Stanovisko Rady SAS k návrhu úhradové vyhlášky

lékař, stetoskop, zdravotnictví

Stanovisko Rady Sdružení ambulantních specialistů ČR, o. s., (dále také jen SAS) k návrhu úhradové vyhlášky, jak byla MZ rozeslána k připomínkám 12. 11. 2013. (přijato 19. 11. 2013).

Rada SAS prostudovala daný návrh a formuluje tyto ZÁSADNÍ připomínky.

K vyhlášce a příloze č. 3

A. Místo deklarovaného navýšení úhrad jejich pokles

Návrh neobsahuje ze strany MZ deklarované navýšení úhrad v segmentu ambulantních specialistů o 500 mil. Kč a to ani v oblasti úhrad výkonů, ani v regulacích.

Regulační omezení jsou naopak nastavena tak, že poskytovatelé budou v daleko větším procentu sankcionováni za jejich překročení.

Zásadně žádáme:

– navýšení hodnoty bodu z 1,02 na 1,04 Kč, což plně odpovídá ze strany MZ avízovanému navýšení úhrad našemu segmentu, tj. 500 mil. Kč.

– nastavení regulací systémově tak, aby nehrozily automaticky minimálně 50% poskytovatelů AS.

– do systému úhrad zapracovat mechanismus, který v případě snížení spoluúčasti pacientů (např. zrušení tzv. regulačních poplatků) automaticky vykompensuje z toho plynoucí pokles úhrad všem ambulancím.

Eventuální nevyhovění tomuto požadavku si budeme vysvětlovat jako snahu diskriminovat pacienty, kteří by měli tu smůlu, že jejich onemocnění by bylo řešitelné ambulantně a rozhodli by se nejít do ambulance nemocniční.

B. Úhradový vzorec

Tento jednoznačně:

– je nepřijatelným způsobem komplikovaný. Většina lékařů nebude schopna si podle něj vypočítat své úhrady.

– svou podstatnou jen zastírá původní hranici mezi plnou a degresivní hodnotou bodu, tj. při překročení limitu nebudou mít sníženou hodnotu jen ty body provedené navíc, ale pozvolna všechny body všech výkonů provedených v daném roce.

– vyzývá k tomu pečovat o co největší počet pojištěnců v co nejmenším rozsahu. Opačně řečeno: čím komplikovanější pacient, tím by byla u něj nižší hodnota bodu.

Takovýto vzorec považujeme za zvrácený a jako takový jej zásadně odmítáme. Činí situaci poskytovatelů pro některé nesrozumitelnou a pro všechny nevýhodnou.

Žádáme zásadní zjednodušení vzorce a jeho nastavení tak, aby povinnost navíc proti roku 2012 byla řádně a v plném rozsahu zaplacena.

C. Rozsah bodů v úhradovém vzorci

Rada SAS zásadně nesouhlasí s tím, aby z referenčního období byly do úhradového vzorce započítány jen body, které měly v té době plnou hodnotu bodu. Ve svém důsledku jde o nežádoucí fixaci úhrad na období před dvěma lety, tedy přesněji řečeno na rok 2010. Navržený režim by byl jedním z mechanismů, který zaviní, že v segmentu AS nejen že nebude žádný nárůst, ale naopak že v něm bude pokles příjmů.

D. Regulace

Rada SAS zásadně nesouhlasí se způsobem navržených regulací. Máme za to, že návrh naprosto nerespektuje rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 30.10.2013.

Podstata navrženého je:

– s minulostí stejná v tom, že ZP nám budou až ke konci 1.pol. 2014 dávat na vědomí naše referenční hodnoty. Do konce roku 2013 sice tuto povinnost z vyhlášky neměly, stejně tak ale činily.

– s minulostí stejná v tom, že hranice pro překročení všech regulovaných položek je 100%. Byla-li by tato hranice užita automaticky všemi ZP, znamenalo by to regulování jistě více než 50% poskytovatelů. Nesouhlasíme s premisou, že by snad více než polovina lékařů léčila nehospodárně nebo jinak plýtvala.

