Žít do poslední chvíle s co nejlepší péčí a podporou

Ilustrační foto; LDN, senioři, ruce

Obecně prospěšná společnost TŘI, které provozuje Hospic dobrého Pastýře v Čerčanech a péči těžce nemocným, umírajícím i jejich rodinným příslušníkům, nabízí také formou stacionární a mobilní paliativní péče, se stala příjemcem projektu financovaného z Programu švýcarsko-české spolupráce, který je zaměřen na zvýšení kvality péče o nemocné v terminálním stádiu onemocnění, jejich destigmatizaci a detabuizaci tématu umírání.

Partnery projektu jsou Deutscher Kinderhospizverein e.V., Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSPM) a Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče. Zvyšování kvality péče bude postaveno na inovaci a následném zavedení modernějších standardů kvality lůžkové hospicové péče, jednotného systému hodnocení kvality péče na mezinárodní úrovni a vypracování kritérií ‚auditu pro udělení značky kvality – specializované lůžkové zařízení paliativní péče‘. Ve spolupráci s partnery projektu budou podpořeny další hospice v ČR v zavádění těchto systémů.

Podmínkou zvyšování kvality péče je systematické vzděláváním hospicových zaměstnanců a osob pečujících o pacienty v terminálním stádiu v domácím prostředí. Osoby s potřebou paliativní péče i osoby pečující budou podpořeny v rámci kampaně „Nejste na to sami“, přičemž tato kampaň zároveň napomůže destigmatizaci cílové skupiny.

V rámci projektu bude vypracována studie „Výzvy pro lůžkovou hospicovou péči v ČR“, která bude v budoucnu sloužit jako podklad pro zpracování strategie rozvoje hospicové péče v ČR s důrazem na zvyšování kvality paliativní péče.

Ohodnoťte tento článek!