Zákon o nelékařských povoláních – čtěte odpovědi!

Titulní obrázek

V průběhu ledna se mohli čtenáři Zdraví.Euro.cz ptát na nejasnosti ohledně registrace nelékařských povolání, zkoušek k vydání osvědčení a o získávání potřebných kreditních bodů. Na jejich dotazy odpovídala vedoucí Registru zdravotnických povolání PhDr. Michaela Hofštetrová-Knotková z NCONZO. Další dotazy prosím už neposílejte…

V průběhu ledna se mohli čtenáři Zdraví.Euro.cz ptát na nejasnosti ohledně registrace nelékařských povolání, zkoušek k vydání osvědčení a o získávání potřebných kreditních bodů. Na jejich dotazy odpovídala vedoucí Registru zdravotnických povolání PhDr. Michaela Hofštetrová-Knotková z Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Brno (NCONZO).

DOTAZY A ODPOVĚDI:

Uživatel: Janková

Mám dotaz ohledně počtu potřebných bodů. Jsem všeobecná sestra-dětská sestra, ale nyní pracuji na dospělé části a dodělávám si ještě PSS ošetřovatelství v interně pro dospělé. Bylo mi sice řečeno, že postačí 40 kreditů pro obě specializace, ale chtěla bych to přesto ještě ověřit, protože každý říká něco jiného. Nikdo nic neví přesně. Mám registraci omylem jen na 5 let, místo na 6 let. Nerada bych něco prošvihla. Měla bych ráda i nadále obě specializace a nevím, zda je nutné zúčastnit se extra seminářů pro dětské sestry či opravdu postačí jen těch 40 kreditů, přičemž není rozlišeno, jaké semináře.

Paní Janková, hlava II zákona č. 96/2004 Sb. upravuje získávání způsobilosti zdravotnického pracovníka. Z Vašeho dotazu je zřejmé, že jste odborně způsobilá k výkonu zdravotnického povolání všeobecné sestry. Po splnění podmínek citovaného zákona jste získala osvědčení k výkonu tohoto povolání bez odborného dohledu – tedy všeobecné sestry. Pokud budete žádat o prodloužení platnosti osvědčení dle § 69 citovaného zákona, musíte naplnit podmínky § 67 odst. 2 písm. b) tohoto zákona, tedy doložíte doklady o získané způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v příslušném oboru, zdravotní způsobilost, bezúhonnost, dále výkon povolání a získání 40 kreditů z celoživotního vzdělávání. Dle § 54 odst. 1 písm. a) je specializační vzdělávání jednou z forem celoživotního vzdělávání. Počet kreditů získaných absolvováním specializačního vzdělávání je součástí vzdělávacího programu ( jeho počet je 120). Pokud úspěšně dokončíte toto studium, předložíte dostatečný počet kreditů k prodloužení platnosti osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

Uživatel:Irena Trpišovská NMSKB Praha

Jestliže získala registrovaná sestra specializaci, musí žádat o novou registraci jako sestra specialistka hned nebo to uvede až při obnově registrace. Pokud nebude mít registraci na specializaci může zaměstnavatel tuto specializaci uznat?

Paní Trpišovská, pokud všeobecná sestra úspěšně ukončila specializační vzdělávání, má povinnost dle § 72 odst. 6 zákona č.96/2004 Sb. tuto skutečnost oznámit do Registru. Osvědčením se získává oprávnění k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, jednou z podmínek pro jeho vydání je získání odborné způsobilosti. Specializační vzdělávání navazuje na získanou odbornou způsobilost a jednou z forem celoživotního vzdělávání. Úspěšným ukončením specializačního vzdělávání atestační zkouškou získává zdravotnický pracovník specializovanou způsobilost k výkonu specializované činnosti příslušného zdravotnického povolání. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že všeobecná sestra nežádá o nové vydání osvědčení a registraci, tato skutečnost je pouze uvedena ve veřejném náhledu Registru. Zaměstnavatel je povinen toto specializační vzdělávání uznat na základě předloženého vysvědčení.

