Acc long jsou šumivé tablety, které pomáhají při projevech infekcí dýchacích cest. Pomáhají rozpouštět hlen a tím vedou ke snadnějšímu vykašlávání. Produkty lze koupit v i podobě sirupu pro děti nebo horkého nápoje. Léky lze volně zakoupit v lékárně.

Druhy produktů

 1. ACC LONG 600 šumivé tablety
 2. ACC LONG 200 šumivé tablety
 3. ACC LONG hot drink
 4. ACC LONG sirup pro děti

Acc long 600 šumivé tablety

Je lék, který snižuje vaznost hlenu včetně všech jeho složek a tím napomáhá vykašlávání. Využívá se k léčbě chronických i akutních onemocnění dýchacích cest. Poskytuje účinnou pomoc ve vykašlávání hustého vazkého hlenu při zánětech průdušek či průdušnice nebo chřipky.

Acc long dávkování

Tablety jsou pro velké množství účinné látky doporučeny dospělých a dospívajícím od 14 let. Při léčbě se užívá 1 šumivá tableta jednou denně. Tabletu hodíme do vody a čekáme, než se plně rozpustí, následně nápoj vypijeme.

Acc long cena

Dvacet šumivých tablet stojí zhruba 160 korun.

Acc long 200 šumivé tablety

Stejně jako acc long 600 se jedná lék napomáhající vykašlávání hlenu. Účinná látka acetylcystein je také stejná.

Rozdíl oproti výše zmíněnému produktu je menší množství dávky účinné látky. Díky tomu je vhodná již pro děti od 6 let. Děti ve věku 6-14 let berou jednu až dvě šumivé tablety denně, doporučená dávka pro dospělé a dospívající od 14 let je 2-3x denně jedna tableta.

Cena se pohybuje okolo 80 korun za 20 šumivých tablet.

Acc long hot drink

Se používá k léčbě těch onemocnění dýchacích cest, která jsou doprovázena tvorbou hustého hlenu. Obsahuje 600 mg léčivé látky acetylcystein, proto je stejně jako acc long 600 určen dospělým a dospívajícím od 14 let.

Pro příjemnou chuť obsahuje horký nápoj také medové a citronové aroma. Doporučená denní dávka je jeden sáček denně.

Cena se pohybuje okolo 140 korun za balení deseti sáčků.

Acc long sirup pro děti

Lék napomáhá vykašlávání hlenu, je tedy doplňkem všech onemocnění dýchacích cest, které mají jako jeden z projevů intenzivní tvorbu hustého hlenu. Může být užíván bez konzultace s lékařem. Je vhodný i pro děti mladší dvou let.

Dospělí a dospívající od 14 let užívají 10 ml roztoku 2-3x denně. Děti v letech 6-14 5 mililitrů roztoku. Ve věku 2-6 let je doporučená dávka 5 ml denně, ale pouze 2-3x denně. Děti mladší dvou let mohou užívat 2,5 ml taktéž 2-3x denně.

Při podávání dětem mladším 2 let je doporučené se nejprve domluvit s lékařem.

Cena sirupu většinou lehce přesahuje sto korun za 100 mililitrů.

Acc long a léčba chlamýdie

Šumivé tablety se mohou využít i při léčbě Chlamydiózy. Tedy ne sexuálně přenosné nemoci, nýbrž onemocnění plic. Toto onemocnění se na lidi většinou přenáší ze zvířat, a neléčené může mít vážné následky.

Postižení dýchacích cest chlamydií se projevuje kašlem, který je nejprve suchý a následně produktivní a hnisavým hledem. Na vykašlávání hlenu se využívá ACC long. Pokud máte podezření na chlamydiózní onemocnění plic, navštivte lékaře, často je třeba také nasadit antibiotika.

Kombinace ACC long a jiných léků

Acc long lze kombinovat s většinou běžně dostupných léků. Je třeba pouze dát pozor, aby lék, se kterým kombinujete neobsahoval stejnou léčivou látku, mohlo by dojít k předávkování. Při koupi poproste o radu lékárníky.

Příbalový leták ACC LONG

šumivé tablety
(Acetylcysteinum)

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však ACC LONG musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je ACC LONG a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ACC LONG užívat
 3. Jak se ACC LONG užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak ACC LONG uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE ACC LONG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

ACC LONG je mukolytikum. Léčivá látka acetylcystein rozpouští všechny složky, které způsobují vazkost hlenu. Tím podporuje vykašlávání a tlumí dráždivý kašel. Acetylcystein působí také antioxidačně, a tak podporuje obranné mechanismy organismu.

Přípravek se užívá k léčení všech onemocnění dýchacích cest, která jsou provázena intenzivní tvorbou hustého vazkého hlenu jako jsou chřipka, záněty průdušnice, akutní i chronické bronchitidy (zánět průdušek), bronchiektázie (rozšíření průdušek), průduškové astma, bronchiolitidy (zánět průdušinek), mukoviscidóza (cystická fibróza, vrozená porucha zkapalňování hlenů).
Dále se přípravek užívá při léčbě zánětu hrtanu, akutní i chronické sinusitidy (zánět vedlejších nosních dutin) a otitis media (zánět středního ucha) s výpotkem a u předoperačních a pooperačních stavů spojených s větší tvorbou vazkého hlenu v dýchacích cestách.

