Přejít na obsah

Zahraniční lékaři se jezdí učit k nám

zpět
17.9.2010
chirurgie, chirurgové, lékaři, operace
zvětšitchirurgie, chirurgové, lékaři, operaceZdroj: tmcnet.com

chirurgie, chirurgové, lékaři, operace | Zdroj: tmcnet.com

 

"S odbory mluvíme, ale nemám zprávy o tom, že by někdo z lékařů či sester chtěl z důvodu platu odejít do ciziny," říká v rozhovoru ředitel Nemocnice Na Homolce.

ŘEDITEL PRAŽSKÉ NEMOCNICE NA HOMOLCE MUDR. VLADIMÍR DBALÝ ŘEKL PRÁVU:

Zdravotní pojišťovny už ohlásily nedostatek finančních prostředků. Bude to pro vás znamenat omezení počtu operací?

Zdravotní pojišťovny omezily platbu zdravotní péče již v letošním roce. Pro naši nemocnici to činí měsíčně asi o 10-11 miliónů korun méně na zálohových platbách. Přesto jsme zatím problémy s omezováním péče neměli. Samozřejmě ale nemohu vyloučit, že v důsledku nutnosti snižování nákladů v nemocnicích, kterou ministerstvo i pojišťovny avizovaly, budeme muset možná přikročit k opatřením, která ovšem nebudou znamenat omezení péče.

Hodně se také hovoří o snížení platových tarifů pro zaměstnance nemocnic. Budete u vás krátit tarifní platy a přesunete peníze do nadtarifní složky, tedy do odměn?

Diskutujeme sice několik variant, ale musíme čekat především na vyřešení legislativy, nezávisí to jen na nás. U nás tvoří v současné době pohyblivá složka platu asi polovinu jeho celkové výše. Pokud dojde k rozumné úpravě v legislativě, tedy v Zákoníku práce, tak to pro naši nemocnici nebude muset znamenat propad ve mzdách.

Jaký je nyní průměrný plat vašich lékařů a zdravotních sester?

Průměrný plat lékaře činí 76 tisíc, zdravotní sestry 32 tisíc korun. Primáři mají přes 100 tisíc hrubého měsíčně. Všechny příjmy jsou včetně služeb a odměn.

Takže se neobáváte odchodu lékařů do zahraničí?

Vyloučit to nelze. S odbory mluvíme, ale nemám zprávy o tom, že by někdo z lékařů či sester chtěl z důvodu platu odejít do ciziny.

Když říkáte, že se obáváte všeho - odborový svaz zdravotnictví vyhlásil stávkovou pohotovost a pokud se nedohodne s vládou na platech, chce na 15. října, tedy v den voleb, vyhlásit stávku. Stávkovalo by se i u vás?

Pokud by tomu tak bylo, nemohu nikomu bránit, aby se stávky zúčastnil. Na Homolce se ale nikdy nestávkovalo ve smyslu přerušení provozu. Stávka podle mne také není řešení problémů. Když by se někdo chtěl demonstrativně ke stávce připojit třeba stužkou na klopě, pak je to jeho osobní rozhodnutí.

Jak si udržujete kvalitní personál?

Nabízíme možnost pracovat v akreditované nemocnici se špičkovou zdravotní technikou a vybavením a řadu zaměstnaneckých benefitů, k nimž patří podpora odborného a jazykového vzdělávání, studia VŠ, možnosti získávání zkušeností v zahraničí a nadprůměrné finanční ohodnocení. V září jsme otevřeli mateřskou školu pro 25 dětí zaměstnanců nemocnice. Má plno.

Jste nemocnice, která se zaměřuje na kardiologický a neurologický program. Jaké novinky v těchto oborech se dají očekávat?

Nejdůležitější novinkou posledního období je, že jsme v těchto oborech získali na základě auditů Ministerstva zdravotnictví ČR jednak statut tzv. Komplexního kardiovaskulárního centra a jednak statut Komplexního cerebrovaskulárního centra. V obou případech tedy pracovišť nejvyšší úrovně pro léčbu kardiovaskulárních nemocí a mozkových cévních onemocnění. Do obou programů investuje nemocnice průběžně, v neuroprogramu to jen v poslední době byl nový Leksellův gama nůž pro ozařovací léčbu onemocnění v oblasti hlavy a krku či otevření nového komplexu operačních sálů pro neurochirurgii, který je vybaven intraoperační magnetickou rezonancí. V kardiovaskulárním programu připravujeme nákup nového výkonného přístroje CT, nové vybavení pro katetrizační sály a ve stadiu přípravy projektu je vytvoření hybridního operačního sálu pro kardiologii a kardiochirurgii.

