Apo-Atorvastatin 10 mg

potahované tablety
Atorvastatinum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Apo-Atorvastatin a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Apo-Atorvastatin užívat
 3. Jak se Apo-Atorvastatin užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Apo-Atorvastatin uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE APO-ATORVASTATIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Apo-Atorvastatin patří do skupiny léků známých jako statiny, což jsou léky které upravují hladinu lipidů (tuků) v těle.
Apo-Atorvastatin se užívá ke snížení hladiny krevních tuků – cholesterolu a triglyceridů v případě, že jiná opatření jako změna dietního režimu a způsobu života (tělesné cvičení, snížení tělesné hmotnosti) nebyla dostatečně účinná. Apo-Atorvastatin se může užívat také ke snížení rizika onemocnění srdce dokonce i tehdy, máte-li hladiny cholesterolu na normálních hodnotách. Ve standardní nízkocholesterolové dietě by se mělo pokračovat i během léčby.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE APO-ATORVASTATIN UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Apo-Atorvastatin

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na přípravek Apo-Atorvastatin nebo na jakýkoliv podobný léčivý přípravek používaný ke snížení krevních tuků nebo na jakoukoliv složku tohoto přípravku – podrobnosti viz Kapitola 6
 • jestliže máte nebo jste někdy měl/a onemocnění mající vliv na játra
 • jestliže jste měl/a neobjasněné abnormální hodnoty jaterních testů
 • jestliže jste žena v reprodukčním věku a nepoužíváte vhodnou antikoncepci
 • jestliže jste těhotná nebo těhotenství v nejbližší době plánujete,
 • jestliže kojíte.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Apo-Atorvastatin je zapotřebí

Důvody, proč pro Vás přípravek Apo-Atorvastatin nemusí být vhodný, jsou následující:

 • jestliže jste prodělal/a cévní mozkovou příhodu s krvácením do mozku, jako důsledek prodělané cévní mozkové příhody máte v mozku malé váčky s tekutinou
 • jestliže máte problémy s ledvinami
 • jestliže máte sníženou funkci štítné žlázy (hypothyroidismus)
 • jestliže máte opakované nebo neobjasněné bolesti svalů, nebo vyskytlo-li se u Vás nebo ve Vaší rodině dědičné svalové onemocnění
 • jestliže jste prodělal/a toxické poškození svalů při užívání léků snižujících hladinu tuků v krvi (např. jinými statiny nebo fibráty)
 • jestliže pravidelně konzumujete velké množství alkoholu
 • jestliže jste prodělal/a jaterní onemocnění
 • jste-li starší 70 let.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve než začnete užívat Apo-Atorvastatin, jestliže:

 • máte těžké respirační (dechové) selhávání

Jestliže se Vás některý z uvedených důvodů týká, lékař Vám provede krevní testy před zahájením léčby a pravděpodobně i během léčby přípravkem Apo-Atorvastatin, aby předpověděl možnost rizika nežádoucích účinků na svaly. Je známo, že riziko nežádoucích účinků na svaly např. rabdomyolýza, se zvyšuje, pokud jsou některé léky užívány ve stejnou dobu (viz bod 2 „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“).
V průběhu léčby přípravkem Apo-Atorvastatin Vás bude lékař pečlivě sledovat, pokud máte cukrovku nebo riziko pro vznik cukrovky. V případě, že máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, máte nadváhu nebo vysoký krevní tlak, pravděpodobně patříte mezi pacienty s rizikem pro vznik diabetu.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Některé léčivé přípravky mohou ovlivňovat účinek Apo-Atorvastatin nebo může být jejich účinek Apo-Atorvastatin ovlivněn. Tento typ vzájemného ovlivňování může způsobit, že jeden nebo oba léky se stanou méně účinnými. Navíc to může zvýšit riziko nebo závažnost nežádoucích účinků, včetně závažného zhoršení svalové kondice známé jako rabdomyolýza popsaná v Kapitole 4:
Přípravky užívané ke snížení imunitních reakcí organismu, např. cyklosporin
Určitá antibiotika nebo antimykotika např. erytromycin, klaritromycin, telitromycin, ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, flukonazol, posakonazol, rifampicin, kyselina fusidová
Jiné léčivé přípravky upravující hladinu tuků, např. gemfibrozil, jiné fibráty, kolestipol
Některé blokátory vápníkového kanálu používané při angině pectoris nebo vysokém krevním tlaku, např. amlodipin, diltiazem; přípravky regulující srdeční rytmus, např. digoxin, verapamil, amiodaron
Léky užívané při léčbě HIV, např. ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir, apod.
Jiné přípravky, o kterých je známo, že ovlivňují účinek přípravku Apo-Atorvastatin zahrnující ezetimib (snižující cholesterol), warfarin (snižující krevní srážlivost), perorální antikoncepce, stiripentol (používaný proti křečím u epilepsie), cimetidin (proti pálení žáhy a peptickým vředům), fenazon (proti bolesti) a antacida (užívané při potížích se zažíváním obsahující hořčík a hliník)
Přípravky k dostání bez lékařského předpisu: třezalka tečkovaná
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, neboť mohou na sebe navzájem působit.

Užívání přípravku Apo-Atorvastatin s jídlem a pitím
Viz Kapitola 3 Jak se přípravek Apo-Atorvastatin užívá. Prosím, vezměte v úvahu následující:
Grapefruitová šťáva
Neužívejte víc než jednu nebo dvě malé skleničky grapefruitové šťávy denně, protože velká množství mohou měnit účinek přípravku Apo-Atorvastatin.

Alkohol
Vyhněte se konzumování příliš velkého množství alkoholu během užívání přípravku. Další podrobnosti viz Kapitola 2 “Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Apo-Atorvastatin užívat“.

Těhotenství a kojení
Apo-Atorvastatin neužívejte, pokud jste těhotná, nebo těhotenství plánujete.
Apo-Atorvastatin neužívejte, jste-li v reprodukčním věku a nepoužíváte spolehlivé antikoncepční prostředky.

Apo-Atorvastatin neužívejte, pokud kojíte.
Bezpečnost Apo-Atorvastatin během těhotenství a kojení nebyla zatím prokázána.
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento přípravek běžně neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje. Neřiďte dopravní prostředek, jestliže přípravek ovlivňuje Vaši schopnost řídit. Neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, pokud je Vaše schopnost používat je ovlivněna tímto přípravkem.

3. JAK SE APO-ATORVASTATIN UŽÍVÁ

Před zahájením léčby Vám lékař doporučí nízkocholesterolovou dietu, kterou byste měl/a dodržovat také během léčby přípravkem Apo-Atorvastatin.
Obvyklá počáteční dávka přípravku Apo-Atorvastatin je 10 mg 1x denně u dospělých a dětí ve věku 10 let a starších. Lékař Vám může dávku podle potřeby zvýšit tak, abyste užíval/a dostatečné množství. Váš lékař bude upravovat dávku v intervalu 4 týdnů nebo delším. Maximální dávka přípravku Apo-Atorvastatin je 80 mg 1x denně u dospělých a 20 mg 1x denně u dětí.
Tablety přípravku Apo-Atorvastatin se polykají celé, zapíjejí se vodou a mohou být užívány kdykoliv v průběhu dne, s jídlem nebo bez něj. Pokuste se však užívat tabletu každý den ve stejnou dobu.
Vždy užívejte přípravek Apo-Atorvastatin přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jist/a, že přípravek správně užíváte, ověřte si správný postup užívání léku u svého lékaře nebo lékárníka.
Délku trvání léčby přípravkem Apo-Atorvastatin stanoví Váš lékař.
Pokud máte pocit, že účinek přípravku Apo-Atorvastatin je příliš silný nebo slabý, poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste užil/a více přípravku Apo-Atorvastatin, než jste měl/a
Pokud náhodou užijete nadměrné množství tablet najednou (více než je Vaše obvyklá denní dávka), vyhledejte svého lékaře nebo nejbližší nemocnici s pohotovostní službou.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Apo-Atorvastatin
Jestliže jste zapomněl/a užít dávku, vezměte si další dávku v obvyklou dobu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Apo-Atorvastatin
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku nebo si přejete léčbu ukončit, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léčivé přípravky, může i přípravek Apo-Atorvastatin vyvolat nežádoucí účinky, i když se nemusí projevit u každého.
Pokud u sebe zpozorujete kterýkoliv z následujících závažných nežádoucích účinků přestaňte užívat tablety a obraťte se neprodleně na svého lékaře nebo vyhledejte nejbližší nemocnici s pohotovostní službou.

Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1-10 pacientů z 10 000):
Závažné alergické reakce způsobující otok obličeje, jazyka a krku, který může způsobit velké obtíže při dýchání.
Závažný stav s olupováním a otokem kůže, se vznikem puchýřů na kůži, v ústech, na očích a genitáliích), horečka. Kožní vyrážka s růžovočervenými skvrnami zvláště na dlaních nebo ploskách nohou, s možným vznikem puchýřů.
Slabost, citlivost nebo bolest svalů, a zvláště pokud se zároveň necítíte dobře nebo máte vysokou horečku; toto může být způsobeno neobvyklým rozpadem svalových buněk, což je život ohrožující stav a může vést i k poškození ledvin

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10 000):

 • jestliže zaznamenáte problémy s neočekávaným nebo neobvyklým krvácením nebo zvýšenou tvorbou modřin, může to být známka jaterních komplikací. Informujte svého lékaře co nejdříve.

Další možné nežádoucí účinky přípravku Apo-Atorvastatin
Časté nežádoucí účinky (postihují 1 – 10 pacientů ze 100) zahrnují:

 • zánět nosních cest, bolest hrdla, krvácení z nosu,
 • alergické reakce,
 • zvýšení hladiny cukru v krvi (pokud máte cukrovku, pokračujte v pečlivém sledování hladin cukru v krvi), zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy v krvi,
 • bolest hlavy,
 • nevolnost, zácpa, plynatost, trávicí obtíže, průjem,
 • bolest kloubů, bolest svalů, bolest zad,
 • výsledky jaterních testů signalizující zhoršenou funkci jater.

Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 – 10 pacientů z 1 000) zahrnují:
Anorexie (ztráta chuti k jídlu), nárůst tělesné hmotnosti, snížení hladiny cukru v krvi (pokud máte cukrovku, pokračujte v pečlivém sledování hladin cukru v krvi)
noční můry, nespavost, závrať, pocit necitlivosti nebo mravenčení v prstech na rukou a nohou, snížená citlivost na bolest nebo dotyk, poruchy chuti, ztráta paměti,
zastřené vidění, zvonění v uších a/nebo v hlavě, zvracení, říhání, bolest horní i dolní části břicha, pankreatitida (zánět slinivky vyvolávající
bolesti žaludku), hepatitida (zánět jater), vyrážka a svědění, kopřivka, ztráta vlasů,
bolest krku, svalová únava, únava, pocit nemoci, slabost, bolest na hrudi, otoky zejména kotníku, horečka, přítomnost bílých krvinek v moči.

Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 -10 pacientů z 10 000) zahrnují:

 • poruchy zraku,
 • neočekávané krvácení nebo tvorba modřin,
 • cholestáza (zežloutnutí kůže a bělma očí),
 • poranění šlach.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (méně než 1 z 10 000 pacientů) zahrnují:

 • alergické reakce – příznaky mohou zahrnovat náhlý sípot a bolest nebo sevření na hrudi, otok očních víček, obličeje, rtů, úst, jazyka a hrdla, potíže s dýcháním, kolaps,
 • ztráta sluchu,
 • gynekomastie (zvětšení prsů u mužů a žen).

Možné nežádoucí účinky hlášené u stejné skupiny léků – statinů:

 • Sexuální potíže
 • Deprese
 • Dýchací potíže, mezi které patří přetrvávající kašel a/nebo dušnost nebo horečka
 • Cukrovka. Je pravděpodobnější, pokud máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, nadváhu nebo vysoký krevní tlak. Váš lékař Vás bude sledovat v průběhu léčby.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK APO-ATORVASTATIN UCHOVÁVAT

– Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.
Blistr: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Lahvička: Uchovávejte plastovou lahvičku pevně uzavřenou, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Apo-Atorvastatin nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce, blistru a lahvičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Apo-Atorvastatin obsahuje
Léčivou látkou je atorvastatin.

Apo-Atorvastatin 10 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum calcicum proplenglycolum (solvát propylenglykolu) jako ekvivalent 10 mg atorvastatinum.
Apo-Atorvastatin 20 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum calcicum proplenglycolum (solvát propylenglykolu) jako ekvivalent 20 mg atorvastatinum.
Apo-Atorvastatin 40 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum calcicum proplenglycolum (solvát propylenglykolu) jako ekvivalent 40 mg atorvastatinum.
Apo-Atorvastatin 80 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum calcicum proplenglycolum (solvát propylenglykolu) jako ekvivalent 80 mg atorvastatinum.

Pomocnými látkami jsou:
Kalcium -acetát
Granulovaná mikrokrystalická celulosa (E460)
Koloidní bezvodý oxid křemičitý
Sodná sůl kroskarmelosy
Magnesium-stearát (E572)
Uhličitan sodný ,Hydroxypropylceluloza 2910/5 (E463)
Hyprolosa (E464)
Makrogol 8000
Oxid titaničitý (E171)

Jak Apo-Atorvastatin vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety přípravku Apo-Atorvastatin 10 mg jsou bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety s označením „APO“ na jedné straně a „A10“ na druhé straně.
Tablety přípravku Apo-Atorvastatin 20 mg jsou bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety s označením „APO“ na jedné straně a „ATV20“ na druhé straně
Tablety přípravku Apo-Atorvastatin 40 mg jsou bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety s označením „APO“ na jedné straně a „ATV40“ na druhé straně
Tablety přípravku Apo-Atorvastatin 80 mg jsou bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety s označením „APO“ na jedné straně a „ATV80“ na druhé straně
Přípravek je dodávan v blistrových baleních po 7, 10, 28, 30, 60, 98, 100 a 500 tabletách a v lahvičkách po 30, 90 a 100 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Tento přípravek je dostupný ve formě 10 mg, 20 mg, 40 mg a 80 mg potahované tablety.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko

Výrobce:
Apotex Nederland B.V.
Archimedesweg 2, 2333 CN Leiden
Nizozemsko
ExtractumPharma Co.
Administrative site: Megyeri St 64, 1044 Budapest
Manufacturing site: Körzet 6, 6413 Kunfehértó IV. (külterület 097/476 hrsz)
Maďarsko
Lamp S. Prospero S.p.A.
Administrative site: Via Giorni 27, 41100 Modena (MO)
Manufacturing site: Via della Pace 25/A, San Prospero (MO)

Itálie
S.I.I.T. S.r.l.
Via Ariosto 50/60
20090 Trezzano Sul Naviglio (MI)
Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 26.9.2013

