Atenolol AL 100

(Atenololum)
tablety k vnitřnímu užití

Držitel rozhodnutí o registraci:
Aliud Pharma GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 19
D-89150 Laichingen
Německo

Výrobce:
STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
D-61118 Bad Vilbel
Německo

Složení:

Léčivá látka: Atenololum (atenolol) 25, 50 a 100 mg v jedné tabletě
Pomocné látky: Kukuřičný škrob, předželatinovaný kukuřiční škrob , monohydrát laktózy, povidon, laurylsíran sodný , koloidní bezvodý oxid křemičitý, stearan hořečnatý

Indikační skupina:

Antihypertenzivum, betalytikum
Charakteristika:
Přípravky Atenolol AL 25, 50 a 100 obsahují látku, která blokuje dráždivý účinek nervového
systému na srdeční činnost, snižuje krevní tlak, snižuje nároky srdce na spotřebu kyslíku a
upravuje některé poruchy srdečního rytmu.

Jak přípravek Atenolol AL vypadá a co obsahuje toto balení:
Atenolol AL 25 jsou bílé kulaté ploché tablety, na jedné straně vyraženo „C 23“
Atenolol AL 50 jsou bílé kulaté bikonvexní tablety, na jedné straně s půlící rýhou a „C 24“
Atenolol AL 100 jsou bílé kulaté bikonvexní tablety, na jedné straně s půlící rýhou a „C 25“

Indikace:

Atenolol AL se užívá při:
– funkčních poruchách oběhového systému (stav se zvýšenou tepovou funkcí a poklesem cévního odporu, poruchy regulace vysokého krevního tlaku)
– onemocnění srdečních věnčitých tepen (stabilní a nestabilní angina pectoris)
– zvýšeném krevním tlaku (arteriální hypertenze)
– poruchách srdečního rytmu se zvýšením tepové frekvence

Přípravek je určen k léčbě dospělých a mladistvých pacientů.

Kontraindikace:

Atenolol AL se nesmí užívat
– při přecitlivělosti na atenolol (a na jiné beta betablokátory) nebo na některou z pomocných látek přípravků Atenolol AL
– při těžkém srdečním selhání
– při šoku (oběhovém selhání)
– při některých poruchách tvorby a vedení vzruchu v srdci (síňo-komorový blok II. a III. stupně, síňoatriální blok, tzv. syndrom chorého sinu)
– pokud je klidový počet tepů u pacienta před léčením Atenololem AL nižší než 50/min (bradykardie)
– při výrazně nízkém krevním tlaku (hypotenze se systolickým tlakem nižším než 90 mm Hg)
– při překyselení krve (acidóze)
– při náchylnosti ke křečovitým stahům průdušek (např. průduškové astma)
– v pozdních stadiích poruch prokrvení končetin.

Přípravky Atenolol AL nesmí být užívány současně s některými léky užívanými k léčení deprese (tzv. inhibitory MAO; výjimkou jsou inhibitory MAO-B). Pacientům léčeným přípravkem Atenolol AL nesmí být (do žíly – intravenózně) podávány látky jako verapamil, diltiazem (tzv. blokátory vápníkových kanálů) ani jiné léky užívané při poruchách srdečního rytmu (antiarytmika, např. disopyramid).

Jen ze zvlášť závažných důvodů se Atenolol AL může užívat při:
– mírné poruše vedení vzruchu v srdci (síňo-komorový blok I. stupně)
– u pacientů s cukrovkou (diabetem), zejména při výrazném kolísání hladin krevního cukru (možnost silného poklesu hladiny krevního cukru)
– při déletrvajícím výrazném omezení příjmu potravy a při těžké tělesné námaze (možnost velkého snížení hladiny krevního cukru)
– u pacientů s nádorem dřeně nadledvinek (tzv. feochromocytom; zde je nutné nejprve nemocného léčit blokátory alfa receptorů)
– u pacientů se sníženou funkcí ledvin (viz dávkování, úprava dávek). Někdy, při oslabené funkci ledvin, je úprava dávek nutná i při léčení starších nemocných (nad 65 let)
– u nemocných s lupénkou (psoriáza) – i pokud se lupenka vyskytla u pacienta někdy v minulosti nebo se vyskytuje v rodině.

V těhotenství smí být Atenolol AL 25, 50, 100 podáván pouze po pečlivém zvážení přínosu oproti riziku léčby.
V době kojení smí být Atenolol AL 25, 50, 100 užíván pouze za pečlivého lékařského dohledu.
Protože nejsou dostatečné zkušenosti s podáváním Atenolu AL dětem, neměl by se přípravek Atenolol AL dětem podávat.

