Výroční sněm delegátů Americké lékařské asociace

V chicagském hotelu Hilton Towers se koncem června konal výroční sněm Americké lékařské asociace (AMA). Přestože je členství v této organizaci dobrovolné, sdružuje se v ní téměř 50 procent lékařů USA. AMA je členem WHO a WMA.

Sněm se koná každoročně v červnu a výrazně ovlivňuje zdravotní politiku Spojených států. Letos bylo předloženo 909 námětů zahrnujících všechny aspekty zdravotnictví USA.

Do programu bylo zařazeno i sympózium o tzv. bioterorismu, zejména o používání bakteriologických a chemických zbraní teroristy.

Jedním z hlavních témat řešených na sněmu byla funkce a zejména průhlednost Health Maintenance Organisations (HMO), což jsou soukromé organizace zabývající se řízenou péčí. HMO jsou finančně kryty platbami klientů, kterým zajišťují péči ve zdravotnických zařízeních, jejichž jsou majiteli nebo nájemci. Přestože představují zhospodárnění péče a určitý sociální prvek ve zdravotnictví USA, značná část delegátů vyjádřila obavu o možnost neúměrného využívání lékařů v HMO. Bylo dokonce schváleno zřízení kontrolních útvarů odborového charakteru v rámci AMA, jež by měly sledovat vztahy mezi HMO, lékaři a pacienty.

Mnoho diskusí se věnovalo systému MEDICARE (zajišťuje péči občanům starším 65 let bez ohledu na to, zda jsou pojištěni a do jaké výše) a MEDICAID (určenému pro chudé nemocné bez ohledu na věk). Každý z těchto systémů pokrývá přibližně 13 procent obyvatelstva. Připomeňme, že na americké zdravotnictví, které může poskytovat nejkvalitnější možnou péči, připadne kolem 14 procent hrubého domácího produktu.

Každým rokem se pro sjezd připravuje několik témat s obecnější celosvětovou platností. Jedním z nich je násilí v rodině. Loni byly dokonce vydány doporučené postupy Diagnostic and Treatment Guidelines on Elder Abuse and Neglect (k dispozici jsou na sekretariátu ČLS JEP). Sněm se zabýval i nebezpečím propagace násilí na internetu a v médiích, zejména ve vztahu k dětem. K tomuto tématu vyšla brožura Physicians Guide to Media Violence. AMA považuje boj proti osobnímu násilí za jeden ze svých prioritních programů. Akce Stop All Violence Everywhere a Hands are NOT for Hitting se doporučují zahájit na komunitní úrovni. AMA se pro ně snaží nalézt finanční zabezpečení.

Hovořilo se i o politické angažovanosti lékařů. Obecně je doporučována při hájení práv lékařů, zejména nezávislosti (autonomy) a při hájení všeho, co prospívá zdraví národa. Politické názory lékaře však nesmějí poškozovat nebo rozrušovat nemocného.

Konflikt zájmů může nastat u lékaře, který se podílí na klinickém výzkumu. V každém případě musí být zajištěna objektivita a individuální nezávislost. Zařízení, v nichž se výzkum provádí, by měla mít své doporučené postupy (např. neúčastnit se prodeje předmětu výzkumu před oponovaným publikováním výsledků, přiměřené honorování výzkumníka firmou, průhlednost angažmá výzkumníka a zejména prohlášení o případném konfliktu zájmů).

Lékař nesmí z etických důvodů odepřít péči nemocnému spadajícímu do jeho odbornosti, který je HIV-seropozitivní, z obavy z nákazy, resp. z předsudku. Lékař, který je sám HIV-seropozitivní, nesmí provádět činnost, jež by mohla ohrozit zdraví pacientů.

Podstatná část jednání se věnovala medicínskému vzdělávání. Jde o komplexní program, který se rozvíjí na všech úrovních (systém pregraduálního vzdělávání, Continuing Medical Education – CEM, mezinárodní CEM, speciální CEM – např. genetika, rozdílné národnostní charakteristiky, akreditace, licence atd.). Význam reformy vzdělávání vyplývá mj. ze změny charakteru nemocných i struktury chorob. Mnoha dosud neléčitelným nemocem lze předcházet a je možno je úspěšně léčit. Změna demografických determinant spočívá v prodlužování věku ( v USA byl v r. 1997 průměr 76,5 roku) a v přibývání starých osob s akutními i chronickými onemocněními. Podle údajů AMA tráví praktikující lékaři přibližně polovinu času ošetřováním pacientů starších 65 let. Zvýšení morbidity a mortality koreluje s životním stylem, nepříznivými vlivy makroi mikroenvironmentálními, úrazy, chudobou, násilím, kouřením, alkoholismem, drogami apod.

Při jednání o zdravotním a sociálně-ekonomickém dopadu epidemiologicky významných chorob byla zvláštní pozornost věnována osteoporóze. V USA trpí osteoporózou krčku stehenní kosti více než 10 miliónů osob. Asi 18 miliónů má osteopenii v této lokalizaci. Stejně jako u nás i v USA utrpí přibližně každá druhá žena některou z osteoporotických fraktur. Osteoporózou trpí i barevné ženy, a to více, než se předpokládalo. Muži trpí osteoporózou méně (20 procent). Každoročně je v USA registrováno 1,5 miliónu zlomenin, které jsou důvodem více než 400 tisíc hospitalizací, 2,5 miliónu lékařských návštěv doma a 180 tisíc přijetí v léčebnách pro dlouhodobě nemocné. Výdaje lze vyčíslit na 13,8 miliard USD ročně a za 40 let se mají ztrojnásobit. Úmrtnost při fraktuře krčku činí asi 15 procent. Polovina pacientů je trvale odkázána na užívání podpůrných prostředků a téměř čtvrtina na cizí pomoc. Proto vydala AMA doporučené postupy k osteodenzitometrii, které se velmi podobají postupům doporučovaným v ČR.

Vysoce vědeckou úroveň měla diskuse o roli pohlaví u různých patologických stavů. Ne všechny rozdíly jsou vysvětlitelné vlivem gonádových hormonů. Roli hrají anatomické odlišnosti, imunologické charakteristiky, genetické vlivy aj. K chorobám se sexuálními preferencemi patří např. diabetes mellitus 2. typu (častější u žen), autoimunitní choroby (častější u žen), osteoporóza s následky (častější u žen), alkoholické poškození jater (častější u mužů), HIV-riziko (větší u žen), poruchy sluchu (častější u mužů), cholelitiáza (častější u žen), infarkt myokardu (častější u mužů než u žen před menopauzou) atd. AMA doporučuje se zabývat touto problematikou i nadále a koordinovat výzkum.

fotoZdraví.Euro.cz Vladimír Brada

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.

Ohodnoťte tento článek!