Rozhovory s kandidáty na videprezidenta ČLK

Česká lékařská komora bude o víkendu volit svého viceprezidenta. Zdravotnictví a medicína budou u toho. Tři kandidáti na tuto funkci, Aleš Herman, Martin Jan Stránký a Miroslav Hanuš poskytli Zdraví.Euro.cz rozhovory, ve kterých představují své záměry. Na Zdraví.Euro.cz si nyní můžete přečíst jejich celé verze…

Aleš Herman: Je třeba zvýšit pracovní nasazení

Aleš Herman předpokládá, že by se v případných krajských orgánech ČLK našlo pro práci v komoře širší spektrum odborníků.

Hodláte se zasazovat o posílení stability soukromých lékařů. Jaké kroky v tomto směru považujete za podstatné?

Na tuto otázku odpovím příkladem svého kolegy. Dotyčný lékař nabyl své praxe před 1,5 rokem, platnost smluv se zdravotními pojišťovnami je v jeho případě pouhé 2 roky. Je na první pohled patrné, že v této situaci je jeho rozhodování o dalším směrování praxe a jejím medicínském a investičním rozvoji velmi omezené. V případě smlouvy na dobu neurčitou s jasně vymezenými smluvními podmínkami obou stran, by jeho rozhodování mohlo být opřeno o jistotu dalšího rozvoje medicínské praxe.

Mezi svými úkoly uvádíte prosazení smluv na dobu neurčitou se změnou výpovědních podmínek. Jaké by podle vás měly být oproti tomu, jak jsou navrhovány?

Tyto podmínky obecně musí splňovat požadavky obou smluvních stran na zabezpečení bezproblémového chodu praxe s možností vypovězení smlouvy pouze při hrubém porušení smluvních podmínek. Přesné stanovení těchto podmínek je předmětem jednání o novém znění rámcové smlouvy. Lékař poctivě vykonávající svou praxi, dle svého nejlepšího svědomí a vědomí, by se neměl cítit ohrožen možností vypovězení smlouvy.

V čem by podle vás bylo výhodnější krajské uspořádání revizních komis a čestných rad?

Nedostatek odborníků ochotných obětovat hodiny práce při řešení složitých případů na úrovni okresního uspořádání je velmi složitým problémem většiny okresních sdružení. Věřím, že na krajské úrovni bude širší spektrum odborníků – lékařů – s vyšší mírou nezávislosti.

Jste členem odvolaného představenstva. Nepovažujete toto odvolání posledním sjezdem jako projev nedůvěry delegátů k vám?

Na tuto sugestivní otázku vám poskytne objektivní a přesnou odpověď nadcházející sjezd delegátů ČLK.

Myslíte si, že by mělo být hospodaření komory v posledních letech prošetřeno například zvláštním auditem?

Hospodaření ČLK je opakovaně prověřováno nezávislými auditory. Poslední rok byl auditován dvěma subjekty. Bude-li názor sjezdu delegátů takový, že je nutný další audit nebo několik dalších auditů, bude nutno jej respektovat. Pozn.: Pojem zvláštní audit mi není znám.

Jak jste vnímal demonstraci poskytovatelů péče na Staroměstském náměstí? Chápal jste důvody, které k ní vedly?

Vyjádření názoru a názorů je svatým právem všech občanů i lékařů. Důvodům jsem porozuměl jen částečně.

Co by se mělo podle vás zlepšit na činnosti představenstva oproti tomu, jehož jste byl členem?

Zvýšit pracovní nasazení všech členů představenstva. Vzhledem ke složitosti problémů je nutno si rozdělit úkoly mezi menší skupiny, které budou za danou oblast zodpovídat.

Martin Jan Stránský: ČLK je prohnilá

Martin Jan Stránský se obává, že pokud sjezd nezmění ČLK směrem ke spravedlivějšímu zastoupení různých skupin lékařů, komora zanikne.

V čem by bylo výhodné uspořádání komory, které navrhujete, tedy s komisemi se širokým zastoupením k jednotlivým problémům?

Představovalo by to garantovaný mechanismus, díky kterému by byly v komoře reprezentovány všechny skupiny lékařů, což dosud neexistuje. Prezident Kubek stále upozorňuje na Rakouskou lékařskou komoru jako model, ale všem uniká, že tato komora je rozdělena na tři části – soukromí lékaři, zaměstnanci a stomatologové. Tyto části projednávají své problematiky zvlášť a mezi sebou nekomunikují jinak než přes vysílání delegací do centrálního orgánu, kde se dohodnou na společném stanovisku, a pak sjednoceni teprve jednají se státem.

Co říkáte na námitku svých odpůrců, že jste se dosud v ČLK vůbec neangažoval?

