VZP zhodnotila dopad zrušení regulačních poplatků

peníze

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) popsala dopad zrušení regulačních poplatků v lůžkových a ambulantních zařízeních a na objem předepisovaných receptů zdravotnických zařízení za 1. pololetí 2015 oproti referenčnímu období (roky 2014 a 2013). Se základní analýzou VZP v těchto dnech seznámila zástupce své správní rady.

Pojišťovna sleduje zrušení regulačních poplatků z pohledu samotné finanční kompenzace, kterou poskytuje jednotlivým zdravotnickým zařízením v rámci celkových nákladů. Zároveň sleduje vývoj prostřednictvím jednotlivých, tzv. produkčních ukazatelů zdravotnických zařízení, které úzce souvisí se zrušením finančních nákladů na straně pojištěnce/pacienta na jejich ošetření u daného zařízení.

Konkrétními ukazateli je vývoj objemu kontaktů pacienta se zdravotnickým zařízením, počet unikátně ošetřených pacientů (UOP) v zařízení, počet ošetřovacích dní (OD) pacientů a celkovým objem preskribovaných receptů a množství preskribovaných balení léčivých přípravků (LP) na recept zdravotnického zařízení.

Kompenzace regulačních poplatků

V současné době VZP využívá pro kompenzaci za zrušené regulační poplatky tři signální výkony (výkon klinického vyšetření 09543, výkon pobytu v zařízení lůžkové péče 09544 a výkon výdeje léčivého přípravku za recept 09552).

Ke kompenzacím za zrušené regulační poplatky došlo již od roku 2014, a to v souvislosti se zrušením platby od pacientů za OD. Jak uvádí VZP, tato kompenzace poskytovatelům lůžkových služeb vykazující počet OD, resp. pobytové dny u lázní, činila za 1. pololetí 2014 částku 689 mil. Kč. V roce 2015 se kompenzace za zrušené regulační poplatky rozšířily o služby poskytované v ambulantní péči a za výdej léčivého přípravku na recept lékárnám.

Za 1. pololetí 2015 pojišťovnu tyto kompenzace stály cca 1,1 mld. Kč, z nichž nejvíce dostal segment nemocnic (za zrušené OD a za ambulantní služby), poskytovatelů ambulantních služeb a lékárnami. V segmentu následné péče už kompenzace nebyla proplácena přes vykazovaný signální kód, od 1. 1. 2015 došlo k navýšení úhrady za jeden den hospitalizace. VZP podle dostupných dat očekává, že za celý rok 2015 bude pojišťovnu tato kompenzace stát přes 2 mld. Kč.

Pojišťovna podotýká, že zrušením finančních nákladů na straně pacienta může dojít k navýšení objemu využívaných služeb ve zdravotnických zařízeních, pokud existuje volná kapacita a pro pacienta byla úhrada regulačních poplatků významnou finanční zátěží. Tento objem lze měřit prostřednictvím vývoje objemu kontaktů pacientů se zdravotnickým zařízením, v počtu UOP, OD a počtu vydaných receptů lékárnami a množství preskribovaných balení LP na recept.

Léčivé přípravky na recept

Podle dat pojišťovny mělo zrušení regulačního poplatku za vydaný recept pravděpodobně za následek navýšení vydaných receptů na pacienta (UOP). Za 1. pololetí 2015 VZP eviduje u tohoto ukazatele 4,4% nárůst u HVLP a 2% nárůst u IVLP oproti 1. pololetí 2014. Pojišťovna eviduje 6% pokles vydaných balení na recept.

VZP se také domnívá, že vzhledem k zavedení signálního výkonu 09552 došlo k přesunu preskribovaných položek z jednoho receptu na více receptů, čímž se navýšila úhrada za výdej léků na recept jednotlivým lékárnám. Pojišťovna tak soudí ze stabilního množství proskribovaných léků na recept na jednoho unikátně ošetřeného pacienta.

Nemocnice

V segmentu akutní lůžkové péče pojišťovna hodnotila délku hospitalizace a počet ošetřovacích dnů vykázaných na pacienta s ohledem na počet hospitalizací (u případů i pacientů), i celkový počet pacientů (pokud byl pacient hospitalizován opakovaně). V porovnání letošního a loňského pololetí došlo podle dat pojišťovny k poklesu u všech těchto sledovaných parametrů, přičemž tento pokles kolísá mezi 1 až 2 % dle jednotlivých ukazatelů.

Ambulance

V segmentu poskytovatelů ambulantních služeb v nemocnicích pojišťovna hodnotí segment stomatologické péče, péči praktických lékařů, gynekologů a specializovanou ambulantní péči. Přičemž zvýšený objem kontaktů oproti referenčnímu období pojišťovna zaznamenala jen u praktických lékařů, kde ale VZP hodnotila jen objem výkonů nehrazených v rámci kapitační platby.

Stabilní objem produkce vidí pojišťovna u stomatologů, z gynekologů je zaznamenán mírný pokles, u ambulantních specializované péče poklesl dle dat pojišťovny počet kontaktů, počet unikátně ošetřených pacientů je o 0,4 % vyšší než za pololetí 2014. Snížení objemu u specializované ambulantní péče v roce 2015 je ovlivněno reportingovým (účetním) vyjmutím ambulancí poskytovatelů následné péče. Tento náklad je v roce 2015 reportován v segmentu následné péče, kam patří dle segmentace dle DŘ.

Dlouhodobá péče

V léčebnách dlouhodobě nemocných (LDN) pojišťovna vysledovala pokles vykázaného počtu ošetřovacích dní (v průměru o 2 dny oproti 2014), počet hospitalizovaných pacientů roste, a to téměř o 4 %. Totožný trend (pokles ošetřovatelských dnů a růst počtu pacientů o 4 %) zaznamenala pojišťovna také u poskytovatelů péče na ošetřovatelských lůžkách. Pokles ošetřovací doby ukazují také data z odborných léčebných ústavů.

U hospicových lůžek došlo k mírnému navýšení průměrného počtu ošetřovacích dnů i pacientů. Výrazné navýšení počtu ošetřovacích dnů a počtu pacientů pojišťovna zjistila u následné intenzivní péče, a to o více než 40 %, oproti 2013. Vykázané průměrné počty ošetřovacích dnů na pacienta vzrostly v roce 2014 oproti 2013 o 11 %, v roce 2015 jsou zhruba na stejné úrovni jako v roce 2013.

V dlouhodobé intenzivní péči celkové počty ošetřovacích dnů mírně klesaly, počty pacientů v prvním pololetí 2015 vzrostly. Průměrný počet ošetřovacích dnů na pacienta v 2015 oproti 2013 roste, oproti roku 2014 klesá.

Lázně

V segmentu lázeňské péče dochází k nárůstu všech produkčních ukazatelů, a to zejména úpravou indikačního seznamu, kde byla mimo jiné prodloužena délka komplexních pobytů u některých indikací o jeden týden. V průměru za všechny indikace tento nárůst činí cca 2,5 dne na pacienta.
V segmentu ozdravoven dochází k absolutnímu nárůstu počtu pacientů i počtu dnů ubytování, průměrný počet OD na pacienta se ale v průběhu doby nijak výrazně nemění.

VZP zhodnotila dopad zrušení regulačních poplatků
Ohodnoťte tento článek!