Sanofi: výsledky studie porovnávající přípravek Toujeo® s inzulinem degludek u diabetiků 1. typu

Toujeo® vykazuje plošší profil v porovnání s inzulinem degludek s menším počtem výkyvů glykémie v průběhu dne.

Společnost Sanofi prezentovala kompletní výsledky FK/FD studie porovnávající přípravek Toujeo® (inzulín glargin 300 jednotek/ml) s inzulinem degludek 100 jednotek/ml (Deg-100) u pacientů s diabetem 1. typu dne 18. února 2017 na 10. Mezinárodní konferenci věnované pokročilým technologiím v léčbě diabetu (ATTD), která se konala v Paříži ve Francii1.

Farmakokinetický a farmakodynamický (FK/FD) profil přípravku Toujeo® u pacientů s diabetem 1. typu při klinicky relevantní dávce (0,4 U/kg/den, průměrná dávka používaná v celosvětové klinické praxi)2 byl plošší a rovnoměrněji rozložený v průběhu 24 hodin ve srovnání s profilem inzulinu degludek. Fluktuace metabolické aktivity (variabilita) v rámci dne byla o 20 % nižší (p = 0,047) u přípravku Toujeo® než u inzulinu degludek.

U přípravku Toujeo® byl pozorován celkově plochý FK/FD profil a rovnoměrně rozložená expozice v průběhu 24 hodin u obou hodnocených dávkovacích schématech (0,4 a 0,6 U/kg/den).

„Tato nová zjištění mohou mít klinický význam pro pacienty s diabetem 1. typu, kteří jsou léčeni bazálním inzulínem,“ uvedl Dr. Timothy Bailey, Clinical Associate Professor, University of California, San Diego. „Přípravek Toujeo® již vykazuje zlepšený FK/FD profil ve srovnání s inzulínem glargin 100 jednotek/ml (Gla-100) a jeho profil je plošší. Také v předchozí studii využívající CGM3 u dospělých s diabetem 1. typu byla u přípravku Toujeo ve srovnání s inzulínem Gla-100 prokázána menší glykemická variabilita mezi jednotlivými dny a menší variabilita glykémií v rámci jednoho dne, která je spojena s menším rizikem noční potvrzené (≤ 54 mg/dl) nebo závažné hypoglykémie během prvních 8 týdnů. Výsledky pozorované ve stávající FK/FD studii hodnotící přípravek Toujeo® ve srovnání s inzulínem Deg-100 potvrzují, že přípravek Toujeo® má zajímavý profil a potenciál pomáhat pacientům s diabetem, aby dosahovali cílových hodnot s menším rizikem hypoglykémie.“

„V této FK/FD studii jsme pozorovali příznivější profil přípravku Toujeo® ve srovnání s inzulínem degludek,“ uvedl Riccardo Perfetti, Head of Global Diabetes Medical Team, Sanofi. „Klinické důsledky těchto zjištění jsou v současné době předmětem dalšího výzkumu.”

O FK/FD studii přípravku Toujeo® (LPS14585)
Odůvodnění:
Injekce bazálního inzulínu sice nemohou dokonale napodobit endogenní produkci inzulínu, nicméně „ideální“ bazální inzulín k léčbě diabetu by měl mít stabilní farmakodynamický (PD) a farmakokinetický (PK) profil. Menší a méně variabilní exkurze glykémie mohou vést k předvídatelnějším 24hodinovým profilům a k menšímu výskytu hypoglykémie, a v konečném důsledku mohou přispět ke zlepšení stavu pacientů na bazálním inzulínu a k lepší adherenci k léčbě.
Uspořádání studie:
Jednalo se o randomizovanou, dvojitě zaslepenou, 2×2 faktoriální, překříženou studii s euglykemickým clampem, zahrnující dvě paralelní kohorty pacientů s diabetem 1. typu (celkem 48 osob) ke srovnání farmakodynamických a farmakokinetických vlastností 0,4 resp. 0,6 U/kg/den inzulínu glargin 300 jednotek/ml (Toujeo®, Gla-300) se stejnými dávkovými hladinami inzulínu degludek 100 jednotek/ml (Deg–100) v ustáleném stavu po 8 dnech léčby v režimu vícečetných dávek.

