Zápis z porady předsedů místních organizací LOK-SČL ze dne 16. 1. 2002

Účastníci porady vyslechli zprávu předsedy MUDr. Milana Kubka o jednáních s ministry B. Fišerem a V. Špidlou a jejich náměstky, která se týkala zvýšení platů zdravotníků…

Účast:

81 předsedů místních organizací

Hosté:

MUDr. Rath – prezident ČLK

Bc. Dezortová – předsedkyně Unie sester

MUDr. Kulhánek – předseda sekce lékařů při OSZSP

Body programu:

Účastníci porady

· vyslechli zprávu předsedy MUDr. Milana Kubka o jednáních s ministry B. Fišerem a V. Špidlou a jejich náměstky, která se týkala zvýšení platů zdravotníků v roce 2002.

· vyslovili souhlas s postupem předsedy dr. Kubka v jednáních, ke kterým došlo od poslední porady předsedů konané 26. 9. v Praze.

· označili jako pozitivní vstřícný postoj ministra Fišera a vicepremiéra Špidly k navýšení platů plánovanému pouze pro zdravotníky a zároveň vyslovili znepokojení nad postojem dr. Schlangera a OSZSP k tomuto navýšení. Předběžné výsledky dosažené v jednáních proto zatím považují za nedostatečné.

Přítomní předsedové místních organizací informovali předsednictvo LOK-SČL, že členové z většiny nemocnic požadují uspořádání protestních akcí, včetně stávky, na jaře tohoto roku, pokud vláda nesplní své programové prohlášení, kterým se zavázala k rychlejšímu růstu platů zdravotníků v porovnání s ostatními zaměstnanci v ČR!

Průběžné plnění usnesení 11. sněmu LOK-SČL z 10. 4. 2001:

1) Zvýšení příplatků za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém prostředí ze současných 100-700 Kč na 1000-3000 Kč, a to formou novelizace nařízení vlády č. 252/1992 Sb.

Silně ohroženo vzhledem k odporu všech ostatních odborových organizací, které chtějí veškeré disponibilní prostředky použít na růst mzdových tarifů.

2) Zvýšení platů zaměstnanců v rozpočtových a příspěvkových organizací odměňovaných podle zákona č.143/1992 Sb. o 10 %.

Zřejmě bude odloženo na 1.4. event. 1.3.2002.

3) Zvýšení příplatku pro zdravotnické pracovníky, který je v současnosti poskytován ve výši 10 % z nejvyššího platového stupně v příslušné tarifní třídě, na 20 %, a to formou novelizace nařízení vlády č. 251/1992 Sb.

Pokud nebudou zvýšeny příplatky za práci ve ztíženém, a zdraví škodlivém prostředí, pak by pouhé zvýšení tarifů o 10 % z nejvyššího stupně bylo pro zdravotníky nedostatečným zhodnocením specifik jejich práce.

4) Pokud skutečně vstoupí v platnost novela zákona č. 143/1992 Sb., která tarifní tabulku rozšiřuje ze stávajících 12 na 16 tříd, pak požadujeme zařazení lékařů absolventů do 12., lékařů s I. atestací do 14. a lékařů s II. nebo nástavbovou atestací do 16. platové třídy.

Platnost odložena kvůli neschopnosti vlády obhájit v rozpočtu takové množství peněz, které by umožnilo rozšíření tabulky i s růstem tarifních platů pro nekvalifikované pracovníky. Hodnoceno jako vítězství falešného rovnostářství a chyba vlády. Rozšíření tabulky, které by umožnilo větší mzdovou diferenciaci bylo naší podmínkou pro zachování jednotného systémy odměňování ve veřejném sektoru. Tento slib vláda díky své nedůslednosti nedokázala splnit.

Usnesení:

1) Zásadním požadavkem zůstává podstatně vyšší zvýšení platů pro zdravotnické pracovníky (lékaři, SZP, NZP, PZP). Účastníci kladně hodnotí slib ministrů Fišera a Špidly, že zvýšení mzdových prostředků ve zdravotnických zařízeních bude v roce 2002 představovat oproti roku 2001 celkovou částku 3,7 miliardy Kč.

2) Postoj vedení OSZSP a zejména jeho předsedy Schlangera poškozuje zájmy zdravotníků. Předsednictvo musí o škodlivosti působení vedení OSZSP informovat zdravotníky, a to všemi dostupnými prostředky.

3) Předsednictvo LOK-SČL je při nesplnění našich požadavků povinno vyhlásit stávkovou pohotovost. Předseda dr. Kubek v takovém případě svolá v nejkratším možném termínu mimořádný sněm LOK-SČL, který rozhodne o formě a čase konání protestních akcí.

Předsedkyně Unie sester paní Dezortová vyjádřila plnou podporu našim požadavkům i ochotu Unie účastnit se případných protestních akcí včetně stávky.

Prezident ČLK MUDr. David Rath vyslovil plnou podporu ČLK našim spravedlivým požadavkům na zvýšení platů zdravotníků.

MUDr. Kulhánek informoval o tom, že sekce lékařů při OSZSP rovněž podporuje naše požadavky na rychlejší růst platů zdravotníků.

LOK-SČL

Ohodnoťte tento článek!