Univerzita Karlova ve znamení oslav

V den 667. výročí založení Univerzity Karlovy, tedy 7. dubna, představil na slavnostním shromáždění ve Velké aule Karolina její rektor prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., novinky, které nejstarší českou univerzitu čekají v nadcházejícím období, a ocenil významné tvůrčí počiny a prezentaci univerzity.

Rektor Zima přítomné seznámil s aktuálním děním na univerzitě. K poslednímu únoru bylo přijato celkem 59 700 přihlášek do bakalářského, magisterského navazujícího a magisterského studia. Největší zájem je o studium na lékařských fakultách – oborech všeobecné lékařství, zubní lékařství, všeobecná sestra a fyzioterapie, na Farmaceutické fakultě, na Právnické fakultě, Fakultě humanitních studií, Fakultě tělesné výchovy a sportu, Filozofické fakultě (především obor psychologie) a Fakultě sociálních věd.

Tomáš Zima dále informoval o vzniku Mezinárodní rady UK v Praze jako poradního orgánu rektora univerzity Karlovy pro posuzování hlavních směrů vědecké a pedagogické činnosti UK, výzkumných programů, jejich hodnocení a systému financování UK. Rada je složena z vynikajících, mezinárodně uznávaných vědců s vysokou vědeckou reputací i morální integritou působících dlouhodobě mimo Českou republiku.

Úkolem Rady bude zvýšit mezinárodní prestiž Univerzity Karlovy a napomoci k vyšší kvalitě vědecké a vzdělávací práce tak, aby ještě lépe obstála v mezinárodním srovnání a potvrdila svou úlohu mezinárodně viditelné „research university“. Proto budou do rady jmenovány význačné vědecké a pedagogické osobnosti, působící ve špičkových zahraničních institucích.

Slavnostní předání cen

V rámci slavnostního shromáždění Tomáš Zima předal Ceny Bedřicha Hrozného a Miloslava Petruska. Ceny Bedřicha Hrozného, již uděluje rektor UK za významný tvůrčí počin, byly za rok 2014 uděleny dvě. Jednu obdrželi děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. a prof. Rolf Mentlein z Christian-Albrechts-Universität zu Kiel za editaci a spoluautorství monografie Glioma Cell Biology (Biologie gliomové buňky). Druhou převzala doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. z Katolické teologické fakulty UK za publikaci „Pavel z Tarsu a jeho svět“.

Cenu Miloslava Petruska za prezentaci Univerzity Karlovy získala Mgr. Alexandra Hroncová z Přírodovědecké fakulty UK za dlouhodobý přínos a prezentaci Přírodovědecké fakulty prostřednictvím portálu Přírodovědci.cz.

Pravdu neupálíš

Rektor Tomáš Zima připomněl 600. výročí od upálení někdejšího rektora UK Mistra Jana Husa. Jeho bronzová socha od Karla Lidického je umístěna ve vnitřním dvoře areálu Karolina. Více informací najdete na: www.hus.cuni.cz.

V rámci oslav výročí založení univerzity bude také zpřístupněna obnovená stálá expozice UK, mapující bohatou historii nejstarší české univerzity od jejích počátků po současnost, například odlitky bust Karla IV., Václava IV. či Arnošta z Pardubic, fragmenty z tzv. Rotlevova domu (dnešního Karolina) či model Betlémské kaple. Na výstavě bude též možné spatřit listiny vztahující se k založení univerzity či kopie univerzitní pečeti a žezla.

Dne 11. dubna 2015 se v prostorách Karolina uskutečnil další ročník Dne celoživotního vzdělávání a Festivalu absolventů. Více informací o akci najdete na: www.denczv.cuni.cz a www.festivalabsolventu.cuni.cz.

Ohodnoťte tento článek!