Stanovisko Pavla Horáka k úhradám v roce 2008

Titulní obrázek

Všeobecná zdravotní pojišťovna navrhne poskytovatelům pro rok 2008 úhrady přinejmenším o inflaci vyšší než jsou letošní. „Pojišťovny se v rámci dohodovacího řízení chtějí dohodnout především o minimálních tarifech,“ uvádí ředitel VZP Pavel Horák ve svém stanovisku pro Zdraví.Euro.cz…

V úvodních kolech dohodovacího řízení (DŘ) pro rok 2008 zdravotní pojišťovny seznámily své partnery se svými představami, stejně tak učinili i poskytovatelé zdravotní péče. V současné době je DŘ vzhledem k dovoleným přerušeno, a další kola jednání se očekávají ve druhé polovině srpna. V tuto chvíli nelze předjímat, jak jednání dopadne.

Chceme dohodnout minimální úhrady

Navíc teprve srpnová Správní rada VZP bude schvalovat východiska pro sestavení zdravotně-pojistného plánu pro rok 2008, a teprve po jejich schválení bude možné stanovit konečnou strategii pro DŘ. To bude jistě ovlivněno i tím, zda budou schváleny změny příjmů zdravotních pojišťoven (změna vyměřovacího základu u OSVČ, zastropování platby na zdravotní pojištění a nenavyšování platby za státní pojištěnce) a poplatky ve zdravotnictví (hlavní diskuse se bude týkat toho, zdali budou, nebo nebudou započítávány do příjmů zdravotnických zařízení).

Nutné je dohodnout se i na základní filosofii. Pojišťovny se v rámci DŘ chtějí dohodnout především na minimálních tarifech, úhradách, které by představovaly nepodkročitelné minimum s tím, že politika pojišťoven by směřovala k nákupu péče ve stanoveném objemu a kvalitě za smluvní ceny.

Úhrady ambulantním specialistům

Co se týče mechanismů úhrad, tak výrazné změny nepředpokládáme v ambulantních segmentech, kde je základem (kromě praktiků) výkonový způsob úhrady. Rádi bychom v roce 2008 vyřešili řadu letitých problémů. Například bychom se chtěli odpoutat od regulací podle starého sazebníku a plně používat nový, který – jak předpokládáme – bude dále rozvíjen. V jiné oblasti chceme vyřešit otázku režií chirurgických sálů, jednodenní chirurgie apod.

Chceme se také domluvit na změně regulačních mechanismů, které by zdravotnická zařízení motivovaly k poskytování potřebné a účelné zdravotní péče. Výsledkem by mělo být omezení nadužívání péče klienty, omezení ekonomicky neefektivního poskytování péče poskytovateli, a také větší spolupráce mezi poskytovateli v péči o klienta, tedy zabezpečení komplexní péče (chronicky nemocní, závažné diagnózy).

To vše s výkonovým typem úhrady a „inteligentními“ (ne mechanickými) regulacemi, sjednanými na základě odborných hledisek poskytování péče.

Praktickým lékařům podle kvality

V případě praktických lékařů plánujeme diferencovat kapitační platbu s ohledem na konkrétní podmínky (tzn. kvality té které praxe nebo její vzdělávací aktivity – chceme podpořit výchovu mladých lékařů ve školicích praxích a také zvýhodnit lékaře, kteří suplují regionální nedostupnost péče a kteří poskytují ekonomicky efektivní péči velkému počtu našich klientů).

Nemocnicím chceme platit adresněji

K největším změnám by mělo dojít v případě nemocnic, kde chceme paušály ponechat pro úhradu péče, kterou nelze nyní efektivněji řešit jiným způsobem. Chceme hradit adresně, na pacienta, na výkon, proceduru, diagnózu tak, jak jsme začali u mimořádně nákladné péče, tedy aby „peníze šly za pacientem“. S touto logikou začala VZP pracovat v roce 2006, a v letošním roce se tato praxe dál rošiřuje.

Konkrétně VZP začala např. hradit výkony hemodialýzy v lůžkových zdravotnických zařízeních stejně jako v ambulantních, což znamená za stejnou cenu a s tím, že pokud nemocnice těchto výkonů poskytne více, obdrží i více peněz od VZP. Stejně chceme postupovat u veškeré ambulantní péče, ale také u následné lůžkové péče, kde bychom chtěli diferencovat výši plateb (v korunách) dle kvality ubytovacího standardu.

Chceme zreálnit lékové paušály, ale budeme nekompromisně trvat na efektivním nákupu léků a zdravotnických prostředků, a budeme vyžadovat takový systém úhrad léčiv a zdravotnických prostředků, který zainteresuje zdravotnická zařízení na co nejefektivnějším nakupování.

