Setkání prezidentů komor 2011

jednání, dohoda

Tradiční adventní setkání představitelů profesních komor se uskutečnilo 6. 12. 2011 v sídle České lékárnické komory.

Vrcholní představitelé stavovské samosprávy zhodnotili rok 2011 z pohledu příslušné komory, včetně stručného přehledu legislativních změn, které byly v průběhu roku připraveny nebo schváleny.

V diskusi, která následovala po úvodních sděleních, převládla dvě témata: Plýtvání státními financemi při budování agend, které v současnosti vykonávají komory zdarma a Snaha státu zavádět další regulační a dohledové prvky nad profesními samosprávami. Všichni přítomní se shodli, že jsou zmíněná opatření ze strany státu nadbytečná a vysoce neefektivní.

U svobodných povolání přenesl v minulosti stát část své odpovědnosti na komory, učinil z nich instituce veřejného práva a vybavil je pravomocemi dříve svěřenými výhradně státní správě. Komory vykonávají svou činnost bez jakýchkoliv nároků na státní rozpočet.

Jejich představitelé jsou velmi silně znepokojeni snahou státu některé činnosti zdvojit a svěřit je státním institucím. Přímo alarmující je, že se to děje v době, kdy je snahou vlády redukovat přebujelou státní administrativu, a tím spíš, že jakákoliv taková snaha bude nutně znamenat obrovské náklady, které zbytečně ponese každý daňový poplatník.

Typickým příkladem plýtvání veřejnými financemi je zřizování centrálních registrů ve zdravotnictví, konkrétně registrů zdravotnických pracovníků.

Veškeré informace jsou v současnosti dostupné v evidencích lékařské, lékárnické a stomatologické komory a není nutné je duplicitně budovat za veřejné peníze, kterých se ve zdravotnictví přímo zoufale nedostává.

Samosprávný dohled nad výkonem svobodných povolání vykonávají v České republice:

Česká advokátní komora
Česká komora architektů
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Česká lékárnická komora
Česká lékařská komora
Česká stomatologická komora
Exekutorská komora České republiky
Komora auditorů ČR
Komora daňových poradců ČR
Komora patentových zástupců ČR
Komora veterinárních lékařů ČR
Notářská komora České republiky

Ohodnoťte tento článek!