Justice chybovala, uložila platební rozkaz muži na psychiatrii

Okresní soud Praha-východ chyboval, když uložil platební rozkaz muži hospitalizovanému na psychiatrii. Soud nechal doručit rozkaz do nemocnice a nezabýval se tím, zda je muž schopen řádně uplatňovat svá práva. Ústavní soudci platební rozkaz zrušili, týkal se téměř 76.000 korun, kterou nárokovala Městská část Praha 1 za údajné užívání garáže.

„Platební rozkaz nelze vydat proti žalovanému, u nějž vyvstaly pochybnosti o jeho faktické schopnosti účinně se řízení účastnit či samostatně jednat před soudem, s ohledem na jeho možné duševní (zdravotní) postižení,“ stojí v nálezu.

Pokud lidé v podobné situaci nejsou zastoupení advokátem nebo opatrovníkem a nepodají odpor proti platebnímu rozkazu, přijdou o reálnou šanci domoci se veřejného projednání nároku ve své přítomnosti. Justice tak musí přijmout náležitá procedurální opatření, například ustanovit opatrovníka z řad advokátů.

Podle ústavních soudců porušil okresní soud mužova základní práva, konkrétně právo na soudní ochranu, právo být přítomen projednání své věci a být slyšen. Jde o porušení závazků obsažených v Listině základních práv a svobod a mezinárodní Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením.

Muž trpí duševním postižením, hospitalizovaný byl v letech 2014 až 2016. V době, kdy okresní soud vydával platební rozkaz, se už u jiného soudu řešilo omezení mužovy svéprávnosti a přidělení opatrovníka. Od roku 2015 nemůže nakládat s majetkem přesahujícím 2000 korun měsíčně.

Ohodnoťte tento článek!