Takže na investice máte hodně peněz?

Snažíme se o multizdrojové financování. Z vlastních vytvořených zdrojů máme na investice ročně zhruba l20 až 130 miliónů korun.

Vaše nemocnice má v určitých zákrocích světový primát. Někteří lékaři z jiných nemocnic ale tvrdí, že je to jen díky tomu, že máte právě špičkovou techniku, kterou ve světě mnoho pracovišť nemá.

To je ale přece logické. Dnešní medicínské metody jsou založeny na stále novějších přístrojích a technologiích, které nás v diagnostice a léčbě onemocnění lidského organismu posouvají k možnostem, o nichž jsme si před pár lety mohli jen nechat zdát. Technologie ale nejsou v žádném případě samospásné a mohou přinášet efekt jen v rukou odborníka. Jinými slovy, bez kvalitních a vzdělaných lékařů a dalších zdravotníků, kteří je umějí využívat ku prospěchu pacienta, by samy o sobě zdraví nezachraňovaly.

Využívají vaši lékaři možnosti zahraničních stáží?

Ano a s významnou podporou zaměstnavatele, především v těch našich dvou jmenovaných specializacích. V posledních letech se trend i obrací a ze zahraniční se jezdí učit do naší nemocnice nebo naši odborníci jezdí učit zahraniční kolegy.

Kteří to jsou?

Světovou špičkou v robotické cévní chirurgii je například náš primář docent Petr Štádler. Školí i americké kolegy. Do mezinárodní spolupráce je zapojen například neurochirurg doktor Klener, kardiolog primář docent Neužil a další. Aniž bych byl skromný: péče o pacienty na Homolce je na evropské, a v některých případech i na světové úrovni.

Slyšel jsem, že na Homolku se člověk dostane, jen pokud má nějaké známé… A musí takový pacient dát nedobrovolně dobrovolný příspěvek v podobě sponzorského daru?

Není to pravda, a to zcela zásadně. Stačí, když půjdete na kterékoli lůžkové oddělení této nemocnice a zeptáte se pacientů, kteří jsou zde hospitalizováni. Jezdí k nám ze všech koutů republiky a je to logické. Soustřeďujeme se na léčbu kardiovaskulárních nemocí a onemocnění nervové soustavy a nabízíme v těchto oborech naprosto komplexní spektrum dnes dostupných vyšetřovacích metod i léčebných možností.

Máte hodně sponzorů?

Máme řadu dárců, nikoli sponzorů. Jsou mezi nimi jak firmy, tak jednotlivé osoby a dary ve výši stokoruny i miliónu, určené buď přímo nemocnici, nebo Nadačnímu fondu Homolka. V průběhu uplynulých 13 let tak například věnovali dárci nadačnímu fondu celkem asi 25 miliónů korun. Velmi si toho vážíme, obzvlášť v dnešní době. Peníze používáme v naprosté většině ke spolufinancování nákupu medicínských technologií, Nadační fond Homolka dále také třeba přispívá na organizaci ozdravných pobytů pacientských klubů dětských alergiků či dětí s poruchami metabolismu tuků, které při naší nemocnici fungují.

Homolka byla napadána, že si najala firmu na zpracování účetnictví, což ji vyjde dráž, než kdyby si tyto služby zajišťovala sama, a že vše udělala bez výběrového řízení?

Není to pravda. V roce 2008 jsme vyhlásili veřejnou zakázku na poskytování účetních a medicínskoprávních služeb a s vítězem tohoto tendru uzavřeli smlouvu. Důvodem outsourcingu (nákup služeb externích firem) byla snaha o výraznou úsporu mzdových a dalších nákladů za podmínky profesionálního zpracování uvedených agend a standardizace nemocničního účetnictví. Projekt měl plnou podporu ministerstva zdravotnictví. Jsme schopni kdykoli dokladovat, že tímto došlo k výrazným finančním úsporám, protože za dobu plnění veřejné zakázky byly náklady Nemocnice Na Homolce na účetní agendu sníženy o 30 %.

Taktéž jste byli kritizováni za chystané výběrové řízení na outsourcing informačně technologických služeb (IT). Budete v něm pokračovat?