Nežádoucí účinky:
Zejména na začátku užívání přípravků Atenolol AL se mohou příležitostně vyskytnout mírnější přechodné obtíže, které obvykle po několika dnech vymizí; jde o poruchy centrálního nervového systému jako únava, závrať, malátnost, bolest hlavy, poruchy zraku, zchvácenost, zmatenost a mohou se objevit i halucinace, děsivé sny, depresivní nálady a poruchy spánku.
Pouze příležitostně může dojít k výraznějšímu poklesu krevního tlaku, snížení počtu tepů (bradykardie), k náhlé krátce trvající ztrátě vědomí (synkopa), poruchám převodu vzruchu mezi srdečními předsíněmi a komorami (v lehčích případech se projeví pouze změnou EKG, v těžších případech mohou vést k závratím až náhlé ztrátě vědomí) nebo ke zhoršení srdeční slabosti projevující se dušností a otoky dolních končetin. U některých pacientů může výjimečně dojít ke zhoršení bolestí v srdeční krajině.
Přechodně se mohou vyskytnout žaludeční a střevní obtíže (nevolnost, zvracení, průjem nebo zácpa).
Mohou se objevit i kožní reakce z přecitlivělosti jako zarudnutí, svědění a vyrážka, brnění končetin, slabost i křeče svalů.
U nemocných s poruchami prokrvení končetin nebo u pacientů s vleklým zánětem průdušek a sklonem k astmatickým záchvatům se mohou při léčení přípravkem Atenolol AL jejich obtíže vystupňovat.
Zřídka dochází u pacientů léčených přípravkem Atenolol AL k pocitu sucha v ústech, k zánětům spojivek a k snížené tvorbě slz (opatrnost je nutná u pacientů používajících kontaktní čočky).
V ojedinělých případech se může u léčených pacientů projevit zatím nepoznaná cukrovka nebo může dojít ke zhoršení již prokázané cukrovky. Po delší době hladovění (přísném omezení příjmu potravy) a při těžké tělesné námaze může léčba Atenololem AL způsobit snížení hladiny krevního cukru s tím, že její projevy (zvýšení počtu tepů a třes prstů) mohou být překryty a uniknout tak pozornosti.
Atenolol AL (i jiné blokátory beta receptorů) mohou v některých případech vyvolat lupénku (psoriáza) nebo mohou zhoršit její projevy, či vyvolat vyrážku lupénce podobnou.
Zcela ojediněle byly při užívání přípravku Atenolol AL zaznamenány poruchy sexuálních funkcí (snížení sexuální touhy a poruchy potence). Při léčbě Atenololem AL může dojít
výjímečně i k poruchám látkové výměny tuků (při obvykle normálních hodnotách celkového cholesterolu může dojít k poklesu tzv. lipoproteinů o vysoké denzitě a zvýšení triglyceridů v plasmě) a u pacientů se zvýšenou funkcí štítné žlázy (hyperthyreózou) může užívání přípravku Atenolol AL zastřít její příznaky (např. třes, zrychlenou srdeční činnost).
Pokud se u Vás objeví některý z uvedených nežádoucích účinků nebo jiná neobvyklá reakce, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.

Interakce:

Účinky přípravků Atenolol AL a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař proto musí být informován o všech lécích, které užíváte a to jak o lécích na lékařský předpis, tak o lécích volně prodejných. Bez porady s lékařem neužívejte současně s Atenololem AL žádný volně prodejný lék. Bude-li Vám jiný lékař předepisovat nějaký lék informujte jej, že užíváte Atenolol AL.
– Léky užívané ke snížení krevního tlaku, léky které zvyšují vylučování moči (diuretika), rozšiřují krevní cévy, některé léky užívané u duševních onemocnění (tricyklická antidepresiva, fenothiaziny) a barbituráty zvyšují účinek Atenololu AL na krevní tlak.
– Léky užívané k úpravě poruch srdečního rytmu (antiarytmika) zesilují tlumivé působení Atenololu AL na srdeční činnost.
– Při současném užívání s látkami jako verapamil, diltiazem (blokátory vápnikových kanálů) a některými látkami užívanými při poruchách srdečního rytmu (např. disopyramid) dochází k poklesu krevního tlaku (hypotenze), výraznému zpomalení srdeční činnosti (bradykardie) a může dojít i k jiným poruchám srdeční činnosti.
– Blokátory vápníkového kanálu typu nifedipinu (používané k léčení vysokého krevního tlaku) při současném podání s Atenololem AL vedou k výraznému poklesu krevního
tlaku a v některých případech i k srdeční nedostatečnosti.
– Látky jako reserpin, alfa-methyldopa, guanfacin a klonidin (užívány k léčbě vysokého krevního tlaku) a alfa-methyldopa (užíván ke snížení hypertenze výrazně snižují tepovou
frekvenci) a zpomalují převod vzruchu v srdci.
– Při náhlém vysazení klonidinu (užívaného k léčbě vysokého krevního tlaku) při současném podávání Atenololu AL může dojít k přílišnému zvýšení krevního tlaku. Před
vysazením klonidinu musí být několik dní předem vysazen Atenolol AL a pak může být postupně vysazován klonidin.
– Při užívání Atenololu AL s léky, které snižují hladinu krevního cukru (insulin a tzv. perorální antidiabetika) dochází k zesílení tohoto účinku s tím, že příznaky snížené hladiny krevního cukru (třes, zrychlení tepové frekvence) mohou být působením Atenololu maskovány.
– Při současném podání Atenololu AL s noradrenalinem a adrenalinem může dojít k velmi silnému zvýšení krevního tlaku; léky s protizánětlivým účinkem, např. indometacinem, mohou oslabit působení atenololu na krevní tlak.
– Při užití Atenololu AL s látkami užívanými k celkovému znecitlivění (narkotika, anestetika) dochází k oslabení srdeční činnosti a výraznému snížení krevního tlaku;
rovněž účinek léků používaných při operačních výkonech k uvolnění svalů (suxamethonium, tubokurarin) je působením Atenololu AL zesílen a prodloužen. Lékař
provádějící celkovou anestezii musí být informován o tom, že jste léčen/a Atenololem AL!
K uvedeným interakcím může docházet i tehdy, jestliže některý ze zmiňovaných léků byl užit krátkou dobu před podáním Atenololu AL.

Dávkování a způsob použití:
Přesné dávkování určuje lékař individuálně. Pokud není stanoveno jinak, je doporučováno následující dávkování:
K léčbě vysokého krevního tlaku, k léčbě anginy pectoris a k léčbě poruch srdečního rytmu se obvykle užívá 50 mg atenololu 1x denně nebo 100 mg atenololu v jedné nebo ve dvou denních dávkách (tzn. 1x denně Atenolol AL 50 nebo 1x denně Atenolol AL 100, popř. 2x denně Atenolol AL 50 nebo 2x denně 1⁄2 tablety Atenololu AL 100)
K léčbě funkčních poruch oběhového systému se obvykle užívá 25 mg atenololu 1x denně ráno (tzn. 1x denně Atenolol AL 25 ráno).

