AZIBIOT 500 mg

potahované tablety
Azithromycinum dihydricum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

  • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
  • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
  • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
  • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaře nebo lékárníkovi.

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

  1. Co je přípravek AZIBIOT 500 mg a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek AZIBIOT 500 mg užívat
  3. Jak se přípravek AZIBIOT 500 mg užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak přípravek AZIBIOT 500 mg uchovávat
  6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK AZIBIOT 500 mg NA K ČEMU SE POUŽÍVÁ

AZIBIOT 500 mg je antibiotikum z makrolidové skupiny. Užívá se pro léčbu bakteriálních infekcí.
AZIBIOT 500 mg mohou užívat dospělí a mladiství s tělesnou hmotností nad 50 kg.
Přípravek je určen pro léčbu infekcí dýchacích cest (zánět středního ucha, dutin, hrdla, mandlí, průdušek a plic), infekcí kůže a měkkých tkání (erythema migrans – první stádium Lymské boreliózy, růže, impetigo a další druhotné hnisavé záněty kůže) a onemocnění přenosných pohlavním stykem (nekomplikovaný zánět močové trubice a zánět děložního hrdla způsobený Chlamydia trachomatis, měkký vřed a nekomplikovaná kapavka).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK AZIBIOT 500 mg UŽÍVAT

Neužívejte přípravek AZIBIOT 500 mg:
Jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku azithromycin nebo na jakoukoli složku přípravku a na jiná makrolidová antibiotika.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku AZIBIOT 500 mg je zapotřebí:
Informujte svého lékaře, máte-li jakoukoliv chronickou chorobu, poruchu látkové výměny, jste-li přecitlivělí (alergičtí) nebo užíváte-li jiné léky.
Sdělte svému lékaři, zda užívání azithromycinu nebo kteréhokoliv jiného makrolidového antibiotika způsobilo již někdy u Váz závažnou reakci z přecitlivělosti.
Měli byste svého lékaře informovat o případné zhoršené činnosti jater nebo ledvin. Lékař může rozhodnout o použití jiného léku v případě výrazného snížení funkce ledvin nebo jater. V průběhu léčby přípravkem AZIBIOT 500 mg může dojít k infekci necitlivými mikroorganismy (zejména plísněmi) a k průjmu. Antibiotika mohou změnit běžnou střevní flóru, což může vést k průjmu. V jednotlivých případech může být průjem závažný a nebo mít přetrvávající průběh. V případě přetrvávajícího nebo závažného průjmu se poraďte se svým lékařem.
Trpíte-li nepravidelným srdečním rytmem, informujte o tom svého lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Přípravek AZIBIOT 500 mg a jiné současně užívané léky se mohou navzájem ovlivňovat. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Antacida (léky užívané při překyselení žaludku) ovlivňují rychlost vstřebávání přípravku AZIBIOT 500 mg. Proto byste měli užívat přípravek AZIBIOT 500 mg dvě hodiny před užitím těchto léků nebo dvě hodiny po jejich užití.
Theofylin (lék při dechových obtížích): při současném užívání může dojít ke zvýšení hladiny theofylinu v krvi.
Užíváte-li AZIBIOT 500 mg současně s léky proti srážení krve (například warfarin), může dojít ke zvýšení účinku těchto léků a ke krvácení.
Existuje možnost vzájemného působení mezi azithromycinem a léky proti migréně (námelové deriváty). Proto byste tyto léky neměli v průběhu léčení azithromycinem užívat. Může též nastat interakce při současném podávání makrolidových antibiotik s cyklosporinem (léky užívané po transplantaci orgánů), digoxinem (lék na podporu srdeční činnosti) a terfenadinem (lék proti alergii).

Užívání přípravku AZIBIOT 500 mg s jídlem a pitím:
Tablety AZIBIOT 500 mg můžete užívat bez ohledu na jídlo.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Údaje o nežádoucích účincích přípravku AZIBIOT 500 mg v průběhu těhotenství u žen neexistují. Lékař léčbu přípravkem AZIBIOT 500 mg může doporučit jen po pečlivém posouzení prospěchu léčby proti možnému riziku.