U chronických onemocnění dýchacích cest a krčních, nosních a ušních onemocnění smí být přípravek užíván pouze na doporučení lékaře.
Přípravek mohou užívat dospělí a děti starší než 14 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ACC LONG UŽÍVAT

Neužívejte ACC LONG

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku ACC LONG a při nesnášenlivosti laktózy.
 • pro vysoký obsah léčivé látky není přípravek vhodný pro děti mladší než 14 let.

Zvláštní opatrnosti při použití ACC LONG je zapotřebí

 • jestliže jste diabetik, před započetím užívání tohoto přípravku se poraďte s lékařem.
 • V těhotenství a v období kojení může být přípravek užíván jen jsou-li pro to zvlášť závažné důvody a na doporučení lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Účinky přípravku ACC LONG a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Než začnete současně s užíváním přípravku ACC LONG užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

Při současném užívání ACC LONG a antitusik (léky tišící kašel) může pro snížení kašlacího reflexu dojít k nebezpečnému zadržení vytvořeného hlenu v dýchacích cestách. Pro současné užívání ACC LONG a antitusik proto musí být zvlášť závažné důvody a antitusika mohou být užívána současně s ACC LONG pouze na přímé doporučení lékaře.
Při současném užívání antibiotika hydrochloridu tetracyklinu se musí ACC LONG užívat s odstupem nejméně 2 hodin (neplatí pro doxycyclin). Je vhodné zachovávat tento odstup i u jiných antibiotik.
Při současném užívání ACC LONG a přípravků s nitroglycerinem může dojít k zesílenému rozšiřování cév a ke zbrždění shlukování krevních destiček.

Užívání ACC LONG s jídlem a pitím
Účinek acetylcysteinu na hlen se zesiluje zvýšením příjmu tekutin.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
V těhotenství a v období kojení může být přípravek užíván jen jsou-li pro to zvlášť závažné důvody a na doporučení lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neovlivňuje.

Důležité informace o některých složkách ACC LONG
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE ACC LONG UŽÍVÁ

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka přípravku je:
Dospělí a mládež od 14 let užívají 1krát denně 1 šumivou tabletu.

U nemocných s mukoviscidózou s tělesnou hmotností vyšší než 30 kg může lékař zvýšit denní dávku acetylcysteinu na 800 mg.
Aby se u chronického zánětu průdušek a u mukoviscidózy dosáhlo profylaktického účinku vůči infekcím, měla by být léčba u těchto onemocnění dlouhodobá. Délku léčby určí lékař individuálně podle typu, závažnosti a průběhu onemocnění. Přesné dávkování v těchto případech vždy určí lékař.

Šumivá tableta se užívá po jídle, rozpuštěná v 1/2 sklenice vody. Roztok se užívá brzy po rozpuštění tablety; vzhledem k tomu, že přípravek je stabilizován kyselinou askorbovou, je možné roztok vypít nejpozději do 2 hodin po rozpuštění tablety, tabletu lze také rozpustit v teplé vodě.

Jestliže se příznaky onemocnění do 5 dnů nezlepší, nebo se naopak zhoršují, nebo se projeví nežádoucí účinky, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem.
Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 14 dní.

Jestliže jste užil(a) více přípravku ACC LONG, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití šumivých tablet dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít ACC LONG
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i ACC LONG nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Ojediněle se může vyskytnout pálení žáhy, nucení na zvracení, zvracení, průjem, zánět sliznice v ústech, bolesti hlavy, hučení v uších. Zcela výjimečně by se mohly projevit alergické reakce jako svědění, kopřivka, kožní vyrážka, dušnost (především u astmatiků se zvýšenou citlivostí průdušek na různá podráždění), zrychlení srdeční frekvence a pokles krevního tlaku, případně i krvácení, které však nemusí být vyvoláno acetylcysteinem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému ošetřujícímu lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK ACC LONG UCHOVÁVAT

 1. plastové tuby: Přípravek uchovávejte při teplotě do 30°C.
 2. trojvrstvé sáčky: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

ACC LONG nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co ACC Long obsahuje
Léčivá látka:
Acetylcysteinum 600 mg v 1 šumivé tabletě

Pomocné látky:
Monohydrát kyseliny citronové, hydrogenuhličitan sodný, uhličitan sodný, mannitol, laktosa, kyselina askorbová, natrium-cyklamát, dihydrát sodné soli sacharinu, dihydrát citronanu sodného, ostružinové aroma.

Jak ACC LONG vypadá a co obsahuje toto balení
ACC LONG jsou bílé, kulaté, hladké tablety s půlící rýhou a s vůní po ostružinách.

Balení:
a) plastové tuby: 6, 10, 20, 25, 50, 100 šumivých tablet
b) trojvrstvé sáčky: 6, 10, 20, 25, 50, 100 šumivých tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:
Hexal AG, Holzkirchen, Německo

Výrobce:
Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Sandoz s.r.o., Praha

Tento příbalový leták byl naposledy schválen 3.9.2008

Recenze

Hodnocení: 87 %

Acc Long: vše o lécích na vykašlávání + příbalový leták
3.7 (74%) 10 hlasování

top