Dávkování u pacientů se sníženou funkcí ledvin:
Při snížené funkci ledvin se Atenolol AL užívá v nižších dávkách; Přesné dávkování určí lékař podle stupně poruchy funkce ledvin.
Tablety Atenololu AL se polykají celé nerozkousané s dostatečným množstvím tekutiny (sklenička vody) před jídlem.
Délku léčby přípravkem Atenolol AL určuje lékař.

Upozornění:

Beta blokátory (a tedy i Atenolol AL) mohou zesilovat přecitlivělost na alergeny a závažnost reakcí z přecitlivělosti. U pacientů, u kterých se již dříve vyskytly výrazné reakce z
přecitlivělosti a u pacientů s léčbou zaměřenou na snížení pohotovosti a k potlačení reakcí z přecitlivělosti (desenzibilizační léčba), může užívání Atenololu AL způsobit těžké reakce z
přecitlivělosti.
Během léčby přípravkem Atenolol AL budete muset docházet na pravidelné kontroly k lékaři (kontroly krevního tlaku, pulsu a srdeční činnosti – EKG). Vzhledem k nežádoucím účinkům zjištěným při užívání jiných beta blokátorů než atenololu je doporučováno v pravidelných intervalech sledovat i jaterní testy, funkci ledvin a pacient si má všímat, zda u něho nedochází k drobným krvácením do kůže a sliznic. Pokud se u Vás toto drobnoskvrnité krvácení objeví, informujte svého lékaře.
U pacientů s cukrovkou jsou mimo to nutné pravidelné kontroly hladiny krevního cukru, protože léčba Atenololem AL může zakrýt příznaky snížené hladiny krevního cukru.
Pod velmi pečlivým dohledem musí být pacienti, kteří jsou současně s přípravkem Atenolol AL léčeni tzv. blokátory vápníkového kanálu verapamilu a dilthiazemu nebo jinými antiarytmiky (např. disopyramid), protože tato kombinace léků může způsobit výrazný pokles krevního tlaku, snížení tepové frekvence nebo jiné poruchy srdečního rytmu.
Pacienti s kontaktními čočkami mají pamatovat na možné snížení produkce slz.
Přípravek může i při užívání v doporučených dávkách (zejména na začátku užívání, při zvyšování dávky a při kombinaci s alkoholem) nepříznivě ovlivnit schopnost rychlé reakce a
soustředění. Protože toto ovlivnění je idividuálně odlišné, smíte řídit motorová vozidla a vykonávat ostatní činnosti vyžadující přesnost, soustředění a koordinaci pohybů (práce u strojů, práce ve výškách) pouze po výslovném souhlasu lékaře!
Bez pokynů lékaře užívání přípravku Atenolol AL nepřerušujte!
Léčba Atenololem AL nemá být nikdy ukončována náhle, ale postupným snižováním dávek způsobem, který stanoví Váš lékař.
Předávkování: Při náhodném či úmyslném předávkování přípravku Atenolol AL se mohou objevit příznaky jako slabost, závratě, pocení, poruchy zraku, zchvácenost až ztráta vědomí, zvracení, snížení počtu tepů, zpomalení až zástava srdeční činnosti, srdeční šok, poruchy dýchání a mohou se objevit i celkové křeče.
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem ihned vyhledejte lékaře.

Uchovávání:

Uchovávejte při teplotě do 25 o C, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před
vzdušnou vlhkostí a v krabičce, aby byl chráněn před světlem.
Varování:
Přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Přípravek musí být uchováván mimo dosah dětí!
Balení:
30 tablet, 50 tablet, 100 tablet

Datum poslední revize: 8.11.2012

 

Atenolol AL 50

(Atenololum)
tablety k vnitřnímu užití

Držitel rozhodnutí o registraci:
Aliud Pharma GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 19
D-89150 Laichingen
Německo

Výrobce:
STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
D-61118 Bad Vilbel
Německo

Složení:

Léčivá látka: Atenololum (atenolol) 25, 50 a 100 mg v jedné tabletě
Pomocné látky: Kukuřičný škrob, předželatinovaný kukuřiční škrob , monohydrát laktózy, povidon, laurylsíran sodný , koloidní bezvodý oxid křemičitý, stearan hořečnatý

Indikační skupina:

Antihypertenzivum, betalytikum
Charakteristika:
Přípravky Atenolol AL 25, 50 a 100 obsahují látku, která blokuje dráždivý účinek nervového
systému na srdeční činnost, snižuje krevní tlak, snižuje nároky srdce na spotřebu kyslíku a
upravuje některé poruchy srdečního rytmu.

Jak přípravek Atenolol AL vypadá a co obsahuje toto balení:
Atenolol AL 25 jsou bílé kulaté ploché tablety, na jedné straně vyraženo „C 23“
Atenolol AL 50 jsou bílé kulaté bikonvexní tablety, na jedné straně s půlící rýhou a „C 24“
Atenolol AL 100 jsou bílé kulaté bikonvexní tablety, na jedné straně s půlící rýhou a „C 25“

Indikace:

Atenolol AL se užívá při:
– funkčních poruchách oběhového systému (stav se zvýšenou tepovou funkcí a poklesem cévního odporu, poruchy regulace vysokého krevního tlaku)
– onemocnění srdečních věnčitých tepen (stabilní a nestabilní angina pectoris)
– zvýšeném krevním tlaku (arteriální hypertenze)
– poruchách srdečního rytmu se zvýšením tepové frekvence

Přípravek je určen k léčbě dospělých a mladistvých pacientů.

