Zdravé ledviny pro všechny

Chronické onemocnění ledvin je Světovou zdravotnickou organizací (WHO) pokládáno za globální problém lidského zdraví. Celých 10 % světové populace trpí nějakou formou poškození ledvin, je odborníci cítí jako velmi potřebné zvýšit povědomí veřejnosti o nemocech ledvin a jejich komplikacích.

Odborníci předpokládají, že celosvětový výskyt chronického onemocnění ledvin v následujících 10 letech dále vzroste o cca 17%. Na čtvrtek 12. března 2015 připadne už podesáté Světový den ledvin, jehož hlavním mottem je letos „zdravé ledviny pro všechny“.

Léčba onemocnění ledvin v ČR

„V tento den, 12. března 2015, zveme všechny včetně vládních představitelů, zdravotníků a pacientů, aby si připili na své ledviny a nabídli skleničku vody svým rodinným příslušníkům, přátelům a spolupracovníkům. Je to symbolické gesto a zároveň začátek další diskuze o potřebě mít hojnější informace o rizicích, nebezpečích a důsledcích chronického onemocnění ledvin a o tom, jak onemocnění ledvin předcházet a jak ho nákladově efektivními způsoby celosvětově léčit, zejména ovlivněním životního stylu,“ nabádá přednosta Kliniky nefrologie 1. LF UK a VFN prof. Vladimír Tesař. V ČR zaštiťuje Světový den ledvin Česká nadace pro nemoci ledvin a Česká nefrologická společnost.

V České republice je léčba náhradou funkce ledvin (dialýza nebo transplantace) dostupná a plně hrazená pro všechny pacienty. Odborníci připomínají, že velkým problémem je pozdní záchyt chronického onemocnění ledvin. U více než 1/3 pacientů je zahájena léčba náhradou funkce ledvin, aniž by předtím byli sledováni v nefrologické ambulanci.

U těchto pacientů nemohly být využity všechny možnosti léčby chronického onemocnění ledvin, které by mohly umožnit se selhání ledvin vyhnout nebo jeho vývoj alespoň zpomalit, nemohly být včas léčeny komplikace chronického onemocnění ledvin a nemohla být včas zahájena příprava na náhradu funkce ledvin.

Rizikové populace ve světě

Cílem světového dne ledvin je zvýšit informovanost zdravotníků a zejména laické veřejnosti o nemocech ledvin, možnostech jejich časného záchytu, prevence a léčby, ale i o tom, že ne všichni pacienti mají přístup k potřebné zdravotní péči.

Některé komunity v zemích s vysokým i nízkým národním důchodem jsou ve větším riziku než ostatní vzhledem k jejich etnicitě, sociální situaci nebo místu, kde žijí. To má vzhledem k extrémně vysokým nákladům na léčbu náhradou funkce ledvin závažné celospolečenské důsledky. Afričané, Indiáni, Hispánci, Asiaté a jiné domorodé populace trpí častěji diabetem a vysokým krevním tlakem, hlavními příčinami chronického onemocnění ledvin.

Tyto populace jsou proto ve zvýšeném riziku vývoje závažného onemocnění ledvin a nakonec i selhání ledvin. Např. Afroameričané mají ve srovnání s bílými obyvateli USA třikrát vyšší riziko vývoje selhání ledvin. Ve srovnání s občany USA evropského původu mají také výrazně vyšší průměrný krevní tlak, hypertenze se u nich vyvíjí v mladším věku a mají větší riziko komplikací hypertenze, mezi které patří chronické onemocnění ledvin, cévní mozkové příhody a srdeční onemocnění.

Celou situaci dále zhoršuje další problém u rizikových populací: špatná kvalita a nedostatek vody, nezdravá a nekvalitní strava a nápoje, jazykové bariéry, nízká úroveň vzdělání a gramotnosti, nízký příjem, nezaměstnanost, nedostatečné nebo chybějící zdravotní pojištění a určité pro dané kultury specifické postoje ke zdraví. Spolupředseda řídícího výboru Světového dne ledvin Dr. Guillermo Garcia připomíná, jaké je to bojovat s nemocemi ledvin v nedostatečně rozvinutých zemích, nepřipravených čelit narůstajícímu počtu těchto pacientů: „Trpět selháním ledvin v Mexiku je tragédie. Pokud nemáte sociální pojištění, pokud nemáte privátní pojištění, jste odsouzeni k smrti,” uvedl Garcia.

Ohodnoťte tento článek!