Kojení
Požádejte svého lékaře či lékárníka o radu dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Azithromycin se vylučuje do mateřského mléka. Protože není známo, zda azithromycin může způsobit nežádoucí účinky u kojeného dítěte, kojení by mělo být během těhotenství přerušeno. Mimo jiné se může u kojeného dítěte vyskytnout průjem, plísňové onemocnění sliznic, stejně jako přecitlivělost. Doporučuje se zlikvidovat mateřské mléko produkované během léčby a ještě dva dny po jejím ukončení. Potom může kojení pokračovat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek zpravidla neovlivňuje schopnost řízení motorových vozidel a obsluhy strojů, je však třeba vzít v úvahu možnost vzniku nežádoucích účinků v podobě závratě a křečí.

Důležité informace o některých složkách přípravku AZIBIOT 500 mg
Tento léčivý přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK AZIBIOT 500 mg UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek AZIBIOT 500 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Dospělí a mladiství o tělesné hmotnosti nad 50 kg užívají zpravidla 1 tabletu jednou denně po dobu 3 dnů. Přípravek není určen pro děti.
Lymská borelióza: obvyklá dávka jsou 2 tablety první den a poté 1 tableta po dobu 4 dnů.
Pohlavní choroby: obvykle postačí 2 tablety v jedné dávce.
Jestliže máte pocit, že účinek léku je příliš silný nebo příliš slabý, sdělte to svému lékaři či lékárníkovi.

Jestliže jste užil(a) více přípravku AZIBIOT 500 mg, než jste měl(a):
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem kontaktujte ihned lékaře.
Příliš vysoké dávky mohou způsobit závažnou nevolnost, zvracení, průjem a ztrátu sluchu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek AZIBIOT 500 mg:
Jestliže jste zapomněli vzít dávku v určený čas, měli byste ji vzít ihned, jakmile si vzpomenete. Další dávku užijte následující den. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoliv další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře či lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek AZIBIOT 500 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytovat u každého.
Přípravek je obvykle dobře snášen, ale přechodně se mohou vyskytnout mírné nežádoucí účinky.
Nejčastěji může dojít ke ztrátě chuti k jídlu, nevolnosti, zvracení, průjmu (někdy závažný), bolestem v břiše a nadýmání. Jestliže je průjem závažný a déle trvající, může to být známkou zánětu tlustého střeva/dolní části tlustého střeva (pseudomembranózní kolitida), který může souviset s užíváním antibiotik. V takovém případě se poraďte s lékařem.
Dále se může vyskytnout porucha chuti. U pacientů, kteří užívají velké dávky po delší dobu, může dojít k přechodné poruše sluchu a zvonění v uších. Reakce z přecitlivělosti se projeví jako svědění, vyrážka, kopřivka, citlivost vůči světlu a bolest v kloubech. Závažnější formy reakce z přecitlivělosti se projeví obtížným dýcháním, slabostí až mdlobou (anafylaktická reakce).
Dalšími nežádoucími účinky mohou být závratě, bolesti hlavy, nervozita, nespavost, zvýšená aktivita jaterních enzymů (zánět jater) a zežloutnutí kůže, únava, zánět ledvin nebo zhoršení činnosti ledvin, nepravidelný srdeční rytmus a bolest na prsou.
Vzácně se mohou vyskytnout poruchy krvetvorby, závažné kožní reakce se zarudnutím a olupováním kůže, zánět ledvin až selhání ledvin.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK AZIBIOT 500 mg UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obale.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek obsahuje
Léčivou látkou je: Azithromycinum dihydricum 524 mg, což odpovídá 500 mg azithromycinum v 1 potahované tabletě.

Pomocné látky jsou:
předbobtnalý škrob, krospovidon, hydrogenfosforečnan vápenatý, natrium-lauryl-sulfát, magnesium-stearát, hypromelosa, oxid titaničitý (E171), monohydrát laktosy, triacetin.

Jak přípravek AZIBIOT 500 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: bílé oválné potahované tablety s půlící rýhou na obou stranách; půlící rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, není určena k dělení dávky.

Velikost balení: 3 potahované tablety v Al /PVC blistru.

Držitel rozhodnutí o registraci
KRKA, d.d., Novo mesto, Slovinsko

Výrobce
Krka, d.d., Novo mesto, Slovinsko
Krka Polska, Sp. Z.o.o., Varšava, Polsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
KRKA ČR, s.r.o.
Sokolovská 79, 186 00 Praha 8, Tel: 221 115 150
info@krka.cz

Tento příbalový leták byl naposledy schválen:
3.9.2008


top