Uživatel: MUDr.Tomáš Rozsíval, ORL ordinace Opava, rozsival.orl@coms.cz

K čemu je sestrám a jiným odbornostem jmenovaným v zákoně vzdělávání, honba za kredity, která se zvrhává v nedůstojné tlačenice pro kus papíru, kdy poté, co ho získá, utíká sestra zpět na vlak apod., aby ještě stihla uvařit večeři manželovi, atd.?! Odpovědné činitele v nemocnicích stejně vůbec kvalifikace nezajímá a sestry dostávají tarify nekvalifikovaných ošetřovatelek, s odůvodněním, že s tak vysokou kvalifikací, jako je např. registrace podle tohoto zákona, případně absolutorium VŠ studia s dosažením titulu Bc, i Mgr, je sestra pro nemocnici příliš drahá pracovní síla.

Jinými slovy „ber, nebo nechej ležet“….. A tak sestry dnes pracují za nedůstojné platy a veškeré vzdělávání a dokonce jakási fakulta pro sestry v Pardubicích je jim na ananas. Máte na to nějaký logický protiargument?

Pane doktore, možná je Váš poznatek jeden z úhlů pohledu na zavedení povinnosti celoživotního vzdělávání pro sestry a nelékařské profese vůbec. Nemohu s ním však souhlasit a nelze ho paušalizovat. Co položím jako protiargument? Nejsou mnohdy lékaři ve stejné situaci jako sestry a ostatní nelékaři, ať se jedná o jejich společenské postavení, finanční ohodnocení? Nemělo by být tedy snahou nás všech vytvářet podmínky pro zvyšování své profesní prestiže? Jako reakci na Vaše řádky píši pár možná pro Vás obecných frází, nicméně platné pro lékaře i nelékaře. Poptávka po službách zdravotní péče se zvyšuje. Demografické změny – ve značné míře pak strmý nárůst starších lidí, návrat některých nemocí, přibývání nemocí souvisejících se způsobem života, stále pokročilejší technologie a také stále náročnější a kritičtější veřejnost, to vše se podepisuje na poptávce. Všeobecné sestry jsou největší skupina odborníků poskytující zdravotní péči v širokém spektru zařízení zdravotní péče ( v Registru je 94 568).V souvislosti s přeměnou nemocnic sestrám připadají nové významné role. Průběžné pokroky v praxi a kvalitě poskytované péče vyžadují pokroky v kvalitě a významnosti vzdělávání osob přicházejících do oborů ošetřovatelství a rovněž v zajištění kontinuálního vzdělávání pro ty, kteří již v praxi působí. V této souvislosti chci připomenout, že vzdělávání a praxe spolu úzce souvisejí a vzájemně se ovlivňují. Toto vše svědčí o potřebě dobře připravených, dostatečně flexibilních sester, akceptujících odpovědnost za svou práci, kompetentních pracovat v nemocnicích a komunitách v multidisciplinárních a víceoborových souvislostech, které jsou schopny si průběžně poradit se změnami.Všeobecné sestry nepracují izolovaně od svých kolegů ostatních zdravotnických povolání. I když každý obor přispívá k podpoře zdraví a k péči o pacienty jedinečnými poznatky a dovednostmi, rýsuje se zde potřeba multidisciplinárnější a interdisciplinárnější práce v duchu uznání a vzájemného respektování autority, odpovědnosti, způsobilosti a jedinečnosti přínosu. Proto je třeba sestry připravovat tak, aby se staly plnohodnotnými členy víceoborových zdravotnických týmů, podílely se na rozhodování a dle situace přebíraly i odpovědnost za vedení týmu a jeho pracovní výsledky. A závěrem, je také pro praxi podstatné jaký pohled má vlastní zdravotnické zařízení, zda upřednostňuje technické vybavení, nebo finančně pokrývá kontinuální vzdělávání všech pracovníků zařízení.

Uživatel: Sloupová Marta

Jsem všeobecná sestra s 10 ti letou praxí.Bohužel jsem si nestihla včas zažádat o osvědčení / registraci / – byla jsem na mateřské dovolené a tato skutečnost mně unikla.Nyní chci nastoupit zpět do zaměstnání, které jsem vykonávala před mateřskou dovolenou.Mohu být zařazena jako sestra bez odborného dohledu, nebo až po získání 40 kreditů a zažádání o osvědčení.

