jí zaměstnavatel na její žádost bude poskytovat pracovní volno, které bude zaměstnankyně využívat k práci pro odborovou organizaci.

Výkon administrativní činnosti pro odborovou organizaci nezakládá ze zákona nárok na náhradu mzdy za tuto dobu, a proto záleží na konkrétní dohodě v kolektivní smlouvě, zda zaměstnavatel (nemocnice) za uvolnění zaměstnankyně bude či nebude příslušné odborové organizaci měsíčně účtovat náhradu mzdy odpovídající poměrné části pracovního úvazku, ze kterého je zaměstnankyně zčásti uvolněna. Předpokladem uplatnění tohoto řešení je především ochota a vůle k dohodě mezi zaměstnavatelem, odborovou organizací a zaměstnancem a samozřejmě též zajištění řádného vedení evidence pracovní doby zaměstnankyně tak, aby bylo prokazatelné, kdy zaměstnankyně pracuje pro nemocnici a kdy naopak pro odborovou organizaci.

Výhodou této varianty je, že zaměstnankyně je stále kmenovým zaměstnancem nemocnice, tj. v případě ukončení činnosti pro odbory začne zaměstnankyně opět pracovat pro nemocnici na plný pracovní úvazek, určitou výhodou je zpravidla i jednoduší určování dovolené apod.

Dalším z možných řešení je případ, kdy zaměstnankyně sjedná dva samostatné pracovněprávní vztahy, např. jeden pracovní poměr na 0,5 úvazku s nemocnicí a druhý pracovní poměr na 0,5 úvazku s odborovou organizací. Za této situace má zaměstnankyně dva různé zaměstnavatele a současně dva různé pracovní poměry, v rámci nichž také plní odlišné pracovní úkoly.

U každého zaměstnavatele se zvlášť rozvrhuje a eviduje odpracovaná pracovní doba, u každého z těchto zaměstnavatelů může zaměstnankyně na rozdíl od předchozí varianty pobírat také různou výši měsíční mzdy, resp. platu (v případě příspěvkové nemocnice). Toto řešení samozřejmě nevyžaduje žádnou dohodu v kolektivní smlouvě mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací.

Určitou modifikací předchozí varianty je možnost sjednání pracovního poměru na 0,5 nebo např. na 0,8 úvazku apod. s nemocnicí s tím, že zaměstnankyně bude současně pracovat pro odborovou organizaci na základě některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. častěji na základě dohody o pracovní činnosti, spíše výjimečně na základě dohody o provedení práce (zpravidla tehdy, blíží-li se výše úvazku sjednaného s nemocnicí plnému pracovnímu úvazku a výkon práce pro odborovou organizaci nepřesáhne 150 hodin v kalendářním roce).

www.Zdravi.Euro.cz

Refundace mzdy v nemocnici
Ohodnoťte tento článek!