Příkladem jsou nákladná léčiva poskytovaná či předepisovaná ve vybraných centrech, kdy VZP dohodla mechanismus úhrady těchto léčiv tak, aby centrum mohlo ošetřit potřebný počet pacientů a nedocházelo přitom k plýtvání peněz. Tato dohoda je totiž podpořena dohodou s výrobcem o ceně a stropování nákladů, které nese systém veřejného zdravotního pojištění.

Výkonové úhrady drahých technologií

U drahých technologií budeme rozvíjet systémy smluvních úhrad, započaté u lineárních urychlovačů a nových NMR a PET. Tento systém je založený na výkonových úhradách, a to za ceny, které pro poskytovatele znamenají rentabilitu zařízení při vícesměnném provozu. Ten rozpustí vysoké fixní náklady do většího počtu výkonů.

Cílem je zvýšit dostupnost moderní péče za výhodných ekonomických podmínek pro poskytovatele i pro pojišťovnu. Podmínkou jsou (zcela nezbytné) regulace počtu výkonů, podložené odbornými hledisky a standardními léčebnými postupy. Tedy postupy, ke kterým docházíme dohodou s odbornými společnostmi a odbornou veřejností.

Tyto citlivé regulační mechanismy postupně nahrazují nefungující regulace paušály a administrativními stropy.

Postupné kroky

Tyto změny z mnoha důvodů nelze provést skokově a pravidla je třeba každý rok precizovat. Pro rok 2008 plánuje VZP postupně oddělovat z neadresných paušálů např. úhradu pro kardiovertery a kardiostimulátory. S vybranými centry, kde je garance kvalitní péče, dohodneme jak počet pacientů (odvozený z populační statistiky spádového území a standardů léčby), tak reálnou cenu za tyto nákladné zdravotnické prostředky.

Další oblast, kde plánujeme takto postupovat, je oblast balíčkovatelných chirurgických výkonů, např. ortopedických operací, elektivních operací v jednodenní chirurgii atd. S chirurgickou odbornou společností chceme dospět k dohodě o standardech a odborných podmínkách pro léčbu (např. u jednodenní chirurgie), případně o akreditačních kriteriích a kritériích sledování kvality péče.

Podobně fungují dohody s onkologickou a hematologickou společností pro onkologické pacienty, které chceme v roce 2008 dále rozšířit i na ostatní léčebné postupy (onkochirurgii, radioterapii, nákladnou diagnostiku včetně genové a referenční – to se týká i laboratorních screeningových programů v onkologické prevenci, dále léčbu hemofilie apod.)

Úhrady porostou přinejmenším o inflaci

Závěrem, v tuto chvíli nelze předjímat jak dopadnou jednání v rámci DŘ, kde výsledek nezáleží jen na VZP, ale i na ostatních ZP a ve velké míře na poskytovatelích. Co můžeme již nyní sdělit, je to, že nabízené úhrady v jednotlivých segmentech v neadresných způsobech úhrad budou garantovat minimální růst o inflaci tj. 2,5–3 %.

Vzhledem ke složitosti procedury a množství účastníků vítáme, že dohodovací řízení řeší úhrady na celý rok. Zdali dospějeme k dohodě se dá těžko předpokládat. Cílem VZP každopádně je dohodnout se, a aby to bylo co nejschůdnější, dohadovat se specificky pro každý segment a subsegment tak, aby dohoda byla co nejjednodušší a možná. To se týká zejména tak různorodého segmentu, jakým je ambulantní specializovaná péče.

Vzhledem k tomu, že jsme díky své dobré finanční situaci a fungujícímu řízení nákladů schopni v rámci dohod vyřešit a profinancovat řadu letitých a „neřešitelných“ problémů financování našeho zdravotnictví, spoléháme na poskytovatele, že tuto příležitost využijí.

Pokud to tak bude, pak určitě k dohodě dopějeme, pokud někde zvítězí řevnivosti a jiné zájmy, budou nám podklady z dohodovacích řízení sloužit jako významné východisko pro systém úhrad v případě, že o nedohodě bude rozhodovat ministerstvo. I v dnešním prostředí máme možnost sjednávat jiné typy úhrad, pokud dodržíme pojistný plán a nejsme v rozporu s vyhláškou.

Činíme to velmi úspěšně, takže případnou nedohodu bychom neviděli jako tragédii. Dohoda má výhodu pro obě strany zejména technicky – mají možnost se na systém úhrad připravit, mít včas podepsané smluvní dokumenty a možnost se koncentrovat na vlastní činnost – zdravotnická zařízení na léčbu, pojišťovny na financování péče.

MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA, ředitel VZP, mezititulky (ada)

www.Zdravi.Euro.cz

Stanovisko Pavla Horáka k úhradám v roce 2008
Ohodnoťte tento článek!