Advantan krém

methylprednisoloni aceponas

Tento lék je na předpis.

sp.zn. sukls122269/2017 a sukls122270/2017

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

1. Co je Advantan a k čemu se používá

Advantan je kožní přípravek s obsahem kortikosteroidů.
Při místním použití Advantan potlačuje zánětlivé reakce, alergické reakce a kožní reakce spojené se zvýšenou novotvorbou buněk a vede k ústupu objektivních příznaků (zarudnutí, otok, ztluštění kůže, zhrubění kožního povrchu) i subjektivních obtíží (svědění, pálení, bolest).
Přípravek Advantan je určen k zevní léčbě endogenního ekzému (atopická dermatitida, neurodermatitida), kontaktního ekzému (alergický zánět kůže, způsobený kontaktem s různými chemickými látkami), degenerativního ekzému (pomalu se vyvíjející ekzém vzniklý po vyčerpání obranných mechanismů kůže při dlouhodobém kontaktu s dráždivými látkami), dyshidrotického ekzému (ekzém projevující se hlubokými puchýřky zejména na dlaních a chodidlech), numulárního ekzému (ekzém s výsevem kruhovitých ložisek puchýřků a pozdějším mokváním), neklasifikovatelného ekzému a ekzémů u dětí.

Poznámka: ekzém je povrchový neinfekční zánět kůže projevující se různými svědivými kožními změnami (puchýřky, mokváním, stroupky, zhrubnutím a barevnými změnami), přičemž jednotlivé formy se liší příčinou i průběhem.

Advantan krém
Advantan krém – léková forma s nízkým obsahem tuku a vysokým obsahem vody – je vhodný
především pro nově vzniklá a mokvající stádia ekzému, pro velmi mastnou pleť a pro ošetření nezakrytých části těla a ložisek ekzému ve vlasech.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Advantan používat

Nepoužívejte Advantan

 • jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • jestliže máte: tuberkulózu kůže nebo trpíte luetickými procesy v léčené oblasti (lues – příjice), virózu (např. plané neštovice, pásový opar).
 • jestliže trpíte vředy na kůži, akné vulgaris, atrofickým (úbytek tkáně) onemocněním kůže nebo postvakcinační reakcí kůže v oblasti, která má být léčena.
 • na obličej, jestliže máte růžovku (acne rosacea – zánětlivé onemocnění kůže obličeje) nebo periorální dermatitidu (zánětlivé onemocnění kůže v okolí úst).
 • jestliže máte bakteriální nebo mykotické (plísňové) kožní onemocnění.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Advantan je zapotřebí

 • Pokud lékař určí, že vaše kožní onemocnění je doprovázeno bakteriální nebo plísňovou infekcí, bude nutná další zvláštní léčba.
 • Advantan je třeba nanášet opatrně, zabraňte vniknutí do očí.
 • Buďte opatrní, aby se Advantan nedostal do kontaktu s otevřenými ranami nebo sliznicemi.
 • Pokud jste se někdy léčil(a) na glaukom (oční zákal), informujte o tom svého lékaře.
 • Nadměrná aplikace lokálních kortikosteroidů na velké plochy těla nebo dlouhodobé používání, zvláště při použití okluze (uzavírajícího obvazu), výrazně zvyšuje riziko systémových (celkových) nežádoucích účinků. Délka léčby by měla být co nejkratší. Je nutné mít na paměti, že i používání plenek, stejně jako oblasti, v nichž dochází k výraznému tření kůže navzájem, mohou mít okluzivní účinek.
 • Advantan krém obsahuje dvě pomocné látky (cetylstearylalkohol a butylhydroxytoluen), které mohou způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu). Butylhydroxytoluen může způsobit i podráždění očí a sliznic.

Jak je známo ze systémového použití kortikosteroidů (např. užívání ústy), také při místním podání kortikosteroidů se může vyvinout glaukom (např. po dlouhodobém nanášení na rozsáhlé plochy, po aplikaci vysokých dávek, při použití okluzivních (s obvazem) technik nebo aplikaci na kůži kolem očí).

Stejně jako v případě jiných glukokortikoidů (chemicky příbuzné hormonální látky), může neprofesionální použití vést k maskování celkových klinických příznaků.

Lokální kožní infekce může být glukokortikoidy zesílena.

Děti
U dětí nemá být Advantan používán s okluzí (se zakrytím obvazy). Je nutné si uvědomit, že plenky mohou mít okluzivní účinek. U dětí ve věku do 4 měsíců nebyla bezpečnost přípravku Advantan stanovena.