Kontraindikace:

Atenolol AL se nesmí užívat
– při přecitlivělosti na atenolol (a na jiné beta betablokátory) nebo na některou z pomocných látek přípravků Atenolol AL
– při těžkém srdečním selhání
– při šoku (oběhovém selhání)
– při některých poruchách tvorby a vedení vzruchu v srdci (síňo-komorový blok II. a III. stupně, síňoatriální blok, tzv. syndrom chorého sinu)
– pokud je klidový počet tepů u pacienta před léčením Atenololem AL nižší než 50/min (bradykardie)
– při výrazně nízkém krevním tlaku (hypotenze se systolickým tlakem nižším než 90 mm Hg)
– při překyselení krve (acidóze)
– při náchylnosti ke křečovitým stahům průdušek (např. průduškové astma)
– v pozdních stadiích poruch prokrvení končetin.

Přípravky Atenolol AL nesmí být užívány současně s některými léky užívanými k léčení deprese (tzv. inhibitory MAO; výjimkou jsou inhibitory MAO-B). Pacientům léčeným přípravkem Atenolol AL nesmí být (do žíly – intravenózně) podávány látky jako verapamil, diltiazem (tzv. blokátory vápníkových kanálů) ani jiné léky užívané při poruchách srdečního rytmu (antiarytmika, např. disopyramid).

Jen ze zvlášť závažných důvodů se Atenolol AL může užívat při:
– mírné poruše vedení vzruchu v srdci (síňo-komorový blok I. stupně)
– u pacientů s cukrovkou (diabetem), zejména při výrazném kolísání hladin krevního cukru (možnost silného poklesu hladiny krevního cukru)
– při déletrvajícím výrazném omezení příjmu potravy a při těžké tělesné námaze (možnost velkého snížení hladiny krevního cukru)
– u pacientů s nádorem dřeně nadledvinek (tzv. feochromocytom; zde je nutné nejprve nemocného léčit blokátory alfa receptorů)
– u pacientů se sníženou funkcí ledvin (viz dávkování, úprava dávek). Někdy, při oslabené funkci ledvin, je úprava dávek nutná i při léčení starších nemocných (nad 65 let)
– u nemocných s lupénkou (psoriáza) – i pokud se lupenka vyskytla u pacienta někdy v minulosti nebo se vyskytuje v rodině.

V těhotenství smí být Atenolol AL 25, 50, 100 podáván pouze po pečlivém zvážení přínosu oproti riziku léčby.
V době kojení smí být Atenolol AL 25, 50, 100 užíván pouze za pečlivého lékařského dohledu.
Protože nejsou dostatečné zkušenosti s podáváním Atenolu AL dětem, neměl by se přípravek Atenolol AL dětem podávat.

Nežádoucí účinky:
Zejména na začátku užívání přípravků Atenolol AL se mohou příležitostně vyskytnout mírnější přechodné obtíže, které obvykle po několika dnech vymizí; jde o poruchy centrálního nervového systému jako únava, závrať, malátnost, bolest hlavy, poruchy zraku, zchvácenost, zmatenost a mohou se objevit i halucinace, děsivé sny, depresivní nálady a poruchy spánku.
Pouze příležitostně může dojít k výraznějšímu poklesu krevního tlaku, snížení počtu tepů (bradykardie), k náhlé krátce trvající ztrátě vědomí (synkopa), poruchám převodu vzruchu mezi srdečními předsíněmi a komorami (v lehčích případech se projeví pouze změnou EKG, v těžších případech mohou vést k závratím až náhlé ztrátě vědomí) nebo ke zhoršení srdeční slabosti projevující se dušností a otoky dolních končetin. U některých pacientů může výjimečně dojít ke zhoršení bolestí v srdeční krajině.
Přechodně se mohou vyskytnout žaludeční a střevní obtíže (nevolnost, zvracení, průjem nebo zácpa).
Mohou se objevit i kožní reakce z přecitlivělosti jako zarudnutí, svědění a vyrážka, brnění končetin, slabost i křeče svalů.
U nemocných s poruchami prokrvení končetin nebo u pacientů s vleklým zánětem průdušek a sklonem k astmatickým záchvatům se mohou při léčení přípravkem Atenolol AL jejich obtíže vystupňovat.
Zřídka dochází u pacientů léčených přípravkem Atenolol AL k pocitu sucha v ústech, k zánětům spojivek a k snížené tvorbě slz (opatrnost je nutná u pacientů používajících kontaktní čočky).
V ojedinělých případech se může u léčených pacientů projevit zatím nepoznaná cukrovka nebo může dojít ke zhoršení již prokázané cukrovky. Po delší době hladovění (přísném omezení příjmu potravy) a při těžké tělesné námaze může léčba Atenololem AL způsobit snížení hladiny krevního cukru s tím, že její projevy (zvýšení počtu tepů a třes prstů) mohou být překryty a uniknout tak pozornosti.
Atenolol AL (i jiné blokátory beta receptorů) mohou v některých případech vyvolat lupénku (psoriáza) nebo mohou zhoršit její projevy, či vyvolat vyrážku lupénce podobnou.
Zcela ojediněle byly při užívání přípravku Atenolol AL zaznamenány poruchy sexuálních funkcí (snížení sexuální touhy a poruchy potence). Při léčbě Atenololem AL může dojít
výjímečně i k poruchám látkové výměny tuků (při obvykle normálních hodnotách celkového cholesterolu může dojít k poklesu tzv. lipoproteinů o vysoké denzitě a zvýšení triglyceridů v plasmě) a u pacientů se zvýšenou funkcí štítné žlázy (hyperthyreózou) může užívání přípravku Atenolol AL zastřít její příznaky (např. třes, zrychlenou srdeční činnost).
Pokud se u Vás objeví některý z uvedených nežádoucích účinků nebo jiná neobvyklá reakce, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.