Paní Sloupová, pokud nejste držitelkou osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu nemůžete vykonávat samostatně činnosti, které předepisuje vyhláška č. 424/2004 Sb. a do doby získání tohoto osvědčení a registrace musíte vykonávat činnosti pod odborným dohledem. Za výkon povolání pod odborným dohledem se považuje výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník způsobilý nebo ke kterým způsobilost získává, při dosažitelnosti rady a pomoci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu těchto činností bez odborného dohledu a v rozsahu, který tento zdravotnický pracovník určí. Podmínkou pro získání osvědčení a registrace je mimo odborné způsobilosti, zdravotní způsobilosti,bezúhonnosti, výkon povolání a 40 kreditů (§ 67 odst. 2 písm. b) zákona č. 96/2004 Sb.). Pokud nemůžete naplnit podmínku doložení aktivit celoživotního vzdělávání, můžete zažádat o složení zkoušky k vydání osvědčení dle vyhlášky č. 394/2004 Sb. více informací naleznete na www.nconzo.cz v sekci „registrace“.

Uživatel:Pavol Kováč

Jsem registrovaná sestra, v současné době studuji externí formou obor ošetřovatelství, 1. ročník – jde o navazující vysokoškolský program na Fakultě zdravotnictva KU v Ružomberku. Vztahuje se na toto studium vyhláška 423/2004,

§3, odst. 1? Pokud budu toto studium dokládat k obnovení registrace, stačí přiložit ofocené stránky indexu nebo si mám vyžádat potvrzení na studijním oddělení fakulty? Co vše musí obsahovat a může být napsáno slovensky nebo dle §4 odst. 4 této vyhlášky musí být také přeložené? Děkuji.

Pane Kováči, pokud dokončíte studium ošetřovatelství na KU Ružomberok během vašeho registračního období, doložíte pro prodloužení platnosti osvědčení (§ 69 zákona č. 96/2004 Sb.) notářsky ověřený diplom a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce (suplement) a z tohoto studia Vám bude dle §3 odst. 1 vyhlášky č. 423/2004 Sb. za každý ukončeny semestr studia uznáno 25 kreditů. Tyto dokumenty není nutné překládat, § 16 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád umožňuje účastníkům řízení jednat a písemnosti mohou být předkládány i v jazyce slovenském.

Uživatel: Dana Vacková

Stačí po ukončení specializačního vzdělání vysvědčení oskenovat/odfaxovat a poslat do Registru e-mailem; na jakou adresu / číslo?.

Paní Vacková, pokud jste ukončila specializační vzdělávání, je nutné tuto skutečnost oznámit do Registru. Prosím zašlete notářsky ověřené vysvědčení na adresu Registr NCO NZO Brno, Vinařská 6, 603 00 Brno. Vaše specializace bude zapsána do databáze a zároveň se tato skutečnost objeví ve veřejném náhledu.

Uživatel: Zuzana Hůzová

Jsem absolventka magisterského studijního oboru na PřF UK. Tento obor není akreditován jako zdravotnický. Momentálně pracuji pátým měsícem ve zdravotnické diagnostické laboratoři jako nezdravotnický pracovník. Podle zákona 96, paragrafu 26 je absolvent akreditovaného magisterského studijního oboru s biologickým zaměřením na přírodovědeckých fakultách zařazen jako zdravotnický pracovník až po absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu – odborné zdravotnické laboratorní metody. Kurz dosud nebyl vypsán. Dokážete mi prosím poradit jak dále postupovat a jak se z této platové a profesní diskriminace co nejlépe vymanit?

Paní magistro, pokud chcete vykonávat činnosti odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých výrobků (§ 26 zákona č. 96/2004 Sb.), musíte po absolvování vámi uvedeného studia nejprve absolvovat akreditovaný kvalifikační kurz v IPVZ Praha. Po ukončení tohoto kurzu musíte splnit ještě jednu podmínku, a to získání specializované způsobilosti. Do doby získání specializované způsobilosti pracujete ve zdravotnickém zařízení pod odborným dohledem pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu, z toho prvních 6 měsíců po jeho přímým vedením.