Apo-Atorvastatin 20 mg

potahované tablety
Atorvastatinum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Apo-Atorvastatin a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Apo-Atorvastatin užívat
 3. Jak se Apo-Atorvastatin užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Apo-Atorvastatin uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE APO-ATORVASTATIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Apo-Atorvastatin patří do skupiny léků známých jako statiny, což jsou léky které upravují hladinu lipidů (tuků) v těle.
Apo-Atorvastatin se užívá ke snížení hladiny krevních tuků – cholesterolu a triglyceridů v případě, že jiná opatření jako změna dietního režimu a způsobu života (tělesné cvičení, snížení tělesné hmotnosti) nebyla dostatečně účinná. Apo-Atorvastatin se může užívat také ke snížení rizika onemocnění srdce dokonce i tehdy, máte-li hladiny cholesterolu na normálních hodnotách. Ve standardní nízkocholesterolové dietě by se mělo pokračovat i během léčby.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE APO-ATORVASTATIN UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Apo-Atorvastatin

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na přípravek Apo-Atorvastatin nebo na jakýkoliv podobný léčivý přípravek používaný ke snížení krevních tuků nebo na jakoukoliv složku tohoto přípravku – podrobnosti viz Kapitola 6
 • jestliže máte nebo jste někdy měl/a onemocnění mající vliv na játra
 • jestliže jste měl/a neobjasněné abnormální hodnoty jaterních testů
 • jestliže jste žena v reprodukčním věku a nepoužíváte vhodnou antikoncepci
 • jestliže jste těhotná nebo těhotenství v nejbližší době plánujete,
 • jestliže kojíte.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Apo-Atorvastatin je zapotřebí

Důvody, proč pro Vás přípravek Apo-Atorvastatin nemusí být vhodný, jsou následující:

 • jestliže jste prodělal/a cévní mozkovou příhodu s krvácením do mozku, jako důsledek prodělané cévní mozkové příhody máte v mozku malé váčky s tekutinou
 • jestliže máte problémy s ledvinami
 • jestliže máte sníženou funkci štítné žlázy (hypothyroidismus)
 • jestliže máte opakované nebo neobjasněné bolesti svalů, nebo vyskytlo-li se u Vás nebo ve Vaší rodině dědičné svalové onemocnění
 • jestliže jste prodělal/a toxické poškození svalů při užívání léků snižujících hladinu tuků v krvi (např. jinými statiny nebo fibráty)
 • jestliže pravidelně konzumujete velké množství alkoholu
 • jestliže jste prodělal/a jaterní onemocnění
 • jste-li starší 70 let.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve než začnete užívat Apo-Atorvastatin, jestliže:

 • máte těžké respirační (dechové) selhávání

Jestliže se Vás některý z uvedených důvodů týká, lékař Vám provede krevní testy před zahájením léčby a pravděpodobně i během léčby přípravkem Apo-Atorvastatin, aby předpověděl možnost rizika nežádoucích účinků na svaly. Je známo, že riziko nežádoucích účinků na svaly např. rabdomyolýza, se zvyšuje, pokud jsou některé léky užívány ve stejnou dobu (viz bod 2 „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“).
V průběhu léčby přípravkem Apo-Atorvastatin Vás bude lékař pečlivě sledovat, pokud máte cukrovku nebo riziko pro vznik cukrovky. V případě, že máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, máte nadváhu nebo vysoký krevní tlak, pravděpodobně patříte mezi pacienty s rizikem pro vznik diabetu.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Některé léčivé přípravky mohou ovlivňovat účinek Apo-Atorvastatin nebo může být jejich účinek Apo-Atorvastatin ovlivněn. Tento typ vzájemného ovlivňování může způsobit, že jeden nebo oba léky se stanou méně účinnými. Navíc to může zvýšit riziko nebo závažnost nežádoucích účinků, včetně závažného zhoršení svalové kondice známé jako rabdomyolýza popsaná v Kapitole 4:
Přípravky užívané ke snížení imunitních reakcí organismu, např. cyklosporin
Určitá antibiotika nebo antimykotika např. erytromycin, klaritromycin, telitromycin, ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, flukonazol, posakonazol, rifampicin, kyselina fusidová
Jiné léčivé přípravky upravující hladinu tuků, např. gemfibrozil, jiné fibráty, kolestipol
Některé blokátory vápníkového kanálu používané při angině pectoris nebo vysokém krevním tlaku, např. amlodipin, diltiazem; přípravky regulující srdeční rytmus, např. digoxin, verapamil, amiodaron
Léky užívané při léčbě HIV, např. ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir, apod.
Jiné přípravky, o kterých je známo, že ovlivňují účinek přípravku Apo-Atorvastatin zahrnující ezetimib (snižující cholesterol), warfarin (snižující krevní srážlivost), perorální antikoncepce, stiripentol (používaný proti křečím u epilepsie), cimetidin (proti pálení žáhy a peptickým vředům), fenazon (proti bolesti) a antacida (užívané při potížích se zažíváním obsahující hořčík a hliník)
Přípravky k dostání bez lékařského předpisu: třezalka tečkovaná
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, neboť mohou na sebe navzájem působit.

Užívání přípravku Apo-Atorvastatin s jídlem a pitím
Viz Kapitola 3 Jak se přípravek Apo-Atorvastatin užívá. Prosím, vezměte v úvahu následující:
Grapefruitová šťáva
Neužívejte víc než jednu nebo dvě malé skleničky grapefruitové šťávy denně, protože velká množství mohou měnit účinek přípravku Apo-Atorvastatin.

Alkohol
Vyhněte se konzumování příliš velkého množství alkoholu během užívání přípravku. Další podrobnosti viz Kapitola 2 “Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Apo-Atorvastatin užívat“.

Těhotenství a kojení
Apo-Atorvastatin neužívejte, pokud jste těhotná, nebo těhotenství plánujete.
Apo-Atorvastatin neužívejte, jste-li v reprodukčním věku a nepoužíváte spolehlivé antikoncepční prostředky.

Apo-Atorvastatin neužívejte, pokud kojíte.
Bezpečnost Apo-Atorvastatin během těhotenství a kojení nebyla zatím prokázána.
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento přípravek běžně neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje. Neřiďte dopravní prostředek, jestliže přípravek ovlivňuje Vaši schopnost řídit. Neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, pokud je Vaše schopnost používat je ovlivněna tímto přípravkem.

3. JAK SE APO-ATORVASTATIN UŽÍVÁ

Před zahájením léčby Vám lékař doporučí nízkocholesterolovou dietu, kterou byste měl/a dodržovat také během léčby přípravkem Apo-Atorvastatin.
Obvyklá počáteční dávka přípravku Apo-Atorvastatin je 10 mg 1x denně u dospělých a dětí ve věku 10 let a starších. Lékař Vám může dávku podle potřeby zvýšit tak, abyste užíval/a dostatečné množství. Váš lékař bude upravovat dávku v intervalu 4 týdnů nebo delším. Maximální dávka přípravku Apo-Atorvastatin je 80 mg 1x denně u dospělých a 20 mg 1x denně u dětí.
Tablety přípravku Apo-Atorvastatin se polykají celé, zapíjejí se vodou a mohou být užívány kdykoliv v průběhu dne, s jídlem nebo bez něj. Pokuste se však užívat tabletu každý den ve stejnou dobu.
Vždy užívejte přípravek Apo-Atorvastatin přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jist/a, že přípravek správně užíváte, ověřte si správný postup užívání léku u svého lékaře nebo lékárníka.
Délku trvání léčby přípravkem Apo-Atorvastatin stanoví Váš lékař.
Pokud máte pocit, že účinek přípravku Apo-Atorvastatin je příliš silný nebo slabý, poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste užil/a více přípravku Apo-Atorvastatin, než jste měl/a
Pokud náhodou užijete nadměrné množství tablet najednou (více než je Vaše obvyklá denní dávka), vyhledejte svého lékaře nebo nejbližší nemocnici s pohotovostní službou.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Apo-Atorvastatin
Jestliže jste zapomněl/a užít dávku, vezměte si další dávku v obvyklou dobu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Apo-Atorvastatin
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku nebo si přejete léčbu ukončit, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léčivé přípravky, může i přípravek Apo-Atorvastatin vyvolat nežádoucí účinky, i když se nemusí projevit u každého.
Pokud u sebe zpozorujete kterýkoliv z následujících závažných nežádoucích účinků přestaňte užívat tablety a obraťte se neprodleně na svého lékaře nebo vyhledejte nejbližší nemocnici s pohotovostní službou.

Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1-10 pacientů z 10 000):
Závažné alergické reakce způsobující otok obličeje, jazyka a krku, který může způsobit velké obtíže při dýchání.
Závažný stav s olupováním a otokem kůže, se vznikem puchýřů na kůži, v ústech, na očích a genitáliích), horečka. Kožní vyrážka s růžovočervenými skvrnami zvláště na dlaních nebo ploskách nohou, s možným vznikem puchýřů.
Slabost, citlivost nebo bolest svalů, a zvláště pokud se zároveň necítíte dobře nebo máte vysokou horečku; toto může být způsobeno neobvyklým rozpadem svalových buněk, což je život ohrožující stav a může vést i k poškození ledvin

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10 000):

 • jestliže zaznamenáte problémy s neočekávaným nebo neobvyklým krvácením nebo zvýšenou tvorbou modřin, může to být známka jaterních komplikací. Informujte svého lékaře co nejdříve.

Další možné nežádoucí účinky přípravku Apo-Atorvastatin
Časté nežádoucí účinky (postihují 1 – 10 pacientů ze 100) zahrnují:

 • zánět nosních cest, bolest hrdla, krvácení z nosu,
 • alergické reakce,
 • zvýšení hladiny cukru v krvi (pokud máte cukrovku, pokračujte v pečlivém sledování hladin cukru v krvi), zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy v krvi,
 • bolest hlavy,
 • nevolnost, zácpa, plynatost, trávicí obtíže, průjem,
 • bolest kloubů, bolest svalů, bolest zad,
 • výsledky jaterních testů signalizující zhoršenou funkci jater.

Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 – 10 pacientů z 1 000) zahrnují:
Anorexie (ztráta chuti k jídlu), nárůst tělesné hmotnosti, snížení hladiny cukru v krvi (pokud máte cukrovku, pokračujte v pečlivém sledování hladin cukru v krvi)
noční můry, nespavost, závrať, pocit necitlivosti nebo mravenčení v prstech na rukou a nohou, snížená citlivost na bolest nebo dotyk, poruchy chuti, ztráta paměti,
zastřené vidění, zvonění v uších a/nebo v hlavě, zvracení, říhání, bolest horní i dolní části břicha, pankreatitida (zánět slinivky vyvolávající
bolesti žaludku), hepatitida (zánět jater), vyrážka a svědění, kopřivka, ztráta vlasů,
bolest krku, svalová únava, únava, pocit nemoci, slabost, bolest na hrudi, otoky zejména kotníku, horečka, přítomnost bílých krvinek v moči.

Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 -10 pacientů z 10 000) zahrnují:

 • poruchy zraku,
 • neočekávané krvácení nebo tvorba modřin,
 • cholestáza (zežloutnutí kůže a bělma očí),
 • poranění šlach.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (méně než 1 z 10 000 pacientů) zahrnují:

 • alergické reakce – příznaky mohou zahrnovat náhlý sípot a bolest nebo sevření na hrudi, otok očních víček, obličeje, rtů, úst, jazyka a hrdla, potíže s dýcháním, kolaps,
 • ztráta sluchu,
 • gynekomastie (zvětšení prsů u mužů a žen).

Možné nežádoucí účinky hlášené u stejné skupiny léků – statinů:

 • Sexuální potíže
 • Deprese
 • Dýchací potíže, mezi které patří přetrvávající kašel a/nebo dušnost nebo horečka
 • Cukrovka. Je pravděpodobnější, pokud máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, nadváhu nebo vysoký krevní tlak. Váš lékař Vás bude sledovat v průběhu léčby.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK APO-ATORVASTATIN UCHOVÁVAT

– Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.
Blistr: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Lahvička: Uchovávejte plastovou lahvičku pevně uzavřenou, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Apo-Atorvastatin nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce, blistru a lahvičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Apo-Atorvastatin obsahuje
Léčivou látkou je atorvastatin.

Apo-Atorvastatin 10 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum calcicum proplenglycolum (solvát propylenglykolu) jako ekvivalent 10 mg atorvastatinum.
Apo-Atorvastatin 20 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum calcicum proplenglycolum (solvát propylenglykolu) jako ekvivalent 20 mg atorvastatinum.
Apo-Atorvastatin 40 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum calcicum proplenglycolum (solvát propylenglykolu) jako ekvivalent 40 mg atorvastatinum.
Apo-Atorvastatin 80 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum calcicum proplenglycolum (solvát propylenglykolu) jako ekvivalent 80 mg atorvastatinum.

Pomocnými látkami jsou:
Kalcium -acetát
Granulovaná mikrokrystalická celulosa (E460)
Koloidní bezvodý oxid křemičitý
Sodná sůl kroskarmelosy
Magnesium-stearát (E572)
Uhličitan sodný ,Hydroxypropylceluloza 2910/5 (E463)
Hyprolosa (E464)
Makrogol 8000
Oxid titaničitý (E171)

Jak Apo-Atorvastatin vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety přípravku Apo-Atorvastatin 10 mg jsou bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety s označením „APO“ na jedné straně a „A10“ na druhé straně.
Tablety přípravku Apo-Atorvastatin 20 mg jsou bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety s označením „APO“ na jedné straně a „ATV20“ na druhé straně
Tablety přípravku Apo-Atorvastatin 40 mg jsou bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety s označením „APO“ na jedné straně a „ATV40“ na druhé straně
Tablety přípravku Apo-Atorvastatin 80 mg jsou bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety s označením „APO“ na jedné straně a „ATV80“ na druhé straně
Přípravek je dodávan v blistrových baleních po 7, 10, 28, 30, 60, 98, 100 a 500 tabletách a v lahvičkách po 30, 90 a 100 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Tento přípravek je dostupný ve formě 10 mg, 20 mg, 40 mg a 80 mg potahované tablety.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko

Výrobce:
Apotex Nederland B.V.
Archimedesweg 2, 2333 CN Leiden
Nizozemsko
ExtractumPharma Co.
Administrative site: Megyeri St 64, 1044 Budapest
Manufacturing site: Körzet 6, 6413 Kunfehértó IV. (külterület 097/476 hrsz)
Maďarsko
Lamp S. Prospero S.p.A.
Administrative site: Via Giorni 27, 41100 Modena (MO)
Manufacturing site: Via della Pace 25/A, San Prospero (MO)

Itálie
S.I.I.T. S.r.l.
Via Ariosto 50/60
20090 Trezzano Sul Naviglio (MI)
Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 26.9.2013

