V motolském kardiocentru provádí unikátní operace srdečních vad

Kardiologie dospělých s vrozenou srdeční vadou je poměrně novým oborem.

Kardiologie dospělých s vrozenou srdeční vadou je poměrně novým oborem, kdy se „dospělí kardiologové“ doposavad zvyklí léčit vysoký tlak, anginu pectoris, infarkty a srdeční selhání najednou setkávají se zcela novou komplexní problematikou, navíc u mladých pacientů, jejichž onemocnění je závažné, velmi složité a vyžaduje celoživotní sledování a péči. Problematika vrozených srdečních vad v dospělosti je extrémně složitá, neboť vrozené srdeční vady jsou velmi různorodé a vyskytují se v širokém spektru kombinací a přidružených poruch. Získání kompletní erudice v tomto oboru trvá u již vzdělaného dospělého kardiologa mnoho let při intenzivní spolupráci s dětskými kardiology.

Skoro žádné dítě s vrozenou srdeční vadou nemůže být nikdy vyléčeno úplně, po operacích či katetrizačních zákrocích vždy zůstávají zbytkové nálezy, přídatné vady, důsledky jako arytmie nebo srdeční selhání. Proto musí být všichni nemocní se středně závažnou nebo komplexní vadou sledováni v superspecializovaném centru, jehož hlavní devizou musí být nejen bohaté zkušenosti s takovými pacienty a schopnost poskytnout komplexní kardiochirurgickou, katetrizační a arytmologickou péči, ale také velmi úzká spolupráce s Dětským kardiocentrem 2. LF UK a FN Motol a dalšími nezbytnými obory ve velké univerzitní nemocnici jako je například rizikové porodnické pracoviště s centrem genetiky, rehabilitační klinika atd. Naprostou nutností pro péči o takové pacienty je úzká spolupráce odborníků v dětské a dospělé kardiochirurgii, kteří se schází u operačního stolu nad těmi nejtěžšími pacienty. Jen tak je možné řešit i zdánlivě neřešitelné případy, tak jako v Centru pro dospělé s vrozenou srdeční vadou ve Fakultní nemocnici v Motole.

Takovým případem je nemocná s komplexní vrozenou srdeční vadou, která se narodila s pravolevou záměnou všech orgánů: srdce bylo umístěno vpravo, rozsáhlý defekt v přepážce mezi komorami způsoboval míšení okysličené a odkysličené krve a neprůchodností tepny vedoucí krev do plic v jejím počátku a zúžením jejích obou větví do levé i pravé plíce. Taková vada by nebyla vůbec slučitelná se životem, kdyby pacientka nebyla podstoupila v dětství několik operací propojujících speciálními spojkami velké tepny. To umožňovalo alespoň částečné okysličování krve a nemocná se dožila třiceti let. V tomto věku ale došlo k postupnému uzávěru několika těchto spojek a výraznému poklesu okysličení krve na hodnoty pro zdravého člověka neslučitelné se životem, které pacientka přežila jen díky tomu, že po celý život byla zvyklá na hodnoty nízké. Uzávěr spojek způsobil, že nemocná byla prakticky upoutána do křesla, nemohla udělat ani několik kroků pro výraznou dušnost a bolesti na hrudi. Za spolupráce vedoucích operatérů dětské a dospělé kardiochirurgie byla provedena vysoce riziková unikátní operace, kdy bylo vytvořeno pacientce na míru speciální propojení srdeční komory a hlavní větve do levé plíce. Operace byla extrémně riziková z důvodu vysokého rizika krvácení, infekce, otoku tkání a nemožnosti opětného uzavření hrudníku a překrvení a selhání plic, které nebyly na průtok krve zvyklé. Díky vysoké zkušenosti a excelentní perioperační a pooperační péči Centra pro dospělé se srdeční vadou byla operace úspěšná a došlo k výraznému zlepšení stavu nemocné, která je v současné době schopna starat se o adoptivního syna.

Vrozené srdeční vady jsou nejčastějšími vrozenými srdečními vadami vůbec. Po celou historii lidstva byly děti s vrozenou srdeční vadou odsouzeny k postupnému umírání, bez léčby by se šesti let dožila jen polovina dětí s vrozenou srdeční vadou a věku dvaceti let jen 10 %. Díky rozvoji dětské kardiologie a kardiochirurgie v 70. a 80. letech minulého století a excelentní organizaci dětské kardiologické péče se dospělosti v současné době dožívá až 90 % všech nemocných s vrozenou srdeční vadou. V současné době je v EU evidováno cca 2 miliony dospělých s vrozenou srdeční vadou a v České republice asi 50 000, z toho jich závažnou vrozenou vadou trpí asi 8 000. Navíc jich díky raketovému rozvoji dětské kardiochirurgie každoročně o 5 % přibývá.

Fakultní nemocnice v Motole je největší zdravotnické zařízení v České republice a jedno z největších v Evropě. Je rovněž hlavní výukovou základnou studentů 2. LF UK, sídlo zde mají i některá pracoviště 1. LF UK. FN Motol poskytuje základní, specializovanou a superspecializovanou zdravotní péči a služby v lékařských oborech formou ambulantní a lůžkové péče pro děti, dospělé a seniory. Stavebně ji tvoří 2 propojené monobloky (dětská a dospělá část) a několik samostatných pavilonů. Ve FN Motol je ročně na 55 klinikách ošetřeno více než 750 tisíc pacientů.

Ohodnoťte tento článek!