IPVZ Praha má tento kvalifikační kurz podaný k akreditačnímu řízení. Pokud bude IPVZ akreditace udělena, jeho realizace je plánovaná na počátek měsíce února, nejpozději měsíce března 2007. O více informací požádejte studijní oddělení IPVZ Praha.

Bc.Zuzana Matýsková, Opava

Jsem SZP, nyní na MD, mám vystudovanou VŠ -bakalářka ošetřovatelství na LF UP v Olomouci. Registraci jsem nestihla. Stačí mi nyní se prokázat VŠ diplomem a dostanu registraci ? Ostatně , když pracuji v ambulanci pod dozorem samostatně pracujícího lékaře se specializovanou způsobilostí dle zák.č.95/2004 Sb., neměla bych snad mít žádný problém? Děkuji.

Paní bakalářko, pokud chcete požádat o vydání osvědčení a registraci, je nutné splnit podmínky § 67 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb. Ve vašem případě to tedy znamená splnit podmínku výkonu povolání v délce 1 rok v posledních 6 letech a 40 kreditů z aktivit celoživotního vzdělávání (splníte studiem ošetřovatelství na VŠ). Dále Vám sděluji, že odborný dohled pro nelékaře musí vykonávat opět pouze nelékař s osvědčením(upravuje § 4 odst. 4 již citovaného zákona).

Uživatel: Pazderová Helena, Žatec

Pokud si připravím přednášku, kterou přednesu dvakrát na dvou různých konferencích, počítají se mi kreditní body také dvakrát? A pokud napíši odborný článek, který vyjde s odstupem času v odborném časopise (stejném), počítají se mi kreditní body také dvakrát?

Paní Pazderová, tuto problematiku upravuje § 3 vyhlášky č. 423/2004 Sb. Za přednesení přednášky na konferenci vám dle citované vyhlášky náleží 15 kreditů, vyhláška nestanovuje, že je nutné přednášet vždy jiný obsah. Bude vám tedy náležet 30 kreditů. To samé platí u publikační činnosti (musí se jednat o publikování v periodickém časopise, článek musí mít odborný charakter a jejich obsah se musí týkat oboru nelékařského zdravotnického povolání nebo zdravotní péče).

Uživatel: nechtěl zveřejnit své jméno

Dobrý den. Ráda bych, kdyby byl můj dotaz zveřejněn anonymně, pokud by to bylo možné. Pokud ne, raději ho nezveřejňujte vůbec, mám velmi špatné zkušenosti.

Ráda bych navázala na dotaz a odpověď MUDr. Rozsívala. Pan doktor má plnou pravdu, sestry jsou sesazovány ze svých funkcí s tím, že tolik sester zaměstnavatel nepotřebuje, že mu stačí ošetřovatelkypřitom to jsou sestry , které už x let pracují jako sestry, nikoli které právě nastupují, a které mají řádně vyřízenou registraci. Přesně podle hesla: když se ti to nelíbí, nikdo tě tu nedrží. V oblastech s vysokou mírou nezaměstnanosti se dá výsledek snadno očekávat a ne každý si může dovolit stěhovat se za prací. Proč si mají tyto sestry platit registraci a sbírání kreditů? K čemu? Že snad jednou budou mít práci jako sestry? Jak ji získají?

Z Vaší odpovědi jsem nabyla dojmu, že by se nelékaři měli vzdělávat ne jen úzce specializovaně, ale i všeobecně tak,- viz citace- „I když každý obor přispívá k podpoře zdraví a k péči o pacienty jedinečnými poznatky a dovednostmi, rýsuje se zde potřeba multidisciplinárnější a interdisciplinárnější práce v duchu uznání a vzájemného respektování autority, odpovědnosti, způsobilosti a jedinečnosti přínosu. Proto je třeba sestry připravovat tak, aby se staly plnohodnotnými členy víceoborových zdravotnických týmů, podílely se na rozhodování a dle situace přebíraly i odpovědnost za vedení týmu a jeho pracovní výsledky.“