Tento argument je důsledkem nešťastné minulosti a nepochopení toho, že svobodný a neomezený tok intelektu je to, co posílí jak organizace tak demokracii nejvíce. Vyspělé země ve světě upřednostňují do vedení organizací lidi, kteří mají co nejširší externí zkušenosti a způsob uvažování, který té organizaci prospěje. ČLK se během posledních šesti let stala prohnilou a stále hnijící organizací. Představenstvo a prezident upřednostňují protežování a centralizaci moci, což vytlačilo celé úseky lékařů. Následkem toho se komora rozštěpila. I po minulém sjezdu se vytvořil krizový štáb, který reprezentuje tisíce lékařů a zakládá se druhá komora pro soukromé lékaře. Co udělá ČLK až tisíce lékařů pozastaví své členské příspěvky? To je zásluha dosavadního vedení – dát jim další hlas znamená definitivní konec jednotné komory. Aby se organizace zlepšila, musí přijít jiní lidé, kteří do ní vidí, kteří mají vizi a kteří budou respektovat demokratické a právní principy stavovské organizace a kteří budou hájit stanoviska nás všech.

Mnoho lékařů má pocit, že účastnit se aktivně dění v ČLK je zbytečné. Čím byste jejich postoj změnil?

Tito lékaři mají pravdu, protože komora jim přestala sloužit. Stala se organizací prezidenta a jeho stoupenců. Musí se stát to, o čem jsem mluvil – aby měli řadový členové jistotu, musí se jejich reprezentanti dostat k hlavnímu jednacímu stolu, ať už v představenstvu nebo přes komisi a musí to být prezident i viceprezident komory kteří budou vykonávat jejich přání, nikoliv vlastní agendu.

Skutečně podle vás má cenu, aby ČLK právně napadla vydané ministerské vyhlášky? Proces se může táhnout několik let…

Když státní orgán vydá protiprávní vyhlášku proti skupině lidí, tak si to přeci ti lidé nesmí nechat líbit, zvláště když jim to finančně či pracovně ubližuje, anebo když je to diskriminující, což se stalo s nedávnými vyhláškami či zákony. Prvním úkolem komory má být zajištění rovnosti mezi všemi členy. Když je tato rovnost napadena, má se proti tomu postavit. To, že komora se proti tomu nejen nepostavila, ale ke všemu na nešťastných vyhláškách a zákonech spolupracoval prezident Kubek s ministrem Rathem, je důkazem, že vedení komory plní politickou objednávku.

Dokážete si představit svou spolupráci s prezidentem Milanem Kubkem?

Budu spolupracovat s každým prezidentem, který bude respektovat přání všech členů komory, statuty komory a mandát představenstva. Nezáleží na tom, jestli to bude Milan Kubek anebo někdo jiný. Viceprezident nemá sám rozhodovat. Sám se nabízím do role ombudsmana pro členy komory, přičemž bych byl garantem prezentování všech názorů jak prezidentovi tak představenstvu.

Mluvíte o tom, že by komora měla být aktivnější v oblasti legislativy. Nemusely by se kvůli tomu zvyšovat příspěvky?

V žádném případě by se nemusely zvyšovat. Komora by především měla zaměstnávat odborníky, kteří odvádí kvalitní práci, kterou potřebuje. To se neděje. A za druhé je důležité upozornit, že co se týče externích spolupracovníků či konzultantů, spolupráce je mnohokrát hrazena jejich „domácí“ institucí, pro kterou pracují. Takováto spolupráce je běžná a měla by být vyžadována.

Miroslav Hanuš: Představenstvo má být názorově pestré

Miroslav Hanuš by nepovažoval za smysluplnou svou účast v představenstvu, pokud by bylo historicky názorově jednobarevné.

V jakém stavu se podle vás ČLK nyní nachází

Bohužel zatím nedošlo volbou prezidenta na půdě ČLK ke zklidnění. Jistě se na tom podílí i absence rozhodovací pravomoci bleskově odvolaného představenstva komory, i absence viceprezidenta. Dr. Kubek vystupuje jménem komory velmi aktivně, především legislativními iniciativami, z nichž některé již prošly parlamentem, avšak prosazené formulace se nesetkaly u značné části lékařů s pozitivním ohlasem. V posledních týdnech dokonce formy nesouhlasu začínají směřovat k rozštěpení komory. Komora se stále navenek prezentuje intenzivním „bojem“ za hospodářská a sociální práva lékařů. Zcela se vytrácí zákonem dané ostatní (a důležité) úkoly, tedy dbát na profesní úroveň lékařů, etiku a profesní výkon povolání. Tyto cíle by měly vytvářet přirozenou autoritu komory mezi lékaři i v očích veřejnosti.

Jaké změny byste jako viceprezident prosazoval?

Považuji za zásadní volbu představenstva komory. To řídí a rozhoduje, prezident je stanovisky vázán. Pokud volba představenstva přinese s novými členy názorovou pluralitu, reflektující přání a zájmy lékařské obce, začne komora skutečně plnit své úkoly. Tento směr budu prosazovat. Jestliže sjezd delegátů zvolí do reprezentace komory zastánce předchozí linie, obávám se, že to může mít fatální dopad na existenci komory vůbec. A to bych si nepřál. Z mých návštěv v krajích se zdá, že si lékaři začínají uvědomovat, že nadcházející volby budou mít na činnost komory rozhodující vliv.

Má podle vašeho názoru viceprezident dostatečné pravomoci?

