Účet za diabetes? 38 miliard korun ročně

Onemocnění, s nimiž lidé žijí desítky let, jsou největší hrozbou nejen pro pacienty samotné, ale i pro veřejné zdravotní rozpočty. Chování pacienta i zdravotního systému jako celku výrazně ovlivňuje nákladovost diabetika v čase.

Jak uvádí diabetoložka z fakultní nemocnice Hradec Králové Irma Dresslerová, v České republice je přes 8 % osob s diagnostikovanou cukrovkou, tedy přes 800 000 diabetiků, ale předpokládá se, že celkově u nás žije 10 až 11 % diabetiků. Odhad plyne ze skutečnosti, že zejména diabetes 2. typu probíhá dlouhodobě skrytě bez zřejmých klinických symptomů a často bývá odhalen náhodně. Jak tedy odborníci předpokládají, v ČR žije 250 000 osob, jejichž diabetes ještě nebyl rozpoznán. „Desetina populace – to je varovná červená výseč našeho ciferníku,“ uvedla Irma Dresslerová.

Včas a intenzivně léčit

Celosvětově je Diabetes mellitus (DM) nejčastější příčinou slepoty a nejčastější příčinou amputace dolních končetin. Kolem 40 % pacientů s chronickým selháním ledvin, kteří bývají léčeni umělou ledvinou, má diabetes. Rozvoj aterosklerózy je také v příčinné souvislosti s diabetem, mezi pacienty s prokázanou aterosklerózou jsou zastoupeny osoby s hyperglykémií až v 70 procentech. A přibližně 70 procent pacientů s diabetem umírá v důsledku kardiovaskulárních komplikací, jejichž vznik je v příčinné souvislosti s vysokou hladinou cukru.
„Jsou důkazy z mnoha klinických studií, že špatně léčený diabetik má častější výskyt komplikací. Pokud je léčba vedena v souladu se současnou moderní koncepcí terapie DM, je možné zabránit vzniku většiny komplikací, a pokud již vznikly, je potom možné zpomalit jejich zhoršování. Intenzivní a komplexní léčba vedená odborníkem prokazatelně snižuje i úmrtnost,“ doplňuje MUDr. Dresslerová.

Náklady 38 miliard za rok

Podle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) je dnes průměrně 60 % všech úmrtí (ve středně a nízko příjmových zemích až 80 %) způsobeno chronickými nemocemi a v budoucnosti bude jejich podíl dál narůstat. Lékaři upozorňují, že organizace systémů zdravotní péče ve většině zemí ale takovým vyhlídkám zatím neodpovídá. Primární zdravotní péče, a ČR není výjimkou, je orientována na akutní péči a neodpovídá komplexním potřebám chronicky nemocných.
Počátky oficiálního tzv. Diabetologického programu u nás sahají až do osmdesátých let minulého století, kdy byla v tehdejším Československu uvedena do praxe řada nových postupů, jako například léčba intenzifikovaným inzulinovým režimem nebo selfmonitoring glykémií.
Diabetici společně s pojišťovnami vyčíslili, že roční náklady na léčbu cukrovky u nás činí 38 miliard korun. Přímé náklady na léčbu cukrovky přijdou na 10 miliard korun plus přímé sociální náklady 11 miliard korun plus zbytek miliard jde na léčbu komplikací.

Propojená a organizovaná

Ve světě se v posledních letech objevují finanční analýzy, které dokládají vztah mezi výukou, poučením pacientů či selfmonitoringem a snížením počtu hospitalizací, které představují nejvyšší přímé výdaje na zdravotní péči.
V ČR přichází se svým léčebným konceptem „Propojená péče“ síť soukromých zdravotnických zařízení EUC. Spouští Disease management program pro pacienty s Prediabetem a Diabetem mellitus 2. Typu. Mělo by jít o jakýsi jízdní řád pro všechny zodpovědné pacienty, kteří chtějí mít v rámci veřejného zdravotního pojištění své zdraví pod kontrolou. Snížení obrovských nákladů na pacienty v ČR je podle tvůrců konceptu především v lepší organizaci péče. Včetně prevence civilizačních onemocnění a včetně včasného záchytu pacientů v počátečním stádiu onemocnění.

Léčebný koncept péče

„Náš léčebný koncept propojené péče navazuje na naši zkušenost z různých oblastí medicíny, např. mamární screening a laboratorní diagnostika, v nichž diagnostikujeme, sledujeme a léčíme pacienty organizovaně a provázaně. Disease management program Diabetes mellitus 2 je určen pro pacienty s vysokým rizikem vzniku diabetu, tj. s diagnózou Prediabetes a pro pacienty, kteří již cukrovku 2. typu mají. Podporuje u pacientů jejich aktivní přístup k léčbě, vede je k dodržování režimových opatření, k selfmonitoringu hladiny cukru díky moderním technologiím s možností telemetrického sledování jejich zdraví,“ vysvětlila manažerka Disease management programů EUC Klára Fialová s tím, že náplň Disease management programu EUC pro diabetické pacienty odpovídá hlavním cílům Národního diabetologického programu 2012 – 2022. Jde zejména o aktivní vyhledávání rizikových pacientů, včasnou diagnostiku a intenzivní léčbu pacientů již v počátečních stadiích nemoci, individualizované léčebné plány pro pacienty vycházející z doporučených postupů, včetně plánů edukací a podpory selfmonitoringu a koordinace celkové mezioborové péče o diabetického pacienta s posílením kompetencí praktických lékařů.

Ohodnoťte tento článek!