Přejít na obsah

Adopce: právní podklady a praxe

zpět
13.9.2007

"Jelikož se stále setkávám se zájmem zdravotníků i laiků o problematiku náhradní rodinné péče, dovolím si popsat nejrozšířenější formu náhradní rodinné péče, o kterou je stále velký zájem ze strany žadatelů o náhradní rodinnou péči v ČR. Jedná se o problematiku osvojení či adopcí," píše pro Zdraví.Euro.cz Mgr. Monika Kovalčíková – sociální pracovnice DD pro děti do 3 let, p.o., Ostrava - Zábřeh...

Zdravotníci, kteří pracují na získávání kreditních bodů, mají díky Zdraví.Euro.cz možnost získat další kredity - více ZDE. Pokud upraví odbornou přednášku do formy článku, získávají za její zveřejnění na tomto webu body navíc. Následující příspěvek zaslala redakci Zdraví.Euro.cz Mgr. Monika Kovalčíková, sociální pracovnice dětského domova pro děti do 3 let, p.o., Ostrava - Zábřeh

Jelikož se stále setkávám se zájmem zdravotníků i laiků o problematiku náhradní rodinné péče, dovolím si krátce popsat nejrozšířenější formu náhradní rodinné péče, o kterou je stále velký zájem ze strany žadatelů o náhradní rodinnou péči v ČR. Jedná se o problematiku osvojení či adopcí.

Napadá-li čtenáře, proč se k tomuto tématu chci vyjadřovat právě já, pak je to proto, že pracuji již od roku 1995 v Dětském domově pro děti do 3 let, p.o., v OstravěZábřehu jako sociální pracovnice.

Zároveň mohu říci, že právě náš dětský domov zaujímá po celou dobu své existence přední místo ve statistikách počtu předaných dětí do náhradní rodinné péče, což je dáno především tím, že patří svou kapacitou mezi největší v ČR. Protože chci dále v textu zmínit některé údaje pramenící z mé praxe v Dětském domově pro děti do 3 let, p.o., v Ostravě - Zábřehu, ráda bych nejprve tento dětský domov stručně představila.

Zařízení vzniklo již v roce 1930 jako druhé nejstarší v republice pod původním názvem Kojenecký ústav MUDr. Emilie Lukášové. Název byl v průběhu let pozměněn do dnešní podoby. Stále však s myslích mnohých „přežívá“ pod názvem: Kojenecký ústav či jednoduše pod označením „kojeňák“.

Současná kapacita dětského domova je schopna přijmout až 121 dětí ve věku zpravidla 0-3 roky. Zřizovatelem této příspěvkové organizace je Statutární město Ostrava a je nutno dodat, že patří mezi nestátní, zdravotnická zařízení.

Pro bližší představu čtenářů: Dětský domov pro děti do 3 let, p.o., OstravaZábřeh ročně přijímá v průměru 225 dětí, propouští 217 dětí. 2/3 přijatých dětí se vrací do své biologické rodiny a 1/3 z celkového počtu je předávána do náhradní rodinné péče. A ještě trochu čísel pro zajímavost: v průběhu let 2000 – 2005 bylo předáno do náhradní rodinné péče celkem 283 dětí, z toho bylo 211 dětí umístěno do adopce a 72 dětí do pěstounské péče.

A nyní se už dostávám k náhradní rodinné péči, konkrétně k vysvětlení pojmu adopce.

Synonymem slova ADOPCE je OSVOJENÍ. Jak si dovoluji tvrdit hned v úvodu, jedná se o nejčastější formu náhradní rodinné péče u nás.

Dalšími typy náhradní rodinné péče, o kterých můžeme v souvislosti s touto problematikou slyšet jsou pěstounská péče a poručenství.

Pojem osvojení je upraven:

v zákoně č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů (§ 63-77) = definice, typy a podmínky osvojení

v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů = upravuje postup podávání žádosti fyzických osob, prověřování žadatelů, přípravu, zprostředkování osvojení, evidenci žadatelů, odborné posuzování včetně osvojení do ciziny.

