Usnesení XXVIII. sjezdu delegátů ČLK

Usnesení XXVIII. sjezdu delegátů ČLK konaného ve dnech 22.–23. listopadu 2014 v Praze

1) Sjezd zvolil:

mandátovou komisi ve složení: MUDr. Vraná, MUDr. Vodochodský, MUDr. Přikryl

Předsedou byl zvolen: MUDr. Vodochodský

návrhovou komisi ve složení: MUDr. Sedláček, MUDr. Jiří Mach, MUDr. Voleman, MUDr. Kubíček, MUDr. Wicherek, MUDr. Vaňásek, MUDr. Pavelka

Předsedou byl zvolen: MUDr. Jiří Mach

pracovní předsednictvo ve složení: MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, MUDr. Vedralová, MUDr. Dernerová, MUDr. Říhová, MUDr. Dostalíková, MUDr. Musil, MUDr. Ota Mach, MUDr. Stehlíková, MUDr. Šindler, MUDr. Němeček, MUDr. Nečas, MUDr. Babinec, MUDr. Okáč, MUDr. Volejníček

2) Sjezd schválil program jednání.

3) Sjezd schválil zprávu o činnosti přednesenou prezidentem MUDr. Milanem Kubkem
* včetně informace o činnosti oddělení vzdělávání (PhDr. Radek Ptáček)
* včetně informace o činnosti právní kanceláře ČLK (JUDr. Jan Mach).

4) Sjezd schvaluje zprávu o činnosti vědecké rady ČLK, kterou přednesl předseda VR ČLK MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D.

5) Sjezd schvaluje zprávu revizní komise ČLK, kterou přednesla předsedkyně RK ČLK MUDr. Jana Vedralová.

6) Sjezd schvaluje zprávu čestné rady ČLK, kterou přednesl předseda ČR ČLK prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

7) Sjezd bere na vědomí zprávu auditora.

8) Sjezd schválil účetní uzávěrku hospodaření ČLK za rok 2013.

9) Sjezd schválil zprávu o plnění rozpočtu a hospodaření za první pololetí roku 2014.

10) Sjezd vyslechl a vzal na vědomí rozpočtové opatření k rozpočtu na druhé pololetí roku
2014
.

11) Sjezd schválil výši členských příspěvků pro rok 2015 v nezměněné výši bez navýšení –

varianta A:

Výše členských příspěvků na rok 2015:
* 1. soukromí + vedoucí lékaři 2 930,-
* 2. zaměstnanci + ostatní lékaři 2 140,-
* 3a. absolventi neplatící 0,-
* 3b. absolventi platící 950,-
* 4. nepracující důchodci 470,-
* 5. nedohledatelní 0,-
* 6. mateřská dovolená 0,-
* 7. pozdní vstup 10 000,-

12) Sjezd schválil návrh rozpočtu pro rok 2015 ve variantě A doporučené představenstvem ČLK.

13) Sjezd vyslechl zprávu prof. MUDr. Miloše Adamce, CSc., na téma Lékaři – fotbalisté.

14) Sjezd schvaluje návrh novely SP č. 9 přijaté představenstvem ČLK.

15) Sjezd schvaluje návrh novely SP č. 2 doporučené představenstvem ČLK.

16) Sjezd vyslechl vystoupení ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka.

17) Sjezd vyslechl zprávu MUDr. Milana Kubka na téma: Plán ČLK na stabilizaci zdravotnictví a realizace programového prohlášení vlády.

18) Sjezd vyslechl vystoupení Ing. Zdeňka Kabátka, generálního ředitele VZP na téma: Úhrady a smlouvy – spolupráce VZP a ČLK.

19) Sjezd vyslechl zprávu MUDr. Zdeňka Mrozka, Ph.D., na téma Specializační vzdělávání lékařů.

20) Sjezd vyslechl vystoupení MUDr. Miloše Volemana na téma: Porušování zákoníku práce v nemocnicích a platy lékařů.

21) Sjezd vyslechl vystoupení PharmDr. Zdeňka Blahuty, ředitele SÚKL na téma: Činnost SÚKL a možnost spolupráce s ČLK.

22) Sjezd vyslechl vystoupení doc. RNDr. Ladislava Duška, Ph.D., ředitele ÚZIS na téma: Národní zdravotní informační systém a možnosti spolupráce s ČLK.

23) Sjezd vyslechl zprávu JUDr. Jana Macha na téma: Právní aktuality.

24) Sjezd vyslechl zprávu MUDr. Zdeňka Mrozka, Ph.D., – Olomoucké kanceláře.

25) Sjezd vyslechl vystoupení Ing. Pavlíny Kozelkové – Lékaři bez hranic.

26) Česká lékařská komora důrazně odmítá zřizování speciálních registrů zdravotní způsobilosti lékařů. Podobné registry nejsou zavedeny v žádné jiné profesi i přesto, že lékař není zdaleka jediným povoláním, kde může nevyhovující zdravotní stav vést k ohrožení majetku či zdraví jiných osob (řidič MHD, policista, pilot, soudce, učitel, práce v potravinářství…).