Další léčivé přípravky a Advantan
žádné interakce nejsou doposud známy. Přesto nepoužívejte jiné místní přípravky bez porady s lékařem a nenanášejte na stejná místa jako Advantan další místně působící přípravky.

Těhotenství, kojení a plodnost

Těhotenství
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Obecně se nemají používat lokální přípravky obsahující kortikosteroidy během prvních tří měsíců těhotenství.
Obzvláště je třeba se v těhotenství vyhnout aplikaci na velké plochy, dlouhodobému použití nebo okluzivnímu použití (bez přístupu vzduchu).

Kojení
Při předepisování přípravku Advantan informujte lékaře o tom, že kojíte.
Pokud kojíte, nemáte používat Advantan k léčbě kůže na prsech. Je třeba se vyhnout aplikaci na velké plochy, dlouhodobému nebo okluznímu použití.

Plodnost
Žádné údaje o vlivu methylprednisolon-aceponátu (léčivé látky) na plodnost nejsou dostupné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Advantan nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3. Jak se Advantan používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař neurčí jinak, nanáší se jedenkrát denně v tenké vrstvě na postižené oblasti kůže
příslušná léková forma Advantanu zvolená podle typu onemocnění. Po nanesení Advantan jemně vetřete.

Obecně by doba léčby neměla u dospělých přesáhnout 12 týdnů.

Pokud bude kůže při léčbě přípravkem Advantan krém příliš vysušená, léčba by měla být převedena na jinou lékovou formu přípravku s vyšším obsahem tuku (Advantan mastný krém).

Použití u dětí

Při použití Advantanu u kojenců od 4 měsíců, dětí a dospívajících není potřeba žádná úprava dávkování. Obecně by doba použití u dětí neměla přesáhnout 4 týdny.
U dětí ve věku do 4 měsíců nebyla bezpečnost přípravku Advantan stanovena.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Advantan, než jste měl(a)
Nemějte obavu. Neočekává se žádné riziko z jednorázového předávkování (to je, jestliže jednou použijete přípravek na velké plochy) nebo z náhodného požití přípravku.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Advantan
Nepoužívejte větší množství přípravku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat Advantan
Jestliže chcete předčasně ukončit používání přípravku Advantan, poraďte se s lékařem.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i Advantan nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Nejčastěji pozorovaným nežádoucím účinkem bylo pálení a svědění v místě aplikace.

Advantan krém
Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů): akné, pálení, svědění v místě aplikace.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů): přecitlivělost na léčivý přípravek a suchost v místě aplikace, zčervenání a puchýřky v místě aplikace, folikulitida (hnisavý zánět vlasového míšku), vyrážka a parestezie (porucha čití – brnění, mravenčení) v místě aplikace.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů): mykotická (plísňová) kožní infekce, pyodermie (hnisavé kožní onemocnění), kožní praskliny, teleangiektázie (rozšíření kapilár viditelných na kůži v podobě červených nitek) a atrofie (ztenčení) kůže, celulitida v místě aplikace, edém (otok) a podráždění v místě aplikace.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit): strie (pajizévky), periorální dermatitida (zánět kůže v okolí úst), barevné změny kůže, alergické kožní reakce, hypertrichóza (zvýšený růst ochlupení).

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Advantan uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25° C.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Advantan obsahuje

 • Léčivou látkou je methylprednisoloni aceponas, jeden gram krému obsahuje methylprednisoloni aceponas 1 mg.
 • Dalšími složkami jsou:

Advantan krém:
decyl-oleát, glycerol-monostearát, cetylstearylalkohol, ztužený tuk, střední a dlouhé triacylglyceroly, makrogol-2000-stearát, glycerol 85%, dihydrát dinatrium-edetátu, benzylalkohol, butylhydroxytoluen, čištěná voda.