Interakce:

Účinky přípravků Atenolol AL a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař proto musí být informován o všech lécích, které užíváte a to jak o lécích na lékařský předpis, tak o lécích volně prodejných. Bez porady s lékařem neužívejte současně s Atenololem AL žádný volně prodejný lék. Bude-li Vám jiný lékař předepisovat nějaký lék informujte jej, že užíváte Atenolol AL.
– Léky užívané ke snížení krevního tlaku, léky které zvyšují vylučování moči (diuretika), rozšiřují krevní cévy, některé léky užívané u duševních onemocnění (tricyklická antidepresiva, fenothiaziny) a barbituráty zvyšují účinek Atenololu AL na krevní tlak.
– Léky užívané k úpravě poruch srdečního rytmu (antiarytmika) zesilují tlumivé působení Atenololu AL na srdeční činnost.
– Při současném užívání s látkami jako verapamil, diltiazem (blokátory vápnikových kanálů) a některými látkami užívanými při poruchách srdečního rytmu (např. disopyramid) dochází k poklesu krevního tlaku (hypotenze), výraznému zpomalení srdeční činnosti (bradykardie) a může dojít i k jiným poruchám srdeční činnosti.
– Blokátory vápníkového kanálu typu nifedipinu (používané k léčení vysokého krevního tlaku) při současném podání s Atenololem AL vedou k výraznému poklesu krevního
tlaku a v některých případech i k srdeční nedostatečnosti.
– Látky jako reserpin, alfa-methyldopa, guanfacin a klonidin (užívány k léčbě vysokého krevního tlaku) a alfa-methyldopa (užíván ke snížení hypertenze výrazně snižují tepovou
frekvenci) a zpomalují převod vzruchu v srdci.
– Při náhlém vysazení klonidinu (užívaného k léčbě vysokého krevního tlaku) při současném podávání Atenololu AL může dojít k přílišnému zvýšení krevního tlaku. Před
vysazením klonidinu musí být několik dní předem vysazen Atenolol AL a pak může být postupně vysazován klonidin.
– Při užívání Atenololu AL s léky, které snižují hladinu krevního cukru (insulin a tzv. perorální antidiabetika) dochází k zesílení tohoto účinku s tím, že příznaky snížené hladiny krevního cukru (třes, zrychlení tepové frekvence) mohou být působením Atenololu maskovány.
– Při současném podání Atenololu AL s noradrenalinem a adrenalinem může dojít k velmi silnému zvýšení krevního tlaku; léky s protizánětlivým účinkem, např. indometacinem, mohou oslabit působení atenololu na krevní tlak.
– Při užití Atenololu AL s látkami užívanými k celkovému znecitlivění (narkotika, anestetika) dochází k oslabení srdeční činnosti a výraznému snížení krevního tlaku;
rovněž účinek léků používaných při operačních výkonech k uvolnění svalů (suxamethonium, tubokurarin) je působením Atenololu AL zesílen a prodloužen. Lékař
provádějící celkovou anestezii musí být informován o tom, že jste léčen/a Atenololem AL!
K uvedeným interakcím může docházet i tehdy, jestliže některý ze zmiňovaných léků byl užit krátkou dobu před podáním Atenololu AL.

Dávkování a způsob použití:
Přesné dávkování určuje lékař individuálně. Pokud není stanoveno jinak, je doporučováno následující dávkování:
K léčbě vysokého krevního tlaku, k léčbě anginy pectoris a k léčbě poruch srdečního rytmu se obvykle užívá 50 mg atenololu 1x denně nebo 100 mg atenololu v jedné nebo ve dvou denních dávkách (tzn. 1x denně Atenolol AL 50 nebo 1x denně Atenolol AL 100, popř. 2x denně Atenolol AL 50 nebo 2x denně 1⁄2 tablety Atenololu AL 100)
K léčbě funkčních poruch oběhového systému se obvykle užívá 25 mg atenololu 1x denně ráno (tzn. 1x denně Atenolol AL 25 ráno).

Dávkování u pacientů se sníženou funkcí ledvin:
Při snížené funkci ledvin se Atenolol AL užívá v nižších dávkách; Přesné dávkování určí lékař podle stupně poruchy funkce ledvin.
Tablety Atenololu AL se polykají celé nerozkousané s dostatečným množstvím tekutiny (sklenička vody) před jídlem.
Délku léčby přípravkem Atenolol AL určuje lékař.

Upozornění:

