Aknemycin roztok

Erythromycinum

Tento lék je na předpis.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
  • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

1. Co je Aknemycin a k čemu se používá

Co je Aknemycin?
Aknemycin obsahuje léčivou látku erythromycinum (erytromycin) 2.0 g ve 100 g roztoku
Aknemycin je roztok k lokální (místní) aplikaci na kůži k léčbě akné.

Erytromycin obsažený v Aknemycinu má bakteriostatické účinky (brání množení) na bakterie, které spolupůsobí při vzniku akné, obzvláště na Propionibacterium acnes. Má tedy přímý protizánětlivý účinek a kromě toho vede likvidace bakteriální flóry k zastavení lipolýzy
(rozkládání tuků) kožního mazu. Oba tyto účinky jsou hlavní předností lokální léčby akné přípravkem Aknemycin. Místní léčba přípravkem Aknemycin je plně porovnatelná s celkovým podáváním erytromycinu. Výhodou je, že při místním podávání erytromycinu
nedochází ke vzniku přecitlivělosti na sluneční záření. Základ Aknemycinu je velmi dobře snášen i citlivou a podrážděnou pokožkou.

Aknemycin se používá na léčbu acne vulgaris (akné – trudovitost), zejména na zánětlivé papulózní (nehnisavé červené uzlíky) a pustulózní (hnisavé uzlíky – neštovičky) formy. Lék mohou používat dospělí i dospívající.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Aknemycin používat

Nepoužívejte přípravek Aknemycin

  • Jestliže jste alergický(á) na erytromycin nebo na kteroukoli další složku tohto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Při jakýchkoli projevech přecitlivělosti (nadměrné a dlouhodobé zčervenání, pálení, svědění kůže) na uvedené složky léku se prosím poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Upozornění a opatření
Před použitím použitím přípravku Aknemycin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Aknemycin roztok nesmí přijít do kontaktu s očními víčky a spojivkami.

Další léčivé přípravky a přípravek Aknemycin
Interakce s jinými léky nejsou známy. Podle stavu pokožky lze kombinovat Aknemycin roztok a Aknemycin 2000 mast. Bez rady lékaře nepoužívejte jiné přípravky na ošetřovaná místa kůže.

Přípravek Aknemycin s jídlem a pitím
Použití léku Aknemycin není vázáno na jídlo a nápoje. Účinek místního podání přípravku Aknemycin není jídlem ani nápoji ovlivněn.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Používání přípravku Aknemycin je možné i během těhotenství a kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Vzhledem ke způsobu použití lze vyloučit ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje .

Přípravek Aknemycin může nadměrně vysušovat pokožku
V případech, kdy Aknemycin příliš vysušuje pokožku, lze pokračovat v léčbě mastí Aknemycin 2000. Roztok a mast mohou být používány střídavě.

3. Jak se přípravek Aknemycin užívá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:
Dospělí včetně dospívajících i starších osob:
Postižená místa se potírají dvakrát denně, ráno a večer.
Lahvička je vybavena speciálním aplikačním dávkovačem, který umožňuje nanášet roztok přímo na postižená místa pokožky. Aplikátor je zkonstruován tak, že zabraňuje zpětnému znečištění roztoku a umožňuje jednoduché, hygienické a navíc velmi úsporné používání. Při použití aplikátoru před každým použitím silně zatlačte obráceným uzávěrem od lahvičky na aplikátor, tím se odjistí pojistka a Aknemycin může být nanesen na kůži.

U většiny pacientů nastává výrazné zlepšení po 4 týdnech. Průměrná délka léčby je přibližně 8 týdnů. V individuálních případech musí lékař rozhodnout o dalším pokračování léčby.

Jestliže jste použil(a) větší množství přípravku AKNEMYCIN než jste měl(a):
Aplikované množství erytromycinu při kožním podání je malé a předávkování či intoxikaci je proto možné při lokálním použití vyloučit.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Aknemycin:
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při hodnocení nežádoucích účinků se vychází z následujících údajů o četnosti:

Velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 léčených osob
Časté: mohou postihnout až 1 ze 10 pacientů
Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů
Vzácné: mohou postihnout až 1 ze 1000 pacientů
Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 ze 10000 pacientů

 Nežádoucí účinky:
Není známo: mírné zčervenání kůže, lehké olupování pokožky*

*Na začátku léčby může vzácně vzniknout mírné zčervenání kůže nebo může dojít k lehkému olupování pokožky. Ve většině případů jsou tyto nepříznivé účinky projevem léčebného efektu a při dalším používání léku mizí. Pokud se však u Vás tyto nežádoucí účinky objeví a intenzivní projevy budou následně přetrvávat po celou dobu léčby, poraďte se prosím o další léčbě se svým lékařem.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ho ústavu pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Aknemycin uchovávat

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a na papírové krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Po prvním otevření spotřebujte do 6 měsíců.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co obsahuje AKNEMYCIN
Léčivou látkou je erythromycinum 2,0 g ve 100 g roztoku
Pomocné látky jsou: ethanol 95%, lauromakrogol-fosfát, glycerol 85% a povidon.

Jak přípravek AKNEMYCIN vypadá a co obsahuje toto balení

Aknemycin je dostupný v baleních obsahujících 25 ml a 50 ml:

  • skleněná, částečně matová lahvička s nylonovým semipropustným uzávěrem v plastové zátce, šroubovací uzávěr, krabička
  • skleněná, čirá lahvička s nylonovým semipropustným uzávěrem v plastové zátce, šroubovací uzávěr, krabička
  • skleněná, hnědá lahvička s nylonovým semipropustným uzávěrem v plastové zátce, šroubovací uzávěr, krabička

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.
Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Almirall Hermal GmbH
Scholtzstraße 3, D-21465 Reinbek
Německo
tel.: (040) 72704-0, fax: (040) 7229296

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 15.1.2015


top