Vimperská nemocnice nedává informace o hospodaření

Titulní obrázek

Jednatel Sanatoria Javorník, s.r.o., ve svém otevřeném dopise k předání pravomocí a odpovědností za Nemocnici Vimperk, o.p.s., uvedl, že tak činí na základě požadavků, které přednesl zastupitel a člen správní rady Martin Paštika na zasedání rady…

Martin Paštika po svém návratu ze zahraniční pracovní cesty tvrdí, že nerozumí tomu, proč by měla kolem nemocnice být atmosféra nedůvěry, jak nastínilo vedení Sanatoria Javorník.

Je změna provozovatele pro nemocnici riziko?

Nedochází ke změně provozovatele, ale ke změně jmenování správní rady. Provoz nemocnice bude nadále zabezpečovat Nemocnice Vimperk, o.p.s. Přechod práv na Město Vimperk ohledně jmenování správní rady pokládám jako krok ke stavu, který byl záměrem zakladatele při založení o.p.s. Druhou otázkou ovšem je, kdo bude manažersky řídit nemocnici. Tady by město mělo postupovat zodpovědně a uvážlivě.

Bylo nezbytné, aby jednání kolem nemocnice vedly k současné situaci?

Myslím, že kolem této záležitosti jsou vytvářeny zbytečné emoce a mrzí mě, že se neřeší hlavní příčina dnešního stavu. Diskuse kolem nemocnice byla v rámci zastupitelstva zahájena na začátku tohoto roku, kdy Sanatorium Javorník požadovalo odprodej nemovitostí v areálu bývalé nemocnice, resp. požadovalo bezplatné vložení majetku do Nemocnice Vimperk, o.p.s. Toto bylo zastupitelstvem odmítnuto, nicméně byla potvrzena připravenost dále pronajímat za výhodných podmínek nemovitosti k veřejně prospěšné činnosti. Vedení nemocnice prostřednictvím Sanatoria Javorník následně dosti agresivním způsobem opětovně požadovalo realizaci tohoto odprodeje budov.V rámci této diskuse zastupitelé požadovali od ledna tohoto roku od vedení nemocnice základní informace o hospodaření a činnosti o.p.s. Toto byla dle mého názoru iniciace další diskuse o provozování tohoto zdravotnického zařízení.

Co vlastně bylo hlavním předmětem diskuse mezi městem a nemocnicí v uplynulých měsících?

Pokud to řeknu velmi jednoduše, tak jsme chtěli pouze získat informace o činnosti nemocnice a nechtěli darovat nemovitosti Sanatoriu Javorník, ale byli jsme připraveni nadále poskytovat tyto budovy k veřejně prospěšné činnosti. Bohužel do dnešního dne jsme neobdrželi žádné informace a tato informační nepropustnost vedení nemocnice je pro mě nepochopitelná a určitě vyvolala reakci zastupitelů, kteří již na květnovém zasedání přijali usnesení, které se týkalo nemocnice a opakovaného požadavku na předložení informací o činnosti o.p.s.

Zastupitelé chtěli získat informace o činnosti nemocnice, k čemu je potřebovali?

Je nutno si uvědomit, že zde nemluvíme o standardním podnikatelském subjektu, ale o obecně prospěšné společnosti, do které město Vimperk vložilo bezplatně movitý majetek a následně bezplatně vypůjčilo nemovitosti k sociálně zdravotní činnosti. Dále je zakladatel a máz tohoto titulu práva a povinnosti vyplývající ze zákona. Samozřejmě informace o hospodaření jsou určitě důležitou informací pro zastupitelstvo, pokud se budeme bavit o nájmu, protože určitě nikdo nechce stanovit nájem, který by ohrožoval činnost nemocnice. Takže myslím celkem logické důvody, proč zastupitelé toto požadovali.

Ze strany stávajícího vedení nemocnice jste prezentován jako hlavní osoba jednající za zastupitele.

Myslím, že je důležité říci, že mnou prezentovaný názor je konzultován s většinou ostatních zastupitelů. Nechtěl bych, aby to bylo vnímáno, že je to pouze názor Martina Paštiky. Na druhé straně jsem na základě silné podpory zastupitelů převzal určitou iniciativu za město v této záležitosti a můj jediný cíl je stabilizovat situaci v nemocnici a nastavit standardní vztahy mezi městem a nemocnicí. Mimochodem to je i důvod, proč jsem se rozhodl aktivně vstoupit do komunální politiky, protože zde jsem schopen uplatnit své profesní zkušenosti a pomoc městu při řešení rozvojových aktivit nebo záležitostí podobných dnešnímu stavu kolem nemocnice.

