„Základem musí být personál, který zde pracuje,“ říká ředitel nemocnice

S Jiřím Řezníčkem, ředitelem Orlickoústecké nemocnice, hovořili redaktoři Deníku o plánované stavbě Centrálního urgentního příjmu.

Centrální urgentní příjem, co si pod tímto pojmem představit?

Léčebné a vyšetřovací postupy se neustále rozvíjí a zlepšují. Aby byly přínosné pro pacienty, je potřebné tomu přizpůsobit i organizaci zdravotní péče. Neodkladná a akutní péče je poskytována v terénu zdravotnickou záchrannou službou, v nemocnici pacienta přebírá personál na urgentním příjmu a dál, pokud je potřebná hospitalizace, je přijat na lůžkové oddělení. Z hlediska časového rozlišujeme akutní stavy na kritické (okamžité řešení), neodkladné (řešení do 2 hodin) a odložitelné (od 2 do 24 hodin při pobytu v nemocnici). Právě k optimalizaci přechodu zdravotní péče z přednemocniční do nemocniční fáze slouží centralizované oddělení urgentního příjmu. Toto pracoviště je personálně i materiálně vybaveno pro převzetí akutně postižených jednak od posádek zdravotnické záchranné služby (LZS, RLP, RZP), ale i samostatně příchozích nemocných. Jsou zde ošetřováni všichni pacienti, kteří vyžadují neodkladnou nemocniční péči, a to bez ohledu na tradiční oborové rozdělení medicíny.

Můžete fungování pracoviště blíže popsat?

Centrální příjem má následující úseky. Recepci s čekárnou, umístěnou v centrální hale, sloužící k prvotnímu třídění všech příchozích pacientů s náhlou změnou zdravotního stavu. Třídění provádí všeobecná sestra podle stanovených kritérií, v případě potřeby konzultuje s lékařem. Úzce spolupracuje s dispečinkem ZZS, monitoruje volnou lůžkovou kapacitu nemocnice. Vysokoprahový příjem (Emergencyroom) slouží k příjmu pacientů se selháváním základních životních funkcí či v bezprostředním ohrožení života. K dispozici jsou plně vybavená resuscitační lehátka, navazuje na vyšetřovací komplement a urgentní operační sál. Příjezd je oddělen od příjezdu a příchodu pacientů na nízkoprahovou ambulanci. Nízkoprahový příjem tvoří jednak specializované ambulance. Slouží k ošetření, léčbě a příjmu nemocných bez ohrožení životních funkcí. Základními obory zastoupenými na vyšetřovnách centrálního příjmu by v Orlickoústecké nemocnici byla chirurgie včetně traumatologie, interní lékařství, neurologie, urologie a ORL. Dále je jeho součástí také všeobecná ambulance. Vzhledem k současnému trendu LSPP provádí lékař CP v této ambulanci péči o pacienty s minimálním poškozením zdraví, tím se zamezuje zbytečnému zatěžování lékařů specialistů. Lůžková část (expektační lůžka) je hala lůžek sloužící ke krátkodobé observaci nemocného za účelem diagnostické rozvahy, krátkodobé terapie či čekání na výsledky vyšetření. Expektace umožňuje odpovědně rozhodnout, kdy bude pacient uložen na lůžko oddělení nemocnice či propuštěn do domácího ošetřování. Maximální pobyt na expektačním lůžku je 24 hodin.

Co přináší urgentní příjem pacientům, nemocnici a ZZS?

Pro pacienty vznikne jedno nepřetržitě dostupné pracoviště akutní péče v nemocnici, což usnadní vyhledání odborné péče. V současném režimu zůstane pouze dětské oddělení a porodnice. Lékař bude docházet za pacientem, tedy komplexní vyšetření pacienta na jednom místě se zázemím CT, UZ a RTG. Pro nemocnici je důležité multioborové poskytování akutní péče s komplexní diagnostikou a možností zahájení léčby na expektačních lůžkách. Odlehčí se tak ambulancím ostatních pracovišť a lůžkovým oddělením se sníží počet krátkodobých hospitalizací. Pro ZZS vznikne jeden cíl dojezdu, jeden komunikační kanál, jednoznačně určené třídící centrum a připravenost týmu na straně nemocnice a také základna pro vzdělávání.

