ACYCLOSTAD GALMED

krém
acyclovirum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

V příbalovém letáku naleznete:

  1. Co je přípravek Acyclostad Galmed a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Acyclostad Galmed používat
  3. Jak se přípravek Acyclostad Galmed používá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak přípravek Acyclostad Galmed uchovávat
  6. Další informace

1.) Co je Acyclostad Galmed a k čemu se používá

Přípravek Acyclostad Galmed léčí virové infekce (patří mezi antivirotika).
Léčba přípravkem Acyclostad Galmed způsobuje úlevu od bolesti a svědění při často se opakujících infekčních oparech genitálií a rtů (opakující se herpes genitalis a herpes labialis – puchýřky na rtech a okolo nich).

2.) Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Acyclostad Galmed používat?

Nepoužívejte přípravek:

  • při známé přecitlivělosti na aciklovir nebo jakoukoli jinou látku obsaženou v přípravku.
  • na sliznice (např. dutiny ústní, pochvy) a do očí, aby nedošlo k místnímu podráždění.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Acyclostad Galmed je zapotřebí:
Pokud máte výrazně oslabený imunitní systém, smí být přípravek Acyclostad Galmed používán pouze po poradě s lékařem.
Při použití přípravku v genitální nebo anální oblasti může tekutý parafin a vazelína (pomocné látky přípravku) snižovat odolnost současně použitého latexového kondomu proti roztržení a snižovat tím jeho spolehlivost.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech dalších lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Vzájemné ovlivnění přípravku Acyclostad Galmed s jinými léky nebyly dosud zaznamenány.

Těhotenství a kojení:
Zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka před užitím jakéhokoli léku.

Těhotenství:
Omezené zkušenosti s užíváním acikloviru v těhotenství nenaznačují nežádoucí účinky acikloviru na těhotenství, zdraví plodu a novorozence. Přípravek smí být v těhotenství užit
pouze po pečlivém zvážení rizika a přínosu léčby.

Kojení:
Při aplikaci na zdravou pokožku je vstřebané množství acikloviru zanedbatelné. Při použití přípravku kojící matkou je u kojence vstřebané množství acikloviru malé. Pokud při
používání přípravku kojíte, nesmí kojenec přijít do kontaktu s ošetřenými plochami pokožky.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Dosud není znám žádný účinek přípravku na schopnost řídit a ovládat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Acyclostad Galmed:
Cetylalkohol může způsobit lokální podráždění kůže (např. kontaktní dermatitidu).
Propylenglykol může způsobit lokální podráždění kůže.

3.) Jak se přípravek Acyclostad Galmed používá?

Vždy pečlivě dodržujte pokyny lékaře. Pokud si nejste něčím jisti, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař nedoporučí jinak, obvyklé dávkování je:
Tenkou vrstvu krému nanášejte na postiženou pokožku pětkrát denně ve čtyřhodinových intervalech během dne.

Jak se Acyclostad Galmed užívá?
Krém nanášejte bavlněným tampónem. Dostatečné množství krému musí pokrýt celou zasaženou oblast kůže (pupínky, otok, zčervenání) i její okolí.
Pokud krém nanášíte rukou, ruce musí být umyty před i po aplikaci, aby se zabránilo superinfekci poškozené kůže (např.bakteriemi) a/nebo přenosu viru na nová dosud neinfikovaná místa kůže či sliznic.

Zvláštní upozornění
K dosažení co nejlepšího výsledku by mělo být léčení zahájeno co nejdříve po objevení se prvních projevů infekce (pálení, svědění, pnutí a zčervenání). Antivirová terapie Acyclostad Galmed je neúčinná poté, co se na lézích začnou tvořit strupy.

Délka léčby
O délce léčby rozhodne lékař. Léčba obvykle trvá pět dní, v individuálních případech by měla pokračovat, dokud se puchýřky nezačnou hojit. Doba léčení však nemá být delší než deset dní.
Pokud máte pocit, že přípravek Acyclostad Galmed působí příliš silně nebo slabě, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Co byste měli dělat, pokud zapomenete krém použít?
Pokračujte dál ve stejné léčbě. Nenanášejte krém častěji ani ve větších vrstvách a pokračujte v léčbě v obvyklých časových intervalech.
Co byste měli mít na paměti, pokud přerušíte nebo předčasně ukončíte léčbu přípravkem

Acyclostad Galmed?
Aby byla léčba úspěšná, přípravek by měl být užíván po dostatečně dlouhou dobu (viz výše).
Pokud máte další otázky k užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékárníka.

4.) Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Acyclostad Galmed nežádoucí účinky, ačkoli se neprojeví u každého.
K rozdělení nežádoucích účinků byla použita četnost jejich výskytu:
Velmi časté
Časté
Méně časté
Vzácné
Velmi vzácné
Neznámé:
vyskytují se nejméně u 1 pacienta z 10
vyskytují se nejméně u 1 pacienta ze 100, ale u méně než 1 pacienta z 10
vyskytují nejméně u 1 pacienta z 1 000, ale u méně než 1 pacienta ze 100
vyskytují nejméně u 1 pacienta z 10 000, ale u méně než 1 pacienta z 1 000
vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10 000
četnost nelze z dostupných údajů odhadnout

 

Poruchy kůže a podkožní tkáně
Méně časté: zarudnutí, suchá a olupující se kůže po ošetření krémem
Vzácné: alergická kožní reakce po aplikaci (kontaktní dermatitida). V případech, kdy byl proveden test citlivosti se ukázalo, že příčinou přecitlivělosti byly většinou pomocné látky, neléčivá látka aciklovir. Kontaktní dermatitida se může projevit těžším průběhem výše zmíněných nežádoucích účinků a/nebo rozšířením i na neošetřená místa pokožky. V tomto
případě, prosím, informujte lékaře.
Neznámé: Po aplikaci se může na ošetřené pokožce vyskytnout přechodné píchání nebo pálení.
Pokud se u Vás některý z vyjmenovaných nežádoucích účinků objeví v závažné míře, nebo pokud zpozorujete jiný nežádoucí účinek, v této informaci neuvedený, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.

  1. Jak uchovávat přípravek Acyclostad Galmed

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na skládačce a tubě. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.

6.) Další informace

Co přípravek Acyclostad Galmed obsahuje
Léčivou látkou je aciklovir
1 g krému obsahuje aciclovirum 50 mg
Pomocné látky jsou:
Dimetikon, glyceromakrogol-stearát, cetylalkohol, tekutý parafín, propylenglykol, bílá vazelína, čištěná voda

Jak přípravek Acyclostad Galmed vypadá a co obsahuje toto balení
Acyclostad Galmed je bílý homogenní krém
Velikost balení: 20 g krému

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Německo.

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 5.5.2010

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

 

 


top