Jak Advantan vypadá a co obsahuje toto balení
Advantan krém je bílý neprůhledný krém.
Krémy jsou baleny v hliníkové tubě s plastovým uzávěrem.
Velikost balení: 5, 10, 15, 30, 50 nebo 100 g krému nebo mastného krému v tubě.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Bayer AG
Kaiser-Wilhelm-Allee 1
51373 Leverkusen
Německo

Výrobce: Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l., Segrate (MI), Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
7. 6. 2017

 

Advantan mastný krém 1 mg/g

methylprednisoloni aceponas

Tento lék je na předpis.

sp.zn. sukls122269/2017 a sukls122270/2017

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

1. Co je Advantan a k čemu se používá

Advantan je kožní přípravek s obsahem kortikosteroidů.
Při místním použití Advantan potlačuje zánětlivé reakce, alergické reakce a kožní reakce spojené se zvýšenou novotvorbou buněk a vede k ústupu objektivních příznaků (zarudnutí, otok, ztluštění kůže, zhrubění kožního povrchu) i subjektivních obtíží (svědění, pálení, bolest).
Přípravek Advantan je určen k zevní léčbě endogenního ekzému (atopická dermatitida, neurodermatitida), kontaktního ekzému (alergický zánět kůže, způsobený kontaktem s různými chemickými látkami), degenerativního ekzému (pomalu se vyvíjející ekzém vzniklý po vyčerpání obranných mechanismů kůže při dlouhodobém kontaktu s dráždivými látkami), dyshidrotického ekzému (ekzém projevující se hlubokými puchýřky zejména na dlaních a chodidlech), numulárního ekzému (ekzém s výsevem kruhovitých ložisek puchýřků a pozdějším mokváním), neklasifikovatelného ekzému a ekzémů u dětí.

Poznámka: ekzém je povrchový neinfekční zánět kůže projevující se různými svědivými kožními změnami (puchýřky, mokváním, stroupky, zhrubnutím a barevnými změnami), přičemž jednotlivé formy se liší příčinou i průběhem.

Advantan mastný krém
Advantan mastný krém lehce promašťuje kůži, aniž by zadržoval teplo či tekutiny. Má širší použití, protože kožní poruchy, při nichž kůže ani nemokvá ani není příliš suchá, vyžadují masťový základ s vyváženým podílem vody i tuku.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Advantan používat

Nepoužívejte Advantan

 • jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • jestliže máte: tuberkulózu kůže nebo trpíte luetickými procesy v léčené oblasti (lues – příjice), virózu (např. plané neštovice, pásový opar).
 • jestliže trpíte vředy na kůži, akné vulgaris, atrofickým (úbytek tkáně) onemocněním kůže nebo postvakcinační reakcí kůže v oblasti, která má být léčena.
 • na obličej, jestliže máte růžovku (acne rosacea – zánětlivé onemocnění kůže obličeje) nebo periorální dermatitidu (zánětlivé onemocnění kůže v okolí úst).
 • jestliže máte bakteriální nebo mykotické (plísňové) kožní onemocnění.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Advantan je zapotřebí

 • Pokud lékař určí, že vaše kožní onemocnění je doprovázeno bakteriální nebo plísňovou infekcí, bude nutná další zvláštní léčba.
 • Advantan je třeba nanášet opatrně, zabraňte vniknutí do očí.
 • Buďte opatrní, aby se Advantan nedostal do kontaktu s otevřenými ranami nebo sliznicemi.
 • Pokud jste se někdy léčil(a) na glaukom (oční zákal), informujte o tom svého lékaře.
 • Nadměrná aplikace lokálních kortikosteroidů na velké plochy těla nebo dlouhodobé používání, zvláště při použití okluze (uzavírajícího obvazu), výrazně zvyšuje riziko systémových (celkových) nežádoucích účinků. Délka léčby by měla být co nejkratší. Je nutné mít na paměti, že i používání plenek, stejně jako oblasti, v nichž dochází k výraznému tření kůže navzájem, mohou mít okluzivní účinek.
 • Advantan krém obsahuje dvě pomocné látky (cetylstearylalkohol a butylhydroxytoluen), které mohou způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu). Butylhydroxytoluen může způsobit i podráždění očí a sliznic.

Jak je známo ze systémového použití kortikosteroidů (např. užívání ústy), také při místním podání kortikosteroidů se může vyvinout glaukom (např. po dlouhodobém nanášení na rozsáhlé plochy, po aplikaci vysokých dávek, při použití okluzivních (s obvazem) technik nebo aplikaci na kůži kolem očí).

Stejně jako v případě jiných glukokortikoidů (chemicky příbu

Děti
U dětí nemá být Advantan používán s okluzí (se zakrytím obvazy). Je nutné si uvědomit, že plenky mohou mít okluzivní účinek. U dětí ve věku do 4 měsíců nebyla bezpečnost přípravku Advantan stanovena.

Další léčivé přípravky a Advantan
žádné interakce nejsou doposud známy. Přesto nepoužívejte jiné místní přípravky bez porady s lékařem a nenanášejte na stejná místa jako Advantan další místně působící přípravky.

