Zelení: Jako první musí být zavedeny standardy

nemocnice, pokoj, pacientka, sestra,

Strana zelených je přesvědčena, že ihned po sestavení nové vlády by mělo dojít k zavedení standardů. „Již existující léčebné standardy by se měly stát základem pro tvorbu páteřní zdravotní péče, příprava těchto standardů by měla proběhnout za účasti odborných společností a České lékařské komory,“ uvedli pro Zdraví.Euro.cz zelení.

Co je pro Vás v oblasti zdravotnictví nejdůležitější?

Strana zelených bude podporovat změnu právního statutu dosud krajských či státních lůžkových zdravotních zařízení na veřejné neziskové organizace a rozvoj decentralizované sítě veřejných neziskových zdravotnických zařízení. Zelení podpoří vypracování zákona o veřejných neziskových organizacích, který by měl být právním rámcem pro vznik „páteřní“ sítě neziskových lůžkových zařízení. „Neziskovost“ znamená pravidlo nerozdělování zisku ve prospěch zakladatelů organizace a podmínka návratu zisku do aktivit neziskové organizace. „Neziskové“ nemocnice by byly pod trvalou a přísnou kontrolou správních i dozorčích rad a navíc i zřizovatele. To by přineslo snížení korupce, zlepšení hospodářských výsledků, vyrovnané hospodaření a především zajištění kvalitní, spolehlivé, trvalé a státem garantované lůžkové zdravotní péče na standardní úrovni pro všechny občany.

Jaké změny by podle Vás měly přijít co nejdříve a co je spíše dlouhodobým plánem?

Zelení podporují zavedení závazných léčebných standardů jako PRVNÍ zásadní krok ke komplexní změně v léčebné péči.

Již existující léčebné standardy (diagnostické a léčebné postupy lege artis) by se měly stát základem pro tvorbu páteřní zdravotní péče, příprava těchto standardů by měla proběhnout za účasti odborných společností a ČLK. To by mělo přijít co nejdříve. Později, až po schválení a zavedení standardů, mohou k tomuto balíku standardní péče hrazené z povinného pojištění pojišťovny nabízet „nadstandard“ – například formou doplňkového pojištění pro zdravotní péči nad rámec základních standardů. (Příklady nadstandardní péče – typ endoprotézy, forma rehabilitace, volba operatéra, způsob provedení laparoskopické operace, materiál při stomatologické výplni apod.).

Po reformě systém zdravotního pojištění bude mít formu jednotného povinného zdravotního pojištění pro všechny občany (základní balík standardních služeb, garantovaný státem). K tomuto balíku mohou pojišťovny nabízet doplňková pojištění pro zdravotní péči nad rámec základního balíku. Zdravotní pojišťovny pak mohou soupeřit o své klienty cenou pojistky, nabízeným doplňkovým pojištěním a úrovní svých služeb. Rovněž zdravotnická zařízení mohou navzájem soupeřit o zakázku od pojišťovny a tato konkurence vytvoří tlak na zlepšování služeb a rozšíření nabídky zdravotní péče, umožní rozvoj efektivních zdravotnických zařízení a nových medicínských postupů.

Jedním z největších problémů českého zdravotnictví jsou finance a mzdy lékařů, sester v nemocnicích. Jak chcete vyřešit tento problém? Kde chcete vzít peníze?

Platy zdravotním sestrám se částečně navýšily ve fakultních nemocnicích a státních zařízeních, to ale zdaleka neplatí pro všechny krajské a soukromé nemocnice, kde se management nemusí řídit platovými tabulkami a určuje mzdu po dohodě se zaměstnancem. Je zapotřebí připravit řadu systémových kroků, aby zdravotníci ve státních a soukromých zařízeních dosáhli na aspoň srovnatelnou mzdu – jednou z cest je změnu právního statutu dosud krajských či státních lůžkových zdravotních zařízení na veřejné neziskové organizace, kde vznikne povinnost veškerý zisk vracet do tohoto zařízení, mj. i v podobě zvýšení platů zaměstnancům.

Co v současném systému považujete za vyhovující a co by podle Vás mělo být zachováno?

Strana zelených podporuje garantovaný systém zdravotní péče založený na zákonném pojištění s pluralitním vlastnictvím zdravotnických zařízení, pluralitou pojišťoven a na svobodné volbě občana. Budeme i nadále podporovat a prosazovat stoprocentní přerozdělování finančních prostředků mezi zdravotními pojišťovnami. To by mělo být zachováno s tím, že po reformě systému pojištění popsaném výše, by byla posílena zodpovědnost managementů pojišťoven, které, jako každá jiná finanční instituce spravující značný objem veřejných prostředků, musí podléhat přísným kontrolám.

Stát musí garantovat rozsah základního pojištění, dostupnost a kvalitu péče a účinný dohled nad zdravotními pojišťovnami.

Zabýváte se také paliativní péčí. To je poměrně dlouhodobý problém, který se ale nepodařilo zatím vyřešit, jaký postup navrhujete? Počítáte s mobilními hospicy?

Pro Stranu zelených je komplexní paliativní péče, zaměřená na úlevu od bolesti, fyzického, psychického a duchovního utrpení, jednou z priorit v oblasti zdravotnictví. Paliativni péče by měla být poskytována v rámci domácí péče a hospiců a měla by zajistit nevyléčitelně nemocným důstojný zbytek života.

Zásadní krok k tomuto cíli byl učiněn v rámci vládního působení zelených, a to umožnění hrazení z veřejného zdravotního pojištění paliativní péče poskytované pacientům v terminálním stavu nejen v hospicích, ale rovněž v domácím prostředí.

Dosud je zdravotní péče o terminální stadia některých chorob, například nádorových, soustředěna na akutní lůžka nemocnic, která by ale měla sloužit především pro specializovanou léčbu pacientů v léčitelných stadiích onemocnění. Proto byla před několika lety do systému veřejného zdravotního pojištění zahrnuta paliativní lůžková péče poskytovaná v hospicích. Další potřebný krok byl učiněn v roce 2007 právě z iniciativy Strany zelených a tehdejší ministryně pro lidská práva Džamily Stehlíkové, díky které se otevřela možnost financovat další formy paliativní péče poskytované v domácím prostředí pacienta z veřejného zdravotního pojištění. To umožňuje rychlejší rozvoj mobilních paliativních služeb, jejichž nabídka je stále nedostatečná. Tato forma je běžně rozšířena v západní Evropě a dává větší možnost rodinám postarat se o své blízké v šetrnějším prostředí domova. Zavedení komplexního programu pro péči o nevyléčitelně nemocné a umírající a pro zvýšení její dostupnosti a finančního zajištění, je jedinou civilizovanou odpovědi na zavádějící debatu o legalizaci eutanazie.

Ohodnoťte tento článek!