Posuzování zdravotní způsobilosti je dostatečně řešeno řádným prováděním pracovně lékařských služeb s následným vyřazením nezpůsobilé osoby z výkonu práce, ke které není zdravotně způsobilá.
Sjezd zavazuje ČLK všemi způsoby bojovat proti zřizování registrů zdravotní způsobilosti, pouze v případě vyčerpání všech možností zavazuje ČLK prosazovat vedení registru komorou.

27) Sjezd ukládá představenstvu prosazovat plnou náhradu za zrušené regulační poplatky – pro praktické lékaře, pediatry a ambulantní specialisty. Sjezd ukládá představenstvu v jednání preferovat úhradu od zdravotních pojišťoven dle počtu aktuálně vykázaných příslušných signálních kódů.

28) Sjezd ukládá představenstvu jednat se všemi zdravotními pojišťovnami a Ministerstvem zdravotnictví o bonifikaci držitelů Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK.

29) Sjezd ukládá představenstvu prosazovat na jednání se státními orgány i zdravotními pojišťovnami plnou úhradu lékaři odvedené práce.

30) Sjezd odmítá ministerstvem zdravotnictví předložený návrh úhradové vyhlášky pro rok 2015, který nerespektuje dohody uzavřené mezi zástupci poskytovatelů zdravotních služeb a zdravotními pojišťovnami a nerespektuje rozhodnutí Ústavního soudu.

31) Sjezd požaduje po ministerstvu zdravotnictví urychlené předložení novel zákonů č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a č. 95/2004 Sb., o vzdělávání lékařů. Sjezd požaduje po ministerstvu zdravotnictví, aby urychleně předložilo svůj návrh zákona o veřejných neziskových nemocnicích. Návrh tohoto zákona zpracovaný ČLK má vláda ČR k dispozici již od června 2014.

32) Sjezd upozorňuje, že poslední valorizace ceny lékařské práce v Seznamu zdravotních výkonů proběhla v roce 2006. Sjezd požaduje valorizaci ceny lékařské práce v Seznamu zdravotních výkonů.

33) Sjezd požaduje další zvýšení platby pojistného za tzv. státní pojištěnce a schválení zákonné úpravy, která zajistí pravidelnou valorizaci této platby v závislosti na vývoji výše průměrné mzdy v ČR.

34) Sjezd požaduje přepracování tezí novely zákona č. 95/2004 Sb., o vzdělávání lékařů, neboť tyto teze neodpovídají tomu, co projednávala a doporučila pracovní komise ministerstva zdravotnictví, v níž měla ČLK svého zástupce.

35) Sjezd požaduje zvýšení právní ochrany lékařů a dalších zdravotníků. Zvýšené trestní sazby za násilné trestné činy spáchané na zdravotnících by se měly týkat i fyzického napadení bez ublížení na zdraví a případů, kdy útok je spáchán nejen při výkonu povolání, ale pro výkon povolání, stejně jako je tomu v případech právní ochrany úředních osob.

36) Sjezd ukládá prezidentovi a představenstvu ČLK, aby v jednáních o úhradách ambulantních specialistů pro rok 2015 prosazovali jako minimální ty podmínky, o nichž hlasovali zástupci poskytovatelů 21. 8. 2014 v rámci dohodovacího řízení o hodnotě bodu a výši úhrad.

37) Sjezd odmítá povinnost předepisovat léky prostřednictvím elektronických receptů vystavovaných přes tzv. Centrální úložiště elektronických receptů. Elektronické recepty by měly zůstat jako fakultativní možnost.

38) Sjezd podporuje oprávněný požadavek lékařských odborů na zvýšení platů a mezd lékařů zaměstnanců za základní pracovní dobu. Sjezd podporuje oprávněné požadavky poskytovatelů lékařských zdravotních služeb na zvýšení jejich úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

39) Sjezd upozorňuje, že ve většině nemocnic v ČR je stále soustavně porušován zákoník práce. Další obcházení zákona formou dohod o pracovní činnosti považuje sjezd za nepřijatelné a vyzývá k urychlenému ukončení této nezákonné praxe.

40) Sjezd vyzývá vládu České republiky, aby plnila programové prohlášení a koaliční smlouvu. Sjezd zároveň požaduje urychlení přípravy slibovaných zákonů a dalších právních předpisů, které české zdravotnictví nutně potřebuje.

41) Sjezd vnímá současný systém úhrad zdravotní péče pouze jako přechodný stav. Zásadně trváme na vytvoření Seznamu zdravotních výkonů s reálnými cenami při navýšení hodnoty lékařské práce.

42) Sjezd pověřuje své současné i budoucí volené představitele zahájit jednání o bezesmluvním vztahu mezi ambulantními lékaři a zdravotními pojišťovnami. Je třeba vytvořit legislativní rámec pro cílový stav, kdy smlouvu bude uzavírat pouze pacient se svou zdravotní pojišťovnou.

Zdroj: České lékařská komora

Ohodnoťte tento článek!