Zdravotní pojišťovny ani dříve neplatily daň z většiny příjmů

Zákon o daních z příjmů obsahuje od letošního roku speciální ustanovení, podle kterého nejsou předmětem daně některé příjmy zdravotních pojišťoven. Podle nově vzniklého paragrafu 18, odst. (13) těmito příjmy jsou pojistné na veřejné zdravotní pojištění, pokuty uložené za neplnění povinností pojištěnců a plátců pojistného…

Praha – z penále od plátců pojistného, z přirážek k pojistnému vyměřeným zaměstnavatelům, z náhrad škod, příjmy od zaměstnavatelů na úhradu plateb za výkony závodní preventivní péče a specifické zdravotní péče, z kauce a také z návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu a z účelové dotace ze státního rozpočtu. Tyto příjmy nejsou předmětem daně. Následující paragraf 19 v odstavci (1) písmenu t) navíc osvobozuje příjmy z úroků plynoucí zdravotní pojišťovně z vkladů u bank, pokud jsou vložené prostředky získány ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění.

Znamená to, že zdravotní pojišťovny dříve zahrnovaly tyto příjmy do základu daně? Ne. Podle Jiřího Suttnera, vedoucího oddělení vnějších vztahů Všeobecné zdravotní pojišťovny, se jedná o kodifikování dřívější praxe, kdy daňový režim veřejného zdravotního pojištění byl upraven pouze zákonem o VZP ČR. „Současná účinná právní úprava tak upravuje zmíněný daňový režim v zákoně o dani z příjmů,“ konstatoval.

Přesto ne všechny příjmy pojišťoven jsou osvobozeny. Např. podle výroční zprávy měla VZP loňském roce z pronájmu, z prodeje tiskopisů a penzijního připojištění příjmy 24 miliónů a výdaje včetně daně 21 miliónů.

(alf), Hospodářské noviny, 7.9.2001

Ohodnoťte tento článek!