Registrace sester: otázky a odpovědi – 2. část

Titulní obrázek

Jaké jsou podmínky pro samostatnou práci porodní asistentky? Jakou kvalifikaci musí splňovat zdravotník ve funkci vrchní sestry domácí péče? Kolik bodů musí mít nasbíráno zdravotní sestra, aby mohla požádat o registraci? Na dotazy čtenářů Zdraví.Euro.cz ohledně registrace zdravotníků odpovídá PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková, náměstkyně úseku regulace nelékařských povolání a výzkumu…

Způsobilost porodní asistentky

Téměř tři roky pracuji jako porodní asistentka na por.-gyn.klinice jako sestra typu B,pod odborným dohledem.Studium tohoto oboru jsem absolvovala na Univerzitě Pardubice,program ošetřovatelství,obor porodní asistentka a získala titul Bc. Jsem registrovanou porodní asistentkou. Na naší klinice mi bylo řečeno, že i když mám vysokoškolské vzdělání, chybí mi specializace v IDVPZ Brno, která je nezbytná pro práci bez odborného dohledu. IDVPZ mi však sdělil, že mé vzdělání je maximum, které mohou porodní asistentky získat a samo o sobě mě řadí do skupiny sester bez odborného dohledu. Chtěla bych Vás požádat o váš názor na tuto problematiku.

Pokud jste registrovanou porodní asistentkou jak píšete, získala jste z MZ ČR Osvědčení, které Vás opravňuje k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. K práci porodní asistentky bez odborného dohledu není nutná další specializace, pouze v případě že Váš zaměstnavatel po Vás vyžaduje činnosti porodní asistentky se specializovanou způsobilostí, musí tuto doložit. Činnosti porodní asistentky se specializovanou způsobilostí naleznete v §§ 61 – 64 vyhlášky č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Zařazení radiologického asistenta

Absolvovala jsem Vyšší odbornou zdrav. školu a získala jsem titul diplomovaný radiologický asistent. Zaměstnavatel mi nechce uznat specializaci v oboru. Uznává ji pouze absolventům pomaturitního specializačního studia v NCO NZO Brno. Je tento postup správný?

Absolvováním VZŠ v oboru diplomovaný radiologický asistent jste získala odbornou způsobilost a můžete si po splnění podmínek § 67 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb., zažádat o vydání osvědčení k výkonu povolání radiologického asistenta bez odborného dohledu. Specializovanou způsobilost získáte pouze absolvováním specializačního vzdělávání.

Vrchní sestra

Byla mi nabídnuta funkce vrchní sestry domácí péče. Jsem registrovaná.Jako zdravotní sestra pracuji 21 let. Z toho v DP 8 let. Průběžně se vzdělávám-semináře, školení. Musím mít nějakou další kvalifikaci?

V novele zákona č. 96/2004 Sb., která nabyla účinnosti dnem 1.7.2008, byly zrušeny podmínky pro výkon vedoucích funkcí při vedení nelékařských zdravotnických povolání ve zdravotnickém zařízení. Zařazení pracovníků do vedoucích funkcí je v kompetenci a posouzení zaměstnavatele.

Podmínky registrace

Pracuji od srpna roku 2006 na dětském oddělení a mám nasbíráno přes 20 kreditů. Kdy mám tedy zažádat o registraci?

Podmínky pro získání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu upravuje § 67 zákona č. 96/2004 Sb. Kromě odborné způsobilosti je nutné prokázat předepsaný výkon povolání a 40 kreditů z období posledních 6 let, nebo složit zkoušku, kterou se ověřuje způsobilost k výkonu příslušného povolání bez odborného dohledu. Absolventi SZŠ musí prokázat min. 3 roky výkonu povolání po maturitě, které nelze zkouškou nahradit.

www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!