Apo-Atorvastatin 40 mg

potahované tablety
Atorvastatinum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Apo-Atorvastatin a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Apo-Atorvastatin užívat
 3. Jak se Apo-Atorvastatin užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Apo-Atorvastatin uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE APO-ATORVASTATIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Apo-Atorvastatin patří do skupiny léků známých jako statiny, což jsou léky které upravují hladinu lipidů (tuků) v těle.
Apo-Atorvastatin se užívá ke snížení hladiny krevních tuků – cholesterolu a triglyceridů v případě, že jiná opatření jako změna dietního režimu a způsobu života (tělesné cvičení, snížení tělesné hmotnosti) nebyla dostatečně účinná. Apo-Atorvastatin se může užívat také ke snížení rizika onemocnění srdce dokonce i tehdy, máte-li hladiny cholesterolu na normálních hodnotách. Ve standardní nízkocholesterolové dietě by se mělo pokračovat i během léčby.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE APO-ATORVASTATIN UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Apo-Atorvastatin

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na přípravek Apo-Atorvastatin nebo na jakýkoliv podobný léčivý přípravek používaný ke snížení krevních tuků nebo na jakoukoliv složku tohoto přípravku – podrobnosti viz Kapitola 6
 • jestliže máte nebo jste někdy měl/a onemocnění mající vliv na játra
 • jestliže jste měl/a neobjasněné abnormální hodnoty jaterních testů
 • jestliže jste žena v reprodukčním věku a nepoužíváte vhodnou antikoncepci
 • jestliže jste těhotná nebo těhotenství v nejbližší době plánujete,
 • jestliže kojíte.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Apo-Atorvastatin je zapotřebí

Důvody, proč pro Vás přípravek Apo-Atorvastatin nemusí být vhodný, jsou následující:

 • jestliže jste prodělal/a cévní mozkovou příhodu s krvácením do mozku, jako důsledek prodělané cévní mozkové příhody máte v mozku malé váčky s tekutinou
 • jestliže máte problémy s ledvinami
 • jestliže máte sníženou funkci štítné žlázy (hypothyroidismus)
 • jestliže máte opakované nebo neobjasněné bolesti svalů, nebo vyskytlo-li se u Vás nebo ve Vaší rodině dědičné svalové onemocnění
 • jestliže jste prodělal/a toxické poškození svalů při užívání léků snižujících hladinu tuků v krvi (např. jinými statiny nebo fibráty)
 • jestliže pravidelně konzumujete velké množství alkoholu
 • jestliže jste prodělal/a jaterní onemocnění
 • jste-li starší 70 let.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve než začnete užívat Apo-Atorvastatin, jestliže:

 • máte těžké respirační (dechové) selhávání

Jestliže se Vás některý z uvedených důvodů týká, lékař Vám provede krevní testy před zahájením léčby a pravděpodobně i během léčby přípravkem Apo-Atorvastatin, aby předpověděl možnost rizika nežádoucích účinků na svaly. Je známo, že riziko nežádoucích účinků na svaly např. rabdomyolýza, se zvyšuje, pokud jsou některé léky užívány ve stejnou dobu (viz bod 2 „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“).
V průběhu léčby přípravkem Apo-Atorvastatin Vás bude lékař pečlivě sledovat, pokud máte cukrovku nebo riziko pro vznik cukrovky. V případě, že máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, máte nadváhu nebo vysoký krevní tlak, pravděpodobně patříte mezi pacienty s rizikem pro vznik diabetu.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Některé léčivé přípravky mohou ovlivňovat účinek Apo-Atorvastatin nebo může být jejich účinek Apo-Atorvastatin ovlivněn. Tento typ vzájemného ovlivňování může způsobit, že jeden nebo oba léky se stanou méně účinnými. Navíc to může zvýšit riziko nebo závažnost nežádoucích účinků, včetně závažného zhoršení svalové kondice známé jako rabdomyolýza popsaná v Kapitole 4:
Přípravky užívané ke snížení imunitních reakcí organismu, např. cyklosporin
Určitá antibiotika nebo antimykotika např. erytromycin, klaritromycin, telitromycin, ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, flukonazol, posakonazol, rifampicin, kyselina fusidová
Jiné léčivé přípravky upravující hladinu tuků, např. gemfibrozil, jiné fibráty, kolestipol
Některé blokátory vápníkového kanálu používané při angině pectoris nebo vysokém krevním tlaku, např. amlodipin, diltiazem; přípravky regulující srdeční rytmus, např. digoxin, verapamil, amiodaron
Léky užívané při léčbě HIV, např. ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir, apod.
Jiné přípravky, o kterých je známo, že ovlivňují účinek přípravku Apo-Atorvastatin zahrnující ezetimib (snižující cholesterol), warfarin (snižující krevní srážlivost), perorální antikoncepce, stiripentol (používaný proti křečím u epilepsie), cimetidin (proti pálení žáhy a peptickým vředům), fenazon (proti bolesti) a antacida (užívané při potížích se zažíváním obsahující hořčík a hliník)
Přípravky k dostání bez lékařského předpisu: třezalka tečkovaná
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, neboť mohou na sebe navzájem působit.

Užívání přípravku Apo-Atorvastatin s jídlem a pitím
Viz Kapitola 3 Jak se přípravek Apo-Atorvastatin užívá. Prosím, vezměte v úvahu následující:
Grapefruitová šťáva
Neužívejte víc než jednu nebo dvě malé skleničky grapefruitové šťávy denně, protože velká množství mohou měnit účinek přípravku Apo-Atorvastatin.

Alkohol
Vyhněte se konzumování příliš velkého množství alkoholu během užívání přípravku. Další podrobnosti viz Kapitola 2 “Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Apo-Atorvastatin užívat“.

Těhotenství a kojení
Apo-Atorvastatin neužívejte, pokud jste těhotná, nebo těhotenství plánujete.
Apo-Atorvastatin neužívejte, jste-li v reprodukčním věku a nepoužíváte spolehlivé antikoncepční prostředky.

Apo-Atorvastatin neužívejte, pokud kojíte.
Bezpečnost Apo-Atorvastatin během těhotenství a kojení nebyla zatím prokázána.
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento přípravek běžně neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje. Neřiďte dopravní prostředek, jestliže přípravek ovlivňuje Vaši schopnost řídit. Neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, pokud je Vaše schopnost používat je ovlivněna tímto přípravkem.

3. JAK SE APO-ATORVASTATIN UŽÍVÁ

Před zahájením léčby Vám lékař doporučí nízkocholesterolovou dietu, kterou byste měl/a dodržovat také během léčby přípravkem Apo-Atorvastatin.
Obvyklá počáteční dávka přípravku Apo-Atorvastatin je 10 mg 1x denně u dospělých a dětí ve věku 10 let a starších. Lékař Vám může dávku podle potřeby zvýšit tak, abyste užíval/a dostatečné množství. Váš lékař bude upravovat dávku v intervalu 4 týdnů nebo delším. Maximální dávka přípravku Apo-Atorvastatin je 80 mg 1x denně u dospělých a 20 mg 1x denně u dětí.
Tablety přípravku Apo-Atorvastatin se polykají celé, zapíjejí se vodou a mohou být užívány kdykoliv v průběhu dne, s jídlem nebo bez něj. Pokuste se však užívat tabletu každý den ve stejnou dobu.
Vždy užívejte přípravek Apo-Atorvastatin přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jist/a, že přípravek správně užíváte, ověřte si správný postup užívání léku u svého lékaře nebo lékárníka.
Délku trvání léčby přípravkem Apo-Atorvastatin stanoví Váš lékař.
Pokud máte pocit, že účinek přípravku Apo-Atorvastatin je příliš silný nebo slabý, poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste užil/a více přípravku Apo-Atorvastatin, než jste měl/a
Pokud náhodou užijete nadměrné množství tablet najednou (více než je Vaše obvyklá denní dávka), vyhledejte svého lékaře nebo nejbližší nemocnici s pohotovostní službou.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Apo-Atorvastatin
Jestliže jste zapomněl/a užít dávku, vezměte si další dávku v obvyklou dobu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Apo-Atorvastatin
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku nebo si přejete léčbu ukončit, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léčivé přípravky, může i přípravek Apo-Atorvastatin vyvolat nežádoucí účinky, i když se nemusí projevit u každého.
Pokud u sebe zpozorujete kterýkoliv z následujících závažných nežádoucích účinků přestaňte užívat tablety a obraťte se neprodleně na svého lékaře nebo vyhledejte nejbližší nemocnici s pohotovostní službou.

Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1-10 pacientů z 10 000):
Závažné alergické reakce způsobující otok obličeje, jazyka a krku, který může způsobit velké obtíže při dýchání.
Závažný stav s olupováním a otokem kůže, se vznikem puchýřů na kůži, v ústech, na očích a genitáliích), horečka. Kožní vyrážka s růžovočervenými skvrnami zvláště na dlaních nebo ploskách nohou, s možným vznikem puchýřů.
Slabost, citlivost nebo bolest svalů, a zvláště pokud se zároveň necítíte dobře nebo máte vysokou horečku; toto může být způsobeno neobvyklým rozpadem svalových buněk, což je život ohrožující stav a může vést i k poškození ledvin

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10 000):

 • jestliže zaznamenáte problémy s neočekávaným nebo neobvyklým krvácením nebo zvýšenou tvorbou modřin, může to být známka jaterních komplikací. Informujte svého lékaře co nejdříve.

Další možné nežádoucí účinky přípravku Apo-Atorvastatin
Časté nežádoucí účinky (postihují 1 – 10 pacientů ze 100) zahrnují:

 • zánět nosních cest, bolest hrdla, krvácení z nosu,
 • alergické reakce,
 • zvýšení hladiny cukru v krvi (pokud máte cukrovku, pokračujte v pečlivém sledování hladin cukru v krvi), zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy v krvi,
 • bolest hlavy,
 • nevolnost, zácpa, plynatost, trávicí obtíže, průjem,
 • bolest kloubů, bolest svalů, bolest zad,
 • výsledky jaterních testů signalizující zhoršenou funkci jater.

Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 – 10 pacientů z 1 000) zahrnují:
Anorexie (ztráta chuti k jídlu), nárůst tělesné hmotnosti, snížení hladiny cukru v krvi (pokud máte cukrovku, pokračujte v pečlivém sledování hladin cukru v krvi)
noční můry, nespavost, závrať, pocit necitlivosti nebo mravenčení v prstech na rukou a nohou, snížená citlivost na bolest nebo dotyk, poruchy chuti, ztráta paměti,
zastřené vidění, zvonění v uších a/nebo v hlavě, zvracení, říhání, bolest horní i dolní části břicha, pankreatitida (zánět slinivky vyvolávající
bolesti žaludku), hepatitida (zánět jater), vyrážka a svědění, kopřivka, ztráta vlasů,
bolest krku, svalová únava, únava, pocit nemoci, slabost, bolest na hrudi, otoky zejména kotníku, horečka, přítomnost bílých krvinek v moči.

Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 -10 pacientů z 10 000) zahrnují:

 • poruchy zraku,
 • neočekávané krvácení nebo tvorba modřin,
 • cholestáza (zežloutnutí kůže a bělma očí),
 • poranění šlach.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (méně než 1 z 10 000 pacientů) zahrnují:

 • alergické reakce – příznaky mohou zahrnovat náhlý sípot a bolest nebo sevření na hrudi, otok očních víček, obličeje, rtů, úst, jazyka a hrdla, potíže s dýcháním, kolaps,
 • ztráta sluchu,
 • gynekomastie (zvětšení prsů u mužů a žen).

Možné nežádoucí účinky hlášené u stejné skupiny léků – statinů:

 • Sexuální potíže
 • Deprese
 • Dýchací potíže, mezi které patří přetrvávající kašel a/nebo dušnost nebo horečka
 • Cukrovka. Je pravděpodobnější, pokud máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, nadváhu nebo vysoký krevní tlak. Váš lékař Vás bude sledovat v průběhu léčby.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK APO-ATORVASTATIN UCHOVÁVAT

– Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.
Blistr: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Lahvička: Uchovávejte plastovou lahvičku pevně uzavřenou, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Apo-Atorvastatin nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce, blistru a lahvičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Apo-Atorvastatin obsahuje
Léčivou látkou je atorvastatin.

Apo-Atorvastatin 10 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum calcicum proplenglycolum (solvát propylenglykolu) jako ekvivalent 10 mg atorvastatinum.
Apo-Atorvastatin 20 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum calcicum proplenglycolum (solvát propylenglykolu) jako ekvivalent 20 mg atorvastatinum.
Apo-Atorvastatin 40 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum calcicum proplenglycolum (solvát propylenglykolu) jako ekvivalent 40 mg atorvastatinum.
Apo-Atorvastatin 80 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum calcicum proplenglycolum (solvát propylenglykolu) jako ekvivalent 80 mg atorvastatinum.

Pomocnými látkami jsou:
Kalcium -acetát
Granulovaná mikrokrystalická celulosa (E460)
Koloidní bezvodý oxid křemičitý
Sodná sůl kroskarmelosy
Magnesium-stearát (E572)
Uhličitan sodný ,Hydroxypropylceluloza 2910/5 (E463)
Hyprolosa (E464)
Makrogol 8000
Oxid titaničitý (E171)

Jak Apo-Atorvastatin vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety přípravku Apo-Atorvastatin 10 mg jsou bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety s označením „APO“ na jedné straně a „A10“ na druhé straně.
Tablety přípravku Apo-Atorvastatin 20 mg jsou bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety s označením „APO“ na jedné straně a „ATV20“ na druhé straně
Tablety přípravku Apo-Atorvastatin 40 mg jsou bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety s označením „APO“ na jedné straně a „ATV40“ na druhé straně
Tablety přípravku Apo-Atorvastatin 80 mg jsou bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety s označením „APO“ na jedné straně a „ATV80“ na druhé straně
Přípravek je dodávan v blistrových baleních po 7, 10, 28, 30, 60, 98, 100 a 500 tabletách a v lahvičkách po 30, 90 a 100 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Tento přípravek je dostupný ve formě 10 mg, 20 mg, 40 mg a 80 mg potahované tablety.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko

Výrobce:
Apotex Nederland B.V.
Archimedesweg 2, 2333 CN Leiden
Nizozemsko
ExtractumPharma Co.
Administrative site: Megyeri St 64, 1044 Budapest
Manufacturing site: Körzet 6, 6413 Kunfehértó IV. (külterület 097/476 hrsz)
Maďarsko
Lamp S. Prospero S.p.A.
Administrative site: Via Giorni 27, 41100 Modena (MO)
Manufacturing site: Via della Pace 25/A, San Prospero (MO)

Itálie
S.I.I.T. S.r.l.
Via Ariosto 50/60
20090 Trezzano Sul Naviglio (MI)
Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 26.9.2013