Jenže tady nastává problém – ne všechny akce jsou akreditované pro všechny. Já jako porodní asistentka se mohu zúčastnit například anesteziologického semináře, protože mi tyto poznatky něco řeknou, ale není-li akce pro nás akreditována, body se mi neuznají. Proč? Měla jsem na toto téma několik dotazů. Ale vždy mi bylo odpovězeno, že záleží na zřizovateli, pro který obor akci akredituje. Proč se tak neděje, každá žádost se platí extra? Nikdo mi neřekl, v čem je problém. Jistě, nevzdělávám se pro „ bodíky“, ale pro sebe, ale stojí mi to za to, opouštět rodinu, vyměňovat v práci služby s patřičným komentářem, štrachat se kdoví kam, vše za svoje peníze a navíc to nemohu v práci kolikrát ani využít? Opravdu je to nutné?

Pan doktor má pravdu, zaměstnavatelé „nemají uši“ pro vzdělávání obyčejných pracovníků a když si někdo něco udělá ve vlastním volnu a za svoje finance, nemůže to v práci použít, ba co víc, má strach někomu něco říci, protože se to obrátí proti němu.

Další dotaz. Podle nového školského zákona mají učitelky v mateřských školkách nárok na jeden nebo dva ( nevím přesně) dny volna na vzdělávání za měsícza zákona!!!přitom žádnou povinnost se vzdělávat a registrovat nemají. Ne, že by nemohly,ale nemusí –ze zákona. A my musíme a na vzdělávací akce s musíme brát dovolenou nebo jezdit po noční nebo před noční službou. A ne každý má podporu rodiny. Neuvažuje se o tom, že bychom také měli nějaké volno ze zákona. Bylo by to logickézákon nařizuje vzdělávat se, zákon dává volno. Nejsem proti vzdělávání, ba naopak, ale asi by to chtělo nějakou větší diskusi, „ vychytat mouchy“ a celé to nějak dořešit.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY:
Zákon o nelékařských povoláních – odpovídá Dana Jurásková (červenec 2004)\\
Zákon o nelékařských povoláních – odpovídá Dana Jurásková (duben 2005)\\


Milá kolegyně, zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických pracovnících a další související předpisy mají za sebou dvouleté období platnosti. Všechny předpisy prošly dlouhou cestu, než byly přijaty. Autoři všech těchto norem vycházeli ze zásadních strategických dokumentů Světové zdravotnické organizace a snažili se tyto obecné poznatky implementovat do podmínek ČR. Jedná se především o rozvoj systému zdravotnictví, uplatňování reforem ve zdravotnictví, podporu nových modelů vzdělávání, zavedení regulačních opatření.

Vše má jeden podstatný smysl, postupně smazat velké rozdíly ve vzdělávání a přípravě seser a ostatních nelékařů a tím umožnit volný pohyb profesionálů.

Dvouleté období ukázalo na první nedostatky v jednotlivých právních normách a je snahou všech zainteresovaných vše smysluplné zapracovat do novelizací.

Velký problém, který vidím já samotná, je to celkové negativní myšlení nejen části samotných zdravotníků, ale i části české veřejnosti, neochota přijmout tyto změny. Také postrádám vlastní snahu prosazování svých profesních práv v jednotlivých zdravotnických zařízeních (např. aby sestry nevykonávaly nekvalifikovanou práci). A mé doporučení, zcela otevřeně se zasazovat o svá práva, zvýšit své právní znalosti a tím mít možnost správné argumentace.

Zajímat se živěji o problémy své profese. Zde bych vás, vážená kolegyně, chtěla upozornit na nesprávnou formulaci ve vašem příspěvku. Některé formy celoživotního vzdělávání podléhají akreditačnímu řízení (vzdělávací programy specializačního vzdělávání, certifikované kurzy), další formy (semináře, konference) se započítávají do kreditního systému na základě souhlasného stanoviska profesního sdružení vyžádaného pořadatelem školící akce (Vy píšete nesprávně o zřizovateli).

Na závěr: vy jste ve skupině, která má více negativních zkušeností. Jsem denně ve styku s nelékaři na všech úrovních. Celkově vidím, snahu spíše nové změny akceptovat a napomoci jejich realizaci, rozvíjejí se i formy celoživotního vzdělávání, které nejsou tolik finančně náročné, není u nich nutné někam dojíždět a stačí vlastnit pouze počítač a mít připojení na internet. Váš podnět ohledně nároku na dny volna na vzdělávání samozřejmě přenesu dále ke kompetentním pracovníkům.

