Změny daně z příjmů fyzických osob

Titulní obrázek

Do konce zdaňovacího období kalendářního roku 2008 i pro podání daňového přiznání fyzických osob ještě zbývá čas. Přesto by provozovatele NZZ, praktické či ambulantní lékaře (poživatele starobního důchodu), mohlo zajímat, jaké změny je čekají v daňovém přiznání za rok 2008…

V dále uváděných příkladech budeme porovnávat daňové zatížení fyzické osoby, provozovatele NZZ (který zároveň pobírá starobní důchod) v roce 2008 oproti roku 2007.

Příklad daňového zatížení a odvodu daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období kalendářního roku 2007:

Zdanitelné příjmy 1 200 000 Kč

Daňově uznatelné výdaje bez výdajů na sociální a zdravotní pojištění provozovatele lékařské praxe 600 000 Kč

Výdaje na sociální a zdravotní pojištění provozovatele praxe 129 300 Kč

Daňově uznatelné výdaje celkem 739 300 Kč

Základ daně 460 700 Kč

Daň 102 652 Kč

Poznámky: Výše daně je vypočtena podle právní úpravy platné pro rok 2007. Tato právní úprava umožňovala: – uplatnit částky uhrazeného sociálního a zdravotního pojištění provozovatele NZZ jako daňově uznatelné, – dobu daňového odepisování osobního automobilu po čtyři roky a minimální dobu finančního leasingu osobního automobilu (pro daňovou uznatelnost leasingových splátek) 36 měsíců. Tato právní úprava neumožňovala poživateli starobního důchodu uplatnit základní odpočet od daně, který činil 7200 Kč na oplatníka. Dle této právní úpravy bylo zdanění fyzických osob progresivní od 12 % do 32 %.

Příklad daňového zatížení a odvodu daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období kalendářního roku 2008 (při dosažení stejných zdanitelných příjmů):

Zdanitelné příjmy 1 200 000 Kč

Daňově uznatelné výdaje bez výdajů na sociální a zdravotní pojištění provozovatele lékařské praxe 600 000 Kč

Výdaje na sociální a zdravotní pojištění provozovatele praxe 129 300 Kč (jsou počínaje zdaňovacím obdobím kalendářního roku 2008 daňově neuznatelné)

Daňově uznatelné výdaje celkem 600 000 Kč

Základ daně 600 000 Kč

Daň 90 000 Kč

Základní odpočet od daně na poplatníka 24 840 Kč

Konečná daň k úhradě 65 160 Kč

Poznámky: Výše daně je vypočtena podle právní úpravy platné pro rok 2008. Tato právní úprava umožňuje i poživateli starobního důchodu uplatnit základní odpočet od daně, který činí 24 840 Kč na poplatníka. Tato právní úprava neumožňuje uplatnit částky uhrazeného sociálního a zdravotního pojištění provozovatele NZZ jako daňově uznatelné. Dle této právní úpravy je zdanění fyzických osob jednotné ve výši 15 %. Doba daňového odepisování osobního automobilu byla prodloužena ze 4 na 5 let a minimální doba finančního leasingu osobního automobilu (pro daňovou uznatelnost leasingových splátek) je 60 měsíců.

Dílčí závěry

1. Daňové zatížení poplatníka (provozovatele NZZ) se za jinak stejných podmínek sníží v absolutní částce o 37 492 Kč. 2. Daňové zatížení poplatníka se v procentuálním vyjádření za jinak stejných podmínek sníží o cca 36,5 %. 3. Celá daňová úspora vyplývá ze změny legislativy a nepodílejí se na ní žádné formy daňové optimalizace ze strany poplatníka.

* * *

Příklad daňového zatížení a odvodu daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období kalendářního roku 2007 při spolupráci druhého z manželů (podíl příjmů a výdajů na spolupracujícího manžela činí 50 %, spolupracující manžel je rovněž poživatelem starobního důchodu a nemá žádné další zdanitelné příjmy):

Zdanitelné příjmy 1 200 000 Kč Daňově uznatelné výdaje bez výdajů na sociální a zdravotní pojištění provozovatele lékařské praxe 600 000 Kč

Výdaje na sociální a zdravotní pojištění provozovatele praxe a osoby spolupracující 129 300 Kč