– od minulosti se odlišující tím, že ZP regulovat musí, resp. zohledňovat v regulacích smí jen medicínská zdůvodnění ze strany poskytovatelů. Považujeme za jisté, že žádná ZP není schopná individuálně překontrolovat více než polovinu svých smluvních partnerů.

– odlišná od minulosti v tom, že do hranice cca 8% by byla regulační srážka menší, než 40% (od 0 do 8% postupně nabíhá z 2,5 na 40%). Výpočet regulační srážky je ovšem nežádoucím způsobem komplikovaný, nedovoluje jednoduchou průběžnou kontrolu během roku.

Žádáme, aby systém nastavení regulací plně respektoval nález Ústavního soudu ze dne 30.10.2013, tj. byl jednoduchý, předvídatelný a umožňoval rozlišení nutné povinnosti navíc od plýtvání.
Odmítáme současné nastavení (hranice 100% a povinnost ZP regulovat), neboť to by v konečném důsledku znamenalo, že ztráty AS v rámci regulací budou řádově vyšší, než byly za rok 2012 a dle dohody s řediteli ZP 27.2.2013 budou za rok 2013. Odmítáme premisu, že by snad více, než polovina lékařů léčila nehospodárně nebo jinak plýtvala.

E. 09511 – minimální kontakt

Rada SAS zásadně nesouhlasí s tím, aby do počtu unicitních pojištěnců nebyli při výpočtech započítáni ti, u nichž je proveden a vykázán v hodnoceném období jen výkon 09511 – minimální kontakt.

Jde o plnohodnotné vyšetření mnohdy suplující vyšetření klinické, vyžadující to, aby pacient sám aktivně přišel do ambulance, tj. není žádný logický důvod pro nezapočítání těch pacientů, kteří tento výkon absolvovali. Navíc jeho vyloučení čistě a jen z hodnoceného období zvyšuje hodnotu jmenovatele ve velkém zlomku úhradového vzorce, což by bylo jedním z mechanismů, jakým by mohla být nežádoucím způsobem stlačena reálná hodnota bodu v roce 2014.

F. 09513 – telefonický kontakt

Rada SAS připouští nezapočítání do počtu unicitních rodných čísel těch pacientů, kteří v hodnoceném období budou mít vykázán jen výkon 09513 (telefonický kontakt). Toto ale považuje za možné jen tehdy, pokud nebudou započítáni i do období referenčního. V opačném případě hrozí některým poskytovatelům skokový meziroční nárůst průměrů na r.č., který jim nebude zaplacen, resp. který oni zaplatí v regulačních srážkách. Vyloučení tohoto čistě a jen z hodnoceného období zvyšuje hodnotu jmenovatele ve velkém zlomku úhradového vzorce, což by bylo jedním z mechanismů, jakým by mohla být nežádoucím způsobem stlačena reálná hodnota bodu v roce 2014.

G. Vnitřní lékařství

Rada SAS považuje za chybu i to, že návrh neřeší v potřebném rozsahu situaci poklesu úhrad interny, která nastala v roce 2013, a to ačkoli vedení MZ v únoru 2013 přiznalo, že nebylo účelem snižovat úhrady i tomuto oboru pod 98% úrovně roku 2011.

Žádáme, aby úhradová vyhláška nebo novela Seznamu výkonů obsahovaly řešení nežádoucího poklesu příjmu interny v roce 2013 tak, aby tento problém nebyl prolongován dále.
Za systémově nejsprávnější považujeme nastavení časů klinických vyšetření interny do stejné výše, jak tomu bylo dokonce roku 2012.

K vyhlášce a příloze č. 5

Pro tuto přílohu máme zásadní připomínky ve stejném rozsahu, jako vůči příloze č. 3, tj.i zde platí naše námitky uvedené výše v bodech B, C, a D. Zásadně žádáme, aby se i v tomto segmentu promítlo plánované navýšení finančního obratu v roce 2014.

Všechny výše uvedené námitky a připomínky považuje Rada SAS za zcela zásadní.

Vzhledem k tomu, kolik jich je a jak významné jsou, jsme toho názoru, že vedení MZ by mělo celou úhradovou vyhlášku zcela radiálně přepracovat.

Za Radu SAS: MUDr. Zorjan Jojko, předseda.

1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!