Závěr jednání zástupců chirurgické společnosti JEP se zástupci vedení a chirurgického oddělení NsP v Přerově ze dne 23.1.200

…Výbor České chirurgické společnosti byl požádán o informativní odborný audit chirurgického oddělení NsP v Přerově, kde došlo k otevřenému konfliktu mezi vedením nemocnice a chirurgickým oddělením po abdikaci primáře pana MUDr. Karla Nohejla. Kontroverzní postoje mezi vedením NsP a chirurgy…

Za chirurgickou společnost byli přítomni jednání :

prof. MUDr Miloš Hájek, DrSc., MUDr. Petr Zelníček ,CSc., doc. MUD.r Karel Havlíček,CSc.

Vedení Nemocnice s poliklinikou v Přerově:

MUDr. Pavel Václavík, ředitel, MUDr. Martin Trhlík, náměstek pro LPP

Lékaři a sestry chirurgického oddělení NsP v Přerově, osobní jednání bylo s panem MUDr. Stanislavem Kalabusem a MUDr. Jiřím Babuščákem

Výbor České chirurgické společnosti byl požádán o informativní odborný audit chirurgického oddělení NsP v Přerově, kde došlo k otevřenému konfliktu mezi vedením nemocnice a chirurgickým oddělením po abdikaci primáře pana MUDr. Karla Nohejla. Kontroverzní postoje mezi vedením NsP a chirurgy trvají již několik měsíců. Vyvrcholily nyní při navrhování systému pohotovostních služeb podle novely Zákoníku práce.

Chirurgové nepřistoupili na zajištění služeb podle limitu povoleného zákonem na 416 hodin přesčasové práce a 400 hodin pohotovosti. Chtěli první smlouvu pouze na zákonem nařízených 150 hodin a další jednání podmiňovali podepsáním Kolektivní smlouvy. V konfliktu hrají dominantní roli lékařské a sesterské odborové organizace.

Situace po několika týdnech trvajícího konfliktu je medializována a vyvolává nevšední zájem veřejnosti, která není o situaci správně informována. Odborové organizace organizují kampaň za odvolání ředitele Nemocnice MUDr. P. Václavíka.

V průběhu své návštěvy vyslechli členové České chirurgické společnosti vedení nemocnice, pana MUDr. P. Václavíka a jeho náměstka pro LPP pana MUDr. M. Trhlíka. O současné situaci a názoru byli informování panem prim. MUDr. Jiřím Seluckým a prim. MUDr. Jiřím Losem. Z chirurgů vyslechli velmi pozorně interpretaci událostí od zástupce primáře MUDr. S. Kalabuse, v současné době pověřeného vedením chirurgického oddělení a lékaře chirurgického oddělení MUDr. Jiřího Babuščáka. Dvě hodiny potom diskutovali s ostatními lékaři chirurgického oddělení, vrchní sestrou a dalšími několika sestrami z chirurgického oddělení.

Shrnutím vyslechnutého sdělení všech zúčastněných vyplývá následující závěr, ve kterém se promítá dojem všech zúčastněných členů ČCHS.

1. Abdikace prim. MUDr. K. Nohejla byla v současné době jeho osobním rozhodnutím, které nepřispělo k uklidnění situace, ale naopak neumožnilo pokračovat v jakémkoliv konstruktivním jednání. Naopak začala kampaň vedená odborovými organizacemi s plnou podporou celého chirurgického kolektivu za odvolání ředitele NsP v Přerově, pana MUDr. Pavla Václavíka.

2. Primář MUDr. K. Nohejl je chirurgické veřejnosti znám jako velmi zkušený a seriozní chirurg , který požívá velmi dobré pověsti v širokém okolí jeho pracoviště. Podle sdělení ředitele Nemocnice MUDr P. Václavíka vedení NsP ani on sám neměl k odbornosti pana primáře Nohejla žádné připomínky, ale výhrady z hlediska organizačního a komunikačního.

3. Kolektiv chirurgů potvrdil svoje přesvědčení hledat konstruktivní řešení v současné situaci, zajistit plný provoz chirurgického oddělení včetně služeb pod vedením pana MUDr. S. Kalabuse. Pan MUDr. S. Kalabus bude o všech potřebných záležitostech jednat s ředitelem NsP a jeho náměstkem pro LPP.

4. Ředitel Nemocnice pan MUDr. P. Václavík potvrdil, že pana MUDr. S.Kalabuse bude respektovat jako výkonného zastupujícího přednostu chirurgického oddělení se všemi jeho právy a povinnostmi primáře.

5. Členové České chirurgické společnosti konstatují, že chirurgické oddělení Nemocnice v Přerově je dobře odborně vybaveno a lékaři mají všechny předpoklady zajistit práci v potřebném rozsahu. Odbornou pomoc jim poskytne v případě požádání I. a II. chirurgická klinika v Olomouci podle slibu jejich přednostů prof. MUDr. V. Krále, CSc. a prof. MUDr. M. Dudy, DrSc., stejně se mohou obrátit na Úrazovou nemocnici v Brně, vedenou panem ředitelem MUDr. P. Zelníčkem,CSc.

6. Lékaři chirurgického oddělení jsou si vědomi zodpovědnosti, vyplývající z této skutečnosti a pokusí se podle všech svých sil zajistit provoz chirurgického oddělení, včetně služeb a dalších povinností. Nebudou jednat s představiteli medií a zdrží se jakýchkoli dalších informací pro laickou veřejnost.

7. Interpretované problémy chirurgů vyplývají z naprosté poruchy komunikace nejen mezi chirurgy samotnými a vedením NsP, ale i mezi dalšími chirurgickými obory a chirurgií. Tyto problémy je nutné postupně řešit a naprosto nespočívají v jednoduchém řešení, ke kterému jsou všichni zaměřeni, tj. k odvolání vedení nemocnice. Odvolání vedení nemocnice spadá do kompetence státních orgánů a výboru České chirurgické společnosti nepřísluší se k němu dále vyjadřovat.

V Přerově dne 23.ledna 2001

doc.MUDr. Karel Havlíček,CSc. , předseda České chirurgické společnosti ČLS J.E. Purkyně

prof. MUDr. Miloš Hájek, DrSc., Čestný předseda České chirurgické společnosti ČLS J.E. Purkyně a člen výboru ČCHS

MUDr. Petr Zelníček, CSc., předseda výboru České traumatologické společnosti ČLS J.E. Purkyně, člen výboru ČCHS

Ohodnoťte tento článek!