Získání akreditace nám může pomoci i ekonomicky

Jiří Vorlíček

Masarykův onkologický ústav nedávno získal jako čtvrtý v zemi certifikát JCI . Doufá, že jeho dosažení by mu mohlo pomoci i ekonomicky. „Je to dlouhodobá investice, která se promítne jednak do postavení MOÚ na mezinárodním poli, ale může být také v budoucnu zohledněna při platbách od pojišťoven,“ poukazoval na výhody pro Zdraví.Euro.cz ředitel ústavu Jiří Vorlíček.

Ústav nedávno získal mezinárodní certifikát Joint Commission International (JCI). Jak dlouho jste na přípravách pracovali?

Ústřední komise Joint Commission International v Chicagu nám sdělila, že na základě doporučení komise auditorů JCI, kteří provedli od 30 listopadu do 3. prosince 2009 audit činnosti ústavu, nám udělují certifikát kvality JCI na dobu 3 let. Máme radost, je to významné ocenění profesionality a práce našich zaměstnanců a důležitý signál pro naše pacienty. Kvalita zdravotní péče, bezpečnost jejího poskytování a předcházení možným rizikům je v tomto ústavu prvořadým a trvalým cílem. MOÚ se kvalitě péče a bezpečí pacientů věnuje a v roce 2004 získal akreditaci Spojené akreditační komise ČR a v roce 2007 reakreditaci. Na mezinárodní akreditaci jsme se začali připravovat od roku 2008 a zejména pak v roce 2009 velmi intenzivně. Je to náročný běh na dlouhou trať, obzvlášť v zařízení, které se zaměřuje na specializovanou medicínu onkologie.

Co všechno auditoři sledovali? Použili techniku STOPAŘ, můžete vysvětlit, co to přesně znamená?

Auditoři JCI na základě rozboru legislativy ČR, písemných směrnic a nařízení MOÚ použili metodu STOPAŘ, která je založená na sledování stopy individuálního pacienta napříč ústavem. V chorobopisu pacienta prověřovali auditoři JCI činnost ústavu ve všech oblastech, se kterými pacient přicházel jakkoli do styku – od příjmu, přes laboratorní vyšetření, ambulantní či hospitalizační péči, operaci až po stravovací provoz a propuštění. Přestože hlavním předmětem zkoumání bylo vedení zdravotnické dokumentace daného pacienta, byly informace z ní konfrontovány v přímých rozhovorech se zdravotníky a pacienty a prakticky ověřovány v chodu jednotlivých pracovišť. Pozornost auditorů JCI byla zaměřena také na systém řízení kvality a bezpečnosti na jednotlivých pracovištích, na technickou bezpečnost MOÚ, na personalistiku, na průběžné doškolování zdravotnického personálu, informační systém a podobně. Sledovali monitorování dodržování práv pacientů, nakládání s léčivými přípravky a zvládání krizových situací. Akreditační komise vycházela z místního šetření přímo v MOÚ a z přímých rozhovorů s pacienty a zaměstnanci.

Co přesně pro vás získání akreditace znamená? A co pro pacienta?

Masarykův onkologický ústav má teď plné právo faktu, že akreditací JCI prošlo, marketingově využít. Je to v současné době věc, které pacienti pomalu začínají rozumět, protože otázky kvality péče a bezpečí pacientů se stávají mediálně přitažlivými. Nicméně každý zdravotník v MOÚ by měl umět vysvětlit, co to znamená pro pacienta být v akreditované nemocnici. Neznamená to, aby mu to vysvětloval formou letáčku, ale tím, jak se k pacientovi chová, jak organizuje jeho péči, jakým způsobem ho informuje o tom co se s ním dělo, děje a dít mělo. Důležité pro pacienty Masarykova onkologického ústavu a jejich příbuzné je fakt, že ústav prošel akreditací JCI. Je to pro ně signál, že vstupují do bezpečného zařízení, kde pracují kvalifikovaní a kvalitní lidé a kde jim bude poskytnuta péče v co nejvyšší možné kvalitě v daném regionu, v daném spádovém území.

Dobrovolná je právě proto, že jejím principem je formulace standardů jako maximálních, to neznamená jen nastavení jakékoliv laťky, kterou mají zdravotnická zařízení překročit, ale stanovení trvalého zvyšování této laťky. Proto se sem za 3 roky a poté opět za tři roky komisaři JCI vrátí . Protože fakt, že zařízení akreditací projde, to není cíl, to je vlastně začátek procesu zvyšování kvality v rámci akreditačního procesu, jak je uplatňován v České republice, Evropě a USA. Jedná se o proces trvalý, o trvalé zvyšování kvality péče. Akreditace, ať už národní nebo mezinárodní, je pro zdravotnická zařízení dobrovolný proces externího posouzení, zda činnost zdravotnického zařízení je v souladu se standardy definujícími takovou úroveň výkonů, která je nutná pro poskytování kvalitních a bezpečných zdravotních služeb. Nemocnice se jí zavazuje ke zvyšování kvality péče o pacienty a k zajištění bezpečného prostředí pro pacienty i zaměstnance.

Plynou ze získání akreditace i nějaké ekonomické výhody?

Přímé výhody neplynou Masarykovu onkologickému ústavu ze získání akreditace okamžitě. Je to dlouhodobá investice, která se promítne jednak do postavení MOÚ na mezinárodním poli, ale může být také v budoucnu zohledněna při platbách od pojišťoven. V každé zemi hrají roli mnohé další faktory, proč zdravotnická zařízení o certifikát kvality usilují. Někde musí mít každé zdravotnické zařízení certifikát kvality ze zákona, jinde existuje silný tlak ze stran pojišťoven nebo nemocnice reaguje na hrozící časté žaloby pacientů.

Jaké jiné plány nyní do budoucna máte?

Plánů máme velké množství. Tak naším základním plánem je všechny naše plány dobře zvládnout a úspěšně dotáhnout do konce. Měl-li bych uvést jeden za všechny, tak v letošním roce je to výstavba nového pavilonu, díky kterému budeme mít po tři čtvrtě století nové operační sály a navíc v jedné budově s multioborovou JIP a pracovištěm diagnostické bioptické patologie.

Pociťuje ústav nějakým způsobem finanční krizi? Musíte podnikat nějaká speciální opatření?

Ústav je součástí našeho zdravotnického systému a ekonomiky České republiky vůbec. Pociťuje tedy to, co i ostatní. Pozitivní je, že se v posledních letech podařilo, že ústav má zdravé ekonomické základy. Nemáme však žádné zázračné zdroje financování mimo systém veřejného zdravotního pojištění a ztenčení příjmů zdravotních pojišťoven se nás nutně musí dotknout. Samozřejmě se snažíme hledat další zdroje. Aktivně vyhledáváme příležitosti financování projektů ze státního rozpočtu, ze strukturálních fondů Evropské unie, z grantových agentur, ale i ze soukromých zdrojů.
Vedle toho hledáme vnitřní úspory, omezujeme náklady, které nejsou nezbytné, obezřetně zvažujeme každý větší nákup, hledáme cesty, jak efektivněji využívat lidi, přístroje, prostory, motivujeme zaměstnance, aby sami přicházeli s nápady, jak optimalizovat dosavadní činnosti.

Ohodnoťte tento článek!