Představte urgentní příjem v číslech… ¨

Nová budova centrálního příjmu pro chirurgické a interní obory pro spádovou oblast asi dvě stě tisíc obyvatel bude umístěna v severovýchodní části areálu s přímou návazností na provozy operačních sálů. Zpracovaná studie navrhuje následující řešení. V podzemním podlaží je umístěn provoz prosektury. Jedná se o jednu pitevnu s jedním pitevním stolem a zázemím. Součástí je i nekroptická laboratoř. Další část podlaží tvoří šatny personálu a technické provozy. V přízemí je umístěn nový provoz urgentního příjmu. Urgentní příjem je rozdělen na provoz ambulancí, jedná se celkem o sedm ambulancí chirurgických a interních oborů s vyšetřovnami RDG (RTG, CT. UZ). Čekárna pacientů je rozdělena na hlavní vstupní čekárnu a čekací prostor uvnitř traktu v prostoru mezi vyšetřovnami. Součástí je i druhá „vnitřní část“. Expektační pokoj s lůžky, příjem těžkého pacienta s crashroomem, zákrokový sálek, statimová laboratoř. Na druhé nadzemní podlaží je umístěna JIP s kapacitou 9 lůžek, ústí zde komunikační propojení na sousední pavilon, které zajišťuje návaznost na operační trakt nemocnice. Ve třetím podlaží je umístěno lůžkové oddělení interního typu s kapacitou třicet lůžek. Do čtvrtého podlaží je navrženo ARO, které je přímo propojeno s urgentním příjmem, kapacita devět lůžek. Střešní plocha předpokládá umístění přistávací plochy LZS s únosností vrtulníku do 3,5 tuny. Počet pacientů, kteří přichází mimo pracovní dobu do nemocnice, roste. V posledních pěti letech téměř o dvacet procent. V odbornostech, které budou pracovat v rámci centrálního příjmu, přišlo v roce 2015 s akutními problémy v pracovní době do nemocnice 20 000 pacientů a mimo pracovní dobu dalších 26 000 pacientů. Zkušenosti pracovišť centrálních příjmů v ČR jsou, že počáteční odhady byly vždy výrazně překonány.

V jaké fázi příprav se projekt nachází? Jaký je předpokládaný termín realizace?

Připravená studie, zpracovaná projektovým Atelierem Penta ing. arch. Homolkou, byla dokončena počátkem letošního roku. Pracoval na ní projektový tým odborníků sestavený generálním ředitelem Nemocnice Pardubického kraje z řad primářů Orlickoústecké nemocnice a také zástupců ZZS a centrálních příjmu v ČR. Tým vedl prim. MUDr. J. Hájek a domnívám se, že díky řadě odborných připomínek je výsledek velice zdařilý. Ještě důležitější je, že rada Pardubického kraje posunula naše přání a sny o moderní budově centrálního příjmu ještě blíže k realizaci a vyhlásila veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace stavby centrálního příjmu včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nemocnici, která nyní probíhá a bude ukončena 5. září 2016. Vedení Pardubického kraje velice usiluje o to, aby všem obyvatelům kraje byla dostupná kvalitní zdravotní péče v krajských nemocnicích. Domnívám se, že výsledky tohoto odpovědného přístupu jsou v nemocnicích vidět. Pokud se přístup kraje ke zdravotnictví v dalších letech nezmění, tak se můžeme těšit na realizaci stavby a posunutí úrovně poskytované zdravotní péče na Orlickoústecku výrazně dopředu.

Bude nemocnice schopná zajistit personál – jak patřičně proškolené lékaře, tak sestry a další personál?

Jedna věc je stavba a vybavení, což je složité, ale vytvořit kvalitní odborné týmy je ještě těžší. Především v době, kdy je zdravotnického personálu nedostatek. Navíc vyhlídky do budoucích let nejsou vzhledem k systému vzdělávání ve zdravotnictví a také počtu studentů na vysokých i středních školách optimistické. Pokud bude projekt připraven, tak ještě před poklepáním základního kamene začneme tvořit budoucí odborné týmy. Neočekávám příchod hotových odborníků do Ústí nad Orlicí, základem musí být zdravotní personál, který zde pracuje. Máme velice kvalifikované lékaře a sestry, těm musíme dát příležitost, aby svou odbornost rozvíjeli a kolem nich vytvořit nové pracovní příležitosti. Případné otevření nové budovy přichází v úvahu v době, kdy z nově otevřené ústecké vyšší odborné školy budou vycházet první ročníky absolventek a na ty také spoléhám.

Ohodnoťte tento článek!