Těhotenství, kojení a plodnost

Těhotenství
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Obecně se nemají používat lokální přípravky obsahující kortikosteroidy během prvních tří měsíců těhotenství.
Obzvláště je třeba se v těhotenství vyhnout aplikaci na velké plochy, dlouhodobému použití nebo okluzivnímu použití (bez přístupu vzduchu).

Kojení
Při předepisování přípravku Advantan informujte lékaře o tom, že kojíte.
Pokud kojíte, nemáte používat Advantan k léčbě kůže na prsech. Je třeba se vyhnout aplikaci na velké plochy, dlouhodobému nebo okluznímu použití.

Plodnost
Žádné údaje o vlivu methylprednisolon-aceponátu (léčivé látky) na plodnost nejsou dostupné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Advantan nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

zné hormonální látky), může neprofesionální použití vést k maskování celkových klinických příznaků.

Lokální kožní infekce může být glukokortikoidy zesílena.

3. Jak se Advantan používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař neurčí jinak, nanáší se jedenkrát denně v tenké vrstvě na postižené oblasti kůže
příslušná léková forma Advantanu zvolená podle typu onemocnění. Po nanesení Advantan jemně vetřete.

Obecně by doba léčby neměla u dospělých přesáhnout 12 týdnů.

Pokud bude kůže při léčbě přípravkem Advantan krém příliš vysušená, léčba by měla být převedena na jinou lékovou formu přípravku s vyšším obsahem tuku (Advantan mastný krém).

Použití u dětí

Při použití Advantanu u kojenců od 4 měsíců, dětí a dospívajících není potřeba žádná úprava dávkování. Obecně by doba použití u dětí neměla přesáhnout 4 týdny.
U dětí ve věku do 4 měsíců nebyla bezpečnost přípravku Advantan stanovena.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Advantan, než jste měl(a)
Nemějte obavu. Neočekává se žádné riziko z jednorázového předávkování (to je, jestliže jednou použijete přípravek na velké plochy) nebo z náhodného požití přípravku.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Advantan
Nepoužívejte větší množství přípravku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat Advantan
Jestliže chcete předčasně ukončit používání přípravku Advantan, poraďte se s lékařem.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i Advantan nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Nejčastěji pozorovaným nežádoucím účinkem bylo pálení a svědění v místě aplikace.

Advantan mastný krém 
Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů): akné, pálení, folikulitida (hnisavý zánět vlasového míšku) v místě aplikace.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů): praskliny v kůži, teleangiektázie (lokalizované rozšíření krevních cévek), svědění v místě aplikace, bolest, puchýřky, zčervenání, neštovičky (pustuly) v místě aplikace, pupínky (papuly) v místě aplikace

Není známo (z dostupných údajů nelze určit): přecitlivělost na léčivý přípravek, atrofie (ztenčení) kůže, strie (pajizévky), periorální dermatitida (zánět kůže obličeje), barevné změny kůže, alergické kožní reakce, hypertrichóza (zvýšený růst ochlupení).

Vzhledem ke vstřebávání se při použití lokálních přípravků obsahujících kortikoidy mohou objevit systémové (celkové) nežádoucí účinky.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Advantan uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25° C.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

 • Léčivou látkou je methylprednisoloni aceponas, jeden gram krému obsahuje methylprednisoloni aceponas 1 mg.
 • Dalšími složkami jsou:

Advantan mastný krém:
bílý vosk, tekutý parafin, složený emulgátor s estery pentaerythritolu, bílá vazelína, čištěná voda.

Jak Advantan vypadá a co obsahuje toto balení
Advantan mastný krém je bílý až žlutý neprůhledný mastný krém.
Krémy jsou baleny v hliníkové tubě s plastovým uzávěrem.
Velikost balení: 5, 10, 15, 30, 50 nebo 100 g krému nebo mastného krému v tubě.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.estery pentaerythritolu, bílá vazelína, čištěná voda.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Bayer AG
Kaiser-Wilhelm-Allee 1
51373 Leverkusen
Německo

Výrobce: Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l., Segrate (MI), Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
7. 6. 2017

 

Advantan mléko 1 mg/g kožní emulze

methylprednisoloni aceponas

Tento lék je na předpis.

sp.zn. sukls122271/2017

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
  Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

1. Co je Advantan mléko a k čemu se používá

Advantan mléko je protizánětlivý přípravek (kortikosteroid), který se používá na kůži. Při místním použití Advantan mléko potlačuje zánětlivé reakce a alergické kožní reakce, a tak mírní příznaky způsobené kožní poruchou, jako jsou zarudnutí (erytém), ztluštění kůže, zhrubění kožního povrchu, nahromadění tekutiny v kůži (otok), svědění a další nepříjemné pocity (pálení nebo bolest).

