Středočeské nemocnice čekají významné změny

Na akciové společnosti se od 1. dubna změní čtyři středočeské nemocnice. Krajské zastupitelstvo 18. února schválilo jejich zakládací listiny, stanovy a vklad základního kapitálu…

ve výši 2 miliony a 200 tis. Kč na náklady související se založením každé a. s.

Zastupitelé také zvolili členy představenstev a dozorčí rady. Tyto kroky se týkají Oblastní nemocnice Kladno, a. s.

Oblastní nemocnice Kolín, a. s., Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s. a Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s.

„Je to významné rozhodnutí, které otevírá cestu k naplňování středočeské koncepce zdravotnictví. Příklady několika nemocnic v jiných krajích i naší příbramské nemocnice ukazují, že forma akciové společnosti je pro nemocnice efektivní a přispívá ke stabilizaci zdravotnictví v krajích. Tím, že jsme dokázali toto řešení v zastupitelstvu prosadit, také dáváme voličům jasně najevo, že svůj volební program plníme,“ uvedl hejtman Středočeského kraje Petr Bendi (ODS).

Společnosti budou, podobně jako Oblastní nemocnice Příbram, a. s., emitovat akcie na jméno, které budou ve 100% vlastnictví Středočeského kraje uloženy na krajském úřadě a budou převoditelné pouze se souhlasem dozorčí rady společnosti.

Akciové společnosti budou poskytovat zdravotnické služby v nemovitém majetku kraje, tzn. že budou mít uzavřenu smlouvu na pronájem nemovitého majetku.

Orgány společnosti budou tvořeny tak, aby v představenstvu společnosti byl zastoupen management nemocnice a v dozorčí radě byli zastoupeni zaměstnanci společnosti a zástupci nominovaní krajem.

Radě kraje zastupitelstvo uložilo provést nezbytné právní úkony k založení obchodních společností a zpracování podrobného organizačního a právního postupu vedoucího k převzetí činnosti mezi novou společností a původní příspěvkovou organizací včetně postupu směřujícího k následnému ukončení činnosti původní organizace.

Nemocnice v Mělníku

Do 31. května má skončit restrukturalizace nemocnic v Mělníku a Nymburku. Ta má zajistit jejich vyrovnané rozpočty. V mělnické nemocnici navíc bude vykonán audit.

Podle náměstka středočeského hejtmana Josefa Kantůrka (ODS), který je zodpovědný za oblast zdravotnictví, v případě nemocnice v Mělníku zahrnují navržená opatření uzavření lůžkového dětského oddělení s tím, že zůstane zachována nepřetržitá konziliární služba odborného dětského lékaře.

Zachováno zůstane také novorozenecké oddělení jako součást gynekologicko-porodnického oddělení.

Ze současných tří stanic gynekologicko-porodnického oddělení budou péči nadále poskytovat dvě.

„Uzavření jedné nepředstavuje omezení péče, ale nemocnici přinese úsporu ročních osobních nákladů ve výši téměř 4 miliony korun. Ke snížení počtu pracovníků dojde na radiodiagnostickém oddělení, na oddělení klinické biochemie a v hospodářsko-technické sekci nemocnice,“ řekl). Kantůrek.

Změny také v Nymburku

Restrukturalizace nymburské nemocnice představuje uzavření dětského lůžkového oddělení s tím, že bude zavedena nepřetržitá služba odborného dětského lékaře na porodnickém oddělení.

Dojde i k uzavření ambulantního oddělení tuberkulózně-respiračních nemocí a k přeměně lůžkového oddělení ORL ve stanici chirurgického odd. se zachováním ORL ambulance včetně audio-metrie.

Ředitel nemocnice musí připravit návrh dodávek léků do nemocnice prostřednictvím ústavní lékárny. Ta by se mohla stát zdrojem dalších finančních příjmů.

Střední Čechy

Ohodnoťte tento článek!