Spolupráce internistů a nefrologů podpoří vzdělávání i péči o pacienty

Česká internistická společnost ČLS JEP a největší poskytovatel dialyzační péče v České republice, společnost Fresenius Medical Care se dohodly na úzké spolupráci.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Jejím cílem je mimo jiné zkvalitnění péče o pacienty s chronickým onemocněním ledvin, posílení a zefektivnění spolupráce internistů s nefrology a dialyzačními středisky, vzdělávání lékařů a v neposlední řadě také propagace interní medicíny a nefrologie u studentů lékařských oborů. Spolupráce obou společností by také měla přispět ke zvýšení povědomí o LDL/Lp(a) aferézách a reoferézách a k většímu využití těchto metod.

„Pro Fresenius Medical Care je ctí spolupracovat s Českou internistickou společností sdružující více než 2 000 lékařů a ostatních pracovníků, kteří si díky svému členství mohou velmi kvalitně rozšiřovat své už tak široké vzdělání umožňující komplexní pohled na nemocného,“ ocenil Ing. David Prokeš, generální ředitel společnosti Fresenius Medical Care, která poskytuje dialyzační a nefrologickou péči třetině všech dialyzovaných pacientů v České republice.

„Věříme, že dlouholeté zkušenosti společnosti Fresenius Medical Care v oblasti dialýzy, výzkumu, vývoje a inovací, stejně jako její kvalitní vzdělávací program, mohou být pro naše členy velkým přínosem,“ uvedl předseda České internistické společnosti ČLS JEP prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM.

Česká internistická společnost a Fresenius Medical Care chtějí kromě jiného podporovat výměnu zkušeností mezi internisty a nefrology prostřednictvím časopisu Vnitřní lékařství, webových stránek www.interna-cz.eu či intranetu a newsletterů České internistické společnosti. V plánu je také účast odborníků obou společností na akcích pořádaných jednou ze stran.

Lidé s chronickým onemocněním ledvin jsou často zatíženi řadou dalších přidružených chorob interního původu. Je výjimkou, pokud pacient s pokročilým postižením ledvin netrpí zároveň nějakým dalším orgánovým postižením. Pro dialyzované je pak typické, že mají sníženou fyzickou kondici, potíže s pohyblivostí a pohybovou koordinací. Většina z nich dlouhodobě užívá mnoho léků a můžeme je zařadit do kategorie tzv. „frailty“ pacientů s poklesem hmotnosti, svalovou slabostí, únavou, vyčerpáním, nízkou fyzickou aktivitou či pomalostí v pohybu.

Nestabilita vnitřního prostředí mnohdy vede k dramatickým reakcím na minimální podněty. Mnohem častěji se u těchto pacientů setkáváme s kardiovaskulárními komplikacemi, které mívají atypický průběh a horší prognózu. Situaci obvykle komplikuje diabetes, který pacienty dále znevýhodňuje po stránce pohybové (amputace, neurologické komplikace, specifické degenerativní změny na kloubech) i zrakové (diabetická retinopatie a další komplikace).

„Naše partnerství chce přispět mimo jiné k tomu, abychom u pacientů co nejvíce oddálili konečné stadium chronického ledvinného onemocnění, tedy ledvinné selhání. U dialyzovaných pacientů pak můžeme díky těsné spolupráci dotčených odborností prodloužit a zkvalitnit jejich život,“ vysvětlil Ing. David Prokeš.

U dialyzovaných pacientů je totiž mnohem vyšší výskyt některých komplikací, než je tomu v běžné populaci. Zatímco fibrilaci síní má zhruba 1 % obecné populace, u dialyzovaných je to plná čtvrtina. Podobná je situace s kardiostimulátory. Fraktury krčku kosti stehenní, které jsou způsobeny častějšími pády, nalézáme v této skupině pacientů dvakrát častěji, než je tomu u běžné populace.

„Péče o pacienty s chronickým onemocněním ledvin musí být komplexní,“ zdůraznil profesor Richard Češka, podle kterého je spolupráce České internistické společnosti ČLS JEP se společností Fresenius Medical Care velmi logická i z jiného důvodu: „Vždyť právě na interních odděleních jsou využívány produkty společnosti Fresenius Medical Care pravidelně. Ať už na jednotkách intenzivní péče, standardních nebo specializovaných odděleních. Eliminační metody jsou samozřejmě především doménou nefrologie; ta ale také vychází z interny a nefrologická oddělení jsou často součástí interních oddělení. Využívají se ale i na akutních interních lůžkách, např. na JIMP i jiných JIP. Nově rozvíjená metoda – LDL/Lp(a) aferéza – je spojována s lipidologií nebo aterosklerózou. To ale nejsou klinické obory a LDL/Lp(a) aferézu provádějí internisté na interních odděleních. Podobně bude s internou provázáno i nové využití eliminačních metod (např. reoferéz) v dalších oblastech v budoucnosti – diabetická noha a podobně.“

Česká internistická společnost ČLS JEP a Fresenius Medical Care plánují do budoucna kromě uvedených aktivit společné odborné akce a vzdělávání, včetně vzdělávacího programu společnosti Fresenius Medical Care s názvem Dialýza v praxi a včetně aktivit zaměřených na studenty lékařských fakult.

Ohodnoťte tento článek!