Ano, byli jsme kritizováni. Pro zahájení výběrového řízení má však vedení nemocnice zásadní důvody - do rozvoje IT infrastruktury nebylo delší dobu investováno. Stávající řešení zastarává a v dohledné budoucnosti nebude schopno zajišťovat potřeby nemocnice. V rámci nemocnice je provozováno několik nemocničních informačních systémů, u nichž je jako zásadní nedostatek pociťována jejich omezená kompatibilita. A konečně nemocnice samozřejmě nemá a ani mít nemůže potřebné knowhow, ani potřebné zázemí k řešení těchto úkolů. Výběrové řízení bylo připraveno jako dvoukolové. Proběhla jen jeho první část, tzv. kvalifikační řízení. V rozporu s tvrzeními některých „kritiků“ - nebyla tedy zcela logicky v tomto řízení ještě utracena ani jediná koruna.

Na outsourcing právních služeb jste také vypsali výběrové řízení?

Nemocnice Na Homolce spolupracuje v oblasti právních služeb s advokátní kanceláří, kterou vybrala na základě poptávkového řízení, v němž tato advokátní kancelář nabídla ze tří uchazečů nejnižší cenu. Důvodem byla skutečnost, že rozsah právních vztahů, do kterých nemocnice vstupuje, zcela přesahují možnosti vlastního právního oddělení. Jedná se zejména o obvyklou smluvní agendu, specializovanou smluvní agendu a zadávání veřejných zakázek. Vzhledem k tomu, že s obdobným řešením zajišťování právních služeb v naší nemocnici nebyly předchozí zkušenosti, přistoupili jsme po uplynutí zhruba jednoho roku k vyhodnocení výsledků spolupráce a získali jsme tak současně jasnou představu o potřebě jejich úrovně a rozsahu. V červnu jsme rozhodli o přípravě otevřeného zadávacího řízení na výběr poskytovatele právních služeb dle zákona o veřejných zakázkách. V nejbližší době bude oznámeno na informačním systému veřejných zakázek.

Proč je podle vás Nemocnice Na Homolce kritizována v tolika případech?

Mám za to, že těžíme - v tomto případě ovšem negativně - z faktu, že jsme na tomto poli ve sféře státních nemocnic průkopníky a dále ze zpolitizování zvoleného trendu outsourcingu nemedicínských činností v období těsně před parlamentními volbami. My jsme ale navzdory tomu dlouhodobě přesvědčeni, že outsourcing činností, které přímo nesouvisí s poskytováním zdravotní péče, přináší jak podstatné zvýšení kvality těchto podpůrných služeb, tak výrazné finanční úspory v daných úsecích. Ekonomické výsledky naší nemocnice potvrzují, že námi nastoupená cesta outsourcingu nemedicínských činností je nejlepším řešením.

Jste v plusu?

Ano, předpokládám, že zisk před zdaněním bude zhruba 30 až 40 miliónů korun.

Kolik ročně vůbec ošetříte pacientů?

V roce 2007 jsme ambulantně ošetřili 172 464 osob, loni 122 145. Počet operací ročně stoupl o 300 na 14 420 a počet hospitalizací stoupl na 19 298. Finanční obrat nemocnice stoupl o sto miliónů korun a ročně představuje zhruba 3,5 miliardy.

Když máte dva hlavní medicínské obory, rozvíjíte i další? Žádaná je u vás i ortopedie, alergologie a onkologie. Budete tyto obory rozvíjet?

Obory, které uvádíte, i řada dalších, například interna, chirurgie, gynekologie, gastroenterologie, ORL mají v této nemocnici své místo i opodstatnění a tvoří tradičně doplňující spektrum medicínských služeb nemocnice a zároveň zázemí těm dvěma hlavním specializacím.

Co by podle vás obecně prospělo českému zdravotnictví?

Unifikace zdravotnické legislativy, vytvoření smysluplné a funkční sítě zdravotnických zařízení a vymezení zdravotní péče hrazené a nehrazené ze zdravotního pojištění. Na základě zkušeností s outsourcingem jsem toho názoru, že se dá v oblasti služeb, které nesouvisí přímo se zdravotní péčí, ušetřit až 30 % nákladů na tyto činnosti.

V nemocnici se má platit minimálně stokoruna za den místo dnešních šedesáti korun. Slovo minimálně ale znamená, že nemocnice by si mohla poplatek za den na lůžku stanovit sama.

Takhle jsme zatím neuvažovali. Chápeme sto korun denně jako taxativní poplatek a nikoli jako výchozí částku k volnému stanovení její výše ze strany zdravotnického zařízení.

Chystáte nějaké změny v ambulantní sféře, když některé vaše ambulance doslova praskají ve švech a na některá vyšetření se čeká i týdny?

Bohužel mnoho možností k řešení této situace se nenabízí. Nemocnice má nějakou kapacitu a tu zatím neumíme zvětšit. Znamenalo by to finanční nároky na prostorové i personální řešení. V minulosti jsme se snažili řešit částečně tento problém prodloužením ordinací do večerních hodin, ale ukázalo se, že česká populace nemá odpovídající zájem.

