Smluvní zdravotní péče – periodické prohlídky

Titulní obrázek

Organizace má smluvně zajištěnou zdravotní péči pro své pracovníky u dvou praktických lékařů. Pracovníci však při periodických prohlídkách využívají zejména služeb svých praktických lékařů dle místa jejich bydliště, kteří jim vystavují průkaz o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání. Jsou takto vystavená potvrzení v souladu se směrnicí ministertsva zdravotnictví?

Právní poradna

Organizace má smluvně zajištěnou zdravotní péči pro své pracovníky u dvou praktických lékařů. Pracovníci však při periodických prohlídkách využívají zejména služeb svých praktických lékařů dle místa jejich bydliště, kteří jim vystavují průkaz o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání. Jsou takto vystavená potvrzení v souladu se směrnicí MZ č. 49/1967 ve znění pozdějších předpisů?

Odpovídá JUDr. Dominik Brůha

K uvedenému dotazu je potřeba především uvést, že podle § 40 zákona č. 20/1966 Sb. platí, že zaměstnavatelé (organizace) jsou povinni zajistit pro své zaměstnance závodní preventivní péči. Z uvedeného vyplývá, že tzv. závodní preventivní péči musí zaměstnavatel smluvně zajistit u závodního lékaře, kterého si zvolí a se kterým sjedná příslušnou smlouvu o zajištění závodní preventivní péče pro své zaměstnance.

Uvedenou povinnost zaměstnavatele dále rozvádí i zákoník práce, který v § 103 odst. 1 písm. d) zaměstnavateli ukládá, aby sdělil zaměstnancům, které zařízení závodní preventivní péče jim poskytuje závodní preventivní péči a jakým druhům očkování a jakým preventivním prohlídkám a vyšetřením souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit, umožnit zaměstnancům podrobit se těmto očkováním, prohlídkám a vyšetřením v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.

Současně podle § 103 odst. 1 písm. a) zákoníku práce zaměstnavatel nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti.

Za tímto účelem je také podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, stanovena výjimka z jinak obecného práva svobodné volby lékaře. Podle této výjimky pojištěnec, tedy i zaměstnanec, nemá právo tzv. svobodné volby lékaře právě v případech závodní preventivní péče.

Jestliže tedy zaměstnavatel řádně plní svou zákonnou povinnost zajistit pro své zaměstnance závodní preventivní péči, pak také zaměstnanci mají absolvovat příslušné periodické a další prohlídky související s výkonem práce právě u příslušného lékaře závodní preventivní péče. Náležitosti toho, jak má vypadat lékařský posudek pro pracovněprávní účely pak stanoví od 1. 4. 2007 příloha č. 1 bod 8. písm. A) až C) vyhlášky č. 385/2007 Sb., o zdravotnické dokumentaci.

Vyhláška přitom stanoví, že lékařský posudek pro pracovněprávní účely musí mimo jiné vždy obsahovat posudkový závěr. Výslovně je uvedeno, že z posudkového závěru lékařského posudku vydaného za účelem posouzení zdravotní způsobilosti musí být zřejmé, zda posuzovaná osoba

a) je zdravotně způsobilá,

b) je zdravotně způsobilá s podmínkou; zdravotní způsobilostí s podmínkou se rozumí například použití nezbytného zdravotnického prostředku posuzovanou osobou nebo jiné omezení posuzované osoby kompenzující její zdravotní omezení; v posudku se vždy tato podmínka vymezí,

c) je zdravotně nezpůsobilá, nebo

d) pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost.

www.Zdravi.Euro.cz

Smluvní zdravotní péče – periodické prohlídky
Ohodnoťte tento článek!