Stres z konfliktů prodlužuje hojení ran

Manželské neshody nepříznivě ovlivňují vedle mnoha dalších aspektů života partnerů také jejich zdravotní stav. Cílem nedávné americké studie bylo prozkoumat negativní vliv toho stresu na hojivost ran, přičemž výsledky experimentu byly až překvapivě výrazné…

Současná studie, jenž byla shrnuta v časopisu Archives of General Psychiatry, přináší nejnovější výsledy tři desítky let trvajících výzkumů prováděných v Institute for Behavioral Medicine Research, jedné ze součástí Ohio State University.

Stres, který vyvolá třicetiminutová hádka, prodlužuje dobu hojení ran nejméně o jeden den.

Trvalá přítomnost určité míry hostility mezi manželi může hojení prodlužovat ještě výrazněji. Pro osoby, které trpí některými typy chronických ran, jako jsou například vředy, to může znamenat podstatné zhoršení jejich stavu.

Otevřené rány a konfliktní rozhovory

Experimentu se zúčastnilo 42 zdravých manželských párů ve věku 22 až 77 let. Každý pár byl dvakrát na dobu 24 hodin přijat do univerzitního centra klinického výzkumu.

Mezi oběma částmi experimentu uplynuly dva měsíce. Oběma partnerům byla pokaždé nejprve bioptickým nástrojem vytvořena drobná poranění na předloktí.

V osmi bodech byly odebrány plošky kůže o poloměru 8 mm, což zanechalo na kůži drobné otevřené ranky. Dříve než se zde mohly utvořit puchýřky, byl použit jiný nástroj, který vytvořil nad všemi rankami ochrannou bublinu. Z ní potom mohli výzkumníci odebírat tekutiny, jenž normálně tvoří náplně puchýřů.

Při první části experimentu byli oba partneři postupně požádání, aby hovořili o skutečnostech, které by chtěli ve svém životě změnit.

Druhý partner měl za úkol tyto úvahy v průběhu rozhovoru podporovat. Rozhovory se měly vyhýbat všem konfliktům.

Při druhém sezení měl však každý z partnerů zavést rozhovor k otázkám vyvolávajícím v jejich vztahu spory, jako jsou například peníze nebo příbuzní.

Oba rozhovory byly natáčeny na video a tyto záznamy potom sloužily k analýze míry hostility uvnitř páru. Současně byly prováděny odběry krve a také vzorků tekutin, vylučovaných z ranek.

Výsledky analýzy těchto dat byly následující:

– Poranění se hojila po konfliktním rozhovoru o jeden den déle, než jak tomu bylo po rozhovoru povzbudivém.

– Doba hojení byla o dva dny delší u párů, jenž jevily vysokou míru vzájemné hostility

– Rychlost hojení u párů se zvýšenou hostilitou představovala pouze 60 % rychlosti zaznamenané u ostatních párů.

Zvýšené hladiny cytokinů

Vzorky krve odebrané u hostilních párů také vykazovaly o 50 % vyšší hladinuy jednoho z cytokinů – interleukinu-6 (IL – 6), než vzorky zbývajících párů. Cytokiny jsou klíčovými elementy lidského imunitního systému.

ZDROJ:
www.newswise.com
Archives of General Psychiatry 2005;62:1377-1384.

Zajišťují jemnou rovnováhu potřebnou pro správnou imunitní reakci. Zvýšené hladiny interleukinu-6 (IL – 6) v místě rány hojivý proces stimulují, nicméně v krevním oběhu představuje toto zvýšení problém.

U inkriminovaných párů se zvýšenou hostilitou se projevovala nadměrná reakce IL-6. V normálním stavu byly hladiny jejich IL-6 příliš nízké, ovšem po konfliktních situacích u nich naopak docházelo k přehnaně intenzivní reakci.

Dlouhotrvající zvýšení hladiny IL-6 souvisí s úpornými záněty, charakteristickými pro onemocnění spojená s vysokým věkem.

Jsou to mimo jiné kardiovaskulární onemocnění, osteoporóza, artritida, diabetes druhého typu, některé typy rakoviny a lymfoproliferativních onemocnění, Alzheimerova choroba a periodontální onemocnění.

Již nízká úroveň stresu prodlužuje léčbu

Členové výzkumného týmu zdůrazňují efekt, jenž má i stres nízké intenzity na úspěšnost operací a následné léčby.

Kvalitní psychologická příprava pacientů přinese díky rychlejšímu hojení také kratší dobu hospitalizace, jenž sama o sobě představuje pro mnoho pacientů další zdroj stresujících faktorů.

Pro zdravotnická zařízení přinese zkrácení hospitalizace také omezení rizika nozokomiálních infekcí a v neposlední řadě také snížení nákladů na léčbu.

Michal Janků, Robert Goš, www.Zdravi.Euro.cz

autoři jsou externími spolupracovníky redakce

Stres z konfliktů prodlužuje hojení ran
Ohodnoťte tento článek!