SAS: úhradová vyhláška je vůči ambulancím nespravedlivá

Zorjan Jojko.

Rada Sdružení ambulantních specialistů (SAS) vyjádřila zásadní nesouhlas s připravovanou podobou úhradové vyhlášky na rok 2015. Ministerstvo zdravotnictví podle ní postupuje vůči segmentu ambulancí negativně. SAS požaduje rovný přístup k financím pro všechny.

Rada SAS 13. listopadu uvedla, že v současné podobě úhradové vyhlášky (v jaké byla rozeslána k připomínkám 10. 11. 2014) zcela chybí přiměřené navýšení hodnoty bodu, aby mohlo dojít k navýšení tarifních platů zaměstnanců ve zdravotnictví, jak před časem avizovalo ministerstvo zdravotnictví.

„Předpokládali jsme, že u nás se toto odrazí v úpravě hodnoty bodu. V návrhu, který jsme dostali k připomínkám, přiměřené navýšení zcela chybí. Nesouhlasíme s tímto nerovným přístupem vůči našim ambulancím,“ uvedli ambulantní specialisté a připomněli, že 21. 8. 2014 byla v rámci dohodovacího řízení o hodnotě bodu a výši úhrad v našem segmentu skoro uzavřena dohoda mezi námi a zdravotními pojišťovnami (ZP).

„Neprošla nikoli kvůli nesouhlasu zdravotních pojišťoven, ale části poskytovatelů (ČLK, oftalmologové a diabetologové), kteří nejspíše předpokládali, že nám MZ nabídne lepší podmínky, než byly ty tehdy skoro dohodnuté. Současný návrh úhradové vyhlášky jde však zcela opačným směrem. Je podstatně horší, než o čem se jednalo 21. 8. 2014. Máme za to, že souhlasili-li zástupci zdravotních pojišťoven 21. 8. 2014 s nějakou podobou úhrad našeho segmentu v roce 2015, není logické a ani potřebné, aby MZ postupovalo vůči nám takto negativně,“ uvedl za Radu SAS její předseda Zorjan Jojko.

Ambulantní lékaři proto požadují, aby v části A) odst. 2 přílohy č. 3 vyhlášky navýšení hodnoty bodu a fixní složky o minimálně 5%, tj. na minimálně 1,08 Kč, resp. 0,35 Kč. Ve stejné logice žádají navýšení výsledné hodnoty bodu v odst. 5. části A) přílohy č. 3 na minimálně 1,08 Kč.

Rovný přístup k ambulancím

Nesouhlasné stanovisko zaujali ambulantní lékaři také k příloze návrhu vyhlášky, která řeší úhrady nemocničních ambulancí, kde je v úhradovém vzorci kalkulováno se započtením 100% bodů, které měly v roce 2013 sníženou hodnotu. „Naprosto nerozumíme tomu, proč to u nás (ambulance mimo nemocnice – pozn. red.) má být jen 55%. Považujeme to za diskriminaci a nesouhlasíme,“ uvádí rada SAS a požaduje, aby stejně jako nemocnicím bylo do úhradového vzorce započítáno i našim ambulancím 100% bodů, které měly v roce 2013 hodnotu 0,30 Kč, nikoli jen 55%, jak je v návrhu nyní stanoveno.

Ambulantní lékaři zejména protestují proti tomu, aby veškeré navýšení financí do rezortu šlo jen do nemocnic. „V době krize jsme mlčeli, nyní není objektivní důvod pro stagnaci našich úhrad, tj. pro stagnaci ceny naší práce. Výběr pojistného přeci roste. Plán MZ fixovat cenu naší práce na úrovni r. 2013 vnímáme jako neproporcionální ve vztahu k segmentu nemocnic, kde se hovoří o navýšení tarifů právě o pět procent (od poskytovatelů bylo požadováno dokonce deset procent),“ říká Zorjan Jojko.

Refundace poplatků se nekoná?

Dalším požadavkem SAS je zachování proplácení kódu 09543 bez limitu. „Lze se důvodně obávat, že pacienti v rámci zrušení regulačních poplatků změní své chování v četnosti a intensitě návštěv u lékařů včetně ambulantních specialistů. Stanovený limit tedy povede k poklesu ceny naší práce. Nebude-li odstraněn, bude znamenat, že zrušení regulačních poplatků zaplatíme my,“ domnívá se předseda Jojko.

Lékaři požadují navýšení regulačních limitů v části B) přílohy č. 3 vyhlášky u všech položek na minimálně 102 %, jak bylo skoro dohodnuto 21. 8. 2014. Do části B) přílohy č. 3 vyhlášky žádají o vrácení tří odstavců (viz níže), které považují za důležité a které jsou přitom jen „organizační“, a podle SAS neznamenají pro systém žádné výdaje navíc:

– Zdravotní pojišťovna smí uplatnit regulační srážky dle bodů 2 až 4 maximálně u 5% poskytovatelů příslušné odbornosti a to těch, u nichž je překročení regulačních limitů nejvyšší.

– Zdravotní pojišťovna poskytne poskytovateli přehledné informace o průběžných nákladech na jím předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, ZÚM, ZÚLP a indukovanou péči, a to vždy do 60 dní po ukončení kalendářního čtvrtletí elektronickou formou prostřednictvím portálů.

– Pokud poskytovatel předepíše zdravotnický prostředek schválený revizním lékařem pojišťovny, nebude tato částka zahrnuta do výpočtu regulačních omezení podle odst. 3 tohoto článku.

Požadavky nad rámec dohody

Mimo rámec téměř uzavřené dohody z 21. 8. 2014 a požadavku rovného přístupu k financím všem segmentům, žádají ambulantní specialisté navýšení hodnoty bodu odst. 1 e) části A) přílohy č. 3 na minimálně 0,95 Kč (lépe na 1,03 Kč).

„Hodnota 0,68 Kč je diskriminační a příliš nízká, než aby mohla zajistit kvalitní provádění vyjmenovaných výkonů, neodpovídá pravidlům, podle nichž byly ceny dotčených výkonů konstruovány pro Seznam výkonů. Její výše byla v dřívějších obdobích (pro rok 2013) snížena tehdejším vedením MZ „od stolu“, bez konsultace s odbornými společnostmi,“ poukazuje předseda Jojko a zároveň pro odbornost 809 – radiodiagnostika – požaduje vrácení hodnoty bodu na původní hodnotu 1,10 Kč.

Po zavedení snížené hodnoty bodu a regulací je zde totiž průměrný pokles příjmů privátních pracovišť o 20% nižší než před regulacemi. Vzhledem ke stoupajícím nákladům na provoz včetně technických kontrol je obor 809 hluboce podfinancován.

Ohodnoťte tento článek!