Soubor protikorupčních opatření ministerstva zdravotnictví

Soubor protikorupčních opatření, jak je představilo ministerstvo zdravotnictví.

Zadávání veřejných zakázek na ministerstvu zdravotnictví

– Všechny zakázky nad 50 000 Kč budou uveřejňovány v elektronickém systému veřejných zakázek

– Ministr bude schvalovat všechny zakázky nad 1 mil. Kč, do 1 mil. Kč je budou schvalovat náměstci ministra

– Budou probíhat analýzy potřebnosti veřejných zakázek

– Vznikne roční plán veřejných zakázek

– Smlouvy budou uveřejňovány na internetu

Přímo řízené organizace ministerstva zdravotnictví

Základní pilíře:

– Deklarace obecných zásad postupu zadavatelů při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, směřujících k maximální transparentnosti a otevřenosti zadávacích řízení a kontrola jejich dodržování.

– Jasná pravidla pro vztahy mezi dodavateli a zdravotnickými zařízeními v oblasti sponzoringu a obchodně-závazkových vztazích.

– Zavedení a kultivace registru referenčních cen vybraných léků, speciálního zdravotnického materiálu a zdravotnické techniky a jejich uveřejňování na webu ministerstva.

Obecné zásady v rámci zadávacích řízení:

– V případě, že předmět veřejné zakázky umožňuje dílčí plnění, bude vždy aplikováno s cílem umožnit plnění veřejné zakázky maximálnímu počtu uchazečů a minimalizovat tak tzv. generální dodávky (kompletátorské).

– Zvolené kvalifikační předpoklady pro uchazeče o veřejnou zakázku a jejich rozsah budou vždy odpovídat hodnotě a povaze předmětu plnění, respektive jeho částí.

– V rámci otvírání obálek bude vždy zveřejněna nabídková cena uchazečů.

– Při hodnocení nabídek budou dodržovány zásady hospodárnosti, efektivity a účelnosti, které by měly vynakládání veřejných prostředků charakterizovat. V případě omezeného počtu uchazečů o veřejnou zakázku bude dosažená nabídková cena posuzována vzhledem k ceně obvyklé a zadávací řízení případně opakováno.

– V případě, že je možno přesně a jednoznačně stanovit technické parametry předmětu plnění veřejné zakázky, smluvní podmínky a jeho medicínský účel, bude vždy jediným hodnotícím kritériem cena.

– V případě, že povaha předmětu plnění toto umožňuje, bude použit institut elektronické aukce.

– V zadávací dokumentaci bude vždy uvedeno, že uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí případného smluvního vztahu.

– Zadavatel vždy zpřístupní plné znění zadávací dokumentace na svých internetových stránkách a následně budou zveřejněny i výsledky zadávacího řízení (nejvýhodnější nabídka, cena).

Jasná pravidla v oblasti sponzoringu a obchodně-závazkových vztahů:

– Postupně omezit a od roku 2012 zcela znemožnit přijímání sponzorských darů od subjektů, které jsou uchazeči či dodavateli organizace v rámci veřejných zakázek (včetně úhrady účasti na odborných akcích).

– Úhrada jakékoli činnosti zaměstnance organizace (včetně úhrad služebních cest) subjekty, které jsou uchazeči či dodavateli organizace v rámci veřejných zakázek je nepřípustná, pokud nejde o činnost, která je podložena dlouhodobou smlouvou.

– Účelové hrazení pracovních cest „na jméno“ je nepřípustné.

Zavedení a kultivace registru referenčních cen:

– Povinný reporting přímo řízených organizací o cenách dosažených v rámci zadávacích řízení ve vybraných komoditách včetně zpětných bonusů.

– Zavedení institutu tzv. maximální ceny v rámci zadávacích řízení – cena stanovená na základě reportingu všech přímo řízených organizací.

– Zveřejnění „referenční ceny“ (tedy průměrné ceny vybraných komodit dosahované v rámci přímo řízených organizací.

– Použití systému tzv. „centrálního nákupu“ v odůvodněných případech, a to včetně nákupů zdravotnické techniky.

Změna zákona o regulaci reklamy

Omezení kongresové turistiky:

– Setkání odborníků – pouze v České republice; zahraniční kongresy – jen s aktivní účastí

Vymezení průzkumů trhu:

– Mimo bezpečnostních lékových studií musí být bezplatné

Sankce:

– Více odpovídající povaze a významu deliktu princip „shovívavosti“

Ohodnoťte tento článek!