(Stručný výklad pojmu OSVOJENÍ a postupu při vyřizování žádosti mohou zájemci nalézt např. na www.ddpd3.cz v kapitole s názvem PORADNA)

Zákon o rodině rozlišuje tyto typy osvojení:

1. Osvojení prvního stupně = tzv. osvojení zrušitelné. Hlavní znaky tohoto typu osvojení:

- osvojitelé se nezapisují do matriky jako rodiče

- tento typ osvojení může být zrušen

- může být soudem změněno na nezrušitelné

- zrušitelně osvojeno může být dítě i mladší roku věku, které je minimálně 3 měsíce v tzv. preadopční péči náhradních rodičů

2. Osvojení druhého stupně = osvojení nezrušitelné. Hlavní znaky tohoto typu osvojení:

- osvojitelé jsou zapsáni v matrice místo biologických rodičů

- nelze jej zrušit

- nezrušitelně osvojeno může být jen dítě starší jednoho roku věku, které je minimálně 3 měsíce v preadopční péči náhradních rodičů

Na dvou místech textu jsem nyní zmínila pojem preadopční péče. Na základě čeho tedy lze dítě předat do predadopční péče?:

1. Předání na základě podepsaného souhlasu s osvojením (nejdříve 6 týdnů po porodu) = nejčastější důvod předání. Zákonní zástupci podepíší na příslušném úřadě, odboru sociálních věcí souhlas s osvojením dítěte do protokolu.

2. Předání na základě potvrzeného dvouměsíčního absolutního nezájmu zákonných zástupců

3. Předání na základě potvrzeného opravdového šestiměsíčního nezájmu zákonných zástupců

4. Předání na základě zbavení rodičů rodičovské zodpovědnosti (rodiče dítěte zemřeli nebo byli zbaveni či omezeni ve způsobilosti k právním úkonům)

Jaká je úloha dětského domova (dále DD) a jaké jsou postupy pracovníků našeho zařízení při předání dítěte do preadopční péče? Začnu od počátku, tedy od přijetí dítěte:

1. Dítě je do DD přijímáno jako dítě určené do adopce zpravidla hned z porodnice, a to i několik hodin po porodu. DD pro děti do 3 let v O.- Zábřehu je pro účely převozů dětí vybaven dvěma sanitními vozy.

2. Po přijetí do DD se dítě začíná zdravotně vyšetřovat. Zajišťuje se rodný list dítěte, karta zdrav. pojišťovny, o přijetí jsou informovány všechny potřebné instituce. Hlídá se rovněž právní uvolnění dítěte (podepsání souhlasu s osvojením, podání návrhu ze strany úřadu dle místa trvalého bydliště dítěte na potvrzení nezájmu, …).

3. Po právním uvolnění dítěte je zajišťována jeho další dokumentace (vypisuje se tzv. přehledný list dítěte). Přehledný list pak putuje spolu s barevnou fotografií dítěte, psychologickým vyšetřením a zdravotní zprávou na příslušný odbor sociálních věcí dle místa trvalého pobytu dítěte a odtud pak na krajský úřad, kde se pro konkrétní dítě začne hledat prostřednictvím tzv. Poradního sboru pro náhradní rodinnou péči vhodná náhradní rodina z řad prověřených a doporučených žadatelů o osvojení. Vhodná náhradní rodina je následně kontaktována nejprve pracovníky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. V případě zájmu o konkrétní dítě je domluvena návštěva náhradních rodičů v DD. S náhradními rodiči hovoří psycholog DD, ošetřující lékař DD a sociální pracovnice DD. Náhradní rodiče jsou informováni o dalším postupu, v případě, že dítě chtějí do své péče. Personál DD trvá na tzv. zácviku náhradních rodičů v péči o dítě. U malých dětí musí Být tento zácvik nejméně 24. -hodinový. Náhradní matka (případně otec) je přijata do DD na oddělení Rodičdítě. V DD se seznamuje s dítětem, jeho sociální a zdravotní anamnézou. Hovoří s dietní sestrou, rehabilitační pracovnicí, psychologem, výchovnou sestrou, sociální pracovnicí. Po vyřízení všech nezbytných administrativních

záležitostí se pak dítě z DD propouští do preadopční péče. U věkově starších dětí je doporučován opakovaný kontakt náhradních rodičů s dítětem.Náhradní rodiče dítě v DD několikrát navštíví, případně si jej berou se souhlasem úřadu na návštěvu domů.

