Záchytná stanice

Titulní obrázek

„Jsme sehraný tým sester a ošetřovatelek na oddělení psychiatrie. V rámci nemocnice bylo nově zřízeno oddělení detoxu spolu se záchytnou stanicí. Protože nastaly personální a odborné problémy, chce vedení nemocnice situaci řešit tak, že „rozhodí“ pracovníky detoxu na oddělení obecné psychiatrie a pracovnice z tohoto oddělení dá k dispozici pro záchytnou stanici a detox. Většina z nás si vybrala práci s pacienty, jejichž problémem není pouze jejich závislost a této práci dává přednost. Můžeme být nuceny přejít na toto oddělení proti své vůli? Jaké následky nám hrozí v případě odmítnutí?“ ptá se čtenářka Zdraví.Euro.cz…

Právní poradna Zdraví.Euro.cz

V současné době řešíme na svém pracovišti tento problém: jsme sehraný tým sester a ošetřovatelek na odd. psychiatrie. V rámci nemocnice bylo nově zřízeno oddělení detoxu spolu se záchytnou stanicí – nachází se v jiné budově mimo hlavní areál, pro které byl speciálně nabrán nový personál, který věděl, na jakém oddělení bude pracovat. Protože nastaly personální a odborné problémy, chce vedení nemocnice situaci řešit tak, že „rozhodí“ pracovníky detoxu na oddělení obecné psychiatrie a pracovnice z tohoto oddělení dá k dispozici pro záchytnou stanici a detox. Většina z nás si vybrala práci s pacienty, jejichž problémem není pouze jejich závislost a této práci dává přednost. Chci se zeptat, zda, vzhledem ke specifikům práce na záchytce, můžeme být nuceny přejít na toto oddělení proti své vůli a jaké následky nám hrozí v případě odmítnutí?

Odpovídá JUDr. Dominik Brůha

Lze říci, že z pohledu pracovního práva je jediným klíčovým bodem pro správné zodpovězení tohoto dotazu ujednání o druhu a místě výkonu práce obsažené v pracovní smlouvě, příp. v dodatcích k pracovní smlouvě daného zaměstnance. Těmito ujednáními je totiž dáno tzv. dispoziční oprávnění zaměstnavatele, neboť ve smyslu § 38 zákoníku práce zásadně platí, že od vzniku pracovního poměru je zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy a také zaměstnanec je povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru. Jinak řečeno, zaměstnavatel nemůže zaměstnanci ve smyslu zákoníku práce přidělovat jinou práci, než jaká byla sjednána v pracovní smlouvě a zaměstnanec také není povinen konat práci odlišnou od té, kterou se zaměstnavatelem platně sjednal. Výjimky z tohoto obecného pravidla jsou dány pouze možnostmi zaměstnavatele jednostranně převést zaměstnance na jinou práci podle § 41 zákoníku práce, přičemž tyto případy jsou velmi omezené a jsou zpravidla vázány na zdravotní důvody na straně zaměstnance, na mimořádné události jako jsou živelní pohromy apod.

Pokud tedy v daném případě byl sjednán druh práce konkrétně jako např. sestra/ošetřovatelka na oddělení psychiatrie a nově zřízené oddělení detoxu se záchytnou stanicí do oddělení psychiatrie organizačně nespadá, pak není povinností sestry/ošetřovatelky vykonávat práci na novém oddělení detoxu se záchytnou stanicí. Odmítnutí práce v takovém případě zaměstnavatelem ani nemůže být kvalifikováno jako porušení pracovní kázně. Pokud zaměstnavatel po zaměstnanci za této situace požaduje výkon práce na novém oddělení detoxu se záchytnou stanicí, nezbývá než sjednat příslušnou změnu pracovní smlouvy upravující druh a místo výkonu práce ve vazbě na oddělení detoxu se záchytnou stanicí.

Naproti tomu, pokud byl druh práce sjednán obecně (což bývá v praxi poměrně obvyklé) jako např. sestra a místo výkonu práce bylo sjednáno nikoli konkrétně jako oddělení psychiatrie, ale jako adresa celé nemocnice, pak nezbývá než konstatovat, že ve smyslu zákoníku práce je v souladu s dispozičním oprávněním zaměstnavatele přidělovat zaměstnanci práci sestry prakticky na kterémkoli oddělení nemocnice, tj. i na nově zřízeném oddělení detoxu se záchytnou stanicí. Nejednalo by se v takovém případě o převedení na jinou práci, ale stále by šlo o přidělování práci v rámci sjednaného druhu a místa výkonu práce. Případné odmítnutí výkonu práce by tak mohlo být zaměstnavatelem kvalifikováno jako porušení pracovní kázně.

www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!