Předseda správní rady uvedl, že ovzduší nedůvěry nutí Sanatorium Javorník ukončit působení v nemocnici, jak jej chápete?

Nerozumím tomu a nechápu tento výrok. Zastupitelé pouze chtějí informace o činnosti nemocnice a nechtějí darovat nemovitosti. Nic víc nebylo v minulosti deklarováno a všechno ostatní jsou jen spekulace, nikoliv ovšem ze strany města Vimperk. Nejjednodušším řešením bylo předat informace a začít jednat o smluvním vztahu spojeném s pronájmem nemovitostí.

Údajně jste vyslovil názor, že smlouva o výpůjčce nemovitosti mezi městem a nemocnicí je neplatná?

Tato smlouva je skutečně neplatná a zástupci Sanatoria Javorník ve správní radě včetně pana Stárka to i oficiálně uznali v rámci posledního zasedání správní rady. Myslím, že všichni zúčastnění jsou ve shodě, že je nutno v krátkém čase narovnat tento právní stav a uzavřít nájemní smlouvu. Mluvíme o majetku, který odhaduji na úrovni hodnoty 60 milionů korun, takže město musí zodpovědně postupovat v této záležitosti. Opakovaně ovšem bylo potvrzeno, že nikdo nemá zájem o stanovení nájemného, které by ohrozilo fungování nemocnice. Vůbec nerozumím, proč pan Stárek toto uvádí jako problematický bod. Nutnost řešit připravenost města a najít přijatelné řešení situace je jasná.

Už víte, jakým směrem se bude nyní vývoj vimperské nemocnice ubírat?

Jsem zcela ve shodě se starostou, že vzniklý stav je nutno řešit. Prvním krokem musí být změna zakladatelské listiny, kde opět město bude mít právo jmenovat členy správní rady. Správní rada by měla být složena ze zvolených zastupitelů a zástupců z odborné veřejnosti, přičemž její role je kontrolovat činnosti nemocnice a rozhodovat o strategických otázkách. Současně bude nutno najít firmu, která zajistí denní manažerské řízení nemocnice a bude zodpovědná za běžný provoz obecně prospěšné společnosti. To znamená, že výsledkem bude standardně nastavený vztah mezi městem jako zakladatelem o.p.s. a firmou, která bude mít pravomoci na úrovni managementu nemocnice. Mimochodem tento model byl nabídnut i sanatoriu, které ovšem striktně tuto spolupráci odmítlo.

Z jakého důvodu odmítl stávající provozovatel Sanatorium Javorník tento model spolupráce?

Toto je otázka spíše přímo na stávající vedení nemocnice a pana Stárka. Pravdou ovšem je, že dnes může mít Sanatorium Javorník jediný oficiální užitek ze svého působení v nemocnici, a to mzdu dnešního předsedy správní rady pana Hladíka. Členství ve správní radě je bez nároku na odměnu. Dále je zde důležitý moment, že nemocnice musí z titulu svého statutu obecně prospěšné společnosti případný zisk pouze investovat opět zpět do obecně prospěšné činnosti, tj. není možno rozdělovat zisk mimo společnost. Na druhou stranu model, který jsem v rámci možných variant dalšího fungování o.p.s. nabídl Sanatoriu Javorník, vypadal tak, že správní rada uzavře smlouvu na manažerské řízení s firmou, která může získat odměnu za svoji činnost při řízení nemocnice. Samozřejmě pouze v takové výši, která neohrozí samotné fungování společnosti. Toto bylo zamítnuto ze strany pana Stárka, ačkoliv si myslím, že to byla velmi férová nabídka.

Stabilizaci současné situace vidíte řádově v jakém časovém období?

Domnívám se, že v září bude vyhlášena veřejná soutěž na firmu, která zajistí manažerské řízení. Do konce září by mělo dojít k přechodu práv ve jmenování správní rady na město Vimperk.V průběhu podzimu musí dojít k mimořádnému auditu hospodaření nemocnice před předáním na nový management. Reálný termín zahájení činnosti s novým managementem vidím od ledna příštího roku a toto pokládám i za termín, kdy bude stabilizována situace kolem nemocnice.

Ohodnoťte tento článek!