Advantan mléko se používá k léčbě těchto onemocnění:
Léčba akutního exogenního ekzému (ekzém způsobený zevními příčinami):

 • alergická kontaktní dermatitida (reakce kůže z přecitlivělosti k některým látkám),
 • toxický degenerativní ekzém (změny kůže způsobené toxickým působením látek)
 • numulární ekzém (ekzém s výsevem kruhovitých ložisek puchýřků a pozdějším mokváním),
 • dyshidrotický ekzém (ekzém projevující se hlubokými puchýřky zejména na dlaních a chodidlech).

Léčba endogenního ekzému (ekzém, který je způsoben vnitřní příčinou):

 • atopická dermatitida (vzniká přecitlivělostí organismu),
 • neurodermatitida (zhrubění a svědění kůže, zhoršující se škrábáním).

Léčba seboroického ekzému (ekzém se zvýšeným mazotokem).
Léčba solární dermatitidy (zánětlivá reakce kůže na sluneční záření).
Léčba varikózního ekzému (chronické zánětlivé onemocnění kůže, podmíněné poruchou žilního oběhu).

Léčba neklasifikovatelného ekzému.

(Poznámka: ekzém je povrchový neinfekční zánět kůže projevující se různými svědivými kožními změnami (puchýřky, mokváním, stroupky, zhrubnutím a barevnými změnami), přičemž jednotlivé formy se liší příčinou i průběhem).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Advantan mléko používat

Nepoužívejte Advantan mléko

 • jestliže jste alergický(á) na methylprednisolon-aceponát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • jestliže máte: tuberkulózu kůže nebo trpíte luetickými procesy v léčené oblasti (lues-příjice), virózu (např. plané neštovice, pásový opar).
 • jestliže trpíte vředy na kůži, akné vulgaris, atrofickým (úbytek tkáně) onemocněním kůže nebo postvakcinační reakcí kůže v oblasti, která má být léčena.
 • na obličej, jestliže máte růžovku (acne rosacea – zánětlivé onemocnění kůže obličeje) nebo periorální dermatitidu (zánětlivé onemocnění kůže v okolí úst).
 • jestliže máte bakteriální nebo mykotické (plísňové) kožní onemocnění.

Upozornění a opatření

 • Pokud lékař určí, že Vaše kožní onemocnění je doprovázeno bakteriální nebo plísňovou infekcí, bude nutná další zvláštní léčba.
 • Advantan mléko je třeba nanášet opatrně, zabraňte vniknutí do očí.
 • Buďte opatrní, aby se Advantan mléko nedostal do kontaktu s otevřenými ranami nebo sliznicemi.
 • Pokud jste se někdy léčil(a) na glaukom (oční zákal), informujte o tom svého lékaře.

Nadměrná aplikace lokálních kortikosteroidů na velké plochy těla nebo dlouhodobé používání, zvláště při použití okluze (uzavírajícího obvazu), výrazně zvyšuje riziko systémových (celkových) nežádoucích účinků. Délka léčby by měla být co nejkratší. Je nutné mít na paměti, že i používání plenek, stejně jako oblasti, v nichž dochází k výraznému tření kůže navzájem, mohou mít okluzivní účinek.

Jak je známo ze systémového použití kortikosteroidů (např. užívání ústy), také při místním podání kortikosteroidů se může vyvinout glaukom (např. po dlouhodobém nanášení na rozsáhlé plochy, po aplikaci vysokých dávek, při použití okluzivních (s obvazem) technik nebo aplikaci na kůži kolem očí).

Stejně jako v případě jiných glukokortikoidů (chemicky příbuzné hormonální látky) může neprofesionální použití vést k maskování celkových klinických příznaků.

Lokální kožní infekce může být glukokortikoidy zesílena.

Děti
U dětí nemá být Advantan mléko používán s okluzí (se zakrytím obvazy). Je nutné si uvědomit, že plenky mohou mít okluzivní účinek. U dětí ve věku do 4 měsíců nebyla bezpečnost Advantanu mléka stanovena.

Další léčivé přípravky a Advantan mléko
Žádné interakce nejsou doposud známy.
Přesto nepoužívejte jiné místní přípravky bez porady s lékařem a nenanášejte na stejná místa jako Advantan mléko další místně působící přípravky.