Co děláte pro to, aby vztah lékař pacient byl skutečně partnerský a ne aby lékař pacienta přehlížel a nic mu nevysvětloval?

Povinná je identifikace každého zaměstnance, který vstoupí do kontaktu s pacientem. Ke každému diagnostickému a léčebnému úkonu máme vypracovaný písemný informovaný souhlas, který shrnuje předpokládaný přínos výkonu pro pacienta, způsob provedení výkonu a také rizika s výkonem spojená a možné komplikace. Každý lékař má za povinnost před provedením výkonu projít všechny informace z informovaného souhlasu s pacientem a ten má možnost se dále ptát na nejasnosti a možné alternativy. Máme také sestry, které se přímo specializují na edukaci pacientů v různých oblastech, jako je nutriční terapie, péče o kolostomie, léčba akutní bolesti. Při příjmu do nemocnice dostává každý nemocný poučení nejen o svém onemocnění a plánu péče, ale i o tom, jak co v nemocnici chodí, jaký je režim oddělení, kde je zázemí pro volný čas a nákup a další balík informací spojený s jeho pobytem v nemocnici. Vytváříme i písemné materiály, které dostávají pacienti často již před příchodem do nemocnice, aby se mohli na pobyt v nemocnici připravit..

Homolka má i Premium Care. Co to je?

Je to program komerčních služeb, který nemocnice nabízela již za minulého managementu pod názvem H Plus. V současné době je provozujeme pod názvem Homolka Premium Care, tentokrát ale ve stoprocentním vlastnictví nemocnice. V horizontu dvou let předpokládáme počet klientů asi 2000 osob, bude to však hlavně záležet na klinických kapacitách nemocnice. Nabídka je určena jak dospělým, tak dětským klientům a zahrnuje tři programy, a to individuální péči, preventivní péči a program pracovně lékařské péče. Jednotlivé programy jsou odstupňovány dle rozsahu služeb nabízených v rámci hrazeného měsíčního paušálu například organizace zdravotních prohlídek, e-mailový a telefonní servis, call centrum aj.

Jste neurochirurg, operujete ještě?

Málo. Mám čtvrtky vyhrazeny pro klinický den, ale naposledy jsem operoval před měsícem. Moje specializace je stále neurochirurgie hlavy. Jinak chodím jednou za 14 dní vypomáhat na neurochirurgii do pražské FN Vinohrady. Jde o dohled nad mladšími kolegy.

A jak relaxujete, vždyť jste přece běhal maratóny?

Ředitelem Homolky jsem čtyři roky a za tu dobu jsem přibral na váze. Poslední maratón jsem běžel právě před čtyřmi roky v čase 3:30, od té doby běhám spíše půlmaratóny, cvičím a jezdím na kole. Času je málo.

A astronomie?

To je můj koníček. Mám kvalitní dalekohled. Pozoruji a fotografuji hvězdy. Možná jednou objevím kometu nebo asteroid. Ale k tomu je prý třeba v průměru 400 pozorovacích hodin. A na to se mi času nedostává.


Klíčová slova

Autoři

Václav Pergl, Právo

Komentovat článek: Zahraniční lékaři se jezdí učit k nám

*
* Pravidla diskusí - čtěte
*
 

* - údaje označené hvězdičkou jsou povinné

3 nejnovější komentáře k článku Zahraniční lékaři se jezdí učit k nám

Komentáře

další 3 komentáře
BOB Na Potěmkinovy vesnice  | 17. 09. 2010 21:07

jsme borci!

brož SANOPZ  | 17. 09. 2010 11:28

Hlavně tento sanopz vykonává super lukrativní činnosti,které jsou podle toho od pojišťoven patričně honorovány,a to nemluvím o sponzorech,docela by mě zajímalo,jaký má tento špitál roční rozpočet a kolik to dělá na počet lůžek i personálu.Chtěl bych vidět tohoto managora,jak by řídil klasický všeobecný špitál někde na vysočině.

lékař5 SANOPZ  | 17. 09. 2010 10:12

Hezký náborový článek do ministerského špitálu a vlídná sdělení voličům, občanům, zdravotníkům. Mzdy opět v hrubém i s přesčasy, slova "budeme se snažit", "rádi bychom", "mluvíme s odbory, "nemůžeme to vyloučit"- a tu o Červené Karkulce taky znáte?

 zavřít

Váš tip

  • Jako ochranu před spamem, prosím zodpovězte následující otázku (číslicí):
  • * - položky označené hvězdičkou jsou povinné