Daňově uznatelné výdaje celkem 739 300 Kč

Příjmy připadající na spolupracujícího manžela 600 000 Kč

Výdaje připadající na spolupracujícího manžela 369 650 Kč

Základ daně provozovatele NZZ 230 350 Kč

Základ daně osoby spolupracující 230 350 Kč

Daň provozovatele NZZ 35 987 Kč

Daň osoby spolupracující 35 987 Kč

Daň celkem 71 974 Kč

Poznámky: Provozování NZZ fyzickou osobou, která je poživatelem starobního důchodu, za spolupráce druhého z manželů je poměrně hojně rozšířena. Hlavním důvodem je citelná úspora na dani, která činí 30 678 Kč v absolutním vyjádření a v procentech cca 30 % oproti variantě, kdy by zdaňoval veškeré příjmy pouze provozovatel NZZ (viz výše uváděný příklad).

Příklad daňového zatížení a odvodu daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období kalendářního roku 2008 při spolupráci druhého z manželů (při dosažení stejných zdanitelných příjmů a zachování shodných podmínek při dělení příjmů a výdajů na spolupracující osobu):

Zdanitelné příjmy 1 200 000 Kč

Daňově uznatelné výdaje bez výdajů na sociální a zdravotní pojištění provozovatele lékařské praxe 600 000 Kč

Výdaje na sociální a zdravotní pojištění provozovatele praxe a osoby spolupracující 129 300 Kč (jsou počínaje zdaňovacím obdobím kalendářního roku 2008 daňově neuznatelné)

Daňově uznatelné výdaje celkem 600 000 Kč

Příjmy připadající na spolupracujícího manžela 600 000 Kč

Výdaje připadající na spolupracujícího manžela 300 000 Kč

Základ daně provozovatele NZZ 300 000 Kč

Základ daně osoby spolupracující 300 000 Kč

Daň provozovatele NZZ 45 000 Kč

Základní odpočet od daně na provozovatele NZZ 24 840 Kč

Daň k úhradě za provozovatele NZZ 20 160 Kč

Daň osoby spolupracující 45 000 Kč

Základní odpočet od daně na osobu spolupracující 24 840 Kč

Daň k úhradě za osobu spolupracující 20 160 Kč

Celková výše daně k úhradě 40 320 Kč

Poznámky: (mimo poznámek vztahujících se k případu, kdy provozovatel předpokládal zdaňovat příjmy za zdaňovací období kalendářního roku 2008 bez využití možnosti spolupráce s druhým z manželů) Daňové zatížení se sníží o dalších 24 840 Kč a je představováno výhradně možností uplatnění dalšího odpočtu, a to na spolupracujícího manžela (manželku), poživatele starobního důchodu. Aby bylo možno tento postup využít, musí se nejen jednat o skutečnou spolupráci manželů, ale spolupracující osoba musí být po celé zdaňovací období vedena jako OSVČ na příslušné správě sociálního zabezpečení a u příslušné zdravotní pojišťovny.

Dílčí závěry

1. Daňové zatížení poplatníka (provozovatele NZZ) se oproti roku 2007 za jinak stejných podmínek sníží v absolutní částce o 31 654 Kč. 2. Daňové zatížení poplatníka se v procentuálním vyjádření za jinak stejných podmínek sníží o cca 44 %. 3. Daňová úspora vyplývá ze změny legislativy, ale podílí se na ní jistá forma daňové optimalizace ze strany poplatníka díky využití možnosti rozdělení příjmů a výdajů na spolupracující osobu.

Závěrečné shrnutí

Z uvedeného je nade vší pochybnost zřejmé, že daňové zatížení fyzických osob, provozovatelů NZZ a zároveň poživatelů starobního důchodu bude za rok 2008 nižší než v předchozím roce, tj. v roce 2007. Konečná daňová úspora však nemusí být tak velká, jak uvádějí předchozí příklady, neboť daň může být nakonec počítána z vyššího základu, a to především z důvodu, že některé daňově uznatelné výdaje se rozloží do delšího časového období (delší doba odepisování osobního automobilu). Přestože institut spolupracujících osob obecně ztrácí zavedením jednotné daně z příjmů fyzických osob ve výši 15 % na významu, skupina poplatníků – provozovatelů NZZ, poživatelů starobního důchodu – může jeho využitím docílit významných daňových úspor.

Ing. František Elis, daňový poradce, poradce@mybox.cz

Změny daně z příjmů fyzických osob
Ohodnoťte tento článek!