Uživatel: Matousek

Dotaz I.

Proc byli odborni vysokoskolsti pracovnici (klinicti biochemici, genetici, mikrobiologove, psychologove, atd. – nelekari VS) odtrzeni od lekaru a farmaceutu??? Ve starem zakone byli zarazeni spolecne s lekari a farmaceuty, vykonavaji stejne kvalifikovanou praci, maji stejny system postgradualniho vzdelavani, atestaci… Zarazenim do zakona 96/2006 byli vyrazne degradovani a to mimochodem take platove. V zahranici (EU) pracuji tito pracovnici na stejne profesionalni urovni jako lekari a farmaceute.

Dotaz II.

Existuje nejaky uspesny zadatel o priznani specializovane zpusobilosti dle odst. 7 paragr. 56 nebo dle odst. 7 paragr. 57 zakona 96/2004, tj. byla mu priznana specializovana zpusobilost, kdyz ma uspesne absolvovane doktorske posgradualni studim – PhD??? Sam jsem absolvoval PhD na 1. lekarske fakulte UK, zadal jsem o priznani specializivane zpusobilosti dle tohoto paragrafu, ale specializovana způsobilost mi priznana nebyla. Navic moji zadost si na ministerstvu prehazovali vzajemne asi pul roku a bylo jasne ze nevedi co s ni. Nejedna se nahodou o paskvil poslancu? Dekuji za odpovedi.

Pane Matoušku, k vašemu prvnímu dotazu sděluji následující. V rámci EU jsou regulována evropskými směrnicemi pouze tato zdravotnická povolání: lékaři, zubní lékaři a farmaceuti, všeobecné sestry a porodní asistentky. Povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v rámci ČR ošetřuje zákon č. 95/2004 Sb. Ostatní regulovaná povolání ČR jsou uvedena v zákoně č. 96/2004 Sb., v zákoně o nelékařských zdravotnických povoláních, kam spadají i vámi uvedené profese.

K druhému dotazu: § 56 odst. 7 a § 57 odst. 7 zákona č. 96/2004 Sb. říká, že ministerstvo může rozhodnout o přiznání specializované způsobilosti v oboru specializace absolventům akreditovaného doktorského nebo magisterského studijního oboru navazujícího na zdravotnický bakalářský nebo magisterský obor, pokud odpovídá příslušnému vzdělávacími programu specializačního vzdělávání vydaného ministerstva. Domnívám se, že studijní obor neodpovídal v jednotlivých předmětech v hodinové dotaci teorie a nebo splněné praxi. Je nutné si v této souvislosti uvědomit, že ukončením specializačního vzdělávání atestační zkouškou získává zdravotnický pracovník specializovanou způsobilost k výkonu specializovaných činností příslušného zdravotnického povolání (specializace je laicky řečeno více spjatá s praxí, kdežto doktorské studium je zvýšení kvalifikačního stupně VŠ studia).

Uživatel: pali.kovac

Pokud je vysokoškolské studium rozděleno do dvou registračních období, jak se postupuje se při jeho prokazování?

Pane Kováči,

k prodloužení platnosti osvědčení musíte naplnit podmínky § 67 odst. 2 písm. b), tzn. výkon povolání a získání 40 kreditů. Získání tohoto počtu kreditů je vázáno na délku registračního období. Za každý ukončený semestr od doby počátku registračního období Vám dle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 423/2004 Sb. náleží 25 kreditů.

