Výsledky jednání o odměňování zaměstnanců ve zdravotnictví v roce 2002

V pondělí 28. ledna se na MZ uskutečnilo jednání na téma odměňování zaměstnanců ve zdravotnictví v roce 2002, kterého ze zúčastnili zástupci odborových svazů, asociací nemocnic…

V pondělí 28. ledna se na ministerstvu zdravotnictví uskutečnilo jednání na téma odměňování zaměstnanců ve zdravotnictví v roce 2002, kterého ze zúčastnili zástupci odborových svazů, ministerstva zdravotnictví a asociací nemocnic. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR poskytl redakci Zdraví.Euro.cz informace o výsledcích tohoto jednání:

1. Účastníci při jednání vycházeli z dohody o realizaci platových úprav pro zaměstnance veřejné správy a služeb v roce 2002, jak byla uzavřena Odborovým svazem a dalšími 10 odborovými svazy ČMKOS s místopředsedou vlády Vladimírem Špidlou dne 18. ledna 2002. Podle této dohody dojde k průměrném zvýšení platových tarifů o 11 %.

2. Úprava platů ve zdravotnictví vychází z údajů ministerstva zdravotnictví, které předpokládá, že v roce 2002 ve srovnání s rokem 2001 o 3,7 miliardy Kč vzroste objem finančních prostředků zdravotního pojištění určených na růst osobních nákladů v sektoru lůžkové zdravotní péče. Zaměstnavatelé (Asociace nemocnic ČR a Asociace českých a moravských nemocnic) upozornili na rozpor mezi vyhláškou MZ ČR o úhradách a pojistnými plány a na problémy s plněním nařízení vlády a vyhlášky o úhradách v roce 2001 a s důsledky na příjmy nemocnic. Ministerstvo zdravotnictví se zavázalo prozkoumat změnu příslušných právních norem a vést se zdravotními pojišťovnami a zaměstnavateli jednání s cílem překonat problémy v příjmech zaměstnavatelů ze zdravotního pojištění.

3. Účastníci jednání respektovali vůli vlády realizovat její programové prohlášení o rychlejším růstu platů zdravotnických pracovníků. Odborový svaz proto bere na vědomí, že není možná shoda na jiné z možných variant rozdělení finančních prostředků, které navrhoval odborový svaz, a že bylo rozhodnuto o rozdělení ve prospěch pouze zdravotnických pracovníků.

4. Na základě výsledku jednání předsedy odborového svazu Jiřího Schlangera s ministrem zdravotnictví Bohumilem Fišerem dne 17. ledna 2002, kde ministr slíbil rozdělení celé sumy z vyššího výběru pojistného do příjmů zdravotníků, a na základě výpočtů provedených posléze ministerstvem zdravotnictví a Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR žádal odborový svaz o úpravu zvýšeného platového tarifu pro zdravotnické pracovníky s účinností od 1. března 2002 z dosavadních 10 % o minimálně 8 % (tedy celé sumy), tj na minimálně 18 %. Ministerstvo zdravotnictví na jednání uvedlo, že na základě dalších zpřesněných propočtů navrhuje úpravu zvýšeného platového tarifu o 7 %, protože větší nárůst by znamenal překročení objemu prostředků, jež jsou k dispozici. Vzhledem k tomu, že příslušný podklad nebyl na jednání předložen, ministerstvo se zavázalo poskytnout jej účastníkům dodatečně. Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů vyhlásil, že se na jednání s ministrem zdravotnictví Bohumilem Fišerem zavázal nepožadovat více než 7% úpravu zvýšeného platového tarifu. K tomuto prohlášení, které je ve zjevném rozporu s původními požadavky LOK-SČL podloženými hrozbami stávky i s průběhem a závěry porady zástupců LOK-SČL dne 16. 1. 2002, se připojila i Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků. V důsledku stanovisek LOK-SČL a POUZP bylo další jednání v této věci bezpředmětné.

5. Ministerstvo práce a sociálních věcí na základě návrhu ministra zdravotnictví předloží vládě návrh novely nařízení vlády č.251/1992 Sb., který bude obsahovat kromě sjednaného zvýšení platových tarifů pro všechny zaměstnance v průměru o 11 % rovněž v § 6 odst. 3 výše uvedeného předpisu úpravu zvýšeného platového tarifu pro zdravotnické pracovníky z dosavadních 10 % na 17 %.

6. Odborový svaz upozornil ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo práce a sociálních věcí, aby ministerstvo financí zabezpečilo v rámci schváleného státního rozpočtu potřebný zvýšený objem finančních prostředků pro navýšení platů zdravotnických pracovníků u zaměstnavatelů financovaných z veřejných rozpočtů ve zdravotnictví (hygienické stanice a zdravotnická záchranná služba zřizované ministerstvem zdravotnictví a okresními úřady) a v sociálních službách (pečovatelská služba, domovy důchodců a ústavy sociálních služeb zřizované okresními úřady a obcemi). Toto zvýšení platů zdravotnických pracovníků nesmí být provedeno na úkor nadtarifních složek platu ani důvodem k propouštění zdravotnických pracovníků a jejich nahrazování nekvalifikovanými pracovníky u jednotlivých zaměstnavatelů v sociálních službách.

-mkas materiály OSZSP ČR, Zdraví.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!