Těhotenství, kojení a plodnost
Těhotenství

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Obecně by se neměly používat lokální přípravky obsahující kortikosteroidy během prvních tří měsíců těhotenství.
Obzvláště je třeba se v těhotenství vyhnout aplikaci na velké plochy, dlouhodobému použití nebo okluzivnímu použití (bez přístupu vzduchu).

Kojení
Při předepisování Advantanu mléka informujte lékaře o tom, že kojíte.
Pokud kojíte, neměla byste používat Advantan mléko k léčbě kůže na prsech. Je třeba se vyhnout aplikaci na velké plochy, dlouhodobému nebo okluznímu použití.

Plodnost
Žádné údaje o vlivu methylprednisolon-aceponátu (léčivé látky) na plodnost nejsou dostupné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nebyl zjištěn žádný účinek Advantanu mléka na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

3. Jak se Advantan mléko používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud lékař neurčí jinak, nanáší se Advantan mléko jedenkrát denně v tenké vrstvě na postižené oblasti a jemně vetře do kůže.

Obecně by doba léčby neměla u dospělých přesáhnout 2 týdny, u těžkého seboroického ekzému v obličeji jeden týden.

Jestliže kůže při použití Advantanu mléka nadměrně vysychá, doporučuje se ke zvlhčení v závislosti na individuálním typu kůže adjuvantní neutrální terapie (emulze voda v oleji nebo jednofázová mastná mast).

Použití u dětí
Při použití Advantanu mléka u kojenců ve věku od 4 měsíců, dětí a dospívajících není potřeba žádná úprava dávkování.
U dětí ve věku do 4 měsíců nebyla bezpečnost Advantanu mléka stanovena.

Pokud máte pocit, že účinek Advantanu mléka je příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se s lékařem nebo s lékárníkem.

Jestliže jste použil(a) více Advantanu mléka, než jste měl(a)
Nemějte obavu. Neočekává se žádné riziko z jednorázového předávkování (to je, jestliže jednou použijete přípravek na velké plochy) nebo z náhodného požití přípravku.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Advantan mléko
Nepoužívejte větší množství přípravku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat Advantan mléko
Jestliže chcete předčasně ukončit používání Advantanu mléka, poraďte se s lékařem.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Často (vyskytuje se nejméně u 1 ze 100 pacientů, ale méně než u 1 z 10 pacientů) se vyskytuje pálení v místě aplikace.

Méně často (vyskytuje se nejméně u 1 z 1000 pacientů, ale méně než u 1 ze 100 pacientů) se vyskytuje ekzém, odlupování kůže, praskliny v kůži, svědění v místě aplikace, bolest, puchýřky, puchýřky vyplněné hnisem a narušení kůže v místě aplikace.

U následujících nežádoucích účinků není četnost výskytu známá (tzn. četnost nelze z dostupných údajů určit): přecitlivělost na léčivý přípravek, akné, teleangiektázie (rozšíření kapilár viditelných na kůži v podobě červených nitek), atrofie (ztenčení) kůže, strie (pajizévky), periorální dermatitida (zánět kůže v okolí úst), barevné změny kůže, suchost v místě aplikace, zčervenání v místě aplikace, folikulitida (hnisavý zánět vlasového míšku), hypertrichóza (zvýšený růst ochlupení).

Vzhledem ke vstřebávání se při použití lokálních přípravků obsahujících kortikoidy mohou objevit systémové (celkové) nežádoucí účinky.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Advantan mléko uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Po prvním otevření tuby spotřebujte do 3 měsíců.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do:“.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Advantan mléko obsahuje

 • Léčivou látkou je: methylprednisoloni aceponas, 1 mg/g přípravku.
 • Dalšími složkami jsou: střední nasycené triacylglyceroly, střední a dlouhé triacylglyceroly, stearomakrogol 100, stearomakrogol 1050, benzylalkohol, dinatrium-edetát, glycerol 85%, čištěná voda.

Jak Advantan mléko vypadá a co obsahuje toto balení
Advantan mléko je bílá neprůhledná emulze.
Je balena v Al/PE tubě s PP šroubovacím uzávěrem v krabičce.
Velikost balení: tuba obsahující 20 nebo 50 g kožní emulze
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Bayer AG
Kaiser-Wilhelm-Allee 1
51373 Leverkusen
Německo

Výrobce:
Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l., Segrate (MI), Itálie

Tato příbalová informace byla revidována 7. 6. 2017


top