Uživatel: Mgr. Hana Caklová

Od roku 1988 pracuji jako sociální pracovnice v psychiatrické léčebně. V roce 1991 jsem absolvovala dvouletou sociálně právní školu v Praze. Dle zákona 96 jsem se nemohla zaregistrovat ( neměla jsem 20 let požadované praxe) v celostátním registru zdravotně sociálních pracovníků. Zaměstnavatel mne zařadil do mzdových tabulek jiných pracovníků pracujících ve zdravotnictví. Začala jsem tedy studovat v Brně pomaturitní specializační studium : Sociální práce ve zdravotnictví. V letošním roce budu končit a chtěla bych se zaregistrovat v celostátním registru zdravotně sociálních pracovníků. Dotaz: mám nárok, aby mne po registraci zaměstnavatel zařadil do mzdových tabulek zdravotnických pracovníků? Děkuji. Hana Caklová, Psychiatrická léčebna Petrohrad

Paní Caklová, po ukončení specializačního studia si můžete ihned požádat o vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a zápis do registru. Stáváte se zdravotnickým pracovníkem, vaše zařazení záleží na tom, zda vaše organizace má toto místo volné.

Marie Kuzníková

Vystudovala jsem gymnázium, poté bakalářské studium obor Všeobecná sestra, a navazující magisterské studium Ošetřovatelství na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, modul Pediatrie. Jsem registrovaná jako všeobecná sestra a pracuji na dětském oddělení sedmý měsíc. Budu mít po roce praxe na dětském oddělení uznánu specializaci dětská sestra (jak nám tvrdili ve škole) abych mohla pracovat i s dětmi mladšími tří let? Nebo se musím přihlásit do PSS v Brně?

Paní Kuzniková, ministerstvo může rozhodnout o přiznání specializované způsobilosti v oboru specializace absolventům doktorského nebo magisterského studijního oboru navazujícího na bakalářský nebo magisterský studijní obor, pokud odpovídá příslušnému vzdělávacímu programu specializačního vzdělávání vydaného ministerstvem (§ 56 odst. 7 zákona č. 96/2004 Sb.). Pokud vím, ministerstvo vám tuto specializaci nepřiznalo, tedy musíte zažádat o zařazení do specializačního studia. Podmínky zařazení naleznete na www.nconzo.cz. Po zařazení do specializačního studia budete moci požádat o uznání části vysokoškolského studia.

uživatel: Kartuz@seznam.cz

Jsem absolvent Fakulty veterinárního lékařství (předtím střední veterinární škola), pět let pracuji jako perfuzionista. Prošel jsem dlouhodobým kurzem, který se týkal perfuziologie. Dříve jsem byl řazen jako vysokoškolák – jiný odborný pracovník. Registrace se mne tedy netýkala, nejsem sestra. Nyní jsem slyšel, že perfuziologie je specializací sestry a tudíž bych na této pozici jako ne-sestra neměl pracovat. Můžete mi to objasnit, event. dá-li se s tím něco udělat? Děkuji.

Pane Kartuzi, činnosti perfuziologa dle vyhlášky č. 424/2004 Sb. neprovádí pouze všeobecná sestra , ale dále je upravuje § 108 ( klinický technik – perfuziolog) citované vyhlášky s odkazem na § 102 a § 19 (biomedicínský technik). Odbornou způsobilost získává biomedicínský technik absolvováním akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu biomedicínských techniků nebo akreditovaného bakalářského studia v oborech elektrotechnického zaměření nebo nejméně tříletého studia na vyšších odborných školách v oborech elektrotechnického zaměření a akreditovaného kvalifikačního kurzu biomedicínská technika. Vzhledem k tomu, že nesplňujete tyto kvalifikační předpoklady, ale získal jste odbornou a specializovanou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání dle právních předpisů způsobem neodpovídajícím zákonu č. 96/2004 Sb. , doporučuji Vám následující:

– podejte žádost o přiznání odborné a specializované způsobilosti (naleznete na www.mzcr.cz/odborná veřejnost/ ošetřovatelství

– přiložte notářsky ověřené kopie dokladů o získané odborné a specializované způsobilosti

– žádost zašlete na MZ ČR, odbor VZV, Palackého nám. 4, 128 02 Praha 2

Pokud vám ministerstvo přizná tuto způsobilost, můžete podat žádost o vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a registraci. Upozorňuji však, žer musíte splnit podmínky § 67 odst. 2 písm. b) zákona č. 96/2004 Sb., tedy výkon povolání a 40 kreditních bodů z aktivit celoživotního vzdělávání.

(ivb), www.Zdravi.Euro.cz

Zákon o nelékařských povoláních – čtěte odpovědi!
Ohodnoťte tento článek!