Rozhovor s ředitelem FN v Motole M. Ludvíkem

Co se vám podařilo a naopak nepodařilo udělat za dobu svého ročního působení v nemocnici? – Ve druhém pololetí roku 2000 se podařilo zejména zvýšit produktivitu práce o zhruba 25 procent a tento trend trvá. V této souvislosti se zavedlo měření efektivity zdravotnických pracovišť tzv. počtem bodů na jednu korunu vynaložených osobních nákladů…

Rozhovor Haló novin s ředitelem Fakultní nemocnice v Motole Miloslavem Ludvíkem

* Hlavní důraz byl kladen na nákladovou cenu bodu při současném striktním sledování kvality poskytované péče. Pokud jde o to, co se nepodařilo, zmínil bych možnosti převést do naší nemocnice více prostředků z

vnějších zdrojů, tj. mimo zdravotní pojišťovny.

* Jak vypadá dnešní ekonomická situace nemocnice oproti stavu před rokem a jaké nejpalčivější záležitosti jste tu musel řešit jako první?

Současná ekonomická situace se nám jeví zejména díky růstu produktivity práce jako dobrá. Dluh, tj. závazky po splatnosti k 30.4.2001 klesly ve srovnání se stejným obdobím loňského roku ze 165 miliónů korun na 99 miliónů. Po svém nástupu do funkce jsem hlavně řešil zabránění propadu na straně příjmů ve výši 120 miliónů korun. Dalším závažným úkolem bylo vyřešení situace dětské transplantační jednotky kostní dřeně, která byla v době mého příchodu do nemocnice před zavřením.

* Dětská část nemocnice, v níž jsou soustředěny dětské kliniky, má prý prioritu v tom, že je vůbec ojedinělým pracovištěm svého druhu. Můžete přiblížit v jakém smyslu?

Nemocnice v Motole je největší nemocnicí v České republice, ale i v Evropě, nicméně u dětské části nezdůrazňujeme její velikost, ale právě její komplexnost. Dětská fakultní nemocnice (DFN) byla stavěna v letech 1964 až 1977 a byla koncipována jako komplexní dětská nemocnice, čítající nyní 18 oborově specializovaných pediatrických pracovišť, které jsou propojené s dětskou poliklinikou.

(Pokračováni na str. 3)

(Dokončení ze str. l)

Řada pracovišť má nadregionální charakter, některá-jsou dokonce jediná svého druhu v České republice.

* Mluví se hodně o tom, že tato dětská nemocnice je v havarijním stavu. Je to s ní opravdu tak špatné?

Havarijní stav DFNje neoddiskutovatelným faktem. Jedná se o závady stavebních konstrukcí (např. trhliny v obvodovém plášti, opadávání fasád a omítek, narušená statika balkonů, netěsnící okna, zatékající střecha aj.) i technických zařízení (neovladatelné až nefunkční ústřední vytápění, narušené rozvody, špatné kanalizační potrubí, zkorodované hromosvody, spatný technický stav elektroinstalaci, klimatizace a vzduchotechniky. Na mnoho z výše uvedeného má nemocnice havarijní výměry, které jsou podložené odbornými posudky.

* Jak bude probíhat rekonstrukce? Je

už o ní skutečně rozhodnuto, anebo se může stát, že se nakonec – např. kvůli nemožnosti přestěhování klinik a nesouhlasu lékařů – neuskuteční?

Ano, toto je jedna z nejpalčivějších otázek. Poto sme se obrátili na několik renomovaných projekčních ústavů a rovněž lidí. kteří tuto nemocnici budovali. Na základě jejich doporučení pak přijmu spolu s vedením nemocnice a ministerstvem zdravotnictví definitivní závažné rozhodnutí o postupu prací. Nesouhlasím s tím, že by se rekonstrukce neuskutečnila kvůli nesouhlasu lékařů, protože mám jejich plné zmocnění. Ovšem již dnes připravujeme redislokační plán, který by vyjasnil požadavky na kompletní přestavbu a případné přestěhování klinik do prostor části pro dospělé a i jiných pavilonů motolské nemocnice. Redislokace nesmí být delší než 24 měsíců, aby nedošlo ke snížení kvality poskytované péče. Již dnes jsem jmenoval komisi, která sejí bude zabývat.

* Kde na rekonstrukci vezmete peníze?

Varianty financování připadají v úvahu dvě. Bud bude financována přes státní rozpočet, nebo z externích zdrojů garantovaných státním rozpočtem. Při předpokládaných nákladech tři a půl miliardy korun a nutné době výstavby maximálně dvou roků může být rizikem první varianty v případě problémů státního rozpočtu tzv. zakonzervování stavby. U druhé varianty, která předpokládá rozložené financování na 10 až 15 let, se jeví výhodou jistota realizace stavby a nevýhodou pak vyšší cena vzhledem k úrokovým sazbám. Nutno podotknout, že odpisy Dětské fakultní nemocnice za období let 1976 až 2001 se blíží částce dvě miliardy a byly z nich kromě výstavby pavilónu pro dospělé financovány i jiné akce českého zdravotnictví.

OLGA BÖHMOVÁ, Haló noviny, 9.6.2001

Ohodnoťte tento článek!