Beta blokátory (a tedy i Atenolol AL) mohou zesilovat přecitlivělost na alergeny a závažnost reakcí z přecitlivělosti. U pacientů, u kterých se již dříve vyskytly výrazné reakce z
přecitlivělosti a u pacientů s léčbou zaměřenou na snížení pohotovosti a k potlačení reakcí z přecitlivělosti (desenzibilizační léčba), může užívání Atenololu AL způsobit těžké reakce z
přecitlivělosti.
Během léčby přípravkem Atenolol AL budete muset docházet na pravidelné kontroly k lékaři (kontroly krevního tlaku, pulsu a srdeční činnosti – EKG). Vzhledem k nežádoucím účinkům zjištěným při užívání jiných beta blokátorů než atenololu je doporučováno v pravidelných intervalech sledovat i jaterní testy, funkci ledvin a pacient si má všímat, zda u něho nedochází k drobným krvácením do kůže a sliznic. Pokud se u Vás toto drobnoskvrnité krvácení objeví, informujte svého lékaře.
U pacientů s cukrovkou jsou mimo to nutné pravidelné kontroly hladiny krevního cukru, protože léčba Atenololem AL může zakrýt příznaky snížené hladiny krevního cukru.
Pod velmi pečlivým dohledem musí být pacienti, kteří jsou současně s přípravkem Atenolol AL léčeni tzv. blokátory vápníkového kanálu verapamilu a dilthiazemu nebo jinými antiarytmiky (např. disopyramid), protože tato kombinace léků může způsobit výrazný pokles krevního tlaku, snížení tepové frekvence nebo jiné poruchy srdečního rytmu.
Pacienti s kontaktními čočkami mají pamatovat na možné snížení produkce slz.
Přípravek může i při užívání v doporučených dávkách (zejména na začátku užívání, při zvyšování dávky a při kombinaci s alkoholem) nepříznivě ovlivnit schopnost rychlé reakce a
soustředění. Protože toto ovlivnění je idividuálně odlišné, smíte řídit motorová vozidla a vykonávat ostatní činnosti vyžadující přesnost, soustředění a koordinaci pohybů (práce u strojů, práce ve výškách) pouze po výslovném souhlasu lékaře!
Bez pokynů lékaře užívání přípravku Atenolol AL nepřerušujte!
Léčba Atenololem AL nemá být nikdy ukončována náhle, ale postupným snižováním dávek způsobem, který stanoví Váš lékař.
Předávkování: Při náhodném či úmyslném předávkování přípravku Atenolol AL se mohou objevit příznaky jako slabost, závratě, pocení, poruchy zraku, zchvácenost až ztráta vědomí, zvracení, snížení počtu tepů, zpomalení až zástava srdeční činnosti, srdeční šok, poruchy dýchání a mohou se objevit i celkové křeče.
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem ihned vyhledejte lékaře.

Uchovávání:

Uchovávejte při teplotě do 25 o C, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před
vzdušnou vlhkostí a v krabičce, aby byl chráněn před světlem.
Varování:
Přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Přípravek musí být uchováván mimo dosah dětí!
Balení:
30 tablet, 50 tablet, 100 tablet

Datum poslední revize: 8.11.2012

 

Atenolol AL 25

(Atenololum)
tablety k vnitřnímu užití

Držitel rozhodnutí o registraci:
Aliud Pharma GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 19
D-89150 Laichingen
Německo

Výrobce:
STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
D-61118 Bad Vilbel
Německo

Složení:

Léčivá látka: Atenololum (atenolol) 25, 50 a 100 mg v jedné tabletě
Pomocné látky: Kukuřičný škrob, předželatinovaný kukuřiční škrob , monohydrát laktózy, povidon, laurylsíran sodný , koloidní bezvodý oxid křemičitý, stearan hořečnatý

Indikační skupina:

Antihypertenzivum, betalytikum
Charakteristika:
Přípravky Atenolol AL 25, 50 a 100 obsahují látku, která blokuje dráždivý účinek nervového
systému na srdeční činnost, snižuje krevní tlak, snižuje nároky srdce na spotřebu kyslíku a
upravuje některé poruchy srdečního rytmu.

Jak přípravek Atenolol AL vypadá a co obsahuje toto balení:
Atenolol AL 25 jsou bílé kulaté ploché tablety, na jedné straně vyraženo „C 23“
Atenolol AL 50 jsou bílé kulaté bikonvexní tablety, na jedné straně s půlící rýhou a „C 24“
Atenolol AL 100 jsou bílé kulaté bikonvexní tablety, na jedné straně s půlící rýhou a „C 25“

Indikace:

Atenolol AL se užívá při:
– funkčních poruchách oběhového systému (stav se zvýšenou tepovou funkcí a poklesem cévního odporu, poruchy regulace vysokého krevního tlaku)
– onemocnění srdečních věnčitých tepen (stabilní a nestabilní angina pectoris)
– zvýšeném krevním tlaku (arteriální hypertenze)
– poruchách srdečního rytmu se zvýšením tepové frekvence

Přípravek je určen k léčbě dospělých a mladistvých pacientů.

Kontraindikace:

Atenolol AL se nesmí užívat
– při přecitlivělosti na atenolol (a na jiné beta betablokátory) nebo na některou z pomocných látek přípravků Atenolol AL
– při těžkém srdečním selhání
– při šoku (oběhovém selhání)
– při některých poruchách tvorby a vedení vzruchu v srdci (síňo-komorový blok II. a III. stupně, síňoatriální blok, tzv. syndrom chorého sinu)
– pokud je klidový počet tepů u pacienta před léčením Atenololem AL nižší než 50/min (bradykardie)
– při výrazně nízkém krevním tlaku (hypotenze se systolickým tlakem nižším než 90 mm Hg)
– při překyselení krve (acidóze)
– při náchylnosti ke křečovitým stahům průdušek (např. průduškové astma)
– v pozdních stadiích poruch prokrvení končetin.

Přípravky Atenolol AL nesmí být užívány současně s některými léky užívanými k léčení deprese (tzv. inhibitory MAO; výjimkou jsou inhibitory MAO-B). Pacientům léčeným přípravkem Atenolol AL nesmí být (do žíly – intravenózně) podávány látky jako verapamil, diltiazem (tzv. blokátory vápníkových kanálů) ani jiné léky užívané při poruchách srdečního rytmu (antiarytmika, např. disopyramid).

Jen ze zvlášť závažných důvodů se Atenolol AL může užívat při:
– mírné poruše vedení vzruchu v srdci (síňo-komorový blok I. stupně)
– u pacientů s cukrovkou (diabetem), zejména při výrazném kolísání hladin krevního cukru (možnost silného poklesu hladiny krevního cukru)
– při déletrvajícím výrazném omezení příjmu potravy a při těžké tělesné námaze (možnost velkého snížení hladiny krevního cukru)
– u pacientů s nádorem dřeně nadledvinek (tzv. feochromocytom; zde je nutné nejprve nemocného léčit blokátory alfa receptorů)
– u pacientů se sníženou funkcí ledvin (viz dávkování, úprava dávek). Někdy, při oslabené funkci ledvin, je úprava dávek nutná i při léčení starších nemocných (nad 65 let)
– u nemocných s lupénkou (psoriáza) – i pokud se lupenka vyskytla u pacienta někdy v minulosti nebo se vyskytuje v rodině.