Ať je prezidentem i viceprezidentem kdokoli, bude třeba, dle mého soudu, pravomoci modifikovat. Přidat i ubrat, neboť současný stav umožňuje nekorigovatelná jednání. Demokracie ano, ale v jasných mezích.

Jaký by měl být vztah prezidenta a viceprezidenta?

Měli by se ve svých aktivitách doplňovat, své názory respektovat, na veřejnosti vystupovat věcně a se slovníkem, který je hodný lékařského stavu. Viceprezident musí být schopen prezidenta v plném rozsahu v případě potřeby zastoupit. Oba musí v zásadních otázkách spolu komunikovat. To v minulosti nebylo a zveřejnění rozporů ve vedení velmi poškodilo renomé komory a znechutilo lékaře, kteří jsou povinnými členy.

Co považujete za stěžejní problém, který by jste po nástupu do funkce začal ihned řešit?

Především vytvořit z představenstva skutečně rozhodující orgán, kde každý má svůj názor, respektuje názorové spektrum voličů, je schopen formulovat argumenty a stát si za nimi. Pak můžeme kriticky analyzovat staré a realizovat to, co komoře vrátí autoritu i přízeň lékařů. Nebude to jednoduché, ale považuji to za možné. Pokud by představenstvo zůstalo názorově historicky jednobarevné, neviděl bych v něm svoji činnost za smysluplnou. Osud komory je v rukou delegátů.

(ada,iso), www.Zdravi.Euro.cz

Reakce čtenářů Zdraví.Euro.cz

Bohumír Šimek

Všichni kandidáti mají svoji hodnotu. Miroslav Hanuš to má pěkně srovnané. Ale osobně bych přes veškeré sporné reference preferoval Martina Jana Stráského. Jde o člověka s několikaletou zkušeností ze zahraničí, a to ze zahraničí, kde je přímo protipól financování našeho zdravotnictví. Nebál bych se jeho pevných názorů, za kterými si bude stát. To, že je ředitelem polikliniky, která nemá smlouvy s pojišťovnami, je pro mne spíše doporučením. Jeho postoje jsou bezpochyby mnohdy proti našemu běžnému uvažování. To vše je podle mne přínosem. Budu od něho očekávat názorový střet ve vrcholném orgánu ČLK.

Jeho vicepresidenství bude zejména přínosné v době, kdy nám skončí smlouvy s pojišťovnami, které nás mohou hodit přes palubu. Dnes se žádná legislativa pro tento případ nepřipravuje. Věřím mu, že nebudeme muset podepisovat smlouvy, ve kterých se nesmíme dohodnout na změně jediného slova a že je nebudeme muset podpisovat pod nedůstojnou doložku, že smlouvy byly uzavřeny bez nátlaku a svobodně. Je přelomová doba a potřebujeme samostatně myslícího, svobodného zástupce i s mezinárodním přehledem.

Dr.Koblížek

Pan doktor Martin Stránský je člověk, který se dle mého soudu snaží vyrovnat svému dědečkovi. V medajlonu v televizi, předvedl malý „ojdipáček“ Nevím z jakého důvodu se náhle snaží ovlivńovat zdravotnictví a ČLK v ČR. Proč nevynikl v zemi, která mu dala vzdělání a kde začal svou lékařkou kariéru? Asi je to ČR snazší. Využít nálad rozdělené komory a postavit se do čela radikálních skupin lékařů.

V představenstvu komory by měli stát osobnosti, které pracovaly pro zdravotnictví zdravotníky i pacienty v časech, kdy to nebylo vůbec lehké. Za , kterými je vidět kus práce…¨Za Panem doktorem jsou vidět jen právní spory vedené proti komoře, kterou chce reprezentovat. Soukromá poliklinika na Národní třídě, dědictví předků a ne zcela jasná orientace v našem postsocialistickém zdravotnictví.

Myslím si, že hlavním cílem skupin , které se hlásí ke kandidatuře pana doktora Stránského je rozbití ČLK a založení mnoha komor specialistů, praktiků… atd. Neuvědomují si nebezpečí, které z toho plyne.

Vhodným kandidátem je Dr. Herman – odborník, který pracuje pro komoru mnoho let. Práce, kterou odvedl je kvalitní. Je kultivovaným diskutérem a má široké znalosti. Je opravdovou osobností splňující požadavky viceprezidenta.

Bohumír Šimek

Ad: Dr Koblížek

Rozdělení na dvě komory prakticky není možné ani z důvodů legislativních, ani nutné, bude-li se majoritní část lékařů vůči minoritním chovat s pochopením k jejich problémům a nikoliv s ignorancí, jak se s tím dnes občas setkáváme. Ambulantní lékaři potřebují v komoře pevné zastoupení, aby byli rovnocenými partnery nemocničních lékařů. Nebudou-li mít pevné zastoupení, budou sílit tendence ke štěpení.

Bohumír Šimek

Tak nás Stráský zklamal. Asi neměl dost odvahy prát se o naši věc. Nebo je to jinak?
Ohodnoťte tento článek!