Apo-Atorvastatin 80 mg

potahované tablety
Atorvastatinum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Apo-Atorvastatin a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Apo-Atorvastatin užívat
 3. Jak se Apo-Atorvastatin užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Apo-Atorvastatin uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE APO-ATORVASTATIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Apo-Atorvastatin patří do skupiny léků známých jako statiny, což jsou léky které upravují hladinu lipidů (tuků) v těle.
Apo-Atorvastatin se užívá ke snížení hladiny krevních tuků – cholesterolu a triglyceridů v případě, že jiná opatření jako změna dietního režimu a způsobu života (tělesné cvičení, snížení tělesné hmotnosti) nebyla dostatečně účinná. Apo-Atorvastatin se může užívat také ke snížení rizika onemocnění srdce dokonce i tehdy, máte-li hladiny cholesterolu na normálních hodnotách. Ve standardní nízkocholesterolové dietě by se mělo pokračovat i během léčby.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE APO-ATORVASTATIN UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Apo-Atorvastatin

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na přípravek Apo-Atorvastatin nebo na jakýkoliv podobný léčivý přípravek používaný ke snížení krevních tuků nebo na jakoukoliv složku tohoto přípravku – podrobnosti viz Kapitola 6
 • jestliže máte nebo jste někdy měl/a onemocnění mající vliv na játra
 • jestliže jste měl/a neobjasněné abnormální hodnoty jaterních testů
 • jestliže jste žena v reprodukčním věku a nepoužíváte vhodnou antikoncepci
 • jestliže jste těhotná nebo těhotenství v nejbližší době plánujete,
 • jestliže kojíte.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Apo-Atorvastatin je zapotřebí

Důvody, proč pro Vás přípravek Apo-Atorvastatin nemusí být vhodný, jsou následující:

 • jestliže jste prodělal/a cévní mozkovou příhodu s krvácením do mozku, jako důsledek prodělané cévní mozkové příhody máte v mozku malé váčky s tekutinou
 • jestliže máte problémy s ledvinami
 • jestliže máte sníženou funkci štítné žlázy (hypothyroidismus)
 • jestliže máte opakované nebo neobjasněné bolesti svalů, nebo vyskytlo-li se u Vás nebo ve Vaší rodině dědičné svalové onemocnění
 • jestliže jste prodělal/a toxické poškození svalů při užívání léků snižujících hladinu tuků v krvi (např. jinými statiny nebo fibráty)
 • jestliže pravidelně konzumujete velké množství alkoholu
 • jestliže jste prodělal/a jaterní onemocnění
 • jste-li starší 70 let.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve než začnete užívat Apo-Atorvastatin, jestliže:

 • máte těžké respirační (dechové) selhávání

Jestliže se Vás některý z uvedených důvodů týká, lékař Vám provede krevní testy před zahájením léčby a pravděpodobně i během léčby přípravkem Apo-Atorvastatin, aby předpověděl možnost rizika nežádoucích účinků na svaly. Je známo, že riziko nežádoucích účinků na svaly např. rabdomyolýza, se zvyšuje, pokud jsou některé léky užívány ve stejnou dobu (viz bod 2 „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“).
V průběhu léčby přípravkem Apo-Atorvastatin Vás bude lékař pečlivě sledovat, pokud máte cukrovku nebo riziko pro vznik cukrovky. V případě, že máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, máte nadváhu nebo vysoký krevní tlak, pravděpodobně patříte mezi pacienty s rizikem pro vznik diabetu.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Některé léčivé přípravky mohou ovlivňovat účinek Apo-Atorvastatin nebo může být jejich účinek Apo-Atorvastatin ovlivněn. Tento typ vzájemného ovlivňování může způsobit, že jeden nebo oba léky se stanou méně účinnými. Navíc to může zvýšit riziko nebo závažnost nežádoucích účinků, včetně závažného zhoršení svalové kondice známé jako rabdomyolýza popsaná v Kapitole 4:
Přípravky užívané ke snížení imunitních reakcí organismu, např. cyklosporin
Určitá antibiotika nebo antimykotika např. erytromycin, klaritromycin, telitromycin, ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, flukonazol, posakonazol, rifampicin, kyselina fusidová
Jiné léčivé přípravky upravující hladinu tuků, např. gemfibrozil, jiné fibráty, kolestipol
Některé blokátory vápníkového kanálu používané při angině pectoris nebo vysokém krevním tlaku, např. amlodipin, diltiazem; přípravky regulující srdeční rytmus, např. digoxin, verapamil, amiodaron
Léky užívané při léčbě HIV, např. ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir, apod.
Jiné přípravky, o kterých je známo, že ovlivňují účinek přípravku Apo-Atorvastatin zahrnující ezetimib (snižující cholesterol), warfarin (snižující krevní srážlivost), perorální antikoncepce, stiripentol (používaný proti křečím u epilepsie), cimetidin (proti pálení žáhy a peptickým vředům), fenazon (proti bolesti) a antacida (užívané při potížích se zažíváním obsahující hořčík a hliník)
Přípravky k dostání bez lékařského předpisu: třezalka tečkovaná
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, neboť mohou na sebe navzájem působit.

Užívání přípravku Apo-Atorvastatin s jídlem a pitím
Viz Kapitola 3 Jak se přípravek Apo-Atorvastatin užívá. Prosím, vezměte v úvahu následující:
Grapefruitová šťáva
Neužívejte víc než jednu nebo dvě malé skleničky grapefruitové šťávy denně, protože velká množství mohou měnit účinek přípravku Apo-Atorvastatin.

Alkohol
Vyhněte se konzumování příliš velkého množství alkoholu během užívání přípravku. Další podrobnosti viz Kapitola 2 “Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Apo-Atorvastatin užívat“.

Těhotenství a kojení
Apo-Atorvastatin neužívejte, pokud jste těhotná, nebo těhotenství plánujete.
Apo-Atorvastatin neužívejte, jste-li v reprodukčním věku a nepoužíváte spolehlivé antikoncepční prostředky.

Apo-Atorvastatin neužívejte, pokud kojíte.
Bezpečnost Apo-Atorvastatin během těhotenství a kojení nebyla zatím prokázána.
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento přípravek běžně neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje. Neřiďte dopravní prostředek, jestliže přípravek ovlivňuje Vaši schopnost řídit. Neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, pokud je Vaše schopnost používat je ovlivněna tímto přípravkem.

3. JAK SE APO-ATORVASTATIN UŽÍVÁ

Před zahájením léčby Vám lékař doporučí nízkocholesterolovou dietu, kterou byste měl/a dodržovat také během léčby přípravkem Apo-Atorvastatin.
Obvyklá počáteční dávka přípravku Apo-Atorvastatin je 10 mg 1x denně u dospělých a dětí ve věku 10 let a starších. Lékař Vám může dávku podle potřeby zvýšit tak, abyste užíval/a dostatečné množství. Váš lékař bude upravovat dávku v intervalu 4 týdnů nebo delším. Maximální dávka přípravku Apo-Atorvastatin je 80 mg 1x denně u dospělých a 20 mg 1x denně u dětí.
Tablety přípravku Apo-Atorvastatin se polykají celé, zapíjejí se vodou a mohou být užívány kdykoliv v průběhu dne, s jídlem nebo bez něj. Pokuste se však užívat tabletu každý den ve stejnou dobu.
Vždy užívejte přípravek Apo-Atorvastatin přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jist/a, že přípravek správně užíváte, ověřte si správný postup užívání léku u svého lékaře nebo lékárníka.
Délku trvání léčby přípravkem Apo-Atorvastatin stanoví Váš lékař.
Pokud máte pocit, že účinek přípravku Apo-Atorvastatin je příliš silný nebo slabý, poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste užil/a více přípravku Apo-Atorvastatin, než jste měl/a
Pokud náhodou užijete nadměrné množství tablet najednou (více než je Vaše obvyklá denní dávka), vyhledejte svého lékaře nebo nejbližší nemocnici s pohotovostní službou.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Apo-Atorvastatin
Jestliže jste zapomněl/a užít dávku, vezměte si další dávku v obvyklou dobu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Apo-Atorvastatin
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku nebo si přejete léčbu ukončit, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léčivé přípravky, může i přípravek Apo-Atorvastatin vyvolat nežádoucí účinky, i když se nemusí projevit u každého.
Pokud u sebe zpozorujete kterýkoliv z následujících závažných nežádoucích účinků přestaňte užívat tablety a obraťte se neprodleně na svého lékaře nebo vyhledejte nejbližší nemocnici s pohotovostní službou.

Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1-10 pacientů z 10 000):
Závažné alergické reakce způsobující otok obličeje, jazyka a krku, který může způsobit velké obtíže při dýchání.
Závažný stav s olupováním a otokem kůže, se vznikem puchýřů na kůži, v ústech, na očích a genitáliích), horečka. Kožní vyrážka s růžovočervenými skvrnami zvláště na dlaních nebo ploskách nohou, s možným vznikem puchýřů.
Slabost, citlivost nebo bolest svalů, a zvláště pokud se zároveň necítíte dobře nebo máte vysokou horečku; toto může být způsobeno neobvyklým rozpadem svalových buněk, což je život ohrožující stav a může vést i k poškození ledvin

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10 000):

 • jestliže zaznamenáte problémy s neočekávaným nebo neobvyklým krvácením nebo zvýšenou tvorbou modřin, může to být známka jaterních komplikací. Informujte svého lékaře co nejdříve.

Další možné nežádoucí účinky přípravku Apo-Atorvastatin
Časté nežádoucí účinky (postihují 1 – 10 pacientů ze 100) zahrnují:

 • zánět nosních cest, bolest hrdla, krvácení z nosu,
 • alergické reakce,
 • zvýšení hladiny cukru v krvi (pokud máte cukrovku, pokračujte v pečlivém sledování hladin cukru v krvi), zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy v krvi,
 • bolest hlavy,
 • nevolnost, zácpa, plynatost, trávicí obtíže, průjem,
 • bolest kloubů, bolest svalů, bolest zad,
 • výsledky jaterních testů signalizující zhoršenou funkci jater.

Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 – 10 pacientů z 1 000) zahrnují:
Anorexie (ztráta chuti k jídlu), nárůst tělesné hmotnosti, snížení hladiny cukru v krvi (pokud máte cukrovku, pokračujte v pečlivém sledování hladin cukru v krvi)
noční můry, nespavost, závrať, pocit necitlivosti nebo mravenčení v prstech na rukou a nohou, snížená citlivost na bolest nebo dotyk, poruchy chuti, ztráta paměti,
zastřené vidění, zvonění v uších a/nebo v hlavě, zvracení, říhání, bolest horní i dolní části břicha, pankreatitida (zánět slinivky vyvolávající
bolesti žaludku), hepatitida (zánět jater), vyrážka a svědění, kopřivka, ztráta vlasů,
bolest krku, svalová únava, únava, pocit nemoci, slabost, bolest na hrudi, otoky zejména kotníku, horečka, přítomnost bílých krvinek v moči.

Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 -10 pacientů z 10 000) zahrnují:

 • poruchy zraku,
 • neočekávané krvácení nebo tvorba modřin,
 • cholestáza (zežloutnutí kůže a bělma očí),
 • poranění šlach.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (méně než 1 z 10 000 pacientů) zahrnují:

 • alergické reakce – příznaky mohou zahrnovat náhlý sípot a bolest nebo sevření na hrudi, otok očních víček, obličeje, rtů, úst, jazyka a hrdla, potíže s dýcháním, kolaps,
 • ztráta sluchu,
 • gynekomastie (zvětšení prsů u mužů a žen).

Možné nežádoucí účinky hlášené u stejné skupiny léků – statinů:

 • Sexuální potíže
 • Deprese
 • Dýchací potíže, mezi které patří přetrvávající kašel a/nebo dušnost nebo horečka
 • Cukrovka. Je pravděpodobnější, pokud máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, nadváhu nebo vysoký krevní tlak. Váš lékař Vás bude sledovat v průběhu léčby.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK APO-ATORVASTATIN UCHOVÁVAT

– Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.
Blistr: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Lahvička: Uchovávejte plastovou lahvičku pevně uzavřenou, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Apo-Atorvastatin nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce, blistru a lahvičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Apo-Atorvastatin obsahuje
Léčivou látkou je atorvastatin.

Apo-Atorvastatin 10 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum calcicum proplenglycolum (solvát propylenglykolu) jako ekvivalent 10 mg atorvastatinum.
Apo-Atorvastatin 20 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum calcicum proplenglycolum (solvát propylenglykolu) jako ekvivalent 20 mg atorvastatinum.
Apo-Atorvastatin 40 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum calcicum proplenglycolum (solvát propylenglykolu) jako ekvivalent 40 mg atorvastatinum.
Apo-Atorvastatin 80 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum calcicum proplenglycolum (solvát propylenglykolu) jako ekvivalent 80 mg atorvastatinum.

Pomocnými látkami jsou:
Kalcium -acetát
Granulovaná mikrokrystalická celulosa (E460)
Koloidní bezvodý oxid křemičitý
Sodná sůl kroskarmelosy
Magnesium-stearát (E572)
Uhličitan sodný ,Hydroxypropylceluloza 2910/5 (E463)
Hyprolosa (E464)
Makrogol 8000
Oxid titaničitý (E171)

Jak Apo-Atorvastatin vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety přípravku Apo-Atorvastatin 10 mg jsou bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety s označením „APO“ na jedné straně a „A10“ na druhé straně.
Tablety přípravku Apo-Atorvastatin 20 mg jsou bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety s označením „APO“ na jedné straně a „ATV20“ na druhé straně
Tablety přípravku Apo-Atorvastatin 40 mg jsou bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety s označením „APO“ na jedné straně a „ATV40“ na druhé straně
Tablety přípravku Apo-Atorvastatin 80 mg jsou bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety s označením „APO“ na jedné straně a „ATV80“ na druhé straně
Přípravek je dodávan v blistrových baleních po 7, 10, 28, 30, 60, 98, 100 a 500 tabletách a v lahvičkách po 30, 90 a 100 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Tento přípravek je dostupný ve formě 10 mg, 20 mg, 40 mg a 80 mg potahované tablety.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko

Výrobce:
Apotex Nederland B.V.
Archimedesweg 2, 2333 CN Leiden
Nizozemsko
ExtractumPharma Co.
Administrative site: Megyeri St 64, 1044 Budapest
Manufacturing site: Körzet 6, 6413 Kunfehértó IV. (külterület 097/476 hrsz)
Maďarsko
Lamp S. Prospero S.p.A.
Administrative site: Via Giorni 27, 41100 Modena (MO)
Manufacturing site: Via della Pace 25/A, San Prospero (MO)

Itálie
S.I.I.T. S.r.l.
Via Ariosto 50/60
20090 Trezzano Sul Naviglio (MI)
Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 26.9.2013


top