Příbalové létáky pro:

ANACID

Všechny léky – Anacid

(Magnesii hydroxidum, Algeldrati suspensio)
Perorální suspenze

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však ANACID musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do dvou týdnů, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je ANACID a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ANACID užívat
 3. Jak se ANACID užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak ANACID uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE ANACID A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek ANACID pomáhá při pálení žáhy, nadýmání a žaludečních potížích.
Jedná se o směs slabě bazických látek, které v žaludku váží kyselinu chlorovodíkovou a vytvořením ochranného filmu i mechanicky chrání žaludeční sliznici.
Bez porady s lékařem mohou přípravek užívat dospělí i děti od 14 let při zvýšené kyselosti žaludeční šťávy, pálení žáhy, funkčních poruchách trávení, žaludečních obtížích vyvolaných dietní chybou, alkoholem nebo kouřením.
Pouze na doporučení lékaře lze přípravek užívat u dětí ve věku 6–14 let, nebo u dospělých při žaludečním nebo dvanáctníkovém vředu, zánětu žaludeční sliznice a žaludečních obtížích vyvolaných užíváním léků. Rovněž užívání přípravku nemocnými s těžšími poruchami ledvin nebo dlouhodobější podávání dětem je možné pouze na doporučení lékaře.
O užívání tohoto přípravku u těhotných a kojících žen je vhodné se poradit s lékařem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ANACID UŽÍVAT

Neužívejte ANACID:

 • jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivé látky nebo na kteroukoliv další složku přípravku ANACID.

Nepodávejte dětem do 6 let.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku ANACID je zapotřebí:

 • jestliže trpíte těžší poruchou ledvin.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Přípravek zpomaluje vstřebávání různých léčiv jako jsou např. antibiotika, sulfonamidy a protizánětlivé léky (salicyláty). Proto se doporučuje podávání jiných léků nejméně 2 hodiny před nebo po podání přípravku ANACID.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení:
Pokud jste těhotná nebo kojíte, poraďte se o vhodnosti užívání tohoto přípravku s lékařem.
Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
ANACID nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku ANACID :
Tento přípravek obsahuje malé množství alkoholu, méně než 100 mg v jedné dávce.
Tento přípravek obsahuje sorbitol. Pokud trpíte nesnášenlivostí některého z cukrů, informujte svého lékaře dříve, než začnete přípravek užívat.
Jeden sáček (= 5 ml) obsahuje 4,5 mg sodíku.

3. JAK SE ANACID UŽÍVÁ

Dospělí a děti nad 14 let:
Dávkování je individuální, při dlouhodobé léčbě se obvykle podává 4–6krát denně 5 ml (= 1 sáček), a to 1 až 3 hodiny po jídle. U některých méně závažných stavů se podává jednorázově 1 sáček při obtížích.

Děti 6–14 let:
U dětí je obvyklá dávka 1 sáček 2–4krát denně, a to 1 až 3 hodiny po jídle, nebo jednorázově 1 sáček při obtížích. Přípravek je však nutno užívat jen na doporučení lékaře, který rovněž určí dobu léčby.
Před použitím je třeba obsah sáčku promnout mezi prsty.
Pokud do dvou týdnů příznaky neustoupí nebo se stav zhorší nebo se vyskytnou neobvyklé reakce, je třeba se poradit s lékařem.
Dlouhodobé podávání je možné pouze na doporučení lékaře.

Jestliže jste použil(a) více přípravku ANACID, než jste měl:
Při předávkování nebo požití většího množství přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít ANACID:
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek ANACID nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Při vysokých dávkách (nad 200 ml denně) a při dlouhodobé léčbě může dojít k omezení vstřebávání ze střeva. Dále může užívání přípravku vést k měknutí kostí u starších lidí a poruchám funkce ledvin u mladších jedinců. Při silně snížené funkci ledvin může dlouhodobé užívání způsobit zvýšené hladiny hořčíku v krevním séru, co se projeví žízní, nízkým krevním tlakem a útlumem reflexů.
Jestliže zaznamenáte jakýkoli nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK ANACID UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Chraňte před mrazem.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek ANACID obsahuje

 • Léčivými látkami jsou Magnesii hydroxidum 250 mg a Algeldrati suspensio odpovídá aluminii hydroxidum 382 mg v 5 ml suspenze (= 1 sáček).
 • Pomocné látky jsou glycerol 85%, sorbitol 70% nekrystalizující, natrium-benzoát, kyselina benzoová, silice kůry skořicovníku ceylonského, ethanol 96% a čištěná voda.

Jak přípravek ANACID vypadá a co obsahuje toto balení
ANACID je bílá, časem sedimentující suspenze skořicové vůně.
Velikost balení: 12 nebo 30 sáčků po 5 ml.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
TEVA Czech Industries s.r.o., Opava, Komárov, Česká republika

Tento příbalový leták byl naposledy schválen:
29.12. 2010

Recenze

Hodnocení: 93 %


top