V těhotenství smí být Atenolol AL 25, 50, 100 podáván pouze po pečlivém zvážení přínosu oproti riziku léčby.
V době kojení smí být Atenolol AL 25, 50, 100 užíván pouze za pečlivého lékařského dohledu.
Protože nejsou dostatečné zkušenosti s podáváním Atenolu AL dětem, neměl by se přípravek Atenolol AL dětem podávat.

Nežádoucí účinky:
Zejména na začátku užívání přípravků Atenolol AL se mohou příležitostně vyskytnout mírnější přechodné obtíže, které obvykle po několika dnech vymizí; jde o poruchy centrálního nervového systému jako únava, závrať, malátnost, bolest hlavy, poruchy zraku, zchvácenost, zmatenost a mohou se objevit i halucinace, děsivé sny, depresivní nálady a poruchy spánku.
Pouze příležitostně může dojít k výraznějšímu poklesu krevního tlaku, snížení počtu tepů (bradykardie), k náhlé krátce trvající ztrátě vědomí (synkopa), poruchám převodu vzruchu mezi srdečními předsíněmi a komorami (v lehčích případech se projeví pouze změnou EKG, v těžších případech mohou vést k závratím až náhlé ztrátě vědomí) nebo ke zhoršení srdeční slabosti projevující se dušností a otoky dolních končetin. U některých pacientů může výjimečně dojít ke zhoršení bolestí v srdeční krajině.
Přechodně se mohou vyskytnout žaludeční a střevní obtíže (nevolnost, zvracení, průjem nebo zácpa).
Mohou se objevit i kožní reakce z přecitlivělosti jako zarudnutí, svědění a vyrážka, brnění končetin, slabost i křeče svalů.
U nemocných s poruchami prokrvení končetin nebo u pacientů s vleklým zánětem průdušek a sklonem k astmatickým záchvatům se mohou při léčení přípravkem Atenolol AL jejich obtíže vystupňovat.
Zřídka dochází u pacientů léčených přípravkem Atenolol AL k pocitu sucha v ústech, k zánětům spojivek a k snížené tvorbě slz (opatrnost je nutná u pacientů používajících kontaktní čočky).
V ojedinělých případech se může u léčených pacientů projevit zatím nepoznaná cukrovka nebo může dojít ke zhoršení již prokázané cukrovky. Po delší době hladovění (přísném omezení příjmu potravy) a při těžké tělesné námaze může léčba Atenololem AL způsobit snížení hladiny krevního cukru s tím, že její projevy (zvýšení počtu tepů a třes prstů) mohou být překryty a uniknout tak pozornosti.
Atenolol AL (i jiné blokátory beta receptorů) mohou v některých případech vyvolat lupénku (psoriáza) nebo mohou zhoršit její projevy, či vyvolat vyrážku lupénce podobnou.
Zcela ojediněle byly při užívání přípravku Atenolol AL zaznamenány poruchy sexuálních funkcí (snížení sexuální touhy a poruchy potence). Při léčbě Atenololem AL může dojít
výjímečně i k poruchám látkové výměny tuků (při obvykle normálních hodnotách celkového cholesterolu může dojít k poklesu tzv. lipoproteinů o vysoké denzitě a zvýšení triglyceridů v plasmě) a u pacientů se zvýšenou funkcí štítné žlázy (hyperthyreózou) může užívání přípravku Atenolol AL zastřít její příznaky (např. třes, zrychlenou srdeční činnost).
Pokud se u Vás objeví některý z uvedených nežádoucích účinků nebo jiná neobvyklá reakce, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.

Interakce:

Účinky přípravků Atenolol AL a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař proto musí být informován o všech lécích, které užíváte a to jak o lécích na lékařský předpis, tak o lécích volně prodejných. Bez porady s lékařem neužívejte současně s Atenololem AL žádný volně prodejný lék. Bude-li Vám jiný lékař předepisovat nějaký lék informujte jej, že užíváte Atenolol AL.
– Léky užívané ke snížení krevního tlaku, léky které zvyšují vylučování moči (diuretika), rozšiřují krevní cévy, některé léky užívané u duševních onemocnění (tricyklická antidepresiva, fenothiaziny) a barbituráty zvyšují účinek Atenololu AL na krevní tlak.
– Léky užívané k úpravě poruch srdečního rytmu (antiarytmika) zesilují tlumivé působení Atenololu AL na srdeční činnost.
– Při současném užívání s látkami jako verapamil, diltiazem (blokátory vápnikových kanálů) a některými látkami užívanými při poruchách srdečního rytmu (např. disopyramid) dochází k poklesu krevního tlaku (hypotenze), výraznému zpomalení srdeční činnosti (bradykardie) a může dojít i k jiným poruchám srdeční činnosti.
– Blokátory vápníkového kanálu typu nifedipinu (používané k léčení vysokého krevního tlaku) při současném podání s Atenololem AL vedou k výraznému poklesu krevního
tlaku a v některých případech i k srdeční nedostatečnosti.
– Látky jako reserpin, alfa-methyldopa, guanfacin a klonidin (užívány k léčbě vysokého krevního tlaku) a alfa-methyldopa (užíván ke snížení hypertenze výrazně snižují tepovou
frekvenci) a zpomalují převod vzruchu v srdci.
– Při náhlém vysazení klonidinu (užívaného k léčbě vysokého krevního tlaku) při současném podávání Atenololu AL může dojít k přílišnému zvýšení krevního tlaku. Před
vysazením klonidinu musí být několik dní předem vysazen Atenolol AL a pak může být postupně vysazován klonidin.
– Při užívání Atenololu AL s léky, které snižují hladinu krevního cukru (insulin a tzv. perorální antidiabetika) dochází k zesílení tohoto účinku s tím, že příznaky snížené hladiny krevního cukru (třes, zrychlení tepové frekvence) mohou být působením Atenololu maskovány.
– Při současném podání Atenololu AL s noradrenalinem a adrenalinem může dojít k velmi silnému zvýšení krevního tlaku; léky s protizánětlivým účinkem, např. indometacinem, mohou oslabit působení atenololu na krevní tlak.
– Při užití Atenololu AL s látkami užívanými k celkovému znecitlivění (narkotika, anestetika) dochází k oslabení srdeční činnosti a výraznému snížení krevního tlaku;
rovněž účinek léků používaných při operačních výkonech k uvolnění svalů (suxamethonium, tubokurarin) je působením Atenololu AL zesílen a prodloužen. Lékař
provádějící celkovou anestezii musí být informován o tom, že jste léčen/a Atenololem AL!
K uvedeným interakcím může docházet i tehdy, jestliže některý ze zmiňovaných léků byl užit krátkou dobu před podáním Atenololu AL.