4. Spolupráce s „novou“ rodinou nekončí dnem propuštění dítěte z DD, ale může pokračovat i dále. Náhradní rodiče vědí, že se na personál dětského domova mohou obracet s žádostí o pomoc při řešení případných výchovných či zdravotních obtíží, které se mohou v péči o dítě objevit. Nové rodině je nabídnuta pomoc při rehabilitaci, docházka na neurologické, psychologické či pediatrické kontroly.

Poněkud odlišný je postup při předání dítě do tzv. mezinárodní adopce. Podmínkou pro nabídnutí dítěte do mezinárodní adopce musí být jeho „neudatelnost“ na území ČR. Což znamená, že se na území celé ČR pro dítě nepodařilo nalézt náhradní rodinu, která by si jej chtěla převzít do náhradní rodinné péče. Z praxe našeho zařízení vyplývá, že se zatím vždy jednalo o dítě romského etnika, kde kromě etnického „handicapu“ byla vždy přidružena další potíž – většinou zdravotního rázu (nemoc ledvin, jater, výrazné psychomotorické opoždění, psychiatrická anamnéza rodičů).

U mezinárodní adopce je vždy nutná úzká spolupráce s Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně. DD pro děti do 3 let, p.o., v O.- Zábřehu doposud předalo do mezinárodní adopce celkem 10 dětí. Z tohoto počtu bylo propuštěno 7 dětí do Dánska, jedno dítě do Německa, jedno dítě do Itálie a jedno dítě do Švédska.

Závěrem bych ráda zmínila příběh, který jsem našla v knize Slepičí polévka pro duši, 3. porce, autora: Georgie Dolana. Domnívám se, že výstižnější a přesnější definici pojmu osvojení jen stěží najdeme. Jde o krátkou povídku, ve které si děti ve škole povídají o adopcích. Jedna holčička se přihlásí a řekne, že ona ví o adopcích úplně všechno, protože sama je adoptovaná. K údivu všech zúčastněných dívenka uvede, že být adoptován znamená, že se děťátko nenarodilo mamince v bříšku, ale v jejím srdíčku.

Mgr. Monika Kovalčíková, www.Zdravi.Euro.cz


Klíčová slova

K tomuto článku nejsou přiřazena žádná klíčová slova.

Autoři

www.Zdravi.Euro.cz

Komentovat článek: Adopce: právní podklady a praxe

*
* Pravidla diskusí - čtěte
*
 

* - údaje označené hvězdičkou jsou povinné

3 nejnovější komentáře k článku Adopce: právní podklady a praxe

Komentáře

další 3 komentáře
pigor vs body (Bodie jak prosím Vás...  | 14. 09. 2007 07:13

vypadají ty body, já bych to tady našlehal na scanneru a kopírce a poslal, aby jste měla klid na práci

Linda k zamyšlení  | 13. 09. 2007 19:46

Hutné,jednoznačné, výstižné, obsahově dobře zpracované a přehledé....nejkrásnější a nejdůležitější na celem textu je však poslední odstavec...

sestra zajímavé, ale...  | 13. 09. 2007 10:34

Zajímavý a podrobný článek. je taky fajn, že za to člověk dostane body navíc. Jenže v tom ohromném množství bodů, které musíme získat je to jako kapka v moři. Ale aspoň něco, že je ta možnost...

 zavřít

Váš tip

  • Jako ochranu před spamem, prosím zodpovězte následující otázku (číslicí):
  • * - položky označené hvězdičkou jsou povinné