ANAVENOL

(Dihydroergocris­tini mesilas, Esculinum sesquihydricum, Rutosidum trihydricum)
obalené tablety

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek ANAVEVOL a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ANAVENOL užívat
 3. Jak se přípravek ANAVENOL užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek ANAVENOL uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK ANAVENOL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Anavenol obsahuje tři léčivé látky – derivát námelových alkaloidů dihydroergokristin a látky přírodního původu rutosid (flavonoid) a eskulin (hydroxykumarin). Všechny tři složky přípravku Anavenol se společně podílejí na snížení propustnosti a lomivosti krevních vlásečnic, na rozšíření tepének a zvýšení napětí hladkého svalstva žil. Tím dochází ke zvýšení prokrvení tkání a zlepšení přívodu kyslíku do tkání.

Anavenol užívají dospělí a mladiství při léčbě dlouhodobé žilní nedostatečnosti, počátečního stádia žilních městků, následků zánětů hlubokých žil, poúrazových poruch krevního oběhu dolních končetin, bércových vředů a žilních zánětů.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ANAVENOL UŽÍVAT

Neužívejte přípravek ANAVENOL

 • jestliže jste alergický/á na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • při zvýšené krvácivosti (např. krvácení z nosu, neobvykle silná menstruace).

Anavenol není vhodný pro děti do 15 let.

Další léčivé přípravky a přípravek ANAVENOL
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.
Při současném užívání Anavenolu s klotrimazolem, flukonazolem (léky proti plísním, antimykotika) nebo erytromycinem (antibiotikum) je zapotřebí zvýšené opatrností z důvodu možného zvýšení koncentrace námelových derivátů v krvi.

Bez porady s lékařem neužívejte na žilní onemocnění současně s přípravkem Anavenol žádné volně prodejné léky. Jestliže Vám lékař bude předepisovat nějaký další lék, informujte ho, že užíváte Anavenol.

Přípravek ANAVENOLu s jídlem, pitím a alkoholem
Tablety se polykají celé, nerozkousané, nejlépe po jídle, zapíjí se tekutinou.

Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Užívání přípravku Anavenol se v těhotenství a během kojení nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Anavenol nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Anavenol obsahuje monohydrát laktosy a sacharosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK ANAVENOL UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře, nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvykle užívají dospělí a mladiství nad 15 let věku první týden 2 tablety 3× denně a v dalších týdnech 1 tabletu 3× denně.

Jestliže jste užil(a) více přípravku ANAVENOL, než jste měl(a)
Při náhodném předávkování, nebo požijete-li omylem vyšší dávku přípravku, mohou se u Vás objevit nežádoucí účinky z předávkování, a to nevolnost, zvracení, průjem, slabost a třes. V takovém případě ihned vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek ANAVENOL
Zapomenutou dávku užijte, jakmile si vzpomenete. Pokud se blíží čas následující dávky, vynechte dávku předchozí a vyčkejte na další dávku. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Výskyt nežádoucích účinku je seřazen dle četnosti výskytu.

 • Často (postihují max. 1 z 10 pacientů): nevolnost, zvracení;
 • Méně často (postihují max. 1 ze 100 pacientů): bolesti hlavy, průjem, zduření nosní sliznice;
 • Vzácně (postihují max. 1 z z 1000 pa­cientů): kopřivka, únava, silné menstruační krvácení nebo krvácení mimo cyklus.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci..

5. JAK PŘÍPRAVEK ANAVENOL UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25° C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru a krabičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek ANAVENOL obsahuje
Léčivými látkami jsou:
Dihydroergocristini mesilas, Esculinum sesquihydricum,Ru­tosidum trihydricum.
Pomocnými látkami jsou:
Monohydrát laktosy,
Kukuřičný škrob,
Povidon,
Sodná sůl karboxymetylškrobu,
Sacharosa,
Mastek,
Oxid titaničitý,
Polyvinylacetát,
Sodná sůl karmelosy,
Kyselina stearová,
Směs bílého a karnaubského vosku
Sodná sůl sulfanové modře
Citronová žluť CH

Jak přípravek ANAVENOL vypadá a co obsahuje toto balení
Anavenol jsou zelené až modrozelené obalené tablety o průměru 6 mm.

Velikost balení: 60 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva a.s., Praha, Česká republika

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 31.10.2012.

ANAVENOL příbalový leták
5 (100%) 1 hlasování

top