Dávkování a způsob použití:
Přesné dávkování určuje lékař individuálně. Pokud není stanoveno jinak, je doporučováno následující dávkování:
K léčbě vysokého krevního tlaku, k léčbě anginy pectoris a k léčbě poruch srdečního rytmu se obvykle užívá 50 mg atenololu 1x denně nebo 100 mg atenololu v jedné nebo ve dvou denních dávkách (tzn. 1x denně Atenolol AL 50 nebo 1x denně Atenolol AL 100, popř. 2x denně Atenolol AL 50 nebo 2x denně 1⁄2 tablety Atenololu AL 100)
K léčbě funkčních poruch oběhového systému se obvykle užívá 25 mg atenololu 1x denně ráno (tzn. 1x denně Atenolol AL 25 ráno).

Dávkování u pacientů se sníženou funkcí ledvin:
Při snížené funkci ledvin se Atenolol AL užívá v nižších dávkách; Přesné dávkování určí lékař podle stupně poruchy funkce ledvin.
Tablety Atenololu AL se polykají celé nerozkousané s dostatečným množstvím tekutiny (sklenička vody) před jídlem.
Délku léčby přípravkem Atenolol AL určuje lékař.

Upozornění:

Beta blokátory (a tedy i Atenolol AL) mohou zesilovat přecitlivělost na alergeny a závažnost reakcí z přecitlivělosti. U pacientů, u kterých se již dříve vyskytly výrazné reakce z
přecitlivělosti a u pacientů s léčbou zaměřenou na snížení pohotovosti a k potlačení reakcí z přecitlivělosti (desenzibilizační léčba), může užívání Atenololu AL způsobit těžké reakce z
přecitlivělosti.
Během léčby přípravkem Atenolol AL budete muset docházet na pravidelné kontroly k lékaři (kontroly krevního tlaku, pulsu a srdeční činnosti – EKG). Vzhledem k nežádoucím účinkům zjištěným při užívání jiných beta blokátorů než atenololu je doporučováno v pravidelných intervalech sledovat i jaterní testy, funkci ledvin a pacient si má všímat, zda u něho nedochází k drobným krvácením do kůže a sliznic. Pokud se u Vás toto drobnoskvrnité krvácení objeví, informujte svého lékaře.
U pacientů s cukrovkou jsou mimo to nutné pravidelné kontroly hladiny krevního cukru, protože léčba Atenololem AL může zakrýt příznaky snížené hladiny krevního cukru.
Pod velmi pečlivým dohledem musí být pacienti, kteří jsou současně s přípravkem Atenolol AL léčeni tzv. blokátory vápníkového kanálu verapamilu a dilthiazemu nebo jinými antiarytmiky (např. disopyramid), protože tato kombinace léků může způsobit výrazný pokles krevního tlaku, snížení tepové frekvence nebo jiné poruchy srdečního rytmu.
Pacienti s kontaktními čočkami mají pamatovat na možné snížení produkce slz.
Přípravek může i při užívání v doporučených dávkách (zejména na začátku užívání, při zvyšování dávky a při kombinaci s alkoholem) nepříznivě ovlivnit schopnost rychlé reakce a
soustředění. Protože toto ovlivnění je idividuálně odlišné, smíte řídit motorová vozidla a vykonávat ostatní činnosti vyžadující přesnost, soustředění a koordinaci pohybů (práce u strojů, práce ve výškách) pouze po výslovném souhlasu lékaře!
Bez pokynů lékaře užívání přípravku Atenolol AL nepřerušujte!
Léčba Atenololem AL nemá být nikdy ukončována náhle, ale postupným snižováním dávek způsobem, který stanoví Váš lékař.
Předávkování: Při náhodném či úmyslném předávkování přípravku Atenolol AL se mohou objevit příznaky jako slabost, závratě, pocení, poruchy zraku, zchvácenost až ztráta vědomí, zvracení, snížení počtu tepů, zpomalení až zástava srdeční činnosti, srdeční šok, poruchy dýchání a mohou se objevit i celkové křeče.
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem ihned vyhledejte lékaře.

Uchovávání:

Uchovávejte při teplotě do 25 o C, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před
vzdušnou vlhkostí a v krabičce, aby byl chráněn před světlem.
Varování:
Přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Přípravek musí být uchováván mimo dosah dětí!
Balení:
30 tablet, 50 tablet, 100 tablet

Datum poslední revize: 8.11.2012


top