Hlavní výsledky:
Farmakodynamika:
Fluktuace počítačově zprůměrované křivky aplikace glukózy v průběhu 24 hodin (GIR-smFL0-24) byla významně nižší u inzulínu Gla-300 ve srovnání s inzulínem Deg-100 při dávkovací hladině 0,4 U/kg. Při dávkovací hladině 0,4 U/kg byly relativní 6h frakce GIR-AUC0-24 rovnoměrněji rozloženy při použití inzulínu Gla-300 než při použití inzulínu Deg-100. Hodnoty GIR-smFL0-24 a 6h frakcí GIR-AUC0-24 byly podobné mezi oběma inzulíny při supraterapeutické dávkovací hladině 0,6 U/kg. Při obou dávkovacích hladinách byly hodnoty GIR-AUC0-24 a GIRmax nižší pro inzulín Gla-300 ve srovnání s inzulínem Deg-100, přičemž hodnoty T50%-GIR-AUC0-24 a doba trvání glykemické kontroly byly podobné u obou inzulínů.

Farmakokinetika:
Obě dávkovací hladiny inzulínu Gla-300 poskytly inzulínové profily podobné fázi plateau po dobu až 16 hod po podání dávky s následným pomalým poklesem. U Deg-100 se hladina inzulínu zvyšovala při obou dávkovacích hladinách od doby injekce až do cca. 10 hodin po podání dávky, a poté následoval pomalý pokles. Expozice oběma inzulínům byla měřitelná až do ukončení clampu (30 hodin). Při obou dávkovacích hladinách byly 6h frakce INS-AUC0-24 rovnoměrněji rozloženy při použití Gla-300 ve srovnání s Deg-100.

O studii Toujeo® CGM3
Odůvodnění:
Kontinuální monitorování glukózy (CGM) je hodnotná metoda, která umožňuje potvrdit, zda pozorované rozdíly ve FK a FD vlastnostech inzulínu za experimentálních podmínek vedou ke klinicky významným rozdílům 24hodinových glykemických profilů a dalších parametrů kontroly glykémie, včetně výskytu hypoglykémie.
Uspořádání studie:
Jednalo se o multicentrickou 16týdenní, otevřenou studii fáze II s paralelními skupinami a se dvěma překříženými periodami, zahrnující 59 pacientů s diabetem 1. typu (PDY12777; NCT01658579). Primárním sledovaným parametrem (endpointem) bylo průměrné procento času s rozsahem glykémie 4,4–7,8 mmol/l (80–140 mg/dl) během posledních 2 týdnů léčby v obou léčebných periodách (týden 7–8 týdny a týden 15–16). Hlavními sekundárními endpointy byly průměrné 24hodinové profily glukózy založené na CGM (mmol/l) za poslední 2 týdny léčby v každé léčebné periodě a počet účastníků s alespoň jednou hypoglykemickou příhodou (definovanou podle kritérií American Diabetes Association) v každé léčebné periodě.
Hlavní výsledky:
Procentuální podíl času s rozsahem glykémie 4,4–7,8 mmol/l (primární endpoint) byl podobný u účastníků léčených inzulínem Gla-300 a inzulínem Gla-100 (LS průměr rozdílu 0,75 %, p = 0,73). Průměrné 24h glykemické profily vykazovaly stálejší hladiny glukózy při použití inzulínu Gla-300 se srovnání s inzulínem Gla-100.

About Toujeo®
Toujeo® is a once-daily basal insulin based on a broadly-used molecule (insulin glargine). Toujeo has been approved by the U.S. Food and Drug Administration (FDA), the European Commission, Health Canada, the Therapeutic Goods Administration in Australia, and the MHLW in Japan (where its approved brand name is Lantus® XR), and is under review by other regulatory authorities around the world.

About Sanofi
Sanofi, a global healthcare leader, discovers, develops and distributes therapeutic solutions focused on patients' needs. Sanofi is organized into five global business units: Diabetes and Cardiovascular, General Medicines and Emerging Markets, Sanofi Genzyme, Sanofi Pasteur and Consumer Healthcare. Sanofi is listed in Paris (EURONEXT: SAN) and in New York (NYSE: SNY).

References:
1. Bailey T, et al. Insulin Glargine 300 U/mL (Gla-300) Provides More Stable and More Evenly Distributed Steady-state PK/PD Profiles Compared with Insulin Degludec in Type 1 Diabetes. Oral presentation session 6 at 10th International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD), Paris, France, February 18, 2017.
2. Data on file, Adelphi Real World Diabetes DSP XII, 2015.
3. Bergenstal RM, et al. Diabetes Care. Online ahead of print 2017, DOI: 10.2337/dc16-0684.

Ohodnoťte tento článek!