AKINETON

(Biperideni hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu. Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

V příbalovém letáku naleznete:

  1. Co je přípravek AKINETON a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek AKINETON používat
  3. Jak se přípravek AKINETON používá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak přípravek AKINETON uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek AKINETON a k čemu se používá

Přípravek AKINETON je antiparkinsonikum. Biperiden, léčivá látka přípravku AKINETON, působí převážně na centrální nervovou soustavu. Ovlivňuje především třes a ztuhlost.
Přípravek se užívá k léčbě Parkinsonovy nemoci, zejména svalové ztuhlosti a třesu, při poruchách hybnosti, např. křečích jazyka, hltanu a tiků, motorického neklidu a obtíží podobných Parkinsonově nemoci navozených určitými léky (neuroleptika a obdobně působící léky). Dále se přípravek užívá k léčbě poruch koordinace pohybů (dystonie) postihujících celé tělo, případně jeho jednotlivé části, k léčbě poruch plynulosti pohybů v oblasti hlavy (Meigeho syndrom), křečí očních víček nebo ztuhlé šíje.
Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé a děti od 3 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek AKINETON používat

Nepoužívejte přípravek AKINETON:

  • jestliže jste alergický(á) na biperiden nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Dále se nesmí podávat nemocným s neléčeným zvýšeným nitroočním tlakem, zúženími v oblasti zažívacího traktu, rozšířením tlustého střeva nebo s neprůchodností střev.
Jen s opatrností je možno přípravek AKINETON podávat nemocným se zvětšenou prostatou, jakož i u onemocnění, která mohou vést k závažnému zrychlení tepové frekvence.

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku AKINETON se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.

Další léčivé přípravky a přípravek AKINETON
Informujte svého lékaře o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo které možná budete používat.
Při současném užívání přípravku AKINETON a některých léků určených k léčbě Parkinsonovy nemoci, alergií a léků ovlivňujících duševní činnost, může dojít k zesílení nežádoucích účinků.

Přípravek AKINETON s jídlem, pitím a alkoholem
Přípravek AKINETON zvyšuje účinek alkoholu. Během léčby tímto přípravkem nesmíte pít alkoholické nápoje.
Účinek přípravku AKINETON není jídlem ani nápoji ovlivněn.

Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Přípravek AKINETON se těhotným ženám podává pouze ze zvlášť závažných důvodů.
Přípravek AKINETON se nesmí podávat kojícím ženám.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek AKINETON může ovlivnit pozornost a schopnost soustředění. O případném řízení motorových vozidel nebo obsluze strojů se poraďte s lékařem.

Přípravek AKINETON obsahuje laktózu
Přípravek AKINETON obsahuje laktózu, což je druh cukru. Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte svého lékaře dříve, než začnete tento lék užívat.

3. Jak se přípravek AKINETON používá?

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře . Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.
Léčba přípravkem AKINETON se obvykle zahajuje pozvolným zvyšováním dávek.
Neurčí-li lékař jinak, platí následující doporučené dávkování.

Parkinsonova nemoc
Léčba dospělých se zahajuje dávkou 1/2 tablety 2krát denně. Dávkování může lékař zvýšit až o jednu tabletu denně. Obvyklá dávka je 1/2 – 2 tablety 3 – 4krát denně. Maximální denní dávka je 8 tablet. Denní dávka by se měla rozdělit rovnoměrně v průběhu dne. Odstup mezi jednotlivými dávkami je nejméně 4 hodiny.

Extrapyramidové poruchy vyvolané léky
Dospělí užívají podle stupně poruchy 1/2 až 2 tablety 1 až 4krát denně.
Dávkování určí lékař, zvyšuje se postupně v týdenních odstupech.
Děti ve věku 3 až 15 let užívají 1/2 až 1 tabletu 1 až 3krát denně.
Přípravek AKINETON se užívá s trochou tekutin v průběhu jídla nebo nejlépe těsně po jídle.

Délku léčby stanoví ošetřující lékař. Podle onemocnění a jeho průběhu se může jednat o krátkodobou léčbu (např. při extrapyramidových příznacích navozených centrálně působícími léky) nebo o léčbu dlouhodobou (Parkinsonova nemoc). Léčba přípravkem AKINETON by měla být ukončena pozvolna.

Jestliže jste užil/a více přípravku AKINETON než jste měl/a
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem navštivte ihned lékaře.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky se vyskytují zejména na začátku léčby a při příliš rychlém zvyšování dávek. S výjimkou vzniku závažných komplikací je nutno se vyhnout náhlému přerušení léčby pro nebezpečí vzniku prudkých reakcí.
Přípravek je obvykle dobře snášen, ale mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky: únava, závratě a malátnost, především při vyšších dávkách neklid, úzkost, euforie, strach, zmatenost, blouznění, vzrušení, občas poruchy paměti a zřídka také halucinace, nervozita, bolest hlavy, křeče, nespavost a změněné spánkové schéma. Ojediněle se mohou objevit biperidenem vyvolané motorické poruchy, poruchy řeči, koordinace pohybů a svalové záškuby.
Dále se mohou objevit nežádoucí účinky vegetativního nervového systému, např. sucho v ústech, zřídka se zduřením příušní slinné žlázy, poruchy zraku, rozšíření zornic se zvýšenou citlivostí na světlo, snížená potivost, zácpa a zrychlení nebo velmi vzácně zpomalení tepové frekvence.
Občas se mohou vyskytnout poruchy vyprazdňování močového měchýře, zejména u nemocných se zvětšenou prostatou (je vhodné snížení dávky), zřídka dochází k zástavě močení. Dále se mohou vyskytnout zažívací obtíže, nevolnost, přecitlivělosti, kožní alergické projevy.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak přípravek AKINETON uchovávat

Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti.
Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek AKINETON obsahuje
Léčivou látkou je Biperideni hydrochloridum 2 mg v 1 tabletě přípravku AKINETON.
Pomocnými látkami jsou hydrogenfosforečnan vápenatý, kopovidon, bramborový škrob, monohydrát laktózy, magnesium-stearát, kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulóza, mastek, čištěná voda.

Jak přípravek AKINETON vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek AKINETON jsou bílé, kulaté tablety s dělícím křížem na jedné straně, na druhé straně hladké. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
Přípravek je dodáván v balení 20 a 50 tablet.
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Laboratorio Farmaceutico S.I.T. Srl, Via Cavour 70,27035 Mede, I­tálie

Tento